Tilskudspulje til fremme af energieksportindsatsen

Energiaftalen afsætter i alt 174 mio. kr. i perioden 2019-2024 for at løfte eksportfremmeindsatsen på energiområdet. Der afsættes i udgangspunktet 5,1 mio. kr. i 2019 og 8,1 mio. kr. årligt i 2020-2024 (samlet 45,6 mio. kr.) til en tilskudspulje til fremme af eksportindsatsen. Formålet med puljen er at bidrage til øget eksport af dansk energiteknologi gennem udbygning af Danmarks myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder via offentlig-private samarbejder.

Bekendtgørelsen har blevet offentliggjort på virk.dk og kan også findes på retsinformation.dk

Indkaldelse 2019

Der er forventes, at den første offentlige indkaldelse af ansøgninger foretages fra den 14. august til den 29. september 2019.

Tilskud til den enkelte modtager kan ikke overstige de grænser, der er fastsat i henhold til Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte. Den samlede støtte til en virksomhed kan herefter højst udgøre 200.000 euro over en periode på tre regnskabsår.

Effektmål

Projekter, initiativer og tiltag skal vurderes på grundlag af mindst et af de følgende effektmål:

 1. Potentiale for vækst i eksporten af energiteknologi og energiløsninger, der støtter en grøn omstilling;
 2. Styrkelse af Danmarks eksisterende energirelaterede myndighedssamarbejder eller udbygning af langsigtede myndighedssamarbejder på potentielle vækstmarkeder;
 3. Øget kendskab til nye markeder for dansk eksport af grøn energiteknologi og energiløsninger, i forhold til analyser af muligheder og potentielle barrierer på markedet;
 4. Eksponering af grøn dansk energiteknologi og energiløsninger.

Disse effektmål vil også være grundlag for vurderingen af ansøgningerne.

Aktiviteter

Der kan kun ydes tilskud til aktiviteter, der er relaterede til et fremtidigt vækstmarked. Et fremtidigt vækstmarked defineres i dette tilfælde som et nyt marked for den pågældende aktør og betyder, at den private aktør ikke har etableret nogen fysisk tilstedeværelse i det pågældende målrettede geografiske område.

Der kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:

 1. Analyser, herunder gennemførlighedsanalyser, barriereanalyser, forundersøgelser og projektmodning.
 2. Konkretisering af- og teknisk bistand til projekter til f.eks. testcentre, branchesamarbejder, platforme mv., herunder indsamling af viden og analyse.
 3. Indsamling og evaluering af data, samt formidling af viden og løsninger.
 4. Udarbejdelse af vurdering eller beregning af eksportpotentialer.
 5. Udarbejdelse af information samt rapportering af resultater.
 6. Aktiviteter i udlandet, der øger internationaliseringen af virksomheder etableret i Danmark med henblik på at udbygge virksomhedernes viden om markedsmuligheder og forretningsvilkår.
 7. Aktiviteter, der skaber eller udbygger netværk og kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere.
 8. Deltagelse i erhvervsfremstød, der kan skabe større opmærksomhed om virksomheder etableret i Danmark på målmarkedet.
 9. Udenlandske delegationsbesøg til Danmark.
 10. Andre aktiviteter, som understøtter konkrete forretningsmuligheder og modeller til fremme af energieksport og udbygning af myndighedssamarbejde.                                                         

Der kan ikke ydes tilskud til aktiviteter, der er knyttet til eksport til tredjelande eller medlemsstater, da støtte til egentlige eksporttiltag er i strid med EU’s målsætninger for det indre marked og derfor udtrykkeligt undtaget fra anvendelsesområdet for Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte. Det følger af de minimis-forordningens ordlyd, at der ikke kan ydes tilskud til ”aktiviteter, der er direkte forbundet med de eksporterede mængder, til etablering og drift af distributionsnet eller til andre løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomheden”.

Udgifter

Der kan ydes tilskud til dækning af følgende støtteberettigede projektudgifter:

 • Løn til tilsagnshavers personale der er beskæftiget med projektet. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, som er beskæftiget med projektet, er dog kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber.
 • Rejse- og hoteludgifter der er nødvendige for at gennemføre projektet.
 • Indkøb af eksterne tjenesteydelser, herunder konsulentbistand og tilsvarende tjenester til brug for projektets aktiviteter.
 • Udgifter til udarbejdelse af materialer til brug for opmærksomhedsskabende og markedsplejende aktiviteter på målmarkedet, herunder præsentationskataloger og markedsføringsmateriale.
 • Udgifter til eksportfremstød, deltagelse i messer og lignende udgifter forbundet med fremvisning af energiteknologi og energiløsninger.

Udgifterne skal være nødvendige for og direkte relateret til projektets gennemførelse.