Opvaskemaskiner

Opvaskemaskiner til husholdninger skal overholde ecodesignkrav vedrørende energi- og ressourceeffektivitet mv. og produkter, der udbydes til salg skal være forsynet med et energimærke med en skala fra A-G.

Produkter, der ikke opfylder kravene, må ikke markedsføres (bringes i omsætning) i Danmark, EU eller EØS-området.

Regler for markedsføring af produkter og producentens og importørens ansvar

EPREL – European Product Database for Energy Labelling

Leverandører skal registrere energimærkede produkter i EPREL-databasen.

Informationer, der skal inddateres i EPREL-databasen, fremgår af Bilag I i rammeforordning (EU) 2017/1369 om energimærkning og af artikel 3 stk. 1 i forordning (EU) 2019/2017 om energimærkning af opvaskemaskiner. Informationen omfatter bl.a. energimærket i elektronisk format, informationer fra produktdatabladet i elektronisk format og produktets tekniske dokumentation.

Databasen skal bl.a. medvirke til at give forbrugerne adgang til produktoplysninger og produkters energimærke og styrke markedstilsynet på tværs af EU-landene. Den vil også give forhandlere muligheden for at downloade og udskrive energimærker og produktoplysninger direkte fra databasen.

Se yderligere oplysninger om EPREL-databasen

Tilsyn med produkter

Producenter og importører er ansvarlige for, at produkter, der markedsføres i EU, overholder gældende ecodesign- og energimærkningskrav. I Danmark udfører Sikkerhedsstyrelsen markedstilsyn med overholdelse af kravene.

Information fra Sikkerhedsstyrelsen om markedstilsyn 

Ændringer fra 1. marts 2021

Fra 1. marts gælder en række ændringer/rettelser til ecodesign- og energimærkningsforordningerne for husholdningsopvaskeopvaskemaskiner gennemført i tværgående forordninger for en række produkter (de såkaldte Omnibusreguleringer).

Bemærk, at ændringer til forordningernes bilag først har virkning fra 1. maj 2021. Se nærmere i forordningerne (EU) 2021/341 (artikel 9) og (EU) 2021/340 (artikel 7).

Ecodesign

Ændringer vedr. bl.a. definition af oplyste værdier og præcisering af anvendelse heraf, justeringer vedr. omgåelse og softwareopdateringer, afrundingsregler for opvaskeevne- og tørreevne-indeks og præcisering af, at verifikationstolerancer kun skal anvendes til myndighedernes markedskontrol.

Se alle ændringerne i forordning (EU) 2021/341

Energimærkning

Ændringer vedr. oplyste værdier, afrundingsregler for opvaskeevne- og tørreevne-indeks og antal decimaler, der skal oplyses i produktdatabladet, præcisering af, at parametrene fra produktdatabladet skal indlæses i den offentligt tilgængelige del af produktdatabasen (EPREL) og præcisering af at verifikationstolerancer kun skal anvendes til myndighedernes markedskontrol.

Se alle ændringerne i forordning (EU) 2021/340

Nye regler fra hhv. 1 marts 2021 og 2024

Ecodesign – forordning (EU) Nr. 2019/2022

Reglerne gælder for almindelige opvaskemaskiner til husholdninger inkl. produkter til indbygning og produkter, der også kan drives af batterier. Nogle få særlige produkter er helt eller delvist undtaget fra reglerne.

Se nærmere i Artikel 1 og 2 i forordning (EU) 2019/2022

Kravene i ecodesignforordningen er bl.a.:

Fra 25. december 2019 - Forbud mod omgåelse:

 • Forbud mod markedsføring af opvaskemaskiner, der er designet til at ændre ydelse under test. 
 • Produkternes energiforbrug og andre parametre ikke forringes efter software- eller firmwareopdatering, uden slutbrugerens samtykke. 
 • Afvisning af en softwareopdatering må ikke medføre en ændring af ydeevnen.

Fra 1. marts 2021

 • Krav om et ”eco-program” og hvordan dette program skal angives på programvælgeren.
 • ”Programmet benævnt ”eco-program” skal opfylde krav til energieffektivtivitet og opvaske- og tørreevne.
 • Krav til funktion og maksimalt forbrug i slukket tilstand og i standbytilstand, med og uden netværksforbindelse, og ved udskudt start. Evt. netværksforbindelse skal være deaktiveret, medmindre brugeren selv aktiverer den.
 • Krav om installations- og brugervejledning på internettet, herunder krav til indholdet.
 • Krav om adgang til vejledning om reparation og vedligeholdelse for professionelle reparatører og, i mindre omfang, for forbrugere.
 • Vigtige reservedele skal være tilgængelige i 10 år efter at salg af en model slutter, og leveringstiden må højst være 15 dage.
 • Produktet skal kunne adskilles, så komponenter og materialer kan genbruges. Hvis produktet indeholder en varmepumpe, skal der gives information om det anvendte kølemiddel.
 • Softwareopdatering må aldrig medføre, at produkterne ikke længere opfylder ecodesign-kravene iht. overensstemmelseserklæringen.

Fra 1. marts 2024

Krav til energieffektivitet af ”eco-program” skærpes.

Se nærmere i bilag II i forordning (EU) 2019/2022

Energimærkning - forordning (EU) 2019/2017

Reglerne gælder for almindelige opvaskemaskiner til husholdninger inkl. produkter til indbygning og produkter, der også kan drives af batterier. Nogle få særlige produkter er helt eller delvist undtaget fra reglerne.

Se nærmere i Artikel 1 og 2 i forordning (EU) 2019/2017

Fra 1. marts 2021 skal det nye energimærke med A-G-skalaen vises, når et produkt fremvises til salg, både ved udstilling, på print og på nettet. Endvidere skal modellens energieffektivitetsklasse og de tilgængelige energieffektivitetsklasser fremgå af reklamer mv. for produktet.

For modeller, hvor leverandøren er fritaget fra at levere det nye energimærke, må det ”gamle” mærke vises indtil 1. december 2021. Se hvornår leverandøren er fritaget.

Se hvad der kræves af leverandører og forhandlere, når energimærkeskalaen ændres

Energimærket for opvaskemaskiner

Opvaskemaskiner

I. QR-kode – linker til produktinformation i EPREL 
II. Leverandørens navn
III. Leverandørens modelindentifikation
IV. Energieffektivitetsskalaen fra A-G
V. Energieffektivitetsklasse ved ”eco-program”
VI. Energiforbrug pr. 100 opvaske ved ”eco-program” 
VII. Antal kuverter ved ”eco-program”
VIII. Vandforbrug pr. opvask ved ”eco-program”
IX. Varighed af opvasken ved ”eco-program” 
X. Støjniveau ved ”eco-program” og støjklasse på en skala fra A-D ved ”eco-program”
XI. Energimærkningsforordningens nummer

Oplysninger i reklamer og teknisk salgsmateriale

Reklamer og teknisk salgsmateriale skal som minimum vise energiklassen på denne måde:

Reklamer og teknisk salgsmateriale

Det store bogstav er produktets energiklasse. Hvis symbolet er i farve, skal farven være den relevante energiklasses farve, som den ses på det fulde energimærke.

Se nærmere i bilag VII i forordning (EU) 2019/2017

Salg på internettet

Ved salg på internettet skal produktets energimærke og databladet vises i nærheden af produktets pris. Det kan gøres med et indlejret billede, som giver adgang til mærke og datablad ved første klik, tryk eller berøring med cursoren. Det indlejrede billede skal have denne form:

Salg på internettet

Oplysninger på mærket og databladet skal være synligt og læselig og opfylde kravene til tekststørrelse i forordningen.

Se nærmere i bilag VIII i forordning (EU) 2019/2017

Ophævede regler

Indtil 1. marts 2021 var opvaskemaskiner til husholdninger omfattet af ecodesign-forordning (EU) Nr. 1016/2010 og forordning om energimærkning (EU) Nr. 1059/2010. Disse er nu begge ophævet.

Dokumenter og links

Produktforordninger
DATO DOKUMENT  
23. februar 2021

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2021/341 af 23. februar 2021 om ændring[ag1]  af forordning (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 og (EU) 2019/2024 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af servere og datalagringsprodukter, elmotorer og frekvensomformere, køle/ fryseapparater, lyskilder og separate styreanordninger, elektroniske skærme, husholdningsopvaskemaskiner, husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner samt køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg

Engelsk: Regulation (EU) 2021/341

 
17. december 2020

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/340 af 17. december 2020[ag1]  om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 og (EU) 2019/2018 for så vidt angår krav til energimærkning af elektroniske skærme, husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner, lyskilder, køle/fryseapparater, husholdningsopvaskemaskiner og køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg

Engelsk: Regulation (EU) 2021/340

 
1. oktober 2019

Forordning (EU) 2019/2022 om ecodesignkrav til husholdningsopvaskemaskiner, om ændring af forordning (EF) nr. 1275/2008 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1016/2010

Berigtigelse

Engelsk: Regulation (EU) 2019/2022

 
11. marts 2019

Forordning (EU) 2019/2017 om energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1059/2010

Berigtigelse

Engelsk: Regulation (EU) 2019/2017

 

 

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk