Basisfremskrivninger

Basisfremskrivningen var en teknisk, faglig vurdering af, hvordan udledning af drivhusgasser samt energiforbrug og energiproduktion vil udvikle sig under forudsætning af et såkaldt ”Frozen Policy” scenarie. Den sidste version af Basisfremskrivningen udkom i 2020. Den kan læses nedenfor.

Som følge af klimaloven blev Basisfremskrivningen fra 2021 afløst af en årlig Klimastatus og –fremskrivning. Den første Klimastatus og fremskrivning blev offentliggjort i april 2021. Gå til siden for Klimastatus- og fremskrivning 2021.

Læs Basisfremskrivning 2020

Effekter af senere politiske aftaler (juni 2020)

Basisfremskrivning 2020 er Energistyrelsens bedste bud på, hvordan fremtiden for klima- og energirelaterede størrelser vil tegne sig med tiltag som Folketinget har besluttet per 1. maj 2020 eller som følge af bindende aftaler forventes at ville beslutte. ”Klimaaftalen for energi og industri mv. 2020” (22. juni 2020) og ”Aftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” (16. juni 2020) er således ikke medregnet i Basisfremskrivning 2020. Der er i forbindelse med de politiske aftaler offentliggjort vurderinger af den forventede effekt af initiativerne på drivhusgasudledninger. Principperne i de bagvedliggende vurderinger gennemgås i nedenstående dokument.

Om vurderinger af effekter på drivhusgasudledninger ved politiske aftaler i juni 2020 

Om effekten af Samarbejdsaftale mellem Regeringen og Aalborg Portland

Læs Foreløbige Energi- industri- og affaldshåndteringstal i Basisfremskrivning 2020

Detailresultater

Detailforudsætninger og –baggrund

Øvrige baggrundsbilag  Baggrundsbilag til fremskrivninger

Fremskrivninger fra tidligere år

Liste over tidligere basisfremskrivninger og energiplaner

Basisfremskrivning 2019

BF19 undersøger i hvilket omfang Danmarks klima- og energimålsætninger og -forpligtelser vil blive opfyldt inden for rammerne af gældende regulering.

BF19 kan således anvendes som teknisk reference ved planlægning og konsekvensvurdering af nye tiltag på klima- og energiområdet.

Læs Basisfremskrivning 2019

Basisfremskrivning 2018

Basisfremskrivning 2018 (BF18) er en faglig vurdering af, hvordan energiforbrug og energiproduktion samt udledning af drivhusgasser vil udvikle sig i perioden frem mod 2030 under forudsætning af et såkaldt ”Frozen Policy” scenarie.

BF18 har til hensigt at afdække status og udfordringer i forhold til opfyldelse af Danmarks energi- og klimapolitiske målsætninger.

BF18 er dermed et vigtigt planlægningsinstrument i dansk energi- og klimapolitik og finder bl.a. anvendelse som reference ved konsekvensvurdering af nye politiske tiltag.

Læs Basisfremskrivning 2018

Baggrundsmateriale

Forudsætningsnotat, Basisfremskrivning 2018

Figurer og Tabeller, 2018

Temaanalyse om store datacentre, 2018

Regneark med detaljerede nationale tal 2005-2030, 2018

Energiaftaleberegninger med udgangspunkt i BF18

I forbindelse med udarbejdelse af Energiaftalen af 29. juni 2018 har Energistyrelsen gennemført en række effektberegninger af aftalens konkrete initiativer, som angiver de forventede konsekvenser for bl.a. VE-andele og CO2-udledninger. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i BF18 og notatet herunder dokumenterer metoden bag beregningerne og præsenterer resultaterne.

Notat om effekter af energiaftalen

Basisfremskrivning 2017

Basisfremskrivning 2017 indeholder en opdateret vurdering af, hvordan energiforbrug, energiproduktion og Danmarks udledning af drivhusgasser vil udvikle sig frem mod 2030, hvis der ikke introduceres nye politiske tiltag i energi- og klimapolitikken. Fremskrivningen viser et forløb, der alene er defineret ud fra de fastlagte politiske rammer, der eksisterer i dag, og kan på den baggrund illustrere udfordringerne i forhold til at nå fremtidige energi- og klimapolitiske mål. 

Læs Basisfremskrivning 2017

Ud over hovedrapporten består Basisfremskrivning 2017 af en række dokumenter.

Rettelsesblad til Basisfremskrivning 2017

Baggrundsrapport til Basisfremskrivning 2017

Regneark med nationale tal, Basisfremskrivning 2017

Regneark med internationale tal, Basisfremskrivning 2017 

Tal bag figurer og tabeller, Basisfremskrivning 2017

Opdatering: Energistyrelsen har opdateret ”Tal bag figurer og tabeller” pr. 16/3 da der var en unøjagtighed i arket ”Tabeller” vedr. drivhusgasudledninger (de to nederste tabeller)

Der er d. 29. maj 2017 offentliggjort nedenstående nye vurdering af non-ETS-manko for perioden 2021-2030.

Ny vurdering af non-ETS-manko for perioden 2021-2030

Relaterede udgivelser

I forbindelse med Basisfremskrivning 2017 offentliggøres en række opdaterede notater, som gør brug af resultaterne fra basisfremskrivningen og et notat med en detaljeret beskrivelse af elprisfremskrivningen. Disse notater offentliggøres løbende og kan, når de er offentliggjort, findes herunder:

Detaljeret notat om elpris i Basisfremskrivning 2017

3-timers spotpriser for 2025 og 2030 fra Basisfremskrivning 2017*

* Bemærk; Elpriserne i regnearket er angivet for at øge indsigten i beregningerne bag Basisfremskrivning 2017. Priserne er ikke anvendelige som generel prognose eller som bud på variation eller ekstrempriser – hertil er modelapparatet for forsimplet, og dertil kommer, at frozen policy-tilgangen i fraværet af politik ikke er et godt bud på en forventet udvikling.

Høringsudgave af Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger baseret på Basisfremskrivning 2017

PSO-fremskrivning baseret på Basisfremskrivning 2017 elpriser 

Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger baseret på Basisfremskrivning 2017 

Gå-hjem-møde om basisfremskrivningen 2017

Energistyrelsen afholdt et offentligt gå-hjem-møde om Basisfremskrivning for 2017  Se præsentationen fra gå-hjem-møde om Basisfremskrivning 2017

Høring af metode til estimering af tillæg til fossile brændsler for 2017

Til brug for Energistyrelsens kommende basisfremskrivning er udarbejdet et notat omkring metode til estimering af tillæg til fossile brændsler for 2017

Danmarks Energi- og klimafremskrivning 2015

Danmarks Energi- og klimafremskrivning 2015

Rettelsesblad, Energi- og Klimafremskrivning 2015

Regneark med nationale tal 2015

Regneark med internationale tal 2015

Tal bag tabeller og figurer, Energi- og Klimafremskrivning 2015

Baggrundsrapporter

Modelsetup 2015

Brændsels- og kvotepriser 2015

Husholdninger og erhverv 2015

Transport 2015 

El og fjernvarme 2015

Fremskrivning af elpris 2015

Udledning af drivhusgasser 2015

Indvinding af olie og gas i Nordsøen 2015

Tabeller 2015

Energi- og Klimafremskrivning 2014

Danmarks Energi- og klimafremskrivning 2014

Tabeller til Danmarks energifremskrivning 2014

Regneark med nationale tal 2014

Regneark med internationale tal 2014

Præsentation fra gå-hjem-møde i Energistyrelsen 31.10.2014

Baggrundsnotater

Modeller og fremskrivningsprincip 2014

Håndtering af energibesparelser i EMMA 2014

El og Fjernvarme 2014

Energiforbrug ved indvinding af olie og naturgas i Nordsøen 2014

Transport 2014

IPCC Retningslinjer for drivhusgasledninger 2014

Energifremskrivning 2012

Danmarks Energifremskrivning 2012

Tabeller til Danmarks Energifremskrivning 2014

Regneark med nationale tal 2014 

Regneark med internationale tal 2014 

Baggrundsnotater

Modeller og fremskrivningsprincip 2014

El og Fjernvarme 2014

Energiforbrug ved indvinding af olie og naturgas i Nordsøen 2014

Energifremskrivning 2011

Danmarks Energifremskrivning, april 2011

Tabeller til Danmarks Energifremskrivning 2011

Regneark med nationale tal 2011

Regneark med internationale tal 2011

Baggrundsnotater

Modeller og fremskrivningsprincip  2011

Håndtering af energibesparelser i EMMA 2011 

Skrotninger og investeringer i produktions- og transmissionskapacitet i RAMSES 2011

Energiforbrug ved indvinding af olie og naturgas 2011

Energifremskrivning 2010

Basisfremskrivning frem til 2030, april 2010

Regneark med nationale tal 2010

Regneark med internationale tal 2010 

De nationale og internationale tal i regnearkene er udtræk fra Sammenfatningsmodellen i april 2010. 

Baggrundsnotater

Modeller og fremskrivningsprincip 2010

Politiske tiltag der indgår i fremskrivningen 2010

Økonomiske vækstforudsætninger 2010

Håndtering af energibesparelser i EMMA 2010

Transportsektorens energiforbrug 2010

Skrotninger og investeringer i produktions- og transmissionskapacitet i RAMSES 2010

Energiforbrug ved indvinding af olie og naturgas i Nordsøen 2010

Energifremskrivning 2009

Basisfremskrivning frem til 2030, april 2009

Regneark med nationale tal

Regneark med internationale tal

De nationale og internationale tal i regnearkene er udtræk fra Sammenfatningsmodellen i april 2009. 

Energifremskrivning 2008

Fremskrivning af Danmarks energiforbrug og udledning af drivhusgasser frem til 2025, juli 2008 

Regneark med nationale tal 2008  

Regneark med internationale tal 2008   

De nationale tal i regnearket er et udtræk fra Sammenfatnings-modellen fra den 15. juli 2008, mens de internationale tal er et udtræk fra Sammenfatningsmodellen fra den 22. januar 2008.

Energifremskrivning 2007

Basisfremskrivningen til CO2-kvoteallokeringsplanen for 2008-12 og regeringens energistrategi: En visionær dansk energipolitik Januar 2007.

Ved henvendelse til Energistyrelsen kan nationale og internationale tal fremskaffes.

Energifremskrivning 2005

Energistrategi 2025, juni 2005 - Basisfremskrivning uden besparelser

Fremskrivning af energiforbruget i erhverv, husholdninger og transport - Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025. Juni 2005.  

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet - Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025. Juni 2005.

Basisfremskrivning af el- og fjernvarmeproduktionen 2005-2025 - Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025. Juni 2005.

Regneark med nationale tal 2005.   

Energistrategi 2025, juni 2005 - Basisfremskrivning med besparelser

Fremskrivninger inkl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005 - Teknisk dokumentationsnotat. 21. juni 2005. 

Regneark med nationale tal 2005   

De nationale og internationale tal i regnearkene er udtræk fra Sammenfatningsmodellen fra den 20. juni 2005. Ved henvendelse til Energistyrelsen kan de internationale tal fremskaffes.

Energifremskrivning 2003

En omkostningseffektiv opfyldelse af Danmarks reduktionsforpligtelse - Dokumentation af fremskrivning og analyser på energiområdet. Februar 2003. 

Regneark med nationale tal 2003

De nationale og internationale tal i regnearkene er udtræk fra Sammenfatningsmodellen fra februar 2003. Ved henvendelse til Energistyrelsen kan de internationale tal fremskaffes.

Energifremskrivning 2001

Fremskrivning af Danmarks energiforbrug og CO2-udledning 2001. Marts 2001.

Fremme af energibesparelser 2001 - Baggrundsrapport i forbindelse med Energispareredegørelse 2001. Oktober 2001.       

Ved henvendelse til Energistyrelsen kan udtræk fra Sammenfatningsmodellen 2001 fremskaffes.            

Energifremskrivning 2000

Fremme af energibesparelser 2000. September 2000

Fremme af energibesparelser, baggrundsrapport 2000. September 2000. 

Denne fremskrivning omfatter kun det endelige energiforbrug - ikke energiforsyning eller emissioner.

Energi 1999

Opfølgning på Energi 21 - Status for energiplanlægningen 1999. Juni 1999.

Energi 1996

Energi 21 - Regeringens energihandlingsplan 1996. April 1996.

Danmarks Energifremtider 1996. Januar 1996.