Regulering af elområdet

El er helt central for et moderne samfund, og det er vigtigt i fremtidens forsyning og grønne omstilling. Energistyrelsen administrerer lovgivningen om elmarkedet i Danmark. Konkret udvikler Energistyrelsen lovrammer for elproduktion, -transmission og -distribution. Lovgivningen om el (elforsyningsloven) falder under følgende aktiviteter i Energistyrelsen:

Reguleringen skal fremme bæredygtig anvendelse af kraftvarme, vedvarende og miljøvenlige energikilder

El bliver produceret af vindmøller og solceller samt på kraftværker, der bruger kul, naturgas, olie eller biomasse som brændsel. El fra vedvarende energikilder udgør en større og større andel af elforsyningen. I dag får Danmark mere end halvdelen af sit samlede elforbrug fra vedvarende energikilder. 

Energistyrelsen regulerer rammerne for kravene til elproduktionsanlæg og -virksomheder, bl.a. for at sikre at anlæggene opfylder en række objektive krav samt for at sikre, at virksomhederne er tilstrækkelige robuste til at drive en elproduktionsvirksomhed. Læs mere om de nødvendige tilladelser og bevillinger for at opstille et elproduktionsanlæg samt for at drive en elproduktionsvirksomhed. 

Omstillingen til vedvarende energi skal understøttes

Danmark er langt fremme med den grønne omstilling af energisystemet og vi vil gerne bruge store mængder af vedvarende energi i elsystemet. Det kræver, at elsystemet er bygget på en sådan måde, at systemet kan håndtere skiftende mængder el fra forskellige energikilder løbende.

El fra vindmøller og solceller kan kun produceres, når vinden blæser, og solen skinner. På dage uden vind eller sol er der behov for enten andre energikilder til at dække vores behov for el eller at mindske elforbruget. Den udfordring er baggrunden for udviklingen af det såkaldte smart grid, som er et intelligent elsystem, hvor produktion, netinfrastruktur og styring af forbrug sammentænkes. Der er også et stigende behov for at sammentænke produktion og forbrug – ikke blot i elsystemet, men også på tværs af andre sektorer som varme, transport og vand. Regeringen igangsatte derfor i 2015 et partnerskab for smart energi, der skal kigge på løsninger og barrierer for at sammentænke energisystemerne og på den måde udnytte de stigende mængder el fra vedvarende energi i hele energisystemet.

For at understøtte udviklingen til vedvarende energi gives der støtte til forskellige typer af vedvarende energi. Energistyrelsen udvikler rammerne for støtteordninger. Læs mere om støtteordninger til vedvarende energi. 

Energistyrelsen har lavet en beregning af den gældende støtte til elproduktion fra diverse VE-teknologier. Beregningen beskriver forskelle i den reale støtte pr. kWh over hver teknologis levetid. Få information om metode og følsomheder 

Konkurrencen i elmarkedet skal fremmes

Det danske elsystem er lille og åbent med mange forbindelser til landene omkring os. Handel med elektricitet er underlagt konkurrence. Energistyrelsen arbejder for at udvikle det fælles marked for handel med el i Europa. Et fælles marked for el sikrer, at elproduktionen udnyttes bedst muligt, dvs. når Danmark ikke har tilstrækkeligt el i systemet til at dække vores forbrug, fordi vinden ikke blæser, eller solen ikke skinner, kan vi købe el af eksempelvis Norge og Sverige, hvor vandkraftværker producerer masser af el. Omvendt kan vi sælge el, når vi har rigeligt af den. 

Hovedparten af dansk elproduktion har siden 2000 købt og solgt el på den nordiske energibørs Nord Pool. I 2010 blev den nordiske børs også koblet sammen med det central- og vesteuropæiske marked. Det fælles marked for el betyder, at elmarkedet i stigende grad reguleres af EU. Energistyrelsen har ansvaret for at den europæiske lovgivning implementeres i den danske lovgivning.  

Forbrugerne skal sikres beskyttelse

Øget konkurrence i elmarkedet kræver en styrkelse af forbrugerne . Siden 2003 har det været muligt for alle elforbrugere at vælge den elhandelsvirksomhed, man ønsker. Den 1. april 2016 blev der indført en omfattende elmarkedsreform for at få flere til at gøre brug af muligheden for at vælge elhandelsvirksomhed med det formål at fremme konkurrencen på elmarkedet og samtidig sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse. Det er blandt andet via en hjemmeside gjort nemmere for forbrugerne at orientere sig om tilgængelige elprodukter på markedet og sammenligne priser. Læs mere om, kunderettigheder samt de konkrete tiltag i elmarkedsreformen.  

Reguleringen skal fremtidssikre infrastrukturen til den grønne omstilling

Lovgivningen skal sikre, at alle forbrugere og virksomheder har adgang til el. El transporteres fra producenterne (kraftværker, vindmøller, solceller) via transmissions- og distributionsnettet ud til forbrugerne. Transmissionsnettet ejes af Eneginet.dk og distributionsnettet ejes af netvirksomhederne. 

Elnettet og driften af nettet er et naturligt monopol, som ikke er underlagt konkurrence. Energistyrelsen udvikler rammer for de priser, netvirksomheder og Energinet.dk må opkræve af forbrugerne for transporten af el, samt for hvilke krav man skal opfylde som transmission- og netvirksomhed. Disse rammer skal sikre billig el til forbrugerne, samt en robust netinfrastruktur. Energitilsynet er ansvarlig for den økonomiske regulering af Energinet.dk og distributionsvirksomhederne.

Energinet.dk er ansvarlig for arbejdet med den langsigtede planlægning af eltransmissionsnettet i Danmark og forbindelser til nabolandene. Mindre udbygninger og ændringer i transmissionsnettet skal godkendes af Energistyrelsen. Større ændringer skal godkendes af ministeren.

Elnettet eksisterer ikke kun på landjorden, men også under havet. Det er Energistyrelsen, der behandler ansøgninger om udlægning af elforbindelser på søterritoriet.

Der lægges vægt på en høj elforsyningssikkerhed

Danmark har i dag en høj elforsyningsikkerhed. Lovgivningen skal sikre, at der fortsat er en høj forsyningssikkerhed i en fremtid med øgede mængder vedvarende energi i elsystemet. Med den grønne omstilling følger mere varierende produktion fra vind og sol i elsystemet. Denne udvikling har allerede været i gang over en årrække, særligt med udbygningen af vindenergi, mens udbygningen af solceller er steget kraftigt de senere år. Udviklingen betyder samlet set, at produktionen af el bliver langt mere decentral, mindre styrbar og er afhængig af især vind- og solforholdene. Dette kræver en ændret tilgang til drift og planlægning af elsystemet og vil på sigt gøre Danmark mere afhængig af, at vi kan udveksle el med vores nabolande, hvis forsyningssikkerheden skal opretholdes på det nuværende høje niveau.

Regulering af elsektoren gøres tidssvarende

Den nuværende regulering af elsektoren er utidssvarende. Derfor har et udvalg gentænkt reguleringen, så den understøtter omstillingen til et elsystem drevet af grøn energi, samtidig med en fortsat høj elforsyningssikkerhed og en omkostningseffektiv elsektor til gavn for forbrugere og virksomheder. Udvalget er kommet med 64 anbefalinger til en ny regulering af elsektoren. Regeringen har valgt at følge størstedelen af disse anbefalinger og det er bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes en ny elforsyningslov samt en ny økonomisk regulering af netvirksomhederne. Energistyrelsen har ansvaret for disse anbefalinger implementeres i ny lovgivning.

Analyse af tariffer i elsektoren

Med energiaftalen blev det besluttet at nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe, som skulle se på, om den nuværende lovgivning på tarifområdet fortsat er tidssvarende, og om tarifferne kan opkræves mere omkostningsægte. Arbejdsgruppen har bestået af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Energistyrelsen, Forsyningstilsynet, Skatteministeriet og Finansministeriet.

Analysen viser bl.a., at den nuværende regulering efterlader et bredt manøvrerum for netselskaberne og Energinet til at fastsætte de tariffer, som de finder hensigtsmæssige, givet at de kan godkendes af Forsyningstilsynet. Samtidig viser analysen, at der eksisterer en uhensigtsmæssighed i, at elproducenter i høj grad er fritaget for at betale til omkostningerne ved elnettet. Det betyder, at der ikke gives incitament til en hensigtsmæssig placering af elproduktion i forhold til nettet, hvilket kan fordyre den grønne omstilling.

Tarifarbejdet - Afrapportering fra arbejdsgruppen

Oversigt over elnetbevilingshavere

Det danske elnet ejes af flere forskellige netvirksomheder. Netvirksomhederne har ansvaret for at drive og udbygge elnettet samt for at transportere strømmen. Alle netvirksomheder skal efter gældende ret have en bevilling for at drive elnettet i deres områder. Nedenfor finder du en oversigt over alle netvirksomheder med bevilling i Danmark og bevillingernes udløbsdato.

Oversigt over elnetbevilingshavere

Mere om El