Decentrale værker

Decentrale værker

Decentrale værker (værker på markedsvilkår) sælger el til spotprisen og modtager et pristillæg fra Energistyrelsen.

Beregning grundbeløb

Værkerne kan selv beregne det månedlige grundbeløb.

Værkerne skal selv indtaste det oprindelige fastsatte grundbeløb samt eventuelle udetidsdage; de øvrige parametre i regnearket opdateres af Energistyrelsen. Der gælder forskellige spotpriser i Øst- og i Vestdanmark, og der er derfor et regneark for hvert område.

Beregningen af pristillægget er baseret på kalenderår. Hvis værket er skiftet til markedsvilkår i løbet af året 2009, skal det akkumulerede antal udetidsdage fra 2009 anvendes og overføres til regnearket "Beregn dit grundbeløb for 2010". Udetidsdage fra kalenderåret 2009 skal indføres sammen med eventuelle udetidsdage for januar 2010.

Værkerne skal selv regulere udetidsdage, således at en ny periode med 28/42 dage starter efter et driftsår på markedsvilkår.

Grundbeløb 2023

Beregning af Grundbeløb 2023 Vest (Fyn og Jylland)

Grundbeløb 2022

Beregning af Grundbeløb 2022 Vest (Fyn og Jylland)

NB. Da der ikke restererer nogen grundbeløbsværker øst for Storebælt, er det kun beregningen af grundbeløbet fra vest, der fremgår her. 

Grundbeløb 2021

Beregning af Grundbeløb 2021 Øst (Sjælland)
Beregning af Grundbeløb 2021 Vest (Fyn og Jylland)

Grundbeløb - 2020

Beregning af Grundbeløb 2020 Øst (Sjælland)
Beregning af Grundbeløb 2020 Vest (Fyn og Jylland)

Grundbeløb - 2019

Beregning af Grundbeløb 2019 Øst (Sjælland)

Beregning af Grundbeløb 2019 Vest (Fyn og Jylland)

Grundbeløb - 2018

Beregning af Grundbeløb 2018 Øst (Sjælland)

Beregning af Grundbeløb 2018 Vest (Fyn og Jylland)

Kontrol af højeffektivitet

Det er en betingelse for modtagelse af tilskuddet at anlægget opfylder kravet om at være et høj-effektivt anlæg.

Energistyrelsen foretager årligt en kontrol af om anlægget opfylder betingelsen om at være højeffektivt. Anlægget er et højeffektiv kraft-varme-anlæg, hvis det opfylder kravene i bilag 2 og 3 i bekendtgørelsen nr. 447 af 20/05/2016 om oprindelsesgaranti for elektricitet for højeffektiv kraftvarmeproduktion.

Kontrollen af om et anlæg er højeffektivt foretages på grundlag af elproducentens oplysninger indgivet til Energistyrelsens årlige energiproducenttælling.

 Viser opgørelsen, at et anlæg ikke opfylder kravet om højeffektiv kraft-varme-produktion regnet som et årsgennemsnit, skal hele det udbetalte tilskud for det pågældende år tilbagebetales.

Tilbagebetaling af tilskud sker efter påkrav fra Energistyrelsen.

Indberetning af rådighed

Med driftsklar menes, at et anlæg kan startes og være tilkoblet nettet indenfor den tid, det tager anlægget at starte fra kold tilstand (koldstart). Udetid (udedage) som følge af nedbrud/havari m.v., skal indberettes via Energistyrelsens selvbetjening, under menupunktet "Rådighed". Med udetid (udedag) menes der, at anlægget skal have været ikke-driftsklart i tidsrummet 00:00 til 24:00 en given dag, for at anlægget anses for ikke-driftsklart. Udetid (udedage), der har en varighed på mindre end ét døgn, skal ikke indrapporteres.

Indberetning af rådighed skal gøres på Energistyrelsens selvbetjeningsportal

Udbetaling af støtte

Udbetaling af støtten bliver udbetalt den 25. i hver måned eller først kommende hverdag herefter.

Du kan finde afregningsbilag på selvbetjeningsportalen.

Mere om Værker