Fakta om vindmøller på land

Fakta om vindmøller på land

Fakta om vindenergi og dets rolle i Danmark. Bliv klogere på de tekniske aspekter og hvilken rolle vindenergi spiller i dag.

Danmark er et forgangsland, når det kommer til vindenergi. I Danmark er der blevet opstillet landvindmøller siden 1970’erne, og verdens første havvindmøllepark blev bygget i Vindeby ud for Lolland i 1991. Danmark har i dag en global styrkeposition inden for eksport af vindmølleteknologi og viden om vindenergi. 

Ved udgangen af 2. kvartal i 2023 var der installeret knap 5 GW landvind i Danmark. Vindenergi på land stod i 2022 for at producere lidt mere end 10,3 TWh elektricitet og med et samlet elforbrug på cirka 35,5 TWh i Danmark samme år, svarede det til, at vindenergi dækkede cirka 29,3 pct. af elforbruget.

Landvindmøller er, sammen med solceller, én af de billigste former for vedvarende energi i Danmark. Landvindmøller spiller derfor en central rolle i realiseringen af Danmarks ambition om, at vores elforbrug skal blive dækket med 100 pct. vedvarende energi i 2030, samt ambitionen om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030. Yderligere kan landvindmøller og solceller etableres hurtigere end havvindmøller, hvilket kan bidrage til selvsamme målsætning. Beregningerne i Energistyrelsens Klimastatus og -fremskrivning 2022 viser, at det kan forventes, at Danmarks elforbrug vil blive dækket af 100 pct. af vedvarende energi i løbet af 2026 og at ca. 28 pct. af strømmen vil komme fra landvindmøller og ca. 15 pct. fra solceller.

Der blev i juni i 2022 indgået politisk aftale om at sikre rammevilkår, der kan muliggøre en firedobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030.

Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022

Hvad er vindenergi?

Vindmøller udnytter vindens energi som får vindmøllens vinger til at rotere, der igen omdannes til elektrisk energi gennem en generator. 

Vindenergi har mange fordele. Vinden er en vedvarende, omkostningsfri og naturligt forekommende energikilde. Vindmøller producerer elektricitet uden udledninger af drivgasser til atmosfæren og dermed er langt mere klimavenligt end energi produceret fra fossile energikilder.  Hertil kommer, at udbygningen af vedvarende energi samtidig bidrager til at gøre Danmark mindre afhængig af import af fx kul og gas fra andre lande.

Den mest udbredte type vindmølle i Danmark, og resten af verden, er den 3-vingede horisontalakslede vindmølle. Der findes også andre typer af vindmøller såsom vertikale vindmøller, samt vindmøller med færre eller flere vinger end tre. Vindmøller opdeles ofte i havvindmøller, landvindmøller og hustandsvindmøller.

Læs mere om landvindmøller i Energistyrelsen teknologikatalog i afsnit 20.

Teknologikatalog for produktion af el og fjernvarme

Kort over vindmøller i Danmark

Energistyrelsen offentliggør via plandata's kortløsning stamdata for nettilsluttede vindmøller i Danmark.
Kortløsningen indeholder to lag under menupunktet "Vindmøller". 
 
Laget "Eksisterende vindmølle" viser nettilsluttede vindmøller i Danmark med yderligere information om placering, kapacitet mm.

Denne information kan fremvises ved at tilvælge informationsvisning og herefter vælge den ønskede vindmølle. 
 
Laget "Vindmiddelhastighed" viser middelvindhastigheden i 100 meter højde. 
 
Du kan downloade data for de enkelte lag via tabel-knappen i den udfoldede sidemenu. 

Kort og data

 

Kontakt

Landvind og sol