Spørgsmål og svar

Hvorfor får jeg negativ afregning?

Du modtager en opkrævning fra Energistyrelsen, fordi der i øjeblikket er en  høj markedspris på strøm. Dette gør også at du, i øjeblikket, får en ekstra høj udbetaling fra Vindstød A/S. Energistyrelsen modregner det skyldige beløb i kommende udbetalinger, når markedsprisen ikke længere er så høj. Du behøver derfor ikke indbetale pengene til Energistyrelsen.

 

Eksempel:

Loven siger at vi skal yde ”et pristillæg, som fastsættes således, at dette og [markedsprisen] tilsammen udgør 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kWh i de følgende 10 år”. Som anlægsejer får du dermed altid 60 øre/kWh de første 10 år og 40 øre/kWh de næste 10 år – men pengene kommer fra to forskellige steder. Energistyrelsen står for udbetalingen af pristillægget, mens Vindstød A/S udbetaler markedsprisen på vegne af Energinet. Hvis vi tager et anlæg, der er under 10 år gammel, som har leveret 100 kWh til 60 øre/kWh, altså 60 kroner i alt: Hvis markedsprisen for den strøm, anlægget har leveret i løbet af måneden, er 50 øre/kWh, vil Vindstød A/S udbetale 50 kroner, og så vil Energistyrelsen betale de resterende 10 kroner – men hvis markedsprisen for den solgte strøm er 70 øre/kWh vil Vindstød A/S udbetale 70 kroner, mens Energistyrelsen vil afregne -10 kroner. Den negative afregning fra Energistyrelsen opvejes altså af en ekstra gunstig afregning fra Vindstød A/S

Det fremgår af § 51, stk. 4 i ovennævnte lov – ” Stk. 4. Betaling for elektricitet produceret på anlæg omfattet af blandt andet § 47, stk. 2, stk. 3, nr. 1, stk. 4-7 og stk. 9, nr. 1, i 1 time kan ikke overstige de samlede beløb for pristillæg og markedspris, som er fastsat i disse bestemmelser. Hvis markedsprisen i 1 time overstiger det samlede beløb, modregner Energinet  (Energistyrelsen) det overstigende beløb ved førstkommende udbetalinger af markedspris og pristillæg.

Hvad omhandler korrektionsbilaget fremsendt den 10. maj 2021?

I forbindelse med en korrektion af spotprisen, modtages der en ekstraordinær udbetaling vedrørende afregning i februar 2021.
Beløbet omhandler en udbetaling på få kroner eller øre. Udbetalingen sker den 11. maj 2021.  

Hvad er flexafregning?

Flexafregning er en timeafregning af private elkunder. Det betyder at både køb og salg af strøm sker time for time. Flexafregning betyder at alle elforbrugere får en mere fair elpris, da prisen vil følge elprisen på elmarkedet i netop den time, hvor strømmen forbruges.

Hvorfor udrulles flexafregning?

Flexafregning er en vigtig etape på vejen mod fremtidens fleksible elmarked, hvor den enkelte forbruger i højere grad kan tilpasse sit forbrug til udsvingene i elpriserne. Dette vil komme både elsystemet, den grønne omstilling og elforbrugerne til gavn.

Hvornår overgår man til flexafregning?

Det er det lokale netselskab, der planlægger og gennemfører overgangen til flexafregning. Du vil modtage en varsling fra din elleverandør inden du overgår til flexafregning. Alle elforbrugere skal være overgået til flexafregning inden udgangen af 2020.

Hvad betyder flexafregning for årsnettoafregnede egenproducenter (anlæg godkendt i nettoafregningsgruppe 6)?

For de årsnettoafregnede egenproducenter betyder flexafregning lidt forenklet, at der nu skal købes og sælges mere strøm.

Førhen var praksis, at det kun var differencen mellem den solgte strøm og den købte strøm i løbet af året, som blev afregnet med elhandelsvirksomheden. På den måde kunne man sige, at strømmen blev 'lagret' på elnettet og 'hentet' tilbage igen på et senere tidspunkt inden for et år.

Flexafregning ændrer kun på håndteringen af køb og salg af selve strømmen.

Flexafregning ændrer således ikke på afregningen af PSO-tariffen og elafgiften, som forbliver årsnettoafregnet.

For langt de fleste årsnettoafregnede solcelleejere vil ændringen medføre en meromkostning på 200-500 kr. om året ved overgangen til flexafregning.

Meromkostningen fremkommer af to elementer:

  • forventet prisforskel på købs- og salgspris af strøm og
  • moms på køb af strøm.
Kan man undgå flexafregning?

Nej. Alle elforbrugere i Danmark skal overgå til flexafregning inden udgangen af 2020.

 

Hvornår sker der udbetaling efter overgang til flexafregning?

Alle elforbrugere i Danmark skal inden udgangen af 2020 være overgået flexafregning.

I Energistyrelsen har vi løbende håndteret den tekniske opsætning af anlæg til flexafregning, på anlæg godkendt i nettoafregningsgruppe 6.

Såfremt Netvirksomheden har indrettet en eventuel overskudproduktion på et anlæg til Energistyrelsen, vil denne blive afregnet hurtigst muligt. Vær opmærksom på, at der kun vil ske udbetaling, hvis dit anlæg har produceret mere el end du har forbrugt hen over et år.

Hvordan forstår jeg mit flexafregningsbilag?

Som ejer af en flexafregnet solcelle- eller husstandsvindmølle, modtager du et afregningsbilag én gang årligt fra Energistyrelsen, hvis anlægget har haft en overskudsproduktion i det forgangne år.

På afregningsbilaget fremgår blandt andet:

  • Afregningsperioden
  • Pristillæg samt periodens kilowatttimer

På afregningsbilaget fremgår IKKE:

  • Spotprisen

Spotprisen udbetales af Vindstød. Vindstød oplyser på deres hjemmeside, at den udbetales hver måned.
Når du modtager Energistyrelsens afregningsbilag, har du derfor allerede modtaget afregning for spotprisen.

Eksempel:

Et anlæg er eksempelvis overgået til flexafregning pr. 01-12-2019.

Netvirksomheden har første gang efter overgangen til flexafregning, indberettet en overskudsproduktion den 30-11-2020. Perioden som den indberettede energimængde er gældende for, bliver derfor 01-12-2019 – 30-11-2020.

Som flexafregnet udgør pristillægget fra Energistyrelsen forskellen mellem den faste afregningspris fratrukket spotprisen. Hvis den faste afregningspris er 60 øre/kWh, og det vægtede gennemsnit af spotprisen i de timer, hvor man har leveret strøm til det kollektive el-net, udgør fx 16 øre/kWh, vil pristillægget udgøre 44 øre/kWh.

Det afregnede beløb indsættes på NemKonto.

Læs mere om flexafregning

Jeg har modtaget en korrektion til flexafregning

Enkelte kunder vil modtage en korrektion til den tidligere udbetalte afregning, vedrørende flexafregningsperioden.

Korrektionen skyldes en mindre teknisk detalje i.f.t. beregningen af spotprisen og angivelse af perioden på afregningsbilaget.

Det kan betyde, at du modtager 2 bilag;

  • en opkrævning af tidligere udbetalte beløb
  • en ny korrigeret afregning med angivelse af den korrekte periode.

Summen af korrektionen fremgår af den medsendte saldoopgørelse.

Saldoen indbetales ved brug af de på saldoopgørelsen oplyste betalingsinformationer.

Såfremt beløbet ikke indbetales, modregnes dette ved næste afregning.

Hvad er den skattemæssige betydning ved flexafregning?

Du kan læse lidt om den skattemæssige betydning på skat.dk

For yderligere spørgsmål om skattemæssige forhold, bedes du henvende dig til Skattestyrelsen

Hvordan registrerer jeg mit anlæg på Vindstøds hjemmeside?

Energistyrelsen kan desværre ikke hjælpe med dette. Du kan kontakte Vindstød på telefon 88 63 88 65 (vælg personlig betjening) eller på mail ve@vindstoed.dk.

Kan der blive tale om tilbagebetaling af modtaget pristillæg i forbindelse med ejerskifte?

Som hovedregel nej. Der kan dog ske det, at ejerskiftet krydser udbetalingen, hvorfor tidligere ejer uberettiget får udbetalt pristillæg. I den forbindelse kan der ske opkrævning af tidligere ejer.

Hvad er forskellen på timebaseret nettoafregning (gruppe 2) og øjebliksafregning (gruppe 3)?

Timebaseret nettoafregning (gruppe 2) betyder, at der vil ske en modregning af din produktion og dit forbrug fra det kollektive net inden for en time. Køb og salg af el for egenproducenten vil både for produktionen og forbruget blive målt på timebasis. Ved nettoafregning i gruppe 2 ses handlen ift. den beregnede levering til og fra net som en nettoopgørelse inden for driftstimen. For egenproducenten vil der ske en nettoopgørelse for hver time. Der vil således enten være tale om:

  • Nettoforbrug – som afregnes med forbrugselleverandøren
  • Nettoproduktion – som afregnes af produktionselleverandøren og for hvilken der modtages betaling af evt. pristillæg fra Energistyrelsen.

Øjebliksafregning her skal produktionen bruges i samme øjeblik, som der sker produktion. Den overskudsproduktion, der ikke forbruges i øjeblikket, som den produceres, skal som udgangspunkt sælges til en produktionselleverandør.

Er der mulighed for at opsætte solceller på en anden bygning eller adresse, end der hvor strømmen skal bruges?

Nettoafregning eller øjebliksafregning for elektricitet produceret på et solcelleanlæg er betinget af, at anlægget er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, eller er beliggende på forbrugsstedet.

Forbrugsstedet er defineret i elforsyningslovens § 5 nr. 9, som et punkt, hvorfra der aftages elektricitet til ét samlet matrikelnummer eller til sammenhængende bygninger fordelt på flere matrikelnumre med kun én forbruger af elektricitet.

Energiklagenævnet har i afgørelse 1011-12-22-9 af 7. maj 2013 på baggrund af en fortolkning af ordlyden af elforsyningslovens § 5, nr. 9, og en formålsfortolkning af bestemmelsens betydning i forhold til spørgsmålet om nettoafregning i henhold til nettoafregningsbekendtgørelsens regler, vurderet, at der i udtrykket ”sammenhængende bygninger” ligger, at bygningerne skal have en tæt sammenhæng, således at forbrugsstedet har en samlet karakter. I den forbindelse kan der dog ikke stilles krav til, at bygningerne skal være direkte fysisk sammenhængende.

I tilfælde, hvor der kun er en forbruger, men hvor elektriciteten aftages til flere bygninger fordelt på flere matrikelnumre, vil det derfor komme an på en konkret vurdering af om de pågældende bygninger har en tilstrækkelig sammenhæng til, at aftagepunktet kan betragtes som et forbrugssted. Til fastlæggelse heraf bør der foretages en vurdering af om bygningerne er forbrugsmæssigt og geografisk sammenhængende.

Hvilken periode gælder afregningen for?

På Energistyrelsens afregningsbilag kan du se, hvilken periode afregningen gælder for.

Hvis dit anlæg er godkendt til nettoafregningsgruppe 2 eller øjeblikafregning i gruppe 3, vil perioden fremgå under afregning – Eksempelvis ”Afregning for Oktober 2019”.

Er dit anlæg godkendt til årsbaseret nettoafregning, fremgår afregningsperioden i nederste venstre hjørne. Ex PANDA 08-2019 - det er perioden til og med august 2019. I udgangspunktet gælder det et år tilbage. Du skal dog være opmærksom på, om afregningsperioden kan være brudt på grund af skift af elleverandør, flytning eller andet. Din elleverandør kan oplyse den præcise periode for afregningen.

Hvis du har spørgsmål til en afregning fra Vindstød, skal du kontakte dem for hjælp. Du kan kontakte Vindstød på telefon 88 63 88 65 (vælg personlig betjening) eller på mail ve@vindstoed.dk.

Hvilken anlægsadresse gælder bilaget for?

På bilag der er fremsendt FØR 2020, fremgår anlægsadressen ikke.

På bilag, der er fremsendt i 2020, vil anlægsadressen fremgå under overskriften: STAMDATA.

Har du fået ny bankkonto?

Som udgangspunkt vil udbetalingen blive overført til den Nemkonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, som er godkendt til pristillæg.

Hvis du skifter bank, skal du eller den nye bank sørge for, at der er registreret en NemKonto. Der kan gå op til 5 hverdage, før den nye NemKonto træder i kraft hos Energistyrelsen.

Ønsker du udbetaling til anden konto end NemKonto?

Anlægsejere har mulighed for, at anmode om oprettelse af en specifik konto. Så fremtidige udbetalinger i forbindelse med afregning af en overskudsproduktion fra Energistyrelsen, udbetales til den specifikke konto i stedet for NemKonto.

Anmodning om oprettelse af specifik konto kan ske via blanketten anmodning om oprettelse af specifik konto

Har du spørgsmål til din årsopgørelse?

Vær opmærksom på, at der kun vil ske udbetaling fra Energistyrelsen, hvis dit anlæg har produceret mere el end du har forbrugt hen over et år.

Du kan på Eloverblik.dk logge ind og få adgang til dine stam –og måledata. Her kan du som kunde få et samlet overblik over din el-produktion -og forbrug. Har du spørgsmål hertil, skal du kontakte din elleverandør.

Eloverblik leveres af Energinet.

Hvordan kan jeg se mine data på Eloverblik.dk?

Du kan på Eloverblik.dk logge ind og få adgang til dine stam –og måledata. Her kan du som kunde få et samlet overblik over din el-produktion -og forbrug. Link til Eloverblik: https://eloverblik.dk/welcome

Eloverblik leveres af Energinet, som har udarbejdet en vejledning til brug af portalen. Du finder vejledningen her: https://energinet.dk/El/Elmarkedet/MDA---Ny-loesning

Har du yderligere spørgsmål, efter gennemgang af vejledningen, skal du kontakte din elleverandør.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Hvis du ikke fik svar på dit spørgsmål i FAQ'en, kan du udfylde kontaktformularen nederst på siden. 

 

 

Kontakt

Du kan kontakte os ved at indsende nedenstående formular:

Du kan finde dit GSRN-nummer på dit afregninsgbilag. Nummeret består af 18 cifre.
Beskriv hvad din henvendelse drejer sig om
Billed-CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.