Samfundsøkonomiske analysemetoder

En kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcer

Formålet med samfundsøkonomiske analyser af projekter er at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcer. En fornuftig samfundsmæssig prioritering af ressourcer på tværs af sektorer over varierende tidshorisonter mm. kræver, at analyserne er foretaget med udgangspunkt i ensartede og gennemsigtige metoder, mens særlige problemstillinger og ikke-værdisatte konsekvenser beskrives bedst muligt. Resultatet vil altid være en afvejning af såvel økonomiske, som ikke-økonomiske hensyn, herunder sociale, etiske m.fl.

Det er vigtigt at være opmærksom på begrænsningerne i samfundsøkonomiske analyser. For det første hersker der typisk usikkerhed om den fremtidige udvikling i afgørende forudsætninger som energipriser, lønomkostninger osv. Betydningen heraf kan belyses gennem følsomhedsberegninger. 

For det andet kan der være involveret vigtige samfundsmæssige værdier, f.eks. forsyningssikkerhed, miljø og teknologisk udvikling, der enten slet ikke prissættes på et marked, eller hvor markedspriserne i utilstrækkelig grad afspejler de fulde samfundsøkonomiske værdier. I øvrigt kan der være fordelingspolitiske, sociale og etiske hensyn mv., som kan være umulige at kvantificere i kroner og øre.

Vejledning i samfundsøkonomiske analyser

Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet beskriver beregningsmetoden, der skal anvendes ved samfundsøkonomiske analyser af projekter på energiområdet. Vejledningen bygger på Finansministeriets vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensberegninger.

Finansministeriet har d. 28. august 2017 udgivet en ny vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. Vejledningen er gældende for den offentlige sektor, og bør derfor anvendes for alle analyser på Energi- Forsynings- og Klimaministeriets områder og til den kollektive varmeforsyning.

I forhold til Finansministeriets vejledning fra 1999 er der nogle få ændringer. De relevante ændringer for samfundsøkonomiske vurderinger på energiområdet er:

  • Som nettoafgiftsfaktor skal fremover bruges 1,325 (tidligere var faktoren 1,17)
  • Skatteforvridningsfaktoren er ændret til 10 pct. (tidligere var faktoren 20 pct.)

Disse faktorer er gældende fra vejledningens udgivelsesdato den 28. august 2017.

Konsekvenser af rettelsen for igangværende sagsbehandling af projektforslag

Vejledningen i samfundsøkonomiske beregninger er opdateret per 6. juli 2018. Den nye vejledning er gældende fra den 6. juli for alle projektforslag, der indsendes til kommunal behandling fra og med denne dato. Projektforslag, som allerede tidligere er indsendt til kommunal sagsbehandling kan færdigbehandles efter den tidligere vejledning.

Ændringer i beregningsforudsætningerne kan have indflydelse for den kommunale sagsbehandling af konkrete projektforslag, hvilket imidlertid kan være svært at vurdere. Energistyrelsen anbefaler derfor, at der foretages en følsomhedsberegning på endnu ikke godkendte projektforslag, som viser konsekvenserne af ændringen. Energistyrelsen oplyser vejledende, at det er op til den enkelte kommune – på den baggrund – at vurdere, hvilke konsekvenser dette bør have for sagsbehandlingen, herunder i relation til en eventuel fornyet partshøring af relevante parter.

Nedenfor kan du finde Energistyrelsens vejledning med tilhørende regneeksempler:

Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2018 

Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger - Finansministeriet, august 2017.

Du kan læse mere om metodespørgsmål i:

Energipolitiske tiltag i 1990'erne: Omkostninger og CO2-effekt , Januar 2005.

Bilag til "En omkostningseffektiv klimastrategi", Finansministeriet. Januar 2003.

Omkostninger ved CO2-reduktion for udvalgte tiltag - Midtvejsrapport, Maj 2001

Tidligere vejledning:

Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. April 2005. Beregningseksempler er revideret i juli 2007.

Tillægsblad til vejledning vedrørende nettoafgiftsfaktor og skatteforvridningsfaktor. Oktober 2017.

Regneark med eksempler fra vejledningen og eksemplet fra bilag 3. Læg mærke til at disse eksempler ikke er opdateret med de seneste beregningsforudsætninger.

Beregningsforudsætninger for samfundsøkonomiske analyser

Beregningsforudsætningerne for samfundsøkonomiske analyser indeholder estimater for fremtidige priser for brændsler og el samt beregningspriser for udledninger af CO2 mv., samt emissionsfaktorer, brændværdier osv. Energistyrelsen opdaterer med jævne mellemrum de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, ligesom metoden til fremskrivningerne af priser og omkostninger løbende justeres for at give det bedste billede af de samfundsøkonomiske omkostninger ved tiltag på energiområdet.

Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2019

 

Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2019 er offentliggjort d. 23. oktober.

Udgivelsen omfatter en publikation og et tilhørende regneark med tabeller.

Læs de Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2019 af oktober 2019.

Regneark med tabeller fra Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2019 af oktober 2019.

Offentlig høring af Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2019
De Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2019 var i høring i perioden 3. juli - 21. august 2019. Som oplæg til den offentlige høring var høringsudgave af publikationen digitalt tilgængelig på Energistyrelsens hjemmeside.

Efter høringsperioden samlede Energistyrelsen kommentarerne og udarbejdede på denne baggrund den endelige version af de Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2019.

Læs Notat om håndtering af indkomne høringssvar af oktober 2019.

Tidligere års beregningsforudsætninger

Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2018

Den seneste version er udgivet den 20. november 2018 og var i høring fra den 11. til den 24. juni. (bemærk at versionen pr. 20. november erstatter versionen fra den 30. oktober).

Læs de Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2018 af 20. november 2018

Læs Notat om håndtering af indkomne høringssvar for de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2018

Regneark med tabeller fra Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2018 af 20. november 2018

 

Vejledning i brugerøkonomisk kontrolberegning

Energistyrelsens Vejledning i brugerøkonomisk kontrolberegning beskriver beregningsmetoden, der skal anvendes ved brugerøkonomiske kontrolberegninger for varmeprojekter omfattet af brugerøkonomikravet. 

Brugerøkonomikravet

Fra 1. januar 2019 stilles der jf. projektbekendtgørelsen krav om, at biomassebaserede varmeprojekter i de mindre fjernvarmeområder, foruden at være samfundsøkonomisk fordelagtige, også skal vise en brugerøkonomisk gevinst på mindst 1500 kr. pr. år for en standardhusstand, sammenlignet med det samfundsøkonomisk næstbedste alternativ. Det er en forudsætning, at et biomassebaseret projekt forinden påvises at være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Formålet med vejledningen er at sikre, at de brugerøkonomiske kontrolberegninger fremstilles på en transparent og sammenlignelig måde og samtidig viser, hvorvidt projektforslaget lever op til det brugerøkonomiske krav i projektbekendtgørelsen.

Kontrolberegningen er ikke påkrævet for kraftvarmeprojekter eller, hvis biomassekedlen opføres i kombination med en eksisterende eller ny eldrevet varmepumpe såfremt biomassekedlens varmekapacitet ikke er større end varmepumpens. Er der allerede en fungerende biomassekedel i fjernvarmeområdet, skal dennes kapacitet ligeledes medregnes.

Målgruppen for vejledningen er forsyningsselskaber, rådgivere og kommuner.

Vejledning i brugerøkonomisk kontrolberegning

Kontakt: 
Varmegruppen 
varme@ens.dk 

Supplerende materiale

I de følgende rapporter er fremskrivninger og de bagvedliggende vurderinger beskrevet nærmere.

Priserne på de fossile brændsler og CO2-kvoterne er baseret på vurdering fra Det Internationale Energiagentur (IEA), World Energy Outlook 2013.

Fremskrivning af fossile brændsler

EA Energianalyse har udarbejdet metodegrundlag, der beskriver tilpasningen fra IEA's World Energy Outlook til forløb for priser an dansk forbrugssted. Denne fremgangsmåde omfatter to hovedtrin:

  1. Konvergens imellem IEA’s prisscenarier med forward-/futures priserne for opnå en bedre overensstemmelse med aktuelle markedsforventninger på kort til mellemlangt sigt 
  2. Estimering af pristillæ​g/-fradrag for at omdanne IEA priser - fra trin 1 ovenfor - til danske priser an forbrugssted over fremskrivningsperioden

Biomassefremskrivning

EA Energianalyse udarbejdede i 2013 en prisfremskrivning for fast biomasse (træpiller, træflis og halm) for perioden 2013 – 2050 med særligt fokus på perioden frem til 2035. Priserne angivet i denne rapport skal fortolkes som CIF-priser ved en dansk havn opgjort som faste priser.
 
I tillæg til denne rapport har Energistyrelsen i foråret 2014 fået udarbejdet en metode til udledning af priser på biomasse an forbrugssted i Danmark med udgangspunkt i prisen ved an dansk havn

I 2016 opdaterede EA Energianalyse metoden til fremskrivning af priser på fast biomasse an forbrugssted. Opdateringen indeholder en række forbedringer af den oprindelige metode, herunder tilføjelse af et konvergensforløb mellem forwardpriser og langsigtede ligevægtspriser på træpiller, idet det vurderes, at markederne for træpiller nu er velfungerende nok til, at forwardpriserne er pålidelige.