Dansk produktion af biogas

Biogas er vedvarende energi, der kan erstatte fossil naturgas. Biogas fremstilles ved at ”afgasse”, dvs. udrådne, biomasse, f.eks. organisk affald, under iltfrie forhold. 

Husdyrgødning, spildevand og vådt organisk affald fra industri og husholdninger kan bruges i produktionen, der samtidig fungerer som affaldsbehandling. Når husdyrgødning bruges til biogas, reduceres udledningen af drivhusgasser fra husdyrholdet. Processen gør samtidig næringsstofferne i gødningen lettere tilgængelige for planter.

Biogas fremmes gennem tilskud

Staten fremmer produktion af biogas gennem tilskud, som Energistyrelsen udbetaler til de kraftværker eller virksomheder, der anvender biogas i stedet for naturgas. Tilskuddene blev politisk besluttet af alle partier med undtagelse af Liberal Alliance i Energiaftalen fra 2012. De anvendelser af biogas, der støttes, er 

  • elproduktion,
  • opgradering eller rensning af biogas, der tilføres naturgas- eller bygasnet
  • procesformål i industrien,
  • transport og  
  • varme 

Energistyrelsen har ansvar for regler om tilskud til biogas, og har ansvar for administration og udbetaling af støtten.

Læs om støtte til biogas

Valg af biomasse påvirker klimafordelen ved biogas

Danske biogasanlæg bruger primært husdyrgødning, spildevand og organiske rest- og affaldsprodukter til at producere biogas. Husdyrgødning udgør mere end tre fjerdedele af råvarerne i fælles- og gårdanlæg. Husdyrgødningen kommer hovedsagelig fra kvæg og svin. 

Energiafgrøder som majs og roer kan bruges til at producere biogas. Når biogasanlæg anvender energiafgrøder, gør det imidlertid klimafordelen ved biogas mindre. Der er derfor grænser for, hvor store mængder energiafgrøder, biogasproducenterne må bruge, hvis den producerede biogas skal have tilskud. 

Læs mere om brugen af energiafgrøder til biogasproduktion

Landbrugsanlæg producerer mest

Fællesanlæg og gårdanlæg baseret på husdyrgødning står for den største del af biogasproduktionen. I biogasproduktion 2000-2014 er udviklingen år for år opgjort på baggrund af anlægstype henholdsvis renseanlæg, industribiogasanlæg, lossepladsanlæg, fælles biogasanlæg og gårdanlæg.

Energistyrelsen har udarbejdet et kort over biogasanlæg i Danmark. Kortet illustrerer placering og anlægstype samt produktionens størrelse.

Kort over biogasproducenter i Danmark

Biogas Taskforce

Energistyrelsen etablerede en Biogas Taskforce som følge af Energiaftalen fra 2012. Taskforcen understøttede biogasudbygningen fra 2012 til 2015 og gennemførte en række projekter i samarbejde med biogasbranchen.

Mere om Biogas Taskforce

Kontakt

Marianne Tjørning
Fuldmægtig (+45) 3392 6755
Mere om Bioenergi