Bæredygtighedskrav til faste biomassebrændsler

Virksomheder skal hvert år indberette oplysninger til Energistyrelsen om deres forbrug af biomassebrændsler til energiformål. Det samme gælder virksomheder som importerer eller producerer træpiller. Indberetningen omfatter biomassens geografiske oprindelser, mængder og biomassetyper samt dokumentation for opfyldelse af bæredygtighedskrav. 

Bæredygtighedskravene afhænger af kategorien og typen af biomasse.

Bæredygtighedskravene fremgår af Håndbogen om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål.  

Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål

Bæredygtighedskrav til biomasse til biogas

Midlertidige undtagelser for træpiller til private

Lovgivningen om bæredygtighedskrav til biomassebrændsler er ændret således, at importører og producenter af træpiller - med effekt for træpiller til individuel opvarmning i husstande m.v. - midlertidigt fra 1. november 2022 til 30. april 2024 undtages fra at skulle opfylde de bæredygtighedskrav, der fremgår af bekendtgørelse og Håndbog. Træpiller til individuel opvarmning i husstande m.v., som er importeret til eller produceret i Danmark før 1. november 2022, skal fortsat opfylde bæredygtighedskravene.  Du finder den gældende Håndbog og bekendtgørelse under Lovgrundlag længere nede på siden.

Importører og producenter af træpiller vil dog fortsat skulle indberette til Energistyrelsen efter kravene i Håndbogen, for så vidt angår mængden og oprindelsen af importerede eller producerede træpiller.

Sådan indberetter du som virksomhed

For faste biomassebrændsler er fristen den 31. marts for indberetning af verificerede oplysninger for foregående kalenderårs forbrug, import eller produktion. 

Hvis din virksomhed er omfattet af kravene, skal du indsende et udfyldt indberetningsskema. Oplysningerne skal være verificeret af en kvalificeret, uafhængig kontrollant inden de indberettes til Energistyrelsen. 

Indberetningen skal sendes til bioenergi@ens.dk

Oplysninger skal verificeres af 3. part 

Oplysningerne om den omfattede mængde biomassebrændsler skal verificeres af en kvalificeret, uafhængig verifikator (kontrollant) før du som virksomhed indberetter dem til Energistyrelsen. Verifikator skal kontrollere, at oplysningerne om opfyldelsen af bæredygtighedskrav inkl. drivhusgasbesparelseskrav er korrekte og fyldestgørende i forhold til retningslinjerne i Håndbogen. 

På listen med verifikatorer finder du information om, hvilke verifikatorer du kan anvende.

Du kan finde mere information om verifikation i Håndbogen om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål.

Godkendte verifikatorer

Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål

 

​Læs spørgsmål/svar om bæredygtighedskrav til biomasse

Skabeloner til indberetning

Download de nødvendige skabeloner til indberetning af forbruget af biomassebrændsler.

Der er et skema for energiproducenter dvs. anlægsejere og et for importører og producenter af træpiller.

Skabelon for energiproducenter dvs. anlægsejere 2023

Skabelon for importører og producenter af træpiller til videresalg 2023

Specifikt for halm og andre brændsler som består af affald og restprodukter fra landbrugsarealer kan leverandøren over for anlægsejeren erklære på tro og love, at brændslet opfylder kravene til jordbundskvalitet og kulstofindhold i jord. Se mere om disse krav længere nede på siden. 

Vejledende skabelon til tro- og loveerklæring om jordbundskvalitet og kulstofindhold i jord

Godkendte certificeringsordninger

Du kan dokumentere bæredygtigheden ved at benytte biomassebrændsler, der er certificeret efter en godkendt certificeringsordning. Et antal certificeringsordninger er godkendt som dokumentation for, at biomassebrændslerne opfylder VEII-direktivets krav, dvs. kravene i Håndbogen kapitel 5.1 (i-v) og 5.5. Direktivet udgør en del af de samlede danske krav, som er beskrevet i Håndbogen. 

Du finder godkendte certificeringsordninger på EU-Kommissionens hjemmeside


Energistyrelsen har derudover godkendt følgende certificeringsordninger/claims til at kunne dokumentere, at biomassen opfylder VEII-direktivets krav til skovbiomasse og dermed også kravene til affald og restprodukter fra træindustri:

 • FSC: ”FSC 100 %” og ”FSC Mix Credit”
 • PEFC: “100 % PEFC Certified” og “100 % PEFC Origin” 

Visse certificeringsordninger er desuden godkendt i Håndbogen som dokumentation for det ekstra danske biodiversitetskrav (Håndbogen kap. 5.4) og det ekstra danske klimakrav (Håndbogen kap. 5.6)

Godkendte verifikatorer

Du skal som virksomhed (anlægsejer eller importør/producent af træpiller) sørge for, at de indberettede oplysninger til Energistyrelsen er verificerede. Energistyrelsen har vurderet, at et antal firmaer lever op til kvalifikationskravene til verifikatorer i overensstemmelse med Håndbogen kap. 10.3. 

Godkendte verifikatorer

Du skal benytte et af disse firmaer som verifikator for de pågældende kategorier/typer af biomasser, eller et andet firma, som lever op til kvalifikationskravene til verifikatorer i Håndbogen kap. 10.3.  

Tro- og loveerklæringen og dokumentation for jordkrav

Leverandøren kan over for anlægsejeren erklære på tro og love, at affald og restprodukter fra landbrugsarealer (fx halm) opfylder kravene til jordbundskvalitet og kulstofindhold i jord. 

Verifikator kan udføre stikprøvekontrol af dokumentation for opfyldelsen af krav til jordbundskvalitet og kulstofindhold i jord. 

Modellering af jordens kulstofindhold kan indgå som dokumentation for opfyldelse af kravet til kulstofindhold i jord. Når MarkOnline bliver udvidet med en kulstofmodel, forventes det at leverandørerne vil kunne anvende dette værktøj til at modellere jordens kulstofindhold som dokumentation.  

Dokumentationen for opfyldelse af jordkrav skal som udgangspunkt dække den periode, hvor den anvendte biomasse er dyrket og/eller høstet. I tilfælde hvor dette ligger flere år tilbage skal der som minimum foreligge dokumentation fra juli 2021 og frem. Energistyrelsen vurderer, at følgende er tilstrækkelig dokumentation for opfyldelsen af kravene: 

 • Udskrift fra markstyringssystem, der viser beregning af jordens kulstofindhold, efterafgrøder, tilførsel af gylle eller tilsvarende praksisser, der er indtastet i systemet, med dertil hørende forklaring af dokumentation.  
 • Udfyldt skema for beregning af kulstofbalance. Hvis kulstofbalancen er negativ skal leverandør kunne henvise til ny beregning med redegørelse for, hvordan der vil opnås ligevægt, herunder hvor meget der skal tilføres af enten husdyrgødning, organisk kompost, afgasset biomasse, slam eller andet.

Nedenstående tiltag vurderes gavnlige for jordens indhold af kulstof: 

 • Tilførsel af husdyrgødning, slam, kompost og anden organisk gødning m.m.
 • Efterafgrøder
 • Afgrøderester i mark
 • Græs 
 • Reduceret jordbearbejdning
 • Tilførsel af biokul
Hvordan defineres et anlæg?

Grænserne for hvilke anlæg, der er omfattet af bæredygtighedskrav afhænger af typen af biomasse og fremgår af Håndbogen kap. 3.1 og 3.2. 

Et anlæg er en blok/kedel, uanset om de deler skorsten eller teknisk udrustning med et andet anlæg. Et anlæg er altså en fjernvarmekedel eller en industrikedel eller en blok på et kraftvarmeværk.

Faste biomassebrændsler, som forbruges i et anlæg, der i sig selv overstiger den relevante grænseværdi for indfyret kapacitet, er omfattet af bæredygtighedskravene.

Hvis et værk omfatter to kedler hhv. over og under kapacitetsgrænsen, er det altså kun obligatorisk at dokumentere opfyldelse af kravene for biomassebrændslerne brugt i det store anlæg. For skovbiomasse kunne dette eksempelvis være to anlæg på 3 og 7 MW. For landbrugsbiomasse kunne det være to anlæg på 15 og 22 MW. 

Kravene følger biomassen, ikke anlægget. Træbiomasse brændt af i anlæg på 5 MW eller derover er således omfattet. Dette gælder uanset om træbiomassen kun udgør en lille del af brændslet. Træbiomasse er udelukkende biomasse fra 1) skov, 2) træindustri samt 3) ikke-skov. Landbrugsbiomasse m.v. er alene omfattet, når det brændes af i anlæg på 20 MW eller derover. 

Kravet om drivhusgasbesparelse skal opfyldes for hvert enkelt anlæg.

Hvordan kategoriseres biomassen?

Kravene til bæredygtighed afhænger af kategorien og i visse tilfælde typen af biomasse. Derfor har Energistyrelsen udarbejdet en kategoriseringen af biomassetyperne.

Forbrug af bioolie til energiformål

Virksomheder, som har haft et forbrug af bioolier til produktion af el, varme eller køling i 2021, skal ikke indberette dokumentation for opfyldelse af bæredygtighedskrav. Energistyrelsen arbejder på at afklare, hvordan indberetning af bioolier skal foregå fremadrettet.

Hvilke krav opfyldes på nationalt niveau for træbiomasse af dansk oprindelse?

Nogle bæredygtighedskrav kan opfyldes på nationalt niveau gennem lovgivning i biomassens oprindelsesland. For træbiomasse fra Danmark (hugstland) er visse krav således opfyldt via dansk lovgivning. Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har sammen udarbejdet en oversigt om bæredygtighedskrav for træbiomasse af dansk oprindelse.

Afrapportering

Energistyrelsen har udarbejdet en afrapportering på indberetninger om bæredygtighed for forbruget af faste biomassebrændsler i 2021.

Virksomhedernes indberetninger følger af lovkravene om bæredygtighed for biomasse til energiproduktion, der trådte i kraft den 30. juni 2021. Afrapporteringen dækker derfor forbruget for andet halvår af 2021, hvor en del af forbruget var omfattet af overgangsordningen. Desuden er forbruget i en række mindre virksomheder (dvs. producenter af el, varme eller køling til de kollektive net, industrivirksomheder, der producerer energi til egne processer) ikke inkluderet, fordi virksomhedernes anlæg er mindre end Håndbogens anlægsgrænser. Tal og opsummeringer i afrapporteringen bør læses i det perspektiv.

Afrapportering vedr. indberetninger af faste biomassebrændsler i 2021

Præsentation af kravene

Energistyrelsen præsenterede bæredygtighedskravene til biomassebrændsler på et webinar den 11. juni 2021. 

Lovgrundlag

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik den 2. oktober 2020 en aftale om at stille lovkrav til den træbiomasse, der bruges til at producere varme og el i Danmark.

Lovkravene implementerer samtidig EU's direktiv for vedvarende energi (VEII-direktivet), for så vidt angår krav til bæredygtigheden af faste og gasformige biomassebrændsler til el- og varmeproduktion. Rammerne fremgår af VE-loven lovforslag nr. 148/2021

To bekendtgørelser udstedt i medfør af loven er:

 

Supplerende retsakter

Gennemførelsesforordningen om “establishing operational guidance on the evidence for demonstrating compliance with the sustainability criteria for forest biomass” findes nu i en endelig tekstversion fra 14. september 2022, men er endnu ikke formelt vedtaget af EU-Kommissionen. Den vil finde anvendelse få uger efter vedtagelse. 

Gennemførelsesfordningen om “establishing operational guidance on the evidence for demonstrating compliance with the sustainability criteria for forest biomass”.

Retsakten er alene vejledende og skal sikre en robust og harmoniseret implementering af de risikobaserede bæredygtighedskriterier til skovbiomasse i VEII-direktivets artikel 29.6 og 29.7, dvs. krav til høst af skovbiomasse samt arealanvendelse/LULUCF.

Gennemførelsesforordningen om ”regler for verifikation af bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier og kriterier for lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen” blev vedtaget af EU-Kommissionen 14. juni 2022. Den er trådt i kraft og finder anvendelse fra 14. december 2024.

Gennemførelsesforordningen om ”regler for verifikation af bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier og kriterier for lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen”

Retsakten konkretiserer en række emner og opgaver som primært udspringer af VEII-direktivets artikel 30, herunder:

 • Medlemsstaternes tilsynsforpligtigelser med certificeringsorganer
 • Præcisering af reglerne for massebalanceprincippet
 • Virksomheders muligheder for at kunne optjene negative CO2-emissioner ved en særlig bæredygtig produktion af biomasse på et landbrugsareal
Mere om Bioenergi