Spørgsmål og svar – sol, vind og værker

Afregning

Hvad betyder saldo?

Saldo kan betyde saldo til modregning i fremtidig pristillæg men kan også betyde en skyldig saldo, hvis der er udbetalt for meget i støtte. 

En saldo er summen af negative pristillæg.
Den negative saldo opstår, fordi der i øjeblikket er en høj markedspris på strøm. Dette gør også at du, i øjeblikket, får en ekstra høj udbetaling fra Vindstød A/S. 

Hvis Saldoen skyldes, at du fx har fået for meget udbetalt, vil du udover saldoopgørelsen modtage en opgørelse med en forfaldsdato og et betalingsid. Hvis du ikke betaler til tiden, vil du efterfølgende modtage en rykker.

Er saldoen til udbetaling, vil der på saldoopgørelsen stå ”til udbetaling”

Hvorfor får jeg negativ afregning?

Du modtager en opkrævning fra Energistyrelsen, fordi der i øjeblikket er en  høj markedspris på strøm. Dette gør også at du, i øjeblikket, får en ekstra høj udbetaling fra Vindstød A/S. 

 

Eksempel:

Loven siger at vi skal yde ”et pristillæg, som fastsættes således, at dette og [markedsprisen] tilsammen udgør 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kWh i de følgende 10 år”. Som anlægsejer får du dermed altid 60 øre/kWh de første 10 år og 40 øre/kWh de næste 10 år – men pengene kommer fra to forskellige steder. Energistyrelsen står for udbetalingen af pristillægget, mens Vindstød A/S udbetaler markedsprisen på vegne af Energinet. Hvis vi tager et anlæg, der er under 10 år gammel, som har leveret 100 kWh til 60 øre/kWh, altså 60 kroner i alt: Hvis markedsprisen for den strøm, anlægget har leveret i løbet af måneden, er 50 øre/kWh, vil Vindstød A/S udbetale 50 kroner, og så vil Energistyrelsen betale de resterende 10 kroner – men hvis markedsprisen for den solgte strøm er 70 øre/kWh vil Vindstød A/S udbetale 70 kroner, mens Energistyrelsen vil afregne -10 kroner. Den negative afregning fra Energistyrelsen opvejes altså af en ekstra gunstig afregning fra Vindstød A/S

Det fremgår af § 51, stk. 4 i ovennævnte lov – ” Stk. 4. Betaling for elektricitet produceret på anlæg omfattet af blandt andet § 47, stk. 2, stk. 3, nr. 1, stk. 4-7 og stk. 9, nr. 1, i 1 time kan ikke overstige de samlede beløb for pristillæg og markedspris, som er fastsat i disse bestemmelser. Hvis markedsprisen i 1 time overstiger det samlede beløb, modregner Energinet  (Energistyrelsen) det overstigende beløb ved førstkommende udbetalinger af markedspris og pristillæg.

Negativ afregning - Skal jeg indbetale pengene?

Du skal som udgangspunkt ikke indbetale en negativ saldo, medmindre saldoopgørelsen indeholder en forfaldsdato.

Se uddybende forklaring om afregningsbilag og saldoopgørelse længere nede i denne FAQ.

Hvorfor modtager jeg et afregningsbilag?

Du modtager et afregningsbilag fra Energistyrelsen, fordi dit VE-anlæg har produceret mere end du har forbrugt, og anlægget samtidig er godkendt til pristillæg.

Hvilke oplysninger fremgår af mit afregningsbilag?

Dit afregningsbilag indeholder oplysninger om din produktion og pristillæg.

Vindstød køber og betaler markedsprisen for den produktion, du ikke når at forbruge selv. Du er garanteret en fastpris for denne produktion, uanset om markedsprisen er høj eller lav. Den faste pris er for de fleste 60 øre pr. kW de første 10 år og efterfølgende 40 øre de næste 10 år.

Derudover er du garanteret et salg af din produktion uden yderligere omkostninger. Det betyder at du således ikke betale et administrationsgebyr eller lignende til Vindstød.

Lige nu er markedsprisen meget høj, det betyder, at Energistyrelsen vil beregne et negativt pristillæg, som svarer til forskellen fra markedsprisen til de 60 henholdsvis 40 øre.

Du skal som udgangspunkt ikke indbetale negative saldi.

Hvis Energistyrelsen opkræver penge sender vi en saldoopgørelse med en forfaldsdag.

Hvorfor modtager jeg en saldoopgørelse?

Din saldoopgørelse fortæller dig, hvilke bilag Energistyrelsen har fremsendt til dig i din digitale postkasse.

Hvis din saldoopgørelse indeholder en forfaldsdato, skal du indbetale et beløb til Energistyrelsen.

Hvorfor modtager jeg, som flexafregnet, ikke pristillæg for min overskudsproduktion?

Som flexafregnet udgør pristillægget fra Energistyrelsen forskellen mellem den faste afregningspris og den aktuelle spotpris. 

Hvis den faste afregningspris er 60 øre pr. kWh, og det vægtede gennemsnit af spotprisen i de timer, hvor man har leveret strøm til det kollektive el-net, udgør fx 16 øre pr. kWh, vil pristillægget udgøre 44 øre pr. kWh. Dog påvirker det seneste års elprisudvikling dette regneeksempel således at pristillægget bliver 0 øre pr. kWh afhængigt af i hvilken time anlægget har leveret strøm til det kollektive el-net.

Pristillægget baserer sig på den vægtede gennemsnitlige spotpris i afregningsperioden. 

Spotprisen har det seneste år udviklet sig fra at være under 60 øre pr. kWh til nu være over 60 øre pr. kWh, og har derfor indvirkning på, hvad Energistyrelsen udbetaler i pristillæg.

Eksempel:

Med udgangspunkt i en fast afregningspris på 60 øre pr. kWh, og en vægtet gennemsnitlig spotpris som fx udgør 140 øre pr. kWh i de timer, hvor anlægget har leveret strøm til det kollektive el-net, vil pristillægget dermed udgøre et minus på 80 øre pr. kWh.

Den vægtede gennemsnitlige spotpris, for det seneste år, vil derfor overstige det faste pristillæg på 60 øre pr. kWh, og derfor vil en eventuel overskudsproduktion ikke resulterer i et udbetalt pristillæg. 

Som flexafregnet anlægsejer, modtager du spotprisen for din overskudsproduktion af Vindstød. Vindstød oplyser på deres hjemmeside, at den udbetales hver måned, og du er derfor løbende hen over året blevet udbetalt, hvad der i regneeksemplet svarer til en til gennemsnitlig vægtet spot på 140 øre pr. kWh.

Hvad er flexafregning?

Flexafregning er afregning af elektricitet på bagrund af målinger fra fjernaflæste elmålere. De fjernaflæste målere måler levering til og fra nettet separat og ”sekund for sekund”. Dvs. køb og salg af elektricitet til eller fra nettet sker uafhængigt af hinanden. 

Prisen ved køb og salg af elektricitet er ofte fastsat på timebasis, hvor strømprisen og tarifferne er højere ved spidslast. Spidslast er typisk de timer på døgnet, hvor der forbruges mest strøm og elsystemet dermed oplever den største belastning. 

Flexafregning giver den enkelte elforbruger mulighed for at tilpasse sit forbrug til varierende elpriser, hvilket kommer både elsystemet, den grønne omstilling og elforbrugerne til gavn. 

Flexafregning gælder ligeledes for ejere af solceller eller husstandsvindmøller, hvorfra der egetforbruges strøm. Efter overgangen til flexafregning køber og sælger årsnettoafregnede egenproducenter alt den strøm, der leveres til eller trækkes fra det kollektive net. Tidligere blev de afregnet for differencen mellem den strøm, de havde leveret til det kollektive net og den strøm, de havde brugt over et helt år.  

Med flexafregning ændredes kun på håndteringen af køb og salg af selve strømmen. Afregningen af elafgiften er fortsat årsnettoafregnet.

Hvordan forstår jeg mit flexafregningsbilag?

Som ejer af en flexafregnet solcelle- eller husstandsvindmølle, modtager du et afregningsbilag én gang årligt fra Energistyrelsen, hvis anlægget har haft en overskudsproduktion i det forgangne år.

På afregningsbilaget fremgår blandt andet:

  • Afregningsperioden
  • Pristillæg samt periodens kilowatttimer

På afregningsbilaget fremgår IKKE:

  • Spotprisen

Spotprisen udbetales af Vindstød. Vindstød oplyser på deres hjemmeside, at den udbetales hver måned.
Når du modtager Energistyrelsens afregningsbilag, har du derfor allerede modtaget afregning for spotprisen.

Eksempel:

Et anlæg er eksempelvis overgået til flexafregning pr. 01-12-2019.

Netvirksomheden har første gang efter overgangen til flexafregning, indberettet en overskudsproduktion den 30-11-2020. Perioden som den indberettede energimængde er gældende for, bliver derfor 01-12-2019 – 30-11-2020.

Som flexafregnet udgør pristillægget fra Energistyrelsen forskellen mellem den faste afregningspris fratrukket spotprisen. Hvis den faste afregningspris er 60 øre/kWh, og det vægtede gennemsnit af spotprisen i de timer, hvor man har leveret strøm til det kollektive el-net, udgør fx 16 øre/kWh, vil pristillægget udgøre 44 øre/kWh.

Det afregnede beløb indsættes på NemKonto.

Læs mere om flexafregning

Hvad er den skattemæssige betydning ved flexafregning?

For spørgsmål om skattemæssige forhold, bedes du henvende dig til Skattestyrelsen

Hvordan registrerer jeg mit anlæg på Vindstøds hjemmeside?

Energistyrelsen kan desværre ikke hjælpe med dette. Du kan kontakte Vindstød på telefon 88 63 88 65 (vælg personlig betjening) eller på mail ve@vindstoed.dk.

Kan der blive tale om tilbagebetaling af modtaget pristillæg i forbindelse med ejerskifte?

Som hovedregel nej. Der kan dog ske det, at ejerskiftet krydser udbetalingen, hvorfor tidligere ejer uberettiget får udbetalt pristillæg. I den forbindelse kan der ske opkrævning af tidligere ejer.

Hvad er forskellen på timebaseret nettoafregning (gruppe 2) og øjebliksafregning (gruppe 3)?

Timebaseret nettoafregning (gruppe 2) betyder, at der vil ske en modregning af din produktion og dit forbrug fra det kollektive net inden for en time. Køb og salg af el for egenproducenten vil både for produktionen og forbruget blive målt på timebasis. Ved nettoafregning i gruppe 2 ses handlen ift. den beregnede levering til og fra net som en nettoopgørelse inden for driftstimen. For egenproducenten vil der ske en nettoopgørelse for hver time. Der vil således enten være tale om:

  • Nettoforbrug – som afregnes med forbrugselleverandøren
  • Nettoproduktion – som afregnes af produktionselleverandøren og for hvilken der modtages betaling af evt. pristillæg fra Energistyrelsen.

Øjebliksafregning her skal produktionen bruges i samme øjeblik, som der sker produktion. Den overskudsproduktion, der ikke forbruges i øjeblikket, som den produceres, skal som udgangspunkt sælges til en produktionselleverandør.

Er der mulighed for at opsætte solceller på en anden bygning eller adresse, end der hvor strømmen skal bruges?

Nettoafregning eller øjebliksafregning for elektricitet produceret på et solcelleanlæg er betinget af, at anlægget er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, eller er beliggende på forbrugsstedet.

Forbrugsstedet er defineret i elforsyningslovens § 5 nr. 9, som et punkt, hvorfra der aftages elektricitet til ét samlet matrikelnummer eller til sammenhængende bygninger fordelt på flere matrikelnumre med kun én forbruger af elektricitet.

Energiklagenævnet har i afgørelse 1011-12-22-9 af 7. maj 2013 på baggrund af en fortolkning af ordlyden af elforsyningslovens § 5, nr. 9, og en formålsfortolkning af bestemmelsens betydning i forhold til spørgsmålet om nettoafregning i henhold til nettoafregningsbekendtgørelsens regler, vurderet, at der i udtrykket ”sammenhængende bygninger” ligger, at bygningerne skal have en tæt sammenhæng, således at forbrugsstedet har en samlet karakter. I den forbindelse kan der dog ikke stilles krav til, at bygningerne skal være direkte fysisk sammenhængende.

I tilfælde, hvor der kun er en forbruger, men hvor elektriciteten aftages til flere bygninger fordelt på flere matrikelnumre, vil det derfor komme an på en konkret vurdering af om de pågældende bygninger har en tilstrækkelig sammenhæng til, at aftagepunktet kan betragtes som et forbrugssted. Til fastlæggelse heraf bør der foretages en vurdering af om bygningerne er forbrugsmæssigt og geografisk sammenhængende.

Har du fået ny bankkonto?

Som udgangspunkt vil udbetalingen blive overført til den Nemkonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, som er godkendt til pristillæg.

Hvis du skifter bank, skal du eller den nye bank sørge for, at der er registreret en NemKonto. Der kan gå op til 5 hverdage, før den nye NemKonto træder i kraft hos Energistyrelsen.

Ønsker du udbetaling til anden konto end NemKonto?

Anlægsejere har mulighed for, at anmode om oprettelse af en specifik konto. Så fremtidige udbetalinger i forbindelse med afregning af en overskudsproduktion fra Energistyrelsen, udbetales til den specifikke konto i stedet for NemKonto.

Anmodning om oprettelse af specifik konto kan ske via blanketten anmodning om oprettelse af specifik konto

Har du spørgsmål til din årsopgørelse?

Vær opmærksom på, at der kun vil ske udbetaling fra Energistyrelsen, hvis dit anlæg har produceret mere el end du har forbrugt hen over et år.

Du kan på Eloverblik.dk logge ind og få adgang til dine stam –og måledata. Her kan du som kunde få et samlet overblik over din el-produktion -og forbrug. Har du spørgsmål hertil, skal du kontakte din elleverandør.

Eloverblik leveres af Energinet.

Hvor kan jeg se min eventuelle overskudsproduktion?

Du kan på Eloverblik.dk logge ind og få adgang til dine stam –og måledata. Her kan du som kunde få et samlet overblik over din el-produktion -og forbrug. Link til Eloverblik: https://eloverblik.dk/welcome

Eloverblik leveres af Energinet, som har udarbejdet en vejledning til brug af portalen

Har du yderligere spørgsmål, efter gennemgang af vejledningen, skal du kontakte din elleverandør.

Hvem aftager min overskudsproduktion?

Hvis dit anlæg er godkendt til pristillæg, så aftager Energinet en eventuel overskudsproduktion og Energistyrelsen udbetaler pristillæg til dig. Pristillægget er minus spotprisen. Det er Vindstød, der udbetaler spotprisen til dig på månedsbasis.

Vindstød udbetaler spotprisen for anlæg med pristillæg. Hvis dit anlæg er godkendt til pristillæg, skal du være opmærksom på, at du også skal registreres som ejer af anlægget hos Vindstød. Du kan kontakte Vindstød på mail ve@vindstoed.dk eller telefon 8863 8865 (vælg personlig betjening).

Hvis dit anlæg ikke er godkendt til pristillæg, skal du selv finde en produktionselleverandør til at aftage den strøm, som du ikke selv når at forbruge.

Du skal være opmærksom på, at din produktionselleverandør opkræver et abonnement for leje af elmåler og for administration for alle nettoafregningsgrupper.

Du finder en oversigt over aktuelle produktionselleverandører på Energinets hjemmeside

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Hvis du ikke fik svar på dit spørgsmål i FAQ'en, kan du udfylde kontaktformularen nederst på siden. 

 

 

Ejerskifte

Hvordan laver jeg et ejerskifte?

Som privat person med CPR-nr., skal du logge borger.dk med dit nemID og udfylde blanketten.
Som virksomhed med CVR-nr., skal du logge på virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde blanketten.

 

Hvor mange ejere kan registreres ved ejerskifte?

Det er kun muligt, at registrere én ejer i Energistyrelsens stamdataregister.
Læs mere om hvordan du regestrerer ny ejer ved ejerskifte.

Hvilke forudsætninger er der for et ejerskifte?

Solceller og husstandsvindmøller

Du skal være registeret som ejer i Tingbogen, og du skal som udgangspunkt have bopælsadresse på anlægsadressen, medmindre ejendommens benyttelse fx er udlejning eller et sommerhus.

Vindmøller

Energistyrelsen kan behandle anmeldelse om ejerskifte, når  ansøgningen er  underskrevet af alle parter. 

Mere om forudsætningerne for ejerskifte ved solcelleanlæg og vindmøller

 

Hvornår kan der ske ejerskifte?

Energistyrelsen bekræfter som udgangspunktet ejerskifte pr. den dato ny ejer er registreret i Tinglysningen, såfremt ansøgning om ejerskifte er modtaget rettidigt, som er, før anlægget er afregnet for den pågældende periode.

Hvornår kan man ansøge om ejerskifte?

Vi anbefaler tidligst at indsende ejerskifte to måneder før overtagelse jf. Tingbogen. Din anmeldelse om ejerskifte vil dog ikke blive sagsbehandlet før, du er registreret i Tingbogen og efter den registrerede overtagelsesdato jf. Tingbogen.

Hvor finder jeg anlæggets GSRN nummer?

GSRN nummeret kan blive oplyst af tidligere ejer, som evt. kan finde det på et afregningsbilag fra Energistyrelsen.

GSRN nummer kan også findes på Eloverblik.dk, eller på din opgørelse fra Vindstød / produktionselleverandøren.

Hvilken gruppe er anlægget registreret i?

Du finder anlæggets afregningsgruppe på dit afregningsbilag, eller du kan få oplyst anlæggets afregningsgruppe af Energistyrelsen eller din elleverandør. 

Energistyrelsen tager udgangspunkt i den gruppe, som dit anlæg allerede er registreret i. 

Hvis dit anlæg er overgået til flexafregning – er dit anlæg stadigvæk registreret i gruppe 6 årsbaseret nettoafregning. Flexafregning vedrører udelukkende din afregning for overskydende el. Salg af overskudsproduktion sælges via din produktionselleverandør, som er Vindstød, hvis dit anlæg er godkendt til årsbaseret nettoafregning.

Du kan skrive til Energistyrelsen vi kontaktformularen, som du finder nederst på siden.

Kan jeg overtage sælgers afregningsform?

Hvis dit anlæg er godkendt til et pristillæg, er der forskellige betingelser, som skal være opfyldt, for at kunne overtage afregningsformen. Hver enkel sag vil dog stadig bero på en konkret og individuel vurdering.

Læs mere om ejerskifte

Hvornår kan jeg forvente svar på min anmeldelse om skift af ejer?

Hvornår kan jeg forvente svar på min anmeldelse om skift af ejer?

Svar: Der er på nuværende tidspunkt lang sagsbehandlingstid for anmeldelser om skift af ejer, på grund af skift af it-system.

Selvom Energistyrelsen endnu ikke har behandlet din anmeldelse om skift af ejer, drager du alligevel fordel af dit anlæg, fra den dag du overtager anlægget og begynder at bruge strøm på adressen - også selvom Energistyrelsen endnu ikke har registreret dig som ejer i stamdataregistret. Det skyldes, at ejerskiftet kan foretages med tilbagevirkende kraft til overtagelsesdatoen jævnfør tinglysningen.

Når Energistyrelsen har færdigbehandlet sagen, vil du modtage et brev i E-Boks.

Vindstød udbetaler spotprisen for anlæg med pristillæg. Hvis dit anlæg er godkendt til pristillæg, skal du være opmærksom på, at du også skal registreres som ejer af anlægget hos Vindstød. Energistyrelsen har til opgave at registrere ejeren af anlægget i Stamdataregistret. Vi har ikke en aftale om at dele oplysninger med Vindstød. Vindstød skal derfor, på egen hånd, sørge for at registrere den korrekte ejer af anlægget. Dette skal de gøre, uanfægtet at Energistyrelsen har lang sagsbehandlingstid.

Hvis du er registreret som ejer i Tingbogen, kan du henvise dertil.

Du kan kontakte Vindstød på telefon 88 63 88 65 (vælg personlig betjening) eller på mail ve@vindstoed.dk.

Du kan læse mere om ejerskifte her.

E-boks

Vejledning til at sende post til Energistyrelsen via E-boks

Bemærk det er ikke muligt at sende post via E-boks app’en på smartphone. 


Energistyrelsen har ikke sikker mail, derfor anbefaler vi at fremsende materiale, der indeholder personfølsomme oplysninger via E-Boks. 


1. Gå til www.e-boks.dk 
2. Log på som privat 
3. Log ind med NemID 
4. Vælg ”Skriv ny post” (øverst til højre), når du er logget på 
5. Tryk på ”Vælg modtager” 
6. Skriv ”Energistyrelsen” og tryk på søg knappen (luppen) 
7. Tryk på ”Energistyrelsen” i fold ud menuen under søgeboksen 
8. Udfyld emne¨ 
9. Angiv at din henvendelse drejer sig om ”Energistyrelsen” 
10. Dernæst kan du vedhæfte en fil (via clips ikonet) og skrive en besked til Energistyrelsen (Skriv gerne dit navn, anlægsadresse og telefonnummer/mailadresse). 
11. Tryk på ”Send

Nettoafregning

Hvordan søger jeg om tilsagn om nettoafregning?

Pr. 1. januar 2022 er det ikke længere er muligt at ansøge om og opnå tilsagn til timebaseret nettoafregning.

Efter 1. januar 2022 er det det muligt at ansøge om afgørelse om timebaseret nettoafregning, hvis man allerede har modtaget et tilsagn, ligesom det fortsat er muligt at få øjebliksafregning (afregningsgruppe 3).

Kan jeg både få fritagelse for elafgift for solceller og elbil?

Energistyrelsen kan ikke besvare spørgsmål omkring mulighederne for at opnå elafgiftsfritagelse for strøm forbrugt fra solcelleanlægget samtidig med, at der opnås elafgiftsrefusion for strøm forbrugt til opladning af en registreret elbil.

Skatteministeriet er ressortmyndighed i forhold til spørgsmål om refusion af elafgiften for strøm forbrugt til opladning af en registreret elbil. Vi skal derfor henvise til at kontakte Skatteministeriet, ved spørgsmål til dette. Du kan kontakte Skatteministeriet gennem Skat.dk

Hvis, du som anlægsejer, ikke længere ønsker at være omfattet af timebaseret nettoafregning eller årsbaseret nettoafregning, skal vi opfordre dig til at kontakte din elinstallatør. Din elinstallatør vil, via din netvirksomhed, dels skal afkoble dit anlæg og dels foretage en afmelding af dit anlæg i stamdataregistret. Det er ikke tilstrækkeligt, at der alene bliver ”slukket” for solcelleanlægget.

Herudover skal vi gøre opmærksom på, at når du først er afmeldt timebaseret nettoafregning eller årsbaseret nettoafregning, vil det ikke være muligt at blive omfattet af ordningen igen.

Hvordan etablerer jeg et solcelleanlæg?

Energistyrelsen vejleder til altid at søge råd og vejledning til valg og installering af et solcelleanlæg hos en autoriseret elinstallatør.

Der er på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at ansøge Energistyrelsen om tilsagn til hverken timebaseret nettoafregning eller pristillæg. Det betyder, at hvis du ønsker at opsætte et solcelleanlæg, skal det anmeldes til den lokale netvirksomhed og oprettes i afregningsgruppe 3 - øjebliksafregning. Det er ofte den autoriserede elinstallatør, der anmelder anlægget til stamdataregistret via den lokale netvirksomhed.

Du kan læse mere om øjebliksafregning

Må jeg udvide mit eksisterende anlæg?

Du må ikke udvide dit eksisterende anlæg, hvis anlægget er godkendt til årsbaseret nettoafregning, timebaseret nettoafregning eller forhøjet pristillæg, ved for eksempel at opsætte flere paneler eller en inverter, der forøger solcelleanlæggets installerede effekt. 

Det er tilladt at vedligeholde sit anlæg - det vil sige at hvis en komponent går i stykker, så må denne udskiftes til præcis samme mærke og type som det oprindelige. Alternativt skal komponenten udskiftes med en teknisk tilsvarende model.
 
Vær opmærksom på at udskiftningen ikke må ændre på anlæggets installerede effekt.
 
Læs mere om ændring af anlæg på Energistyrelsens hjemmeside

Må jeg tilføje en batteriløsning til mit eksisterende anlæg?

I udgangspunktet er det tilladt, at installere en batteriløsning til et eksisterende anlæg. Tilføjelsen af batteriløsningen må ikke udvide anlæggets installerede effekt, hvis anlægget er godkendt til årsbaseret nettoafregning, timebaseret nettoafregning eller forhøjet pristillæg. Ligeledes må der ikke kunne komme strøm fra batteriet ud på det kollektive elnet. 

 

Kontakt

Du kan kontakte os ved at indsende nedenstående formular:

Du kan finde dit GSRN-nummer på dit afregninsgbilag. Nummeret består af 18 cifre.
Beskriv hvad din henvendelse drejer sig om
Billed-CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.