Bæredygtighedskrav til faste biomassebrændsler

Virksomheder skal hvert år indberette oplysninger til Energistyrelsen om deres forbrug af biomassebrændsler til energiformål. Det samme gælder virksomheder som importerer eller producerer træpiller. Indberetningen omfatter biomassens geografiske oprindelser, mængder og biomassetyper samt dokumentation for opfyldelse af bæredygtighedskrav. 

Bæredygtighedskravene afhænger af kategorien og typen af biomasse.

Bæredygtighedskravene fremgår af Håndbogen om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål.  

Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål

Bæredygtighedskrav til biomasse til biogas

Sådan indberetter du som virksomhed

For faste biomassebrændsler er fristen den 31. marts for indberetning af verificerede oplysninger for foregående kalenderårs forbrug, import eller produktion. 

Hvis din virksomhed er omfattet af kravene, skal du indsende et udfyldt indberetningsskema. Oplysningerne skal være verificeret af en kvalificeret, uafhængig kontrollant inden de indberettes til Energistyrelsen. 

Indberetningen skal sendes til bioenergi@ens.dk

Oplysninger skal verificeres af 3. part 

Oplysningerne om den omfattede mængde biomassebrændsler skal verificeres af en kvalificeret, uafhængig verifikator (kontrollant) før du som virksomhed indberetter dem til Energistyrelsen. Verifikator skal kontrollere, at oplysningerne om opfyldelsen af bæredygtighedskrav inkl. drivhusgasbesparelseskrav er korrekte og fyldestgørende i forhold til retningslinjerne i Håndbogen. 

På listen med verifikatorer finder du information om, hvilke verifikatorer du kan anvende.

Du kan finde mere information om verifikation i Håndbogen om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål.

Godkendte verifikatorer

Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål

 

​Læs spørgsmål/svar om bæredygtighedskrav til biomasse

Skabeloner til indberetning

Download den nødvendige skabelon til indberetning af hvordan bæredygtighedskravene til faste biobrændsler er overholdt.

Der er en skabelon for energiproducenter, dvs. anlægsejere, og en anden skabelon for importører og producenter af træpiller, brænde og træbriketter til videresalg.

Skabelon for energiproducenter dvs. anlægsejere

Skabelon for importører og producenter af træpiller, træbriketter og brænde til videresalg

For halm og andre brændsler som består af affald og restprodukter fra landbrugsarealer kan leverandøren over for anlægsejeren benytte nedenstående skabelon for at erklære på tro og love, at brændslet opfylder kravene til jordbundskvalitet og kulstofindhold i jord. Se mere om disse krav længere nede på siden.

Vejledende skabelon til tro- og loveerklæring for halm om jordbundskvalitet og kulstofindhold i jord

Have-/parkaffald skal kunne spores til hugststed for at undgå, at det blandes med biomasse fra skov eller ikkeskov. Hugststed kan være adresse, matrikel, vejlag eller lignende. Nedenfor findes en skabelon til vejeseddel, som fx kan benyttes af private indsamlingspladser. For have-/parkaffald, som aftages fra en kommunal genbrugsplads, anses biomassetypen være tilstrækkelig dokumenteret. Skabelonen er udarbejdet af Brancheforeningen Cirkulær.

Vejledende skabelon til vejeseddel for have-/parkaffald

Godkendte certificeringsordninger

Du kan dokumentere bæredygtigheden ved at benytte biomassebrændsler, der er certificeret efter en godkendt certificeringsordning. Et antal certificeringsordninger er godkendt som dokumentation for, at biomassebrændslerne opfylder VEII-direktivets krav, dvs. kravene i Håndbogen kapitel 5.1 (i-v) og 5.5. Direktivet udgør en del af de samlede danske krav, som er beskrevet i Håndbogen. 

Du finder certificeringsordninger godkendt til VEII-direktivets krav på EU-Kommissionens hjemmeside

Energistyrelsen har derudover godkendt følgende certificeringsordninger/claims til at kunne dokumentere, at biomassen opfylder VEII-direktivets krav til skovbiomasse samt kravene til affald og restprodukter fra træindustri:

 • FSC: ”FSC 100 %” og ”FSC Mix Credit”
 • PEFC: “100 % PEFC Certified” og “100 % PEFC Origin” 

Visse certificeringsordninger er desuden godkendt i Håndbogen som dokumentation for det ekstra danske biodiversitetskrav (Håndbogen kap. 5.4) og det ekstra danske klimakrav (Håndbogen kap. 5.6)

Godkendte verifikatorer

Du skal som virksomhed (anlægsejer eller importør/producent af træpiller) sørge for, at de indberettede oplysninger til Energistyrelsen er verificerede. Energistyrelsen har vurderet, at et antal firmaer lever op til kvalifikationskravene til verifikatorer i overensstemmelse med Håndbogen kap. 10.3. 

Godkendte verifikatorer

Du skal benytte et af disse firmaer som verifikator for de pågældende kategorier/typer af biomasser, eller et andet firma, som lever op til kvalifikationskravene til verifikatorer i Håndbogen kap. 10.3.  

Tro- og loveerklæringen og dokumentation for jordkrav

Leverandøren kan over for anlægsejeren erklære på tro og love, at affald og restprodukter fra landbrugsarealer (fx halm) opfylder kravene til jordbundskvalitet og kulstofindhold i jord. 

Verifikator kan udføre stikprøvekontrol af dokumentation for opfyldelsen af krav til jordbundskvalitet og kulstofindhold i jord. 

Modellering af jordens kulstofindhold kan indgå som dokumentation for opfyldelse af kravet til kulstofindhold i jord. Når MarkOnline bliver udvidet med en kulstofmodel, forventes det at leverandørerne vil kunne anvende dette værktøj til at modellere jordens kulstofindhold som dokumentation.  

Dokumentationen for opfyldelse af jordkrav skal som udgangspunkt dække den periode, hvor den anvendte biomasse er dyrket og/eller høstet. I tilfælde hvor dette ligger flere år tilbage skal der som minimum foreligge dokumentation fra juli 2021 og frem. Energistyrelsen vurderer, at følgende er tilstrækkelig dokumentation for opfyldelsen af kravene: 

 • Udskrift fra markstyringssystem, der viser beregning af jordens kulstofindhold, efterafgrøder, tilførsel af gylle eller tilsvarende praksisser, der er indtastet i systemet, med dertil hørende forklaring af dokumentation.  
 • Udfyldt skema for beregning af kulstofbalance. Hvis kulstofbalancen er negativ skal leverandør kunne henvise til ny beregning med redegørelse for, hvordan der vil opnås ligevægt, herunder hvor meget der skal tilføres af enten husdyrgødning, organisk kompost, afgasset biomasse, slam eller andet.

Nedenstående tiltag vurderes gavnlige for jordens indhold af kulstof: 

 • Tilførsel af husdyrgødning, slam, kompost og anden organisk gødning m.m.
 • Efterafgrøder
 • Afgrøderester i mark
 • Græs 
 • Reduceret jordbearbejdning
 • Tilførsel af biokul
Hvordan defineres et anlæg?

Grænserne for hvilke anlæg, der er omfattet af bæredygtighedskrav afhænger af typen af biomasse og fremgår af Håndbogen kap. 3.1 og 3.2. 

Et anlæg er en blok/kedel, uanset om de deler skorsten eller teknisk udrustning med et andet anlæg. Et anlæg er altså en fjernvarmekedel eller en industrikedel eller en blok på et kraftvarmeværk.

Faste biomassebrændsler, som forbruges i et anlæg, der i sig selv overstiger den relevante grænseværdi for indfyret kapacitet, er omfattet af bæredygtighedskravene.

Hvis et værk omfatter to kedler hhv. over og under kapacitetsgrænsen, er det altså kun obligatorisk at dokumentere opfyldelse af kravene for biomassebrændslerne brugt i det store anlæg. For skovbiomasse kunne dette eksempelvis være to anlæg på 3 og 7 MW. For landbrugsbiomasse kunne det være to anlæg på 15 og 22 MW. 

Kravene følger biomassen, ikke anlægget. Træbiomasse brændt af i anlæg på 5 MW eller derover er således omfattet. Dette gælder uanset om træbiomassen kun udgør en lille del af brændslet. Træbiomasse er udelukkende biomasse fra 1) skov, 2) træindustri samt 3) ikke-skov. Landbrugsbiomasse m.v. er alene omfattet, når det brændes af i anlæg på 20 MW eller derover. 

Kravet om drivhusgasbesparelse skal opfyldes for hvert enkelt anlæg.

Hvordan kategoriseres biomassen?

Bæredygtighedskravene afhænger af biomassekategori og i visse tilfælde af biomassetypen. Derfor har Energistyrelsen udarbejdet nedenstående kategorisering af biomassetyperne.

Kategorisering af biomassetyperne for 2023-forbruget

For 2024-forbruget er der væsentlige ændringer i skemaet, bl.a. med hensyn til betegnelser på biomassetyper. Der er dog ikke ændret ved fordelingen af biomassefraktioner mellem typerne.

Kategorisering af biomassetyperne for 2024-forbruget

Hvilke krav opfyldes på nationalt niveau for træbiomasse af dansk oprindelse?

Nogle bæredygtighedskrav kan opfyldes på nationalt niveau gennem lovgivning i biomassens oprindelsesland. For træbiomasse fra Danmark (hugstland) er visse krav således opfyldt via dansk lovgivning. Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har sammen udarbejdet en oversigt om bæredygtighedskrav for træbiomasse af dansk oprindelse.

Afrapportering

Energistyrelsen har udarbejdet en afrapportering på indberetninger om bæredygtighed for forbruget af faste biobrændsler i 2022.
Afrapporteringen opsummerer data fra virksomhedernes indberetninger om opfyldelse af bæredygtighedskrav til forbrug, import og produktion af faste biobrændsler i 2022, herunder sammensætningen af brændslerne fordelt på biomassetype og geografisk oprindelse, andel af certificeret biomasse og drivhusgasbesparelse for den indrapporterede biomasse.

Afrapportering vedr. indberetninger af faste biomassebrændsler 2022 

Tidligere afrapporteringer

Afrapportering vedr. indberetninger af faste biomassebrændsler andet halvår 2021

Lovgrundlag

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik den 2. oktober 2020 en aftale om at stille lovkrav til den træbiomasse, der bruges til at producere varme og el i Danmark.

Lovkravene implementerer samtidig EU's direktiv for vedvarende energi (VEII-direktivet), for så vidt angår krav til bæredygtigheden af faste og gasformige biomassebrændsler til el- og varmeproduktion. Rammerne fremgår af VE-loven lovforslag nr. 148/2021

To bekendtgørelser udstedt i medfør af loven er:

 

Supplerende retsakter

Gennemførelsesforordningen om “establishing operational guidance on the evidence for demonstrating compliance with the sustainability criteria for forest biomass” findes nu i en endelig tekstversion fra 14. september 2022, men er endnu ikke formelt vedtaget af EU-Kommissionen. Den vil finde anvendelse få uger efter vedtagelse. 

Gennemførelsesfordningen om “establishing operational guidance on the evidence for demonstrating compliance with the sustainability criteria for forest biomass”.

Retsakten er alene vejledende og skal sikre en robust og harmoniseret implementering af de risikobaserede bæredygtighedskriterier til skovbiomasse i VEII-direktivets artikel 29.6 og 29.7, dvs. krav til høst af skovbiomasse samt arealanvendelse/LULUCF.

Gennemførelsesforordningen om ”regler for verifikation af bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier og kriterier for lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen” blev vedtaget af EU-Kommissionen 14. juni 2022. Den er trådt i kraft og finder anvendelse fra 14. december 2024.

Gennemførelsesforordningen om ”regler for verifikation af bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier og kriterier for lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen”

Retsakten konkretiserer en række emner og opgaver som primært udspringer af VEII-direktivets artikel 30, herunder:

 • Medlemsstaternes tilsynsforpligtigelser med certificeringsorganer
 • Præcisering af reglerne for massebalanceprincippet
 • Virksomheders muligheder for at kunne optjene negative CO2-emissioner ved en særlig bæredygtig produktion af biomasse på et landbrugsareal
Vurdering af kulstoftab i forbindelse med GHG-besparelse

Her finder du vejledning om vurdering af nettokulstoftab fra arealer i forbindelse med beregning af drivhusgasbesparelse efter Metode 1 (standardværdier). 

Vejledning om vurdering af kulstoftab i forbindelse med GHG-beregning 

Retningslinjer for vurdering af om bæredygtighedskravene kan opfyldes via national lovgivning

En del af bæredygtighedskravene kan opfyldes ved at henvise til, at lovgivning i det pågældende land indeholder de pågældende krav og at lovgivningen håndhæves (opfyldelse på a-niveau).

Energistyrelsen har udarbejdet en retningslinje for, hvordan virksomheder kan anvende sådanne vurderinger. Retningslinjen er afstemt med de godkendte verifikatorer.

Retningslinje for risikovurdering af kravopfyldelse via anden lovgivning

Kontakt

Nora Skjernaa Hansen
Specialkonsulent (+45) 3395 0847
Bo Larsen
Specialkonsulent (+45) 3395 1223
Mere om Bioenergi