Tilladelse til Nord Stream 2 naturgasrørledningerne i Østersøen

Tilladelse til Nord Stream 2 naturgasrørledningerne i Østersøen

Energistyrelsen har den 30. oktober 2019 meddelt en tilladelse til Nord Stream 2 AG til en delstrækning af Nord Stream 2 naturgasrørledningsanlægget sydøst om Bornholm på kontinentalsoklen i Østersøen.

See below for documents in English

Rørledningsprojektet på dansk kontinentalsokkelområde er del af et større rørledningsprojekt, der består af to undersøiske rørledninger til transport af gas fra Rusland til Tyskland. Den samlede længde af rørledningsprojektet er 1230 km. Rørledningsanlægget skal kunne transportere 55 mia. m3 naturgas om året.

Tilladelsen der er meddelt omfatter en rute sydøst om Bornholm på dansk kontinentalsokkel, som Nord Stream 2 AG ansøgte om den 15. april 2019. Ruten har en længde på ca. 147 km, jf. figur 1.

Figur 1: Kilde: Nord Stream 2 AG.

Klagevejledning og frist for klager

Enhver med væsentlig og individuel interesse i afgørelsen kan klage over afgørelsen til Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, (ekn@naevneneshus.dk), jf. kontinentalsokkellovens § 6a, stk. 1.

Lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, er klageberettigede for så vidt angår de miljømæssige forhold, jf. kontinentalsokkellovens § 6a, stk. 2. Disse foreninger eller organisationer skal senest samtidig med klagen fremsende deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder de angivne krav, jf. kontinentalsokkellovens § 6a, stk. 3.

Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen bliver offentligt bekendtgjort, dvs. klagen skal være modtaget senest den 27. november 2019.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, jf. kontinentalsokkellovens § 6a, stk. 5.

Kontaktinfo

Oplysninger om tilladelse og miljøvurderingen kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, ens@ens.dk

Tilladelse og relevante dokumenter

Nedenfor følger tilladelsen med relevante bilag.

Tilladelser og bilag
 

Tilladelse - Nord Stream 2 

Bilag 2 – Resumé af nationale høringssvar 

Bilag 3 – Resumé af internationale høringssvar (Espoo)

Bilag 4 – Vurdering af ruter

Bilag 4a – Bilag til et svar på et internationalt høringssvar  

Materiale der indgik i den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten for Nord Stream 2 sydøst om Bornholm på kontinentalsoklen er tilgængeligt her:

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport – Nord Stream 2 sydøst om Bornholm

Materialet belyser evt. miljøpåvirkninger i Danmark og evt. grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra projektet i Danmark.

English

The permit can be found below with relevant appendixes.

Permit and appendixes
 

Permit – Nord Stream 2 

Appendix 2 – Summery of National Responses 

Appendix 3 – Summery of International Responses (Espoo) 

Appendix 4 – Assessment of routes  

Appendix 4a – Annex to an answer to an international response Appendix 4 

Material included in the public consultation on the environmental impact report for Nord Stream 2 southeast of Bornholm on the continental shelf is available here:

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport – Nord Stream 2 sydøst om Bornholm

The material illustrates possible environmental impacts in Denmark and possibly transborundary environmental impacts from the project in Denmark.