Vaskemaskiner, husholdninger

Fra 1. marts 2021 skal vaske- og vaske-/tørremaskiner til husholdninger overholde nye ecodesignkrav vedrørende energi- og ressourceeffektivitet mv. Fra samme dato skal produkter, der udbydes til salg være forsynet med et ændret energimærke med en skala fra A-G.

Se de nuværende krav, som gælder indtil 1. marts 2021, længere nede på denne side.

Produkter, der ikke opfylder kravene, må ikke markedsføres (bringes i omsætning) i Danmark, EU eller EØS-området. Dog må man gerne sælge produkter, som befinder sig hos en grossist eller detailforretning, før de nye regler finder anvendelse.

Regler for markedsføring af produkter og producentens og importørens ansvar

EPREL – European Product Database for Energy Labelling

Leverandører skal registrere energimærkede produkter, der er markedsført efter 1. august 2017 i EPREL-databasen og fra 1. januar 2019 skal alle nye produktmodeller registreres inden de bringes i omsætning i EU.

Informationer, der skal inddateres i EPREL-databasen, fremgår af Bilag I i rammefordning (EU) 2017/1369 om energimærkning og omfatter bl.a. energimærket i elektronisk format, informationer fra produktdatabladet i elektronisk format, produktets tekniske dokumentation m.fl.

Se forordningens Bilag I for den fulde liste af informationer, der skal inddateres i databasen

Databasen skal bl.a. medvirke til at give forbrugerne adgang til produktoplysninger og produkters energimærke og at styrke markedstilsynet på tværs af EU-landene. Den vil også give forhandlere muligheden for at downloade og udskrive energimærker og produktoplysninger direkte fra databasen.

Se yderligere oplysninger om EPREL-databasen

I forbindelse med ændringen af energimærkningen gælder der særlige regler for registrering af vaskemaskiner og vaske-/tørremaskiner i EPREL-databasen:

 • Fra 1. november 2020 skal leverandører indtaste oplysningerne fra produkternes produktdatablade (se bilag V i forordning (EU) 2019/2014) i EPREL-databasen. 
 • Fra 1. marts 2021 skal leverandører indtaste indholdet fra produkternes tekniske dokumentation (se bilag VI i forordning (EU) 2019/2014) i EPREL-databasen.

Regler for leverandører og forhandlere ifm. ændring af energimærkningen

Leverandørerne og forhandlerne skal i forbindelse med ændringen af energimærkningen overholde en række forpligtelser omkring levering og anvendelse af energimærket. Reglerne fremgår dels af rammeforordningen om energimærkning (EU) 2017/1369 og dels af energimærkningsforordningen for vaske- og vasketørremaskiner (EU) 2019/2014.

Forhandlerne skal fra 1. marts 2021 sikre, at det ændrede energimærke vises klart synligt, når produkterne udbydes til salg i butikker og på nettet, og at modellens energieffektivitetsklasse og de tilgængelige energieffektivitetsklasser fremgår af reklamer for produktet. 

Leverandørerne skal i fire måneder forud for, at produkterne skal bære det nye energimærke (for modeller der bringes i omsætning mellem 1. november 2020 og 1. marts 2021), levere både det gamle og det nye energimærke. For modeller, der bringes i omsætning før 1. november 2020, skal leverandøren levere det nye energimærke på anmodning fra forhandleren, medmindre en række betingelser gør sig gældende.

Se mere i 'Regler for leverandører og forhandlere ifm. ændring af energimærket' (pdf)

Tilsyn med produkter

Producenter og importører er ansvarlige for, at produkter, der markedsføres i EU, overholder gældende ecodesign- og energimærkningskrav. I Danmark udfører Sikkerhedsstyrelsen markedstilsyn med overholdelse af kravene.

Sikkerhedsstyrelsens information om markedstilsyn

Information til producenter og importører

Forbud mod omgåelse og overgangsbestemmelser fra 25. december 2019

Ecodesign

 • Forbud mod markedsføring af vaskemaskiner og vaske-/tørremaskiner, der er designet til at ændre ydelse under test.
  Se Artikel 6 i forordning (EU) 2019/2023
 • Produkternes energiforbrug og andre parametre må ikke forringes efter software- eller firmwareopdatering, uden slutbrugerens samtykke. Hvis brugeren afviser en opdatering, må det ikke medføre en ændring af ydeevnen.
 • Softwareopdatering må aldrig medføre, at produktet ikke længere opfylder ecodesign-kravene.
 • Indtil den 28. februar 2021 behøver programmerne betegnet ”Bomuld 60 °C” og ”Bomuld 40 °C” (som defineret i forordning nr. 1015/2010) ikke at blive vist på programvælgeren/displayet, hvis de er klart identificerbare i brugermanualen og hvis programmet betegnet ”eco 40-60” (som defineret i forordning (EU) 2019/2023), fremgår klart af produktets programvælger/display.
  Se Artikel 11 i forordning (EU) 2019/2023

Energimærkning

Indtil den 28. februar 2021, må de oplysningsskemaer, der kræves iht. hhv. forordning (EU) 1061/2010 (energimærkning af vaskemaskiner) og Direktiv 96/60/EF (energimærkning af kombinerede vaske-/tørremaskiner), gøres tilgængelige via EPREL produktdatabasen, frem for at blive leveret fysisk med produktet. Dog skal oplysningsskemaet leveres i fysisk format, hvis en forhandler anmoder om det.

Se Artikel 10 i forordning (EU) 2019/2014

 

Nye regler fra hhv. 1. marts 2021 og 2024

Ecodesign – forordning (EU) 2019/2023

Reglerne gælder for almindelige vaske- og vaske-/tørremaskiner til husholdninger inkl. produkter til indbygning og produkter, der også kan drives af batterier. Nogle få særlige produkter er helt eller delvist undtaget fra reglerne.

Se nærmere i Artikel 1 og 2 i forordning (EU) 2019/2023

Kravene i ecodesignforordningen er bl.a.:

Fra 1. marts 2021:

 • Krav om et ”eco 40-60” -program til normalt snavset bomuldstøj og et ”20 °C”-program til let snavset bomuldstøj. Disse programmer skal angives tydeligt på programvælger/display.
 • Vaske-/tørremaskiner skal desuden have et ”wash & dry”-program, som omfatter en ”eco 40-60”-cyklus og efterfølgende tørring.
 • Programmet ”eco 40-60” skal opfylde krav til energieffektivitet, vandforbrug, vaskeevne, skylleevne og varighed af programmet. Der er desuden krav til energieffektivitet og tørreevne af ”wash & dry”-programmet.
 • Krav til funktion og maksimalt forbrug i slukket tilstand og i standbytilstand, med og uden netværksforbindelse, og ved udskudt start. Evt. netværksforbindelse skal være deaktiveret, medmindre brugeren selv aktiverer den.
 • Krav om installations- og brugervejledning på internettet, herunder krav til indholdet.
 • Krav om adgang til vejledning om reparation og vedligeholdelse for professionelle reparatører og, i mindre omfang, for forbrugere.
 • Vigtige reservedele skal være tilgængelige i 10 år efter at salg af en model slutter, og leveringstiden må højst være 15 dage.
 • Produktet skal kunne adskilles, så komponenter og materialer kan genbruges. Hvis produktet indeholder en varmepumpe, skal der gives information om det anvendte kølemiddel.

Fra 1. marts 2024:

 • Krav til energieffektivitet af ”eco 40-60”- og ”wash & dry”-programmerne skærpes.

Se nærmere i bilag II i forordning (EU) 2019/2023

Energimærkning – forordning (EU) 2019/2014

Reglerne gælder for almindelige vaske- og vaske-/tørremaskiner til husholdninger inkl. produkter til indbygning og produkter, der også kan drives af batterier. Nogle få særlige produkter er helt eller delvist undtaget fra reglerne.

Se nærmere i Artikel 1 og 2 i forordning (EU) 2019/2014

Fra 1. marts 2021 skal det nye energimærke vises, når et produkt fremvises til salg, både ved udstilling, på print og på nettet. Endvidere skal modellens energieffektivitetsklasse og de tilgængelige energieffektivitetsklasser fremgå af reklamer mv. for produktet.

Producenter og importører skal stille det nye energimærke til rådighed for forhandlere fra 
1. november 2020.

Se hvad der kræves af leverandører og forhandlere, når energimærke-skalaen ændres

Energimærket for vaskemaskiner

Energimærket for vaskemaskiner

I. QR-kode – linker til produktinformation i EPREL 
II. Leverandørens navn
III. Leverandørens modelindentifikation
IV. Energieffektivitetsskalaen fra A-G
V. Maskinens energiklasse ved ”eco 40-60”-programmet
VI. Energiforbrug pr. 100 vaske ved ”eco 40-60”-programmet
VII. Nominel kapacitet ved ”eco 40-60 °C”-programmet
VIII. Vandforbrug pr. vask ved ”eco 40-60 °C”-programmet 
IX. Varighed af ”eco 40-60 °C”-programmet 
X. Centrifugeringsevne ved ”eco 40-60 °C”-programmet (bestemt ud fra restfugtighed af tøjet)
XI. Støjniveau i dB og støjklasse på en skala fra A-D ved centrifugering
XII. Energimærkningsforordningens nummer

Energimærket for vaske-/tørremaskiner

Energimærket for vaske-/tørremaskiner

I.QR-kode – linker til produktinformation i EPREL
II. Leverandørens navn
III. Leverandørens modelindentifikation
IV. Energieffektivitetsskalaen fra A-G for ”wash & dry”-programmet (venstre side) og ”eco 40-60”-programmet (højre side)
V. Energiklasse for ”wash & dry”-programmet (venstre side) og ”eco 40-60”-programmet (højre side)
VI. Energiforbrug pr. 100 vaske for ”wash & dry”-programmet (venstre side)
VII. Energiforbrug pr. 100 vaske for ”eco 40-60”-programmet (højre side)
VIII. Nominel kapacitet for ”wash & dry”-programmet (venstre side) og ”eco 40-60”-programmet (højre side)
IX. Vandforbruget i ”wash & dry”-programmet (venstre side) og i ”eco 40-60”-programmet (højre side)
X. Programvarigheden af ”wash & dry”-programmet (venstre side) og af ”eco 40-60”-programmet (højre side)
XI. Klassen for centrifugeringsevnen (bestemt ud fra restfugtighed af tøjet)
XII. Støjniveau ved centrifugering og støjklasse ved centrifugering på en skala fra A-D
XIII. Energimærkningsforordningens nummer

Oplysninger i reklamer og teknisk salgsmateriale

Reklamer og teknisk salgsmateriale skal som minimum vise energiklassen på denne måde:

Oplysninger i reklamer og teknisk salgsmateriale

Det store bogstav er produktets energiklasse. For vaske-/tørremaskiner vises vaske-/tørreprogrammets energiklasse. Hvis symbolet er i farve, skal farven være den relevante energiklasses farve, som den ses på det fulde energimærke.

Se nærmere i bilag VII i forordning (EU) 2019/2014

Salg på internettet

Ved salg på internettet skal produktets energimærke og databladet vises i nærheden af produktets pris. 
Det kan gøres med et indlejret billede, som giver adgang til mærke og datablad ved første klik, tryk eller berøring med cursoren. Det indlejrede billede skal have denne form:

Salg på internettet

Oplysninger på mærke og datablad skal være klart synlige og læselige og opfylde forordningens krav til størrelse.

Se nærmere i bilag VIII i forordning (EU) 2019/2014

Gældende regler indtil 1. marts 2021

Ecodesign – forordning (EU) Nr. 1015/2010

Gældende regler om energikrav for vaskemaskiner til husholdningsbrug, som kan tilsluttes elnettet - herunder maskiner som også kan drives af batterier, trådte i kraft i 2010.  Vaskemaskiner uden centrifugeringsfunktion, kombinerede vaske-/tørremaskiner, og vaskemaskiner, der primært anvender anden energiforsyning end el, er ikke omfattet af kravene.

Reglerne betyder, at produkter der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv., ikke må markedsføres inden for EU.

Læs mere om krav til producenter og importører

Kravene er indført i fire trin fra den 1. december 2011 til den 1. december 2013. Der er krav til energieffektivitet, vaskeevne og maksimalt tilladt vandforbrug. Desuden er der krav om, at maskinens brugsanvisning skal indeholde oplysninger om bl.a. standbyforbrug og diverse programmer. Fra den 1. december 2013 skulle maskinen have et 20 ºC-program.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for husholdningsvaskemaskiner. Se nederst under dokumenter og links.

Energimærkning – forordning (EU) Nr. 1061/2010

Vaskemaskiner til husholdningsbrug skal energimærkes med skalaen A+++ til D. Energimærket indeholder oplysninger om vaskemaskinens energiklasse, årligt energiforbrug, årligt vandforbrug, centrifugeringsevne, antal kg tøj og støj. Hvis vaskemaskinen har opnået EU’s miljømærke Blomsten, kan det indsættes på energimærket.

Energimærket indeholder ikke længere oplysninger om vaskeevne, da der er indført krav om, at alle vaskemaskiner med en kapacitet over 3 kg skal have en vaskeevne svarende til et A.

Fra den 20. april 2012 har der også været informationskrav til tekniske salgsmaterialer og oplysninger i reklamer.

De præcise krav for energimærket fremgår af forordningen om energimærkning af husholdningsvaskemaskiner.

Energimærke

Dokumenter og links

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk