Energipriser og afgifter

Energistyrelsen offentliggør løbende månedlige, kvartalsmæssige og årlige energipriser for nogle energityper, men henviser generelt til Energitilsynet vedrørende spørgsmål om energipriser. Prisstatistikken indeholder priser for råolie og olieprodukter, naturgas, el, kul og biomasse for forskellige forbrugsstørrelser og spotmarkedspriser (olie, naturgas, kul og el).

For energiafgifter henvises til Skatteministeriet. Nedenfor findes en oversigt over energiafgiftssatserne i 2023.

Anvend-
else
Energiform Enhed CO2
 
Energi
 
Svovl
 

Transport-

formål

Dieselolie øre/l 48,2 320,4

Afgifter
udgør 24,2 kr.
pr. kg. svovl i
disse brændsler

Dieselolie med 6,8% biobrændsel øre/l 44,9 284,4
Petroleum øre/l 48,2 320,4
Naturgas (med nedre brændværdi 39,6) øre/m3 41,0 315,8
Anden flaskegas øre/kg 54,3 356,5
Blyholdig benzin øre/l 43,6 530,1
Benzin med 4,8% biobrændsel øre/l 41,5 442,2

Andre

formål

Anden gas og dieselolie øre/l 48,2 229,3
Fuelolie 1% S øre/kg 57,6 259,8
Fyringstjære 1% S øre/kg 51,8 233,9
Anden petroleum øre/l 48,2 229,3
Gas (LPG) øre/kg 29,3 193,9
Raffinaderigas øre/kg 53,9  
Stenkul, koks kr./ton 483,3 1790,0
Jordoliekoks (petrokoks) kr./ton 551,6 2110,0
Brunkul kr./ton 328,0 1215,0
Naturgas3) øre/m3 41,0 253,1  
Bygas øre/m3 41,0 253,1  
El til opvarmning øre/kWh - 0,8  
El i øvrigt* øre/kWh - 0,82  
Affald til brændselsformål kr./GJ 0   11,1
Halm (brændselsformål) kr./ton 0 0 28,3
Træpiller (svovlholdige,brændselsformål) kr./ton 0 0 49,3

*1. januar-30. juni: 0,82 og fra 1. juli-31. december: 69,7 
For energiafgifter henvises til Skatteministeriet. Nedenfor findes en oversigt over energiafgiftssatserne i 2023.

Download oversigten over afgifter