Tilladelse til Baltic Pipe naturgasrørledning i Nordsøen & Lillebælt samt Østersøen

See below for documents in English and other languages

Rørledningsprojektet

Rørledningen i dansk farvand er en del af et større projekt, som skal transportere naturgas fra Norge til Polen. Rørledningsprojektet løber fra Europipe II i den danske del af Nordsøen, tværs over Danmark blandt andet gennem Lillebælt, i den danske, svenske og polske del af Østersøen for til sidst at gå i land ved Niechorze eller ved Rogowo i Polen. (figur 1).

Figur 1: Linjeføringen af Baltic Pipe rørledningen. Kilde: Energinet, Gaz-System

Baltic Pipe projektets kapacitet ved fuld udnyttelse er 10 mia. m3 naturgas pr. år. Den samlede længde på rørledningsruten er projekteret til ca. 850 km, hvoraf ca. 105 km af ruten er i dansk farvand i Nordsøen samt 4 km i dansk farvand i Lillebælt og 133 km i Østersøen. Ifølge selskabernes tidsplan forventes etableringsaktiviteterne at starte i begyndelsen af 2020, og være afsluttet i 2022.

Tilladelser og relevante dokumenter

Sammen med tilladelserne og relevante bilag er der endvidere bl.a. vedlagt resumé af ansøgningen fra Energinet og Gaz System (v. Rambøll), én miljøkonsekvensrapport for det samlede projekt, der belyser evt. miljøpåvirkninger i Danmark og en Espoo-rapport, der belyser evt. grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra projektet i Danmark.

Dokumenterne kan ses nedenfor.

Espoo-rapporten, resumé af ansøgningen til Energistyrelsen samt udkast til etableringstilladelser (på havet), som var i høring under anden offentlighedsfase, er også tilgængelig på engelsk, polsk, svensk og tysk nedenfor.

Desuden er VVM-tilladelser på land tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside 

 

Tilladelser og bilag

Tilladelse til Energinet – Nordsøen & Lillebælt 

Tilladelse til Gaz-System S.A. – Østersøen 

Bilag 2 – Resumé af nationale høringssvar 

Bilag 3 – Resumé af internationale høringssvar (Espoo) 

 

Miljøkonsekvensrapport - Land og hav

Ikke-teknisk resumé (hav + land) 

Introduktion og sammenfattende konklusion (hav + land) 

 

Miljøkonsekvensrapport - Hav

Miljøkonsekvensrapport – Nordsøen 

Miljøkonsekvensrapport – Lillebælt 

Miljøkonsekvensrapport – Østersøen 

Bilag 1 – Anlægsaktiviteter - Lillebælt 

Bilag 2 – Støj - Lillebælt 

Natura 2000 konsekvensvurdering – Lillebælt 

Afgrænsningsnotat 

Afgrænsningsudtalelse - Energistyrelsen 

 

Miljøkonsekvensrapport - Land

Se Baltic Pipe på Miljøstyrelsens hjemmeside 

 

Habitatvurdering mm.

Natura 2000 og bilag IV-arter (hav) 

For land se venligst Miljøstyrelsens hjemmeside 

 

Dokumentation relevant i forhold til grænseoverskridende miljøpåvirkninger

Espoo-rapport – DK

Ansøgning om etableringstilladelse – resumé – Østersøen 

Udkast til etableringstilladelse - Østersøen. Energistyrelsen 

 

Ansøgninger

Ansøgning om etableringstilladelse – resumé – Nordsøen og Lillebælt 

Ansøgning om etableringstilladelse – resumé – Østersøen 

 

Udkast til tilladelser (i høring under 2. offentlighedsfase)

Udkast til etableringstilladelse - Nordsøen og Lillebælt. 

Udkast til etableringstilladelse - Østersøen. 

Klagevejledning og frist for klager

Enhver med væsentlig og individuel interesse i afgørelsen kan klage over afgørelsen til Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, (ekn@naevneneshus.dk), jf. kontinentalsokkellovens § 6a, stk. 1.

Lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, er klageberettigede for så vidt angår de miljømæssige forhold, jf. kontinentalsokkellovens § 6a, stk. 2. Disse foreninger eller organisationer skal senest samtidig med klagen fremsende deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder de angivne krav, jf. kontinentalsokkellovens § 6a, stk. 3.

Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen bliver offentligt bekendtgjort, dvs. 22. november. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Se kontinentalsokkellovens § 6a, stk. 4.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, jf. kontinentalsokkellovens § 6a, stk. 5.

Kontaktinfo

Oplysninger om tilladelse og miljøvurderingen (Hav) kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, Henrik Engell Kjøller, tlf. +45 3392 6684, e-mail: heek@ens.dk eller Katja Scharmann, tlf. +45 3392 6672, e-mail: ksc@ens.dk

English

Permits

Permit for Baltic Pipe natural gas pipeline in the North Sea and Little Belt

Permit for Baltic Pipe natural gas pipeline in the Baltic Sea

Summary - National Consultation Responses

Summary – Responses – Espoo procedure 
 

For your information the EIA report for The Baltic Sea can be downloaded in English:

EIA – The Baltic Sea 

Application – resume 

Draft permit – The Baltic Sea. DEA 

 

Espoo

Documentation relevant to the cross border impacts from Denmark. The documents can be downloaded in the following languages:

English (zip file) 

Polish (zip file) 

Swedish (zip file) 

German (zip file)