Dansk produktion af biogas

Biogas er vedvarende energi, der kan erstatte fossil naturgas. Biogas fremstilles ved at ”afgasse”, dvs. udrådne, biomasse, f.eks. organisk affald, under iltfrie forhold. 

Husdyrgødning, spildevand og vådt organisk affald fra industri og husholdninger kan bruges i produktionen, der samtidig fungerer som affaldsbehandling. Når husdyrgødning bruges til biogas, reduceres udledningen af drivhusgasser fra husdyrholdet. Processen gør samtidig næringsstofferne i gødningen lettere tilgængelige for planter.

Biogas fremmes gennem tilskud

Staten fremmer produktion af biogas gennem tilskud, som Energistyrelsen udbetaler til de kraftværker eller virksomheder, der anvender biogas i stedet for naturgas. Tilskuddene blev politisk besluttet af alle partier med undtagelse af Liberal Alliance i Energiaftalen fra 2012. De anvendelser af biogas, der støttes, er 

  • elproduktion,
  • opgradering eller rensning af biogas, der tilføres naturgas- eller bygasnet
  • procesformål i industrien,
  • transport og  
  • varme 

Energistyrelsen har ansvar for regler om tilskud til biogas, og har ansvar for administration og udbetaling af støtten.

Læs om støtte til biogas

Valg af biomasse påvirker klimafordelen ved biogas

Danske biogasanlæg bruger primært husdyrgødning, spildevand og organiske rest- og affaldsprodukter til at producere biogas. Husdyrgødning udgør mere end tre fjerdedele af råvarerne i fælles- og gårdanlæg. Husdyrgødningen kommer hovedsagelig fra kvæg og svin. 

Energiafgrøder som majs og roer kan bruges til at producere biogas. Når biogasanlæg anvender energiafgrøder, gør det imidlertid klimafordelen ved biogas mindre. Der er derfor grænser for, hvor store mængder energiafgrøder, biogasproducenterne må bruge, hvis den producerede biogas skal have tilskud. 

Læs mere om brugen af energiafgrøder til biogasproduktion

Landbrugsanlæg producerer mest

Biogasproduktionen er i vækst og der er i dag omkring 190 biogasanlæg – dog primært i den vestlige del af landet, hvor der er flest husdyrbrug. Tidligere har elproduktion på biogas været den dominerende anvendelse af biogas, men i dag opgraderes biogassen primært og leveres til gasnettet. 

Biogasanlæg kan inddeles i forskellige typer på baggrund af de biomasser de hovedsageligt anvender. Disse anlægstyper er landbrugsanlæg, renseanlæg, industrianlæg og deponianlæg. Landbrugsanlæg baseret på husdyrgødning står for den største del af biogasproduktionen. 

Energistyrelsen har udarbejdet et kort over biogasanlæg i Danmark. Kortet illustrerer placering og anlægstype samt produktionens størrelse. Derudover har Energistyrelsen udarbejdet en liste over biogasanlæg i Danmark. Listen er ikke fuldkommen. 

Kort over biogasproducenter i Danmark

Liste over biogasproducenter i Danmark

Biogas Taskforce

Energistyrelsen etablerede en Biogas Taskforce som følge af Energiaftalen fra 2012. Taskforcen understøttede biogasudbygningen fra 2012 til 2015 og gennemførte en række projekter i samarbejde med biogasbranchen.

Mere om Biogas Taskforce

Kontakt

Nathalie Josephine Jacobsen
Fuldmægtig (+45) 3395 0915
Mere om Bioenergi