Vaskemaskiner, husholdninger

Vaske- og vaske-/tørremaskiner til husholdninger skal overholde nye ecodesignkrav vedrørende energi- og ressourceeffektivitet mv. og produkter, der udbydes til salg, skal være forsynet med et energimærke med en skala fra A-G.

Produkter, der ikke opfylder kravene, må ikke markedsføres (bringes i omsætning) i Danmark, EU eller EØS-området.

Regler for markedsføring af produkter og producentens og importørens ansvar

EPREL – European Product Database for Energy Labelling

Leverandører skal registrere energimærkede produkter i EPREL-databasen.

Informationer, der skal inddateres i EPREL-databasen, fremgår af Bilag I i rammeforordning (EU) 2017/1369 om energimærkning og af artikel 3 i forordning (EU) (2019/2014 om energimærkning af vaskemaskiner og vaske/-tørremaskiner. Informationen omfatter bl.a. energimærket i elektronisk format og informationer fra produktdatabladet i elektronisk format, produktets tekniske information.

Databasen skal bl.a. medvirke til at give forbrugerne adgang til produktoplysninger og produkters energimærke og styrke markedstilsynet på tværs af EU-landene. Den vil også give forhandlere muligheden for at downloade og udskrive energimærker og produktoplysninger direkte fra databasen.

Se yderligere oplysninger om EPREL-databasen

Tilsyn med produkter

Producenter og importører er ansvarlige for, at produkter, der markedsføres i EU, overholder gældende ecodesign- og energimærkningskrav. I Danmark udfører Sikkerhedsstyrelsen markedstilsyn med overholdelse af kravene.

Sikkerhedsstyrelsens information om markedstilsyn

Ændringer fra 1. marts 2021

Fra 1. marts 2021 gælder en række ændringer/rettelser til ecodesign- og energimærkningsforordningerne for vaskemaskiner og vaske/-tørremaskiner gennemført i tværgående forordninger for en række produkter (de såkaldte Omnibusreguleringer).

Bemærk, at ændringer til forordningernes bilag først har virkning fra 1. maj 2021. Se nærmere i forordningerne (EU) 2021/341 (artikel 9) og (EU) 2021/340 (artikel 7).

Ecodesign

Ændringer vedr. bl.a. definition af oplyste værdier og præcisering af anvendelse heraf, justeringer vedr. omgåelse og softwareopdateringer, ændringer af måle- og beregningsmetoder (herunder afrundingsregler) og præcisering af, at verifikationstolerancer kun skal anvendes til myndighedernes markedskontrol.

Se alle ændringerne i forordning (EU) 2021/341.

Energimærkning

Ændringer vedr. oplyste værdier, præciseringer af måle- og beregningsmetoder, herunder afrundingsregler, ændringer vedrørende produktdatabladet, præcisering af, at parametrene fra produktdatabladet skal indlæses i den offentligt tilgængelige del af produktdatabasen (EPREL), indhold af teknisk dokumentation og præcisering af, at verifikationstolerancer kun skal anvendes til myndighedernes markedskontrol.

Se alle ændringerne i forordning (EU) 2021/340.

Nye regler fra hhv. 1. marts 2021 og 2024

Ecodesign – forordning (EU) 2019/2023

Reglerne gælder for almindelige vaske- og vaske-/tørremaskiner til husholdninger inkl. produkter til indbygning og produkter, der også kan drives af batterier. Nogle få særlige produkter er helt eller delvist undtaget fra reglerne.

Se nærmere i Artikel 1 og 2 i forordning (EU) 2019/2023

Kravene i ecodesignforordningen er bl.a.:

Fra 25. december 2019 - Forbud mod omgåelse:

 • Forbud mod markedsføring af vaskemaskiner og vaske-/tørremaskiner, der er designet til at ændre ydelse under test.
 • Produkternes energiforbrug og andre parametre må ikke forringes efter software- eller firmwareopdatering, uden slutbrugerens samtykke.
 • Afvisning af en softwareopdatering må ikke medføre en ændring af ydeevnen.

Fra 1. marts 2021:

 • Krav om et ”eco 40-60” -program til normalt snavset bomuldstøj og et ”20 °C”-program til let snavset bomuldstøj. Disse programmer skal angives tydeligt på programvælger/display.
 • Vaske-/tørremaskiner skal desuden have et ”wash & dry”-program, som omfatter en ”eco 40-60”-cyklus og efterfølgende tørring.
 • Programmet ”eco 40-60” skal opfylde krav til energieffektivitet, vandforbrug, vaskeevne, skylleevne og varighed af programmet. Der er desuden krav til energieffektivitet og tørreevne af ”wash & dry”-programmet.
 • Krav til funktion og maksimalt forbrug i slukket tilstand og i standbytilstand, med og uden netværksforbindelse, og ved udskudt start. Evt. netværksforbindelse skal være deaktiveret, medmindre brugeren selv aktiverer den.
 • Krav om installations- og brugervejledning på internettet, herunder krav til indholdet.
 • Krav om adgang til vejledning om reparation og vedligeholdelse for professionelle reparatører og, i mindre omfang, for forbrugere.
 • Vigtige reservedele skal være tilgængelige i 10 år efter at salg af en model slutter, og leveringstiden må højst være 15 dage.
 • Produktet skal kunne adskilles, så komponenter og materialer kan genbruges. Hvis produktet indeholder en varmepumpe, skal der gives information om det anvendte kølemiddel.
 • Softwareopdatering må aldrig medføre, at produktet ikke længere opfylder ecodesign-kravene iht. overensstemmelseserklæringen.

Fra 1. marts 2024:

 • Krav til energieffektivitet af ”eco 40-60”- og ”wash & dry”-programmerne skærpes.

Se nærmere i bilag II i forordning (EU) 2019/2023

Energimærkning – forordning (EU) 2019/2014

Reglerne gælder for almindelige vaske- og vaske-/tørremaskiner til husholdninger inkl. produkter til indbygning og produkter, der også kan drives af batterier. Nogle få særlige produkter er helt eller delvist undtaget fra reglerne.

Se nærmere i Artikel 1 og 2 i forordning (EU) 2019/2014

Fra 1. marts 2021 skal det nye energimærke med A-G-skalaen vises, når et produkt fremvises til salg, både ved udstilling, på print og på nettet. Endvidere skal modellens energieffektivitetsklasse og de tilgængelige energieffektivitetsklasser fremgå af reklamer mv. for produktet.

For modeller, hvor leverandøren er fritaget fra at levere det nye energimærke, må det ”gamle” mærke vises indtil 1. december 2021.

Se hvornår leverandøren er fritaget

Se hvad der kræves af leverandører og forhandlere, når energimærke-skalaen ændres

Energimærket for vaskemaskiner

Energimærket for vaskemaskiner

I. QR-kode – linker til produktinformation i EPREL 
II. Leverandørens navn
III. Leverandørens modelindentifikation
IV. Energieffektivitetsskalaen fra A-G
V. Maskinens energiklasse ved ”eco 40-60”-programmet
VI. Energiforbrug pr. 100 vaske ved ”eco 40-60”-programmet
VII. Nominel kapacitet ved ”eco 40-60 °C”-programmet
VIII. Vandforbrug pr. vask ved ”eco 40-60 °C”-programmet 
IX. Varighed af ”eco 40-60 °C”-programmet 
X. Centrifugeringsevne ved ”eco 40-60 °C”-programmet (bestemt ud fra restfugtighed af tøjet)
XI. Støjniveau i dB og støjklasse på en skala fra A-D ved centrifugering
XII. Energimærkningsforordningens nummer

Energimærket for vaske-/tørremaskiner

Energimærket for vaske-/tørremaskiner

I.QR-kode – linker til produktinformation i EPREL
II. Leverandørens navn
III. Leverandørens modelindentifikation
IV. Energieffektivitetsskalaen fra A-G for ”wash & dry”-programmet (venstre side) og ”eco 40-60”-programmet (højre side)
V. Energiklasse for ”wash & dry”-programmet (venstre side) og ”eco 40-60”-programmet (højre side)
VI. Energiforbrug pr. 100 vaske for ”wash & dry”-programmet (venstre side)
VII. Energiforbrug pr. 100 vaske for ”eco 40-60”-programmet (højre side)
VIII. Nominel kapacitet for ”wash & dry”-programmet (venstre side) og ”eco 40-60”-programmet (højre side)
IX. Vandforbruget i ”wash & dry”-programmet (venstre side) og i ”eco 40-60”-programmet (højre side)
X. Programvarigheden af ”wash & dry”-programmet (venstre side) og af ”eco 40-60”-programmet (højre side)
XI. Klassen for centrifugeringsevnen (bestemt ud fra restfugtighed af tøjet)
XII. Støjniveau ved centrifugering og støjklasse ved centrifugering på en skala fra A-D
XIII. Energimærkningsforordningens nummer

Oplysninger i reklamer og teknisk salgsmateriale

Reklamer og teknisk salgsmateriale skal som minimum vise energiklassen på denne måde:

Oplysninger i reklamer og teknisk salgsmateriale

Det store bogstav er produktets energiklasse. For vaske-/tørremaskiner vises vaske-/tørreprogrammets energiklasse. Hvis symbolet er i farve, skal farven være den relevante energiklasses farve, som den ses på det fulde energimærke.

Se nærmere i bilag VII i forordning (EU) 2019/2014

Salg på internettet

Ved salg på internettet skal produktets energimærke og databladet vises i nærheden af produktets pris. 
Det kan gøres med et indlejret billede, som giver adgang til mærke og datablad ved første klik, tryk eller berøring med cursoren. Det indlejrede billede skal have denne form:

Salg på internettet

Oplysninger på mærke og datablad skal være klart synlige og læselige og opfylde forordningens krav til størrelse.

Se nærmere i bilag VIII i forordning (EU) 2019/2014

Ophævede regler

Indtil 1. marts 2021 var vaskemaskiner til husholdninger omfattet af ecodesign-forordning (EF) Nr. 1015/2010 og forordning om energimærkning (EU) Nr. 1061/2010. Kombinerede vaske/-tørremaskiner var omfattet af energimærkningsdirektivet 96/60/EF. Disse er nu alle ophævet.

Dokumenter og links

Produktforordninger
DATO DOKUMENT
23. februar 2021

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2021/341 af 23. februar 2021 om ændring[ag1]  af forordning (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 og (EU) 2019/2024 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af servere og datalagringsprodukter, elmotorer og frekvensomformere, køle/ fryseapparater, lyskilder og separate styreanordninger, elektroniske skærme, husholdningsopvaskemaskiner, husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner samt køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg

Engelsk: Regulation (EU) 2021/341

1. oktober 2019

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/340 af 17. december 2020[ag1]  om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 og (EU) 2019/2018 for så vidt angår krav til energimærkning af elektroniske skærme, husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner, lyskilder, køle/fryseapparater, husholdningsopvaskemaskiner og køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg

Engelsk: Regulation (EU) 2021/340

1. oktober. 2019

Forordning (EU) 2019/2023 om ecodesignkrav til husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner, om ændring af forordning (EF) nr. 1275/2008 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1015/2010

Berigtigelse

Engelsk: Regulation (EU) 2019/2023

Corrigendum

11. marts 2019

Forordning (EU) 2019/2014 om energimærkning af husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1061/2010 og direktiv 96/60/EF

Berigtigelse

Engelsk: Regulation (EU) 2019/2013

Corrigendum

 

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk