Afgørelse om ændring til tilladelse til Baltic Pipe naturgasrørledning i Østersøen

Afgørelse om ændring til tilladelse til Baltic Pipe naturgasrørledning i Østersøen

Klima-, energi- og forsyningsministeren har den 19. oktober 2021 truffet afgørelse om at Gaz-System S.A. må placere Baltic Pipe rørledningen direkte på havbunden ved krydsning af tre sejlruter i Østersøen.

Klima-, energi- og forsyningsministeren har den 19. oktober 2021 truffet afgørelse om en ændring til etableringstilladelsen for Baltic Pipe naturgasrørledning i Østersøen. Ændringen medfører, at selskabet Gaz-System S.A. kan lægge rørledningen på havbunden ved krydsning af tre sejlruter i Østersøen uden yderligere havbundsinterventionsarbejder i form af nedgravning eller stenudlægning. Ved én af de tre sejlrutekrydsninger vil rørledningens vægtykkelse desuden øges fra 20,6 mm til 23,8 mm. Den eksisterende etableringstilladelse til Baltic Pipe i Østersøen, som Energistyrelsen meddelte den 25. oktober 2019, kan findes her.  

Klagevejledning for afgørelse om ændring til tilladelse

Afgørelsen kan påklages skriftligt til Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, (ekn@naevneneshus.dk) inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. kontinentalsokkellovens § 6a.

Klageberettiget i henhold til kontinentalsokkellovens § 6a, stk. 1, er enhver med en væsentlig og individuel interesse i afgørelsen samt lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø. Det samme gælder for lokale og landsdækkende foreninger, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, hvis afgørelsen berører sådanne interesser.

Klager skal være modtaget senest den 16. november 2021.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, jf. kontinentalsokkellovens § 6a, stk. 5.

Kontaktinfo

Oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, Mads Kløve Hallstrøm, tlf. 33 95 08 37, e-mail: mklh@ens.dk.

Afgørelsen

Læs afgørelse om ændring til tilladelse til Baltic Pipe naturgasrørledning i Østersøen.

Screeningsafgørelse

See below for English

Gaz-System S.A. har ligeledes fremsendt en miljøscreeningsrapport, da den ansøgte ændring ikke er omfattet af den eksisterende miljøkonsekvensrapport for projektet. Energistyrelsen har på baggrund af den fremsendte miljøscreeningsrapport truffet screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven om hvorvidt ændringen kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Resumé af screeningsafgørelse kan findes her.

Klagevejledning for screeningsafgørelse

Afgørelse truffet efter miljøvurderingslovens § 21

Enhver med væsentlig og individuel interesse i denne afgørelse kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, (mfkn@naevneneshus.dk), jf. miljøvurderingslovens § 49.

Klager skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, dvs. klager skal være modtaget senest den 16. november 2021.

Afgørelse efter offshorekonsekvensvurderingsbekendtgørelsens § 4

Enhver med væsentlig og individuel interesse i denne afgørelse kan klage over afgørelsen til Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, (ekn@naevneneshus.dk), jf. kontinentalsokkellovens § 6a, stk. 1.

Klager skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, dvs. klager skal være modtaget senest den 16. november 2021.

English

Screening decision

Gaz-System S.A. proposes to lay the Baltic Pipe natural gas pipeline on the seabed without any further intervention work where the pipeline crosses three shipping lanes in the Baltic Sea. Gaz-System S.A. has thus forwarded an environmental screening document, as the proposed change is not described in the environmental impact assessment (EIA) for the project. The Danish Energy Agency has made a screening decision on whether or not the applied change is assessed to have any significant negative environmental impacts, cf. the Danish Environmental Assessment Act. A resume of the screening decision in English can be found here.

Appeal guidance for screening decision

Decision concerning § 21 (1) of the Danish Environmental Assessment Act

The decision may be appealed in writing to the Danish Environmental and Food Appeals Board, Toldboden 2, 8800 Viborg, (mfkn@naevneneshus.dk) cf. § 49 of the Danish Environmental Assessment Act.

Appeals must be submitted no later than four weeks after the decision has been announced, i.e. appeals must be submitted by 16th November 2021.

Decision concerning § 4 of the Offshore Impact Assessment Executive Order

The decision may be appealed in writing to the Danish Energy Board of Appeal, Toldboden 2, 8800 Viborg, (ekn@naevneneshus.dk) cf. § 6a (1) of the Continental Shelf Act. 

Appeals must be submitted no later than four weeks after the decision has been announced, i.e. appeals must be submitted by 16th November 2021.

Contact Info

Information about the decision can be obtained by contacting the Danish Energy Agency, Mads Kløve Hallstrøm, tel. 33 95 08 37, e-mail: mklh@ens.dk.