Reserver og prognoser

Energistyrelsens opgørelse af de danske olie- og gasressourcer foretages ud fra et nærmere defineret klassifikationssystem. Formålet med klassifikationssystemet er at opgøre ressourcerne på en systematisk måde.

På grundlag af ressourceopgørelsen udarbejdes produktionsprognoser på kort og lang sigt.

Ressourcer og reserver

Den del af et felts ressourcer, som forventes at kunne produceres i hele feltets levetid, betegnes ”den endelige indvinding”. Et felts reserver er den del af den endelige indvinding, som på et givet tidspunkt endnu ikke er produceret. 

Hvert andet år udarbejdes en opgørelse af de danske olie- og gasressourcer. De opgjorte reserver er de mængder af olie og gas, som inden for en overordnet økonomisk ramme kan indvindes med kendt teknologi. Det er således ikke hele den tilstedeværende ressourcemængde, som kan produceres med kendt teknologi. 

Prognoser

Energistyrelsen udarbejder hvert år på grundlag af bidrag fra selskaberne en produktionsprognose på lang sigt, den såkaldte 20 års prognose for produktion af olie og naturgas.

Energistyrelsen udarbejder også en forbrugsprognose for olie og gas, en såkaldt basisfremskrivning. Denne forbrugsprognose anvendes sammen med prognoserne for olie- og gasproduktionen til at vurdere, om Danmark er nettoimportør eller – eksportør af olie og gas.

Ressourceopgørelse og prognoser