Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport mv. (tidl. VVM) for afvikling af Ravn-feltet i Nordsøen

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport mv. (tidl. VVM) for afvikling af Ravn-feltet i Nordsøen

Miljøkonsekvensrapporten for afvikling af Ravn-feltet i den danske del af Nordsøen er nu tilgængelig for offentligheden, og der kan indgives kommentarer indtil den 1. december 2023.

See below for documents in English and in German.

Det er nu muligt for offentligheden, herunder myndigheder og organisationer, at indgive kommenta-rer eller stille spørgsmål til den danske miljøkonsekvensrapport for afvikling af Ravn-feltet i den danske del af Nordsøen til Energistyrelsen. Afviklingen af Ravn-feltet er den første fulde afvikling af et olie- og gasfelt i Danmark.

Ravn-platformen er beliggende inden for tilladelserne 5/06 og 2/16 på den danske kontinentalsok-kel, ca. 245 km fra den danske kyst og ca. 15 km fra den tyske grænse. Ravn-platformen er tilkob-let to rørledninger og en umbilical (forsyningsledning), som er forbundet med A6-A platformen i den tyske sektor. Platformen og tilhørende installationer blev bygget i 2015. 

Tilkoblet til Ravn-platformen er to suspenderede produktionsbrønde, der ikke længere producerer. Selskabet har søgt om tilladelse til permanent lukning af Ravn-brøndene. Afviklingen af de to brøn-de er underlagt en selvstændig miljøvurdering og er derfor ikke indeholdt i denne miljøkonsekvens-rapport. Lukning af de to Ravn-brønde vil foregå forud for afvikling af Ravn-platformen.

Afvikling af Ravn-feltet forventes at begynde i foråret 2024.

Afhængigt af metoden for afvikling af platformen og tilhørende installationer, vil arbejdet blive udført med forskellige typer af fartøjer. I forbindelse med afviklingsprojektet vil rørledningerne og umbilical blive afkoblet fra platformen. 

Danmarks første feltafvikling

Energistyrelsen kan pålægge rettighedshaver at fjerne anlæg m.v., som staten ikke ønsker at over-tage efter endt anvendelse. Derudover har Danmark forpligtet sig i henhold til IMO’s resolution A.672 samt OSPAR konventionen, herunder OSPAR Decision 98/3, til at fjerne anlæg etableret i Nordsøen til indvinding og transport af olie og gas. Rørledninger er dog ikke omfattet af OSPAR Decision 98/3.

Afvikling af et olie- og gasfelt indebærer, at operatøren dermed skal fjerne anlæg og installationer efter endt anvendelse. Det betyder, at platformen og tilhørende installationer skal nedtages og fjer-nes for at blive transporteret i land til ophugning eller genanvendelse. Da der ingen OSPAR-forpligtelse er til at fjerne rørledninger fra havbunden, skal Energistyrelsen foretage en konkret vur-deringen af, om rørledningerne skal afvikles in-situ (efterlades efter rensning) eller helt eller delvist afvikles (fjernes og transporteres i land). Beslutning om afviklingen af rørledninger baseres blandt andet på hvilken metode, der indebærer den miljømæssige mindst mulige påvirkning.

Læs mere om internationale forpligtelser i forbindelse med afvikling

Oversigtskort over placeringen af Ravn platformen og tilhørende rørledninger

 

Oversigtskort over placeringen af Ravn platformen og tilhørende rørledninger

 

Operatør ansøger om afvikling

Operatøren Wintershall Noordzee B.V. ansøger om tilladelse til afvikling af Ravn-platformen, tilhø-rende rørledninger og umbilical, samt afkobling herfra i dansk sektor. Energistyrelsen er miljømyndighed for projektet.

Miljøkonsekvensrapport og relevante dokumenter kan hentes

Sammen med ansøgningen fra Wintershall Noordzee B.V er vedlagt en miljøkonsekvensrapport, der belyser miljøpåvirkninger i Danmark fra selve afviklingsarbejdet. Derudover er vedlagt en Espoo-rapport, der belyser potentielle grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra projektet i Danmark.

Miljøkonsekvensrapporten, ikke-teknisk resumé og resumé af ansøgningen er tilgængelig både på dansk og engelsk. 

Espoo-rapporten samt ikke-teknisk resumé og resumé af ansøgningen er tilgængelig på engelsk og tysk nedenfor.

Miljøkonsekvensrapport mv.

Dokumentation i relation til miljøkonsekvensrapporten for den planlagte afvikling af Ravn-feltet be-står af et ikke-teknisk resume og tilhørende rapport for projektet i Nordsøen, som Energistyrelsen er miljømyndighed for. 

Miljøkonsekvensrapport

Rapport

 

Ikke-teknisk resumé af miljøkonsekvensrapporten

Ansøgning

Operatøren ansøger efter undergrundslovens § 10, stk. 3 om afvikling af Ravn-feltet i den danske del af Nordsøen sammen med miljøkonsekvensrapporten. Resumé af ansøgningen:

Frist for kommentarer er 1. december 2023

Miljøkonsekvensrapporten med tilhørende bilag er fremlagt for offentligheden fra den 6. oktober 2023 til den 1. december 2023 og desuden sendt til relevante danske myndigheder og organisationer. 

Bemærkninger til vurderingen af miljøpåvirkningerne i Danmark fra projektet vedrørende afvikling af Ravn-feltet, kan indsendes til Energistyrelsen, ens@ens.dk med kopi til lsm@ens.dk og indvindingsekr@ens.dk eller Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, senest den 1. december 2023.

English

The operator The Danish Energy Agency (DEA) has received an application from Wintershall Nordzee B.V. to start decommissioning of the Ravn Field located in the Danish part of the North Sea. 
The public consultation period is from the 6th of October 2023 to the 1st of December 2023.

For your information, the EIA report for the decommissioning of the Ravn Field is available in English:

Espoo

Documentation relevant to the cross border impacts from Denmark. The documents are availa-ble in English and German:

Kontakt

Laura Strøm Magner
(+45) 3392 7563
Mere om Høringer