Produktion af biogas

Biogasproduktionen i Danmark er steget gennem de seneste år som følge af forbedrede støttemuligheder. Husdyrgødning, spildevand og vådt organisk affald fra industri og husholdninger kan bruges i produktionen, der samtidig fungerer som affaldsbehandling. 

Biogas er en vigtig grøn energikilde

Biogas bliver fremstillet under iltfri udrådning af organiske rest- og affaldsprodukter og er en metanholdig gas, der kan opgraderes og erstatte brugen af fossil naturgas. Biogas er en vigtig grøn energikilde, som kan bidrage til den grønne omstilling af Danmarks energiforsyning. 

Det danske gasforbrug forventes allerede i 2030 at bestå 100% af biogas, hvor det i 2021 bestod af omkring 20 pct. biogas og 80 pct. naturgas. Det vil gøre det danske gasforbrug til Europas grønneste.

Læs mere om biogassens rolle i Grøn gasstrategi

Valg af biomasse påvirker klimafordelen ved biogas

Forskellige biomasser kan anvendes til produktion af biogas med indvirkning på biogassens bæredygtighed og klimapåvirkning. Danske biogasanlæg bruger primært husdyrgødning, spildevand og organiske rest- og affaldsprodukter til at producere biogas. Der er således tale om indenlandske ressourcer, der ellers ville blive brændt i forbrændingsanlæg eller spredt på markerne, hvorfra de udleder drivhusgasser til omgivelserne. Ved i stedet at bruge biomassen til biogas, mindskes udledningerne fra landbruget, og gasforbruget bliver samtidigt mere klimavenligt.

Husdyrgødning udgør omtrent tre fjerdedele af råvarerne i landbrugsanlæg. Husdyrgødningen kommer hovedsageligt fra kvæg og svin. Når husdyrgødning bruges til biogas, reduceres udledningen af drivhusgasser fra husdyrholdet. Processen gør samtidig næringsstofferne i gødningen lettere tilgængelige for planter. 

Energiafgrøder som majs og roer kan bruges til at producere biogas. Når biogasanlæg anvender energiafgrøder, gør det imidlertid klimafordelen ved biogas mindre. Der er derfor grænser for, hvor store mængder energiafgrøder, biogasproducenterne må bruge, hvis den producerede biogas skal have tilskud. 

Læs mere om brugen af energiafgrøder til biogasproduktion

Landbrugsanlæg producerer mest 

Biogasproduktionen er i vækst og der er i dag omkring 190 biogasanlæg – dog primært i den vestlige del af landet, hvor der er flest husdyrbrug. Tidligere har elproduktion på biogas været den dominerende anvendelse af biogas, men i dag opgraderes biogassen primært og leveres til gasnettet. 

Biogasanlæg kan inddeles i forskellige typer på baggrund af de biomasser de hovedsageligt anvender. Disse anlægstyper er landbrugsanlæg, renseanlæg, industrianlæg og deponianlæg. Landbrugsanlæg baseret på husdyrgødning står for den største del af biogasproduktionen. 

Energistyrelsen har udarbejdet et kort over biogasanlæg i Danmark. Kortet illustrerer placering og anlægstype samt produktionens størrelse. Derudover har Energistyrelsen udarbejdet en liste over biogasanlæg i Danmark. Listen bør ikke betragtes som udtømmende. 

Kort over biogasproducenter i Danmark

Liste over biogasproducenter i Danmark

Mere om Bioenergi