Regulering af varmeområdet

Det er særligt varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen, som regulerer de overordnede rammer for varmeforsyningsplanlægningen i Danmark.

Kommunalbestyrelsen har kompetencen som planmyndighed for kommunens varmeforsyning. Det er derfor kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for at tage initiativ til enten udvikling eller afvikling af den kollektive varmeforsyning. Den kollektive varmeforsyning består navnlig af fjernvarme og naturgas. I begge tilfælde er det kollektivt dvs. et fælles ledningsnet, som forsyner de enkelte boliger med enten opvarmet vand eller naturgas.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der tages højde for varmeforsyningsplanlægningen i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen. Og kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at varmeforsyningsplanlægningen ikke er i strid med anden lovgivning, og at varmeforsyningsplanlægningen er koordineret i forhold til planloven og anden lovgivning, som fx byggeloven og miljøbeskyttelsesloven.

Kommunalbestyrelsen skal i sin varmeforsyningsplanlægning samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter. Det kan fx være virksomheder med et stort energiforbrug eller virksomheder, der har mulighed for at producere energi. I nogle tilfælde kan der være behov for fælleskommunal koordinering. Energistyrelsen har udviklet en række håndbøger til brug for kommunernes strategiske energiplanlægning:

I en række tilfælde er nogle borgere i kommunen forsynet med naturgas (naturgasområder), mens andre borgere i kommunen er forsynet med fjernvarme (fjernvarmeområder). Det vil ofte ikke være hensigtsmæssigt, at der både er naturgasnet og fjernvarmenet i samme område, men i visse tilfælde kan det være samfundsøkonomisk fordelagtigt at ændre et område fra at være forsynet med naturgas til at være forsynet med fjernvarme. Det var f.eks. tilfældet tilbage i slutningen af nullerne, hvorfor den daværende minister udsendte et brev om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme til kommunalbestyrelserne. 

Såfremt kommunalbestyrelsen vedtager, at et område skal ændre forsyningsform, skal der under visse nærmere betingelser betales kompensation til den virksomhed, som hidtil har forsynet ejendommene i området med naturgas. De nærmere regler for kompensation ved ændring af forsyningsform fremgår af kapital 3 samt bilag 2 i projektbekendtgørelsen.

Læs mere om regulering af varmeforsyningssektoren

Se også Erhvervsstyrelsens digitale planregister plandata.dk (tidl. PlansystemDK)

Yderligere læsning

Læs lov om varmeforsyning på retsinformation.dk

Projektbekendtgørelsen

Tilslutningsbekendtgørelsen

Varmegruppen
Mere om Varme