FAQ Affald

Spørgsmål og svar om Affaldsregistret

Hvordan registreres en virksomhed i Affaldsregistret?

Du skal via virksomhedernes digitale indgang  - Virk.dk - ansøge elektronisk om at få virksomheden registreret i Affaldsregistret. Det kræver, at din virksomhed har en digital signatur eller NemID medarbejdersignatur.

Læs mere om eller bestil en NemID-medarbejdersignatur her på Virk.dk eller Nets-danid.

Her finder du en trin for trin vejledning i ansøgningsprocessen: Registrer din virksomhed

Jeg er gået i stå med min ansøgning til Affaldsregistret. Hvad gør jeg?

Du skal være opmærksom på følgende ved ansøgningen:

 1. Bemærk at systemet understøtter browserne Internet Explorer og Mozilla Firefox.
 2. Når du har valgt kategori skal det relevante P-nummer vælges, før der kan trykkes på 'OK'.
 3. Når du trykker på 'Send ansøgning', og der ikke sker noget, skal du være opmærksom på, om man får et blokeret popupvindue. Her skal du vælge, at tillade blokeret indhold. Der skal komme en kvittering på skærmen før ansøgningen er gået igennem.

 

Hvem må modtage affaldet?

De virksomheder og anlæg, som lovligt må modtage affaldet, findes i Affaldsregistret. Indsamlere og modtage-/sorteringsanlæg findes i registret under ”Indsamlingsvirksomheder”.

Gå til Affaldsregistret

I hvilke fraktioner skal affaldet sorteres?

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres i minimum følgende fraktioner enten ved kildesortering eller på et sorteringsanlæg:

 • Natursten (f.eks. granit og flint)
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt

Læs mere om affaldsreglerne

Hvordan sorterer og bortskaffer min virksomhed affald?

Hovedreglen er, at erhvervsaffald skal kildesorteres på stedet. Genanvendeligt bygge- og anlægsaffald kan dog uden tilladelse sendes usorteret til et sorteringsanlæg, som kan udføre sorteringen. Dette forudsætter, at al farligt og problematisk affald (f.eks. PCB-holdigt affald) er udsorteret på forhånd. Sorteringsanlægget, som affaldet sendes til, skal være registreret i Affaldsregisteret som en indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg.

Læs mere om affaldsreglerne

Hvilke former for affald har min virksomhed selv ansvar for at sortere?

Entreprenører og andre virksomheder, der producerer affald, har efter de nye regler ansvaret for håndtering af genanvendeligt, kildesorteret, erhvervsaffald, mens affald, som ikke kan genanvendes eller anvendes lovligt på andre måder (f.eks. i bygge- og anlægsprojekter) fortsat skal håndteres efter kommunens anvisning.

Læs mere om affaldsreglerne

Kan min virksomhed blive registreret som en indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg?

Du skal ansøge om at få din virksomhed godkendt og registreret som en indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg. Virksomheder, som er blevet godkendt og registreret som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg, har haft følgende processer:

 • Knusning af byggematerialer, sten, mv.
 • Neddeling af haveaffald
 • Neddeling af jern og metal
 • Neddeling af gummi
 • Adskillelse af spildolie i oliefraktion og vand, og hvor olien skal igennem en videre proces for at kunne blive anvendt

Læs mere om registrering af virksomheder som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg

Kan min virksomhed blive registreret som et genanvendelsesanlæg?

Du skal ansøge om at få din virksomhed godkendt og registreret som et genanvendelsesanlæg. Virksomheder, der tidligere er blevet godkendt og registreret som genanvendelsesanlæg, har haft følgende processer:

 • Kompostering af haveaffald
 • Regenerering af spildolie, således at det kan anvendes uden at det skal igennem en videre proces
 • Omstøbning eller omformning af plast, således at der opstår et nyt produkt, som ikke skal sammenblandes med andet materiale, for at udgøre et nyt produkt

Læs mere om registrering af virksomheder som genanvendelsesanlæg

Hvordan overdrages ansvaret for affald fra den affaldsproducerende virksomhed til indsamlingsvirksomheden?

Den affaldsproducerende entreprenør/virksomhed skal sikre, at der indgås en skriftlig aftale med den registrerede indsamlingsvirksomhed, der overtager affaldet. Af aftalen skal det fremgå, hvilken affaldstype eller affaldstyper, som aftalen omfatter samt mængden heraf. Det skal desuden fremgå af aftalen, at indsamlingsvirksomheden overtager ansvaret for viderelevering af affaldet og indberetning af data om affaldet til Affaldsdatasystemet.

Den affaldsproducerende entreprenør/virksomhed kan beslutte, at der ikke skal indgås en skriftlig aftale, hvis de oplysninger, som skal fremgå af den skriftlige aftale, fremgår af en faktura, som opbevares af den affaldsproducerende entreprenør/virksomhed.

 

Skal en virksomhed registreres som både indsamler og transportør ved opfyldelse af begge kategorier?

En virksomhed som både kan kategoriseres som indsamlingsvirksomhed og transportør, kan vælge kun at lade sig godkende og registrere som indsamlingsvirksomhed.

Det er imidlertid også muligt at blive godkendt og registreret både som indsamlingsvirksomhed og transportør.

Er min virksomhed transportør eller indsamler af affald?

En affaldstransportør kører affald til det anlæg, som affaldsproducenten eller kommunen anviser. Transportøren skal ikke selv indberette affaldsdata, men skal aflevere en erklæring fra affaldsproducenten, så modtageanlægget kan indberette affaldsdata. Virksomheder, der transporterer affald, skal være registreret i Affaldsregistret.

Indsamlingsvirksomheder skal, i en skriftlig aftale, have overdraget ansvaret for affaldet fra affaldsproducenten. Indsamlingsvirksomheden skal derfor i modsætning til transportøren selv indberette affaldsdata. Indsamlingsvirksomheder skal derudover både godkendes af Miljøstyrelsen og registreres i Affaldsregistret.

Hvad skal virksomheden betale for at stå i Affaldsregistret?

Alle virksomheder skal betale et engangsbeløb for at blive godkendt og registreret i Affaldsregistret. Derudover koster det et årligt gebyr at stå i registret.

Læs mere om affaldsregistret.

Spørgsmål og svar om genbrugspladsen

Hvilke køretøjer har adgang til genbrugspladsen?

Begrebet køretøj skal forstås i overensstemmelse med færdselslovens regler om motordrevne køretøjer, dvs. et køretøj, som er forsynet med en motor som drivkraft. Motordrevne køretøjer inddeles i motorkøretøj (bil og motorcykel), knallert, traktor og motorredskab. En traktor med en tilladt totalvægt på op til 3.500 kg. har således adgang til genbrugspladsen.

 

Hvilke vægtgrænser gælder der for køretøjer til genbrugspladsen?

Kommunalbestyrelsen skal, jf. affaldsbekendtgørelsens § 40, begrænse adgangen til genbrugspladserne til køretøjer, der vejer op til 3.500 kg. Det er den tilladte totalvægt, som lægges til grund ved vurderingen af, om vægtgrænsen for køretøjer er overholdt.
 
Vægtgrænsen for køretøjer på genbrugspladsen følger af den politiske aftale, der blev indgået mellem alle partier, undtagen Enhedslisten i 2007.

 

Hvorfor må affald kun afleveres i klare plastsække på genbrugspladsen?

Formålet med kravet om emballering i klare plastsække er, at alt affald skal være synligt for personalet på genbrugspladsen for på den måde at sikre en bedre sortering. Det kan oplyses, at mange kommuner i forvejen har haft krav om klare plastsække. Reglerne skal således blot sikre, at initiativet bliver ensartet og harmoniseret, da det har vist sig miljømæssigt effektivt.

 

Har udenlandske virksomheder adgang til genbrugspladser på samme vilkår som danske?

Hvis en udenlandsk virksomhed uden fast adresse i Danmark ønsker at benytte genbrugspladsen, er den forpligtet til at lade sig registrere hos kommunen. Den udenlandske virksomhed skal også betale gebyr, hvis den benytter genbrugspladsen, og må kun benytte genbrugspladser, der stilles til rådighed af den kommune, der modtager gebyret. Gebyret bliver opkrævet direkte hos virksomheden.
 
Langt de fleste udenlandske virksomheder, som arbejder i Danmark, har et dansk CVR-nummer eller er tilknyttet en dansk virksomhed og har dermed adgang til genbrugspladserne på lige vilkår med danske virksomheder.

 

Nu er der jo kommet en tilmeldeordning for genbrugspladserne – hvorfor får jeg så en opkrævning fra kommunen?

Den 1. januar 2012 er det blevet frivilligt, om en virksomhed ønsker at benytte genbrugspladsen – og kun virksomheder, som tilmelder sig, skal betale for genbrugspladsen. Erhvervsaffaldsgebyret dækker dog mere end blot adgangen til genbrugspladser. Hvis ikke virksomheden er fritaget efter affaldsbekendtgørelsens § 60, vil virksomheden derfor fortsat skulle betale administrationsgebyr samt eventuelt gebyr for indsamlingsordninger, som kommunen har etableret.

Se mere information om erhvervsaffaldsgebyret

Hvad gør en virksomhed, hvis den skal af med mere end 200 kg. farligt affald?

Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 39, stk. 5, at virksomheder må aflevere 200 kg. farligt affald om året (begrænsningen gælder dog ikke for farligt affald omfattet af reglerne om producentansvar). Hvis en virksomhed har mere end 200 kg. farligt affald, må virksomheden anvende en privat løsning.

 

Udløb af godkendelse som indsamlingsvirksomhed

Vores godkendelse som indsamlingsvirksomhed udløber snart/er udløbet. Bliver den automatisk forlænget?

Nej, når en godkendelse efter affaldsregisterbekendtgørelsens § 14, stk. 1 er udløbet, er man som virksomhed nødt til at ansøge på ny, hvis man fortsat ønsker at indsamle affald som indsamlingsvirksomhed. Det fremgår af § 14, stk. 2, hvor der står, at man skal ansøge om ny godkendelse. Det er en helt ny godkendelse, og ansøgningen skal som første gang, man ansøgte, foretages digitalt på virk.dk – Affaldsregister.

 

Skal vi betale gebyr for fornyet ansøgning om godkendelse som indsamlingsvirksomhed?

Ja, I er nødt til at indgive en helt ny ansøgning, og Energistyrelsen skal behandle sagen, som var det enhver anden ansøgning om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. I skal derfor betale gebyr efter affaldsregisterbekendtgørelsens § 23.

 

Vi er ved at ansøge på ny om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. Har I stadig nogle af vores oplysninger?

I skal ansøge på Virk.dk – Affaldsregister. Når I ansøger på ny, skal alle oplysninger medsendes. Energistyrelsen anvender ikke jeres tidligere oplysninger, da vi jo ikke ved, om de fortsat er korrekte.

 

Bliver vores indsamlingsvirksomhed slettet af affaldsregistret, når godkendelsen udløber?

Hvis fornyet ansøgning er indgivet inden udløb af den tidligere godkendelse, kan Energistyrelsen administrativt forlænge godkendelsen, indtil en ny foreligger. Hvis der ikke er indgivet fornyet ansøgning inden udløb af den tidligere godkendelse, vil det komme til at fremgå af Affaldsregistret, at godkendelsen er udløbet.

 

Spørgsmål og svar om Miljøbeskyttelseslovens § 49

Betyder ændring i lovens ordlyd, at kommunale fællesskaber må indsamle affald for andre kommuner end interessentkommuner?

Ud fra ordlyden af bestemmelsen og af bemærkningerne må håndtering forstås som også omfattende indsamling. Det er blandt andet på baggrund heraf, at det samlet er Miljøstyrelsens vurdering, at der er hjemmel til, at kommunale fællesskaber kan varetage opgaver med indsamling af affald for andre kommuner end interessentkommuner med de begrænsninger, der måtte følge af andre regler. Miljøstyrelsen har ikke taget stilling til de begrænsninger, der måtte følge af andre regler, herunder EU-retten.

Udtalelse vedrørende miljøbeskyttelseslovens § 49 

Mere om Affald
Caroline Kronberg
Specialkonsulent (+45) 3395 0997
Line Skou Hauschildt
Chefkonsulent (+45) 4173 1265