Green Labs DK

Indkaldelse af ansøgninger om støtte fra Green Labs DK 2021-II

Green Labs DK indkalder ansøgninger om støtte til etablering af faciliteter til at demonstrere og teste klimateknologier i stor skala og under realistiske omstændigheder. Ansøgningsfristen er den 3. september 2021 kl. 12:00.

Du kan læse mere her: Green Labs DK indkaldelse 2021-I

Ansøgningsmaterialer til ansøgning under Green Labs DK kan findes under ”Søg tilskud" længere nede på siden.

Ansøgning skal ske via ansøgningsportalen ved brug af dit medarbejder Nem-ID fra din virksomhed. Du kan IKKE bruge dit private Nem-ID.

Generel pulje

Der udbydes op til 250 mio. kr. til Green Labs DK ansøgninger og EUDP ansøgninger. Midlerne til Green Labs DK udbydes således sammen med indkaldelse til ansøgninger under det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) hvorfor ansøgninger til Green Labs DK-programmet konkurrenceudsættes med udviklings- og demonstrationsprojekter.

Om Green Labs DK

Baggrunden for at genetablere Green Labs DK bygger på en anbefaling fra vækstteamet for grøn energi- og miljøteknologi fra 2018. Anbefalingen handler om, at der skal etableres flere fysiske testplatforme, hvor virksomheder i storskala kan teste energi-, klima og miljøteknologiske løsninger på tværs af forsyninger og sektorer, samt hos virkelige forbrugere. Testplatformene kan bestå både af hardware og software og vil eksempelvis kunne indeholde et stort anlagt net af målere og sensorer, som skaber de nødvendige rammer for test.

For at sikre og understøtte de danske virksomheders førende position inden for udviklingen af klimateknologier, er der behov for, at de nye teknologier kan testes i stor skala og hos virkelige aktører, f.eks. forbrugere, forsyninger og producenter. Ligeledes er der behov for bedre muligheder for at teste datadrevne klimateknologier.

Etableringen af nye storskala og virkelighedsnære testfaciliteter skal bidrage til, at virksomhederne kan validere, om de nye teknologier virker i forhold til behov og adfærd for at få de bedste forudsætninger for afsætning til gavn for dansk vækst og beskæftigelse.

Formål med Green Labs DK

Det overordnede formål med Green Labs DK er at understøtte de energipolitiske målsætninger:

 • Forsyningssikkerhed
 • Dansk uafhængighed af fossile brændsler
 • Hensyn til det globale klima og et renere miljø
 • Omkostningseffektivitet
 • Udnyttelse og udvikling af erhvervspotentialer på området

Green Labs DK blev etableret i 2009 for at supplere det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Som illustreret i figuren herunder er formålet med Green Labs DK at lukke et hul i den danske innovationskæde med henblik på at skabe bedre rammer for etablering af faciliteter til at demonstrere og teste klimateknologier i stor skala og under realistiske omstændigheder.

Bestyrelse og sekretariat

Bestyrelsen og sekretariatet for Green Labs DK er den samme som for Energiteknologisk Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP).

Se oversigt over bestyrelsesmedlemmerne

Lovgrundlaget for Green Labs DK

Lovgrundlaget for Green Labs DK er det samme som for det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), nemlig EUDP og Green Labs DK-loven. Den indeholder bestemmelser om Green Labs DK’s formål, organisation, tilskudsmuligheder mm.

Læs mere om lovgrundlaget

Generelle vilkår

De generelle vilkår indeholder vilkårene for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse m.v. Her finder du alle regler og krav, som du skal overholde, i forbindelse med at du modtager tilskud fra Green Labs DK.

Green Labs DK Generelle Vilkår 26. juni 2020

Strategi for EUDP og GLDK

Bestyrelse har fastlagt en ny strategi for EUDP og GLDK frem mod 2030. EUDP og GLDK understøtter Danmarks energi- og klimapolitiske målsætninger gennem støtte til udvikling og demonstration af energiteknologier og systemløsninger, der kan bidrage til at nå målene. Samtidig skal programmerne fremme udnyttelse og udvikling af erhvervspotentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse.

Strategien sætter særligt fokus på 8 områder, der afspejler de udfordringer, vi står overfor som samfund i den kommende periode. Disse områder svarer langt hen ad vejen til de udfordringer EU og andre regioner står over for i indsatsen mod global opvarmning. Det giver derfor god mening at tro på, at EUDP’s og GLDK’s støtte kan bidrage til, at den danske eksport af energiteknologier og systemløsninger kan øges over de kommende år.

Læs strategi for EUDP og GLDK

 

Søg tilskud

Læs her, hvis du vil ansøge om støtte fra Green Labs DK.

Sådan søger du

For at søge om tilskud fra Green Labs DK skal du sende en ansøgning via ansøgningsportalen. På portalen kan du oprette en ny ansøgning og se evt. tidligere ansøgninger. Bemærk at der kan opleves problemer med portalen ved brug af Safari og visse versioner af Explorer. 

Indkaldelse og ansøgningsmateriale finder du nedenfor her på siden. Har du spørgsmål vedr. upload af din ansøgning kan du kontakte:

Ansøgningsprocessen har følgende trin:

 1. Hvis du er ny på ansøgningsportalen, skal du oprette dig som bruger ved hjælp af NemID. Som ansat i en virksomhed eller forskningsinstitution skal du bruge en medarbejdersignatur med nøglekort eller nøglefil. Du kan IKKE bruge dit private Nem ID. Det er vigtigt, at du er opmærksom på om du registrerer dig som hovedansvarlig (administrator) eller stedfortræder. Er du stedfortræder, som opretter ansøgning på vegne af hovedansvarlig, skal du invitere hovedansøger til at uploade ansøgningen til endelig indsendelse. Når denne invitation er sendt har stedfortræder ikke adgang til sagen længere og kan derfor ikke indsende ansøgningen endeligt!

  Læs mere om medarbejdersignatur med nøglekort
 2. Når du opretter en ansøgning, skal du vælge Green Labs DK som teknologiområde.
 3. Derefter skal du på portalen angive nogle få grundlæggende oplysninger om dit projekt. Det drejer sig blandt andet om titel, deltagere og budget.
 4. Derudover skal du vedhæfte de bilag, der er nævnt nedenfor. De indtastede data på portalen og bilagene udgør den samlede ansøgning. Filer med Ansøgningsskema, Projektøkonomi og Gantt finder du her på siden.
 5. Kontroller det viste overblik over ansøgningen og ret evt. mangler.
 6. Indsend ansøgningen og download evt. en PDF med portaldata og oversigt over indsendte filer. Der udsendes ikke kvittering pr. mail.

Ud over portaldata omfatter en ansøgning disse bilag:

 • Bilag 1: Ansøgningsskema GLDK (word-fil)
 • Bilag 2: Etableringsbudget GLDK (excel-fil)
 • Bilag 3: Tidsplan for etablering (excel-fil)
 • Bilag 4: Business Model Canvas (word-fil)
 • Bilag 5: Erklæring om deltagelse og tilskyndelse (samles i én fil)
 • Bilag 6: Erklæring om tilbagebetaling af støtte (samles i én fil)
 • Bilag 7: Erklæring om ikke-kriseramt virksomhed (samles i én fil)
 • Bilag 8: CV’er (samles i én fil)
 • Bilag 9: Drifts- og investeringsbudget
 • Bilag X: Evt. andre bilag

Bemærk desuden, at du højst kan vedhæfte ti bilag. Derfor er det hensigtsmæssigt at samle for eksempel CV’er og erklæringer i enkelte filer.

Ansøgningsmateriale til Green Labs DK 2021-I

Green Labs DK før 2020

Om Green Labs

Green Labs DK er etableret på baggrund af en vision om, at virksomheder inden for energiteknologi skal have de rette rammebetingelser for grøn innovation – fra forskning og udvikling til demonstration og videre på vejen ud til markedet. Det er en offentlig tilskudsordning, der skal bidrage til at gøre Danmark til et ”grønt energilaboratorium.” Ordningen består af tilskud til testfaciliteter i stor skala til demonstration af ny energiteknologi.

I perioden fra 2011 til 2014 er der bevilget støtte på i alt 210 mio. kr. Ordningen udløb i 2014, men de projekter, der har fået støtte, er fortsat aktive.
Green Labs DK sikrer udvikling af ny teknologi

Det overordnede formål med Green Labs DK er at sikre udvikling og demonstration af nye energiteknologier. Dels skal det fremme udvikling og udnyttelse af erhvervspotentialet på området – til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Og dels skal det understøtte de overordnede politiske målsætninger på energiområdet. I punktform er de vigtigste af målsætningerne:

 • Uafhængighed af fossile brændsler
 • Bedre klima og renere miljø
 • Høj omkostningseffektivitet
 • Stor forsyningssikkerhed

Lukker hul i den danske innovationskæde

Det såkaldte Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) giver støtte til udvikling og demonstration af ny energiteknologi. Men hverken EUDP eller andre ordninger har i større omfang givet støtte til faciliteter til at teste og demonstrere nye grønne teknologier i stor skala.

Det har været en barriere for særligt små og mellemstore virksomheder, som ikke har mulighed for selv at etablere de nødvendige faciliteter, men som i øvrigt gerne betaler for at gennemføre kommercielle tests af deres nye teknologier og produkter.

Det hul i den danske innovationskæde lukker Green Labs DK. Det sker netop ved, at ordningen giver tilskud til at teste og demonstrere nye grønne teknologier under realistiske omstændigheder.

Grafik: Overblik over programmets placering i innovationskæden

Eksisterende green labs

Green Labs DK støtter ti forskellige projekter inden for en række teknologier:

Green Lab

Partnere

DEIL

Teknologisk Institut

LORC Nacelle Testing

LORC, Lindoe Offshore Reneables Center

PowerLab

DTU

DOLL

DTU Fotonik
Albertslund Kommune

Green PET Lab

DELTA
Region Syddanmark
Syddansk Universitet

DanWec

DanWec Fonden

Green Gas Test Center

Dansk Gasteknisk Center

GLEEB

Teknologisk Institut
DTU Byg

LORC Nacelle Testing (Extension and upgrade)

LORC, Lindoe Offshore Reneables Center

SUS

DTU Fotonik
Albertslund Kommune
Gate 21
DELTA

 

Projekterne opfylder formålet

Energistyrelsen evaluerede Green Labs DK i 2015. Evalueringen viste, at man kan forvente, at projekterne generelt vil leve op til ordningens formål. De understøtter udviklingen af ny teknologi på energiområdet, og de er med til at skabe vækst inden for de teknologisker områder, hvor Danmark har en styrkeposition.

Læs evalueringsrapporten

Bestyrelse og sekretariat

Green Labs DK ledes af en selvstændig bestyrelse. Den er udpeget af Energi-, Forsynings- og Klimaministeren.

Sekretariatet for Green Labs DK ligger i Energistyrelsen, og det varetager den daglige drift af programmet.

Bestyrelsen for Green Labs DK er den samme som for Energiteknologisk Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP).

Se oversigt over medlemmerne

Lovgrundlaget for Green Labs DK

Lovgrundlaget for Green Labs DK er det samme som for det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), nemlig EUDP og Green Labs DK-loven. Den indeholder bestemmelser om Green Labs DK’s formål, organisation, tilskudsmuligheder mm.

Læs mere om lovgrundlaget

Har du fået tilskud?

Hvis du har fået tilskud fra Green Labs DK, kan du på denne side finde de generelle vilkår og de dokumenter, som du har brug for i forbindelse med etableringen og driften af det nye Green Lab.

Generelle vilkår

De generelle vilkår indeholder vilkårene for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse m.v. Her finder du alle regler og krav, som du skal overholde, i forbindelse med at du modtager tilskud fra Green Labs DK.

Hvis du har fået et tilsagn om tilskud før 2014, gælder Generelle Vilkår August 2011. Hvis du har fået et tilsagn i 2014 gælder Generelle Vilkår December 2014.

Budgetskema

Økononomiskemaet skal du udfylde, i forbindelse med at du får tilsagn om tilskud, og det bliver også lagt til grund for senere anmodninger om udbetalinger i etableringsperioden. Sekretariatet skal godkende efterfølgende ændringer i budgettet.

Årsrapport

I etableringsperioden skal du årligt rapportere om fremdriften i opbygningen af det nye Green Lab. Årsrapporten gør det nemt for dig at indrapportere til sekretariatet.

Slutskema

Ved afslutningen af etableringen af det nye Green Lab skal du indsende et slutregnskab, som skal godkendes af en revisor. Samtidig skal du udfylde et slutskema og sende det til sekretariatet.

Driftsrapport

Efter etableringen skal du i en periode på fem år afgive en årlig rapport om driften af det nye Green Lab. Driftsrapporten gør det nemt og overskueligt for dig at indrapportere til sekretariatet.

Rabatskema

Som tilsagnshaver kan du være forpligtet til at give tilskuddet videre til brugerne af det nye Green Lab i form af rabatter. Så skal du løbende registrere det følgende:

 • Størrelsen af og tidspunktet for modtagelsen af det tilskud fra Green Labs DK, som du skal give videre som rabat
 • Størrelsen af og tidspunktet for de rabatter, som du giver videre til brugerne af det nye Green Lab
 • Navnene på de virksomheder, der får rabatterne

Formålet med registreringen er at gøre det muligt at tilbagediskontere rabatterne til de tidspunkter, hvor tilskuddet blev givet af Green Labs DK. Det sker for at kunne dokumentere, at tilskuddet er givet videre.

Her kan du bruge rabatskemaet. Vi accepterer dog også andre formater, så længe de indeholder de nødvendige informationer.