Samfundsøkonomiske analysemetoder

En kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcer

Formålet med samfundsøkonomiske analyser af projekter er at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcer. En fornuftig samfundsmæssig prioritering af ressourcer på tværs af sektorer over varierende tidshorisonter mm. kræver, at analyserne er foretaget med udgangspunkt i ensartede og gennemsigtige metoder, mens særlige problemstillinger og ikke-værdisatte konsekvenser beskrives bedst muligt. Resultatet vil altid være en afvejning af såvel økonomiske, som ikke-økonomiske hensyn, herunder sociale, etiske m.fl.

Det er vigtigt at være opmærksom på begrænsningerne i samfundsøkonomiske analyser. For det første hersker der typisk usikkerhed om den fremtidige udvikling i afgørende forudsætninger som energipriser, lønomkostninger osv. Betydningen heraf kan belyses gennem følsomhedsberegninger. 

For det andet kan der være involveret vigtige samfundsmæssige værdier, f.eks. forsyningssikkerhed, miljø og teknologisk udvikling, der enten slet ikke prissættes på et marked, eller hvor markedspriserne i utilstrækkelig grad afspejler de fulde samfundsøkonomiske værdier. I øvrigt kan der være fordelingspolitiske, sociale og etiske hensyn mv., som kan være umulige at kvantificere i kroner og øre.

Vejledning i samfundsøkonomiske analyser

Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet beskriver den beregningsmetode, der skal anvendes ved samfundsøkonomiske analyser af projekter på energiområdet, og særligt til udarbejdelse af projektforslag, som skal leve op til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsens krav til varmeforsyningsprojekter.

I foråret 2021 har Energistyrelsen udarbejdet en gennemgribende revision af den tidligere vejledning. Vejledningen har været i høring frem til d. 26. maj 2021, og på basis af de modtagne høringssvar er der udarbejdet en endelig udgave af den nye vejledning, som findes her:

Vejledning i samfundsøkonomise analyser på energiområdet, juli 2021

Baggrund

Energistyrelsens vejledning bygger på Finansministeriets vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensberegninger fra 2017. Vejledningen fra Finansministeriet er gældende for hele den offentlige sektor, og bør derfor anvendes for alle analyser på Klima- Energi- og Forsyningsministeriets områder og til den kollektive varmeforsyning.

Med et tillæg til vejledningen fra oktober 2020 indførte Finansministeriet krav om skyggeprisafrapportering og følsomhedsvurderinger for CO2.

Læs mere om regulering af varmeområdet

Finansministeriet udgiver også et nøgletalskatalog, der bl.a. indeholder værdier for diskonteringsrenten, nettoafgiftsfaktoren (NAF) og skatteforvridningsfaktoren (se Finansministeriets hjemmeside). Finansministeriets nøgletal angiver de til enhver tid gældende værdier for disse parametre. Finansministeriet opdaterer nøgletalskataloget løbende.

Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger - Finansministeriet, august 2017

Tillæg til vejledningen for samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger – Finansministeriet, oktober 2020

 

Beregningsforudsætninger for samfundsøkonomiske analyser

Beregningsforudsætningerne for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet indeholder estimater for fremtidige priser for brændsler og el, beregningspriser for udledninger af CO2 mv., samt emissionsfaktorer, brændværdier osv. Energistyrelsen opdaterer med jævne mellemrum de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, ligesom metoderne til fremskrivning af priser og omkostninger løbende justeres for at give det bedste billede af de samfundsøkonomiske omkostninger ved tiltag på energiområdet.

Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2022

Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2022 er offentliggjort den 28. februar 2022.

Udgivelsen omfatter en publikation og et tilhørende regneark med tabeller. 

Find materialet her: 

Publikationen
Regneark med tabeller
 

Endvidere udgives et notat, som beskriver metodeændringer for tillæg til elpriser i forhold til udgivelsen fra 2019: 

Metodenotat om tillæg til elprisen

Offentlig høring

Med henblik på at give eksterne interessenter mulighed for at kommentere på materialet offentliggjorde Energistyrelsen i efteråret 2021 en høringsudgave af beregningsforudsætningerne under navnet "Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2021". Materialet var i høring i perioden 29. oktober - 19. november 2021.


Energistyrelsen har udarbejdet et høringsnotat, der beskriver, hvilke ændringer der er foretaget i den endelige udgave af beregningsforudsætningerne sammenlignet med den version, der var i høring i oktober/november 2021. Disse ændringer er blandt andet sket på baggrund af de modtagne høringssvar. 

Høringsnotat

I høringsnotatet beskrives også kort gennemgående høringssvar, som ikke i denne omgang har givet anledning til ændringer i forudsætningerne. Ikke alle punkter i høringssvarene er kommenteret. Ønskes detaljerede oplysninger om høringssvarenes indhold henvises til de enkelte høringssvar, der kan findes i fuld længde her:

Tidligere års beregningsforudsætninger

Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2019

Læs de Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2019

Regneark med tabeller fra Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2019.

Læs Notat om håndtering af indkomne høringssvar af oktober 2019.

Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2018

Læs de Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2018 af 20. november 2018

Læs Notat om håndtering af indkomne høringssvar for de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2018

Regneark med tabeller fra Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2018 af 20. november 2018

Kontakt

Fællespostkasse for Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger: sbf@ens.dk

Vejledning i brugerøkonomisk kontrolberegning

Energistyrelsens Vejledning i brugerøkonomisk kontrolberegning beskriver beregningsmetoden, der skal anvendes ved brugerøkonomiske kontrolberegninger for varmeprojekter omfattet af brugerøkonomikravet. 

Brugerøkonomikravet

Fra 1. januar 2019 stilles der jf. projektbekendtgørelsen krav om, at biomassebaserede varmeprojekter i de mindre fjernvarmeområder, foruden at være samfundsøkonomisk fordelagtige, også skal vise en brugerøkonomisk gevinst på mindst 1500 kr. pr. år for en standardhusstand, sammenlignet med det samfundsøkonomisk næstbedste alternativ. Det er en forudsætning, at et biomassebaseret projekt forinden påvises at være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Formålet med vejledningen er at sikre, at de brugerøkonomiske kontrolberegninger fremstilles på en transparent og sammenlignelig måde og samtidig viser, hvorvidt projektforslaget lever op til det brugerøkonomiske krav i projektbekendtgørelsen.

Kontrolberegningen er ikke påkrævet for kraftvarmeprojekter eller, hvis biomassekedlen opføres i kombination med en eksisterende eller ny eldrevet varmepumpe såfremt biomassekedlens varmekapacitet ikke er større end varmepumpens. Er der allerede en fungerende biomassekedel i fjernvarmeområdet, skal dennes kapacitet ligeledes medregnes.

Målgruppen for vejledningen er forsyningsselskaber, rådgivere og kommuner.

Vejledning i brugerøkonomisk kontrolberegning

Vejledende udtalelse fra Energistyrelsen om brugerøkonomisk beregning ved anvendelse af have-parkaffald

Kontakt: 
Varmegruppen 
varme@ens.dk 

Supplerende materiale

I de følgende rapporter er fremskrivninger og de bagvedliggende vurderinger beskrevet nærmere.

Priserne på de fossile brændsler og CO2-kvoterne er baseret på vurdering fra Det Internationale Energiagentur (IEA), World Energy Outlook 2013.

Fremskrivning af fossile brændsler

EA Energianalyse har udarbejdet metodegrundlag, der beskriver tilpasningen fra IEA's World Energy Outlook til forløb for priser an dansk forbrugssted. Denne fremgangsmåde omfatter to hovedtrin:

  1. Konvergens imellem IEA’s prisscenarier med forward-/futures priserne for opnå en bedre overensstemmelse med aktuelle markedsforventninger på kort til mellemlangt sigt 
  2. Estimering af pristillæ​g/-fradrag for at omdanne IEA priser - fra trin 1 ovenfor - til danske priser an forbrugssted over fremskrivningsperioden

Biomassefremskrivning

EA Energianalyse udarbejdede i 2013 en prisfremskrivning for fast biomasse (træpiller, træflis og halm) for perioden 2013 – 2050 med særligt fokus på perioden frem til 2035. Priserne angivet i denne rapport skal fortolkes som CIF-priser ved en dansk havn opgjort som faste priser.
 
I tillæg til denne rapport har Energistyrelsen i foråret 2014 fået udarbejdet en metode til udledning af priser på biomasse an forbrugssted i Danmark med udgangspunkt i prisen ved an dansk havn

I 2016 opdaterede EA Energianalyse metoden til fremskrivning af priser på fast biomasse an forbrugssted. Opdateringen indeholder en række forbedringer af den oprindelige metode, herunder tilføjelse af et konvergensforløb mellem forwardpriser og langsigtede ligevægtspriser på træpiller, idet det vurderes, at markederne for træpiller nu er velfungerende nok til, at forwardpriserne er pålidelige.

Signe Wichmann Nordholt
Fuldmægtig (+45) 3392 7907
Ingeborg Ørbech
Fuldmægtig (+45) 3392 4944
Mette Larsen
Specialkonsulent (+45) 3392 6869