Green Labs DK

Om Green Labs DK

Baggrunden for at genetablere Green Labs DK bygger på en anbefaling fra vækstteamet for grøn energi- og miljøteknologi fra 2018. Anbefalingen handler om, at der skal etableres flere fysiske testplatforme, hvor virksomheder i storskala kan teste energi-, klima og miljøteknologiske løsninger på tværs af forsyninger og sektorer, samt hos virkelige forbrugere. Testplatformene kan bestå både af hardware og software og vil eksempelvis kunne indeholde et stort anlagt net af målere og sensorer, som skaber de nødvendige rammer for test.

For at sikre og understøtte de danske virksomheders førende position inden for udviklingen af klimateknologier, er der behov for, at de nye teknologier kan testes i stor skala og hos virkelige aktører, f.eks. forbrugere, forsyninger og producenter. Ligeledes er der behov for bedre muligheder for at teste datadrevne klimateknologier.

Etableringen af nye storskala og virkelighedsnære testfaciliteter skal bidrage til, at virksomhederne kan validere, om de nye teknologier virker i forhold til behov og adfærd for at få de bedste forudsætninger for afsætning til gavn for dansk vækst og beskæftigelse.

Mere om Green Labs DK og tilskud

Green Labs DK før 2020

Om Green Labs

Green Labs DK er etableret på baggrund af en vision om, at virksomheder inden for energiteknologi skal have de rette rammebetingelser for grøn innovation – fra forskning og udvikling til demonstration og videre på vejen ud til markedet. Det er en offentlig tilskudsordning, der skal bidrage til at gøre Danmark til et ”grønt energilaboratorium.” Ordningen består af tilskud til testfaciliteter i stor skala til demonstration af ny energiteknologi.

I perioden fra 2011 til 2014 er der bevilget støtte på i alt 210 mio. kr. Ordningen udløb i 2014, men de projekter, der har fået støtte, er fortsat aktive.
Green Labs DK sikrer udvikling af ny teknologi

Det overordnede formål med Green Labs DK er at sikre udvikling og demonstration af nye energiteknologier. Dels skal det fremme udvikling og udnyttelse af erhvervspotentialet på området – til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Og dels skal det understøtte de overordnede politiske målsætninger på energiområdet. I punktform er de vigtigste af målsætningerne:

  • Uafhængighed af fossile brændsler
  • Bedre klima og renere miljø
  • Høj omkostningseffektivitet
  • Stor forsyningssikkerhed

Lukker hul i den danske innovationskæde

Det såkaldte Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) giver støtte til udvikling og demonstration af ny energiteknologi. Men hverken EUDP eller andre ordninger har i større omfang givet støtte til faciliteter til at teste og demonstrere nye grønne teknologier i stor skala.

Det har været en barriere for særligt små og mellemstore virksomheder, som ikke har mulighed for selv at etablere de nødvendige faciliteter, men som i øvrigt gerne betaler for at gennemføre kommercielle tests af deres nye teknologier og produkter.

Det hul i den danske innovationskæde lukker Green Labs DK. Det sker netop ved, at ordningen giver tilskud til at teste og demonstrere nye grønne teknologier under realistiske omstændigheder.

Grafik: Overblik over programmets placering i innovationskæden

Eksisterende green labs

Green Labs DK støtter ti forskellige projekter inden for en række teknologier:

Green Lab

Partnere

DEIL

Teknologisk Institut

LORC Nacelle Testing

LORC, Lindoe Offshore Reneables Center

PowerLab

DTU

DOLL

DTU Fotonik
Albertslund Kommune

Green PET Lab

DELTA
Region Syddanmark
Syddansk Universitet

DanWec

DanWec Fonden

Green Gas Test Center

Dansk Gasteknisk Center

GLEEB

Teknologisk Institut
DTU Byg

LORC Nacelle Testing (Extension and upgrade)

LORC, Lindoe Offshore Reneables Center

SUS

DTU Fotonik
Albertslund Kommune
Gate 21
DELTA

 

Projekterne opfylder formålet

Energistyrelsen evaluerede Green Labs DK i 2015. Evalueringen viste, at man kan forvente, at projekterne generelt vil leve op til ordningens formål. De understøtter udviklingen af ny teknologi på energiområdet, og de er med til at skabe vækst inden for de teknologisker områder, hvor Danmark har en styrkeposition.

Læs evalueringsrapporten

Bestyrelse og sekretariat

Green Labs DK ledes af en selvstændig bestyrelse. Den er udpeget af Energi-, Forsynings- og Klimaministeren.

Sekretariatet for Green Labs DK ligger i Energistyrelsen, og det varetager den daglige drift af programmet.

Bestyrelsen for Green Labs DK er den samme som for Energiteknologisk Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP).

Se oversigt over medlemmerne

Lovgrundlaget for Green Labs DK

Lovgrundlaget for Green Labs DK er det samme som for det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), nemlig EUDP og Green Labs DK-loven. Den indeholder bestemmelser om Green Labs DK’s formål, organisation, tilskudsmuligheder mm.

Læs mere om lovgrundlaget

Har du fået tilskud?

Hvis du har fået tilskud fra Green Labs DK, kan du på denne side finde de generelle vilkår og de dokumenter, som du har brug for i forbindelse med etableringen og driften af det nye Green Lab.

Generelle vilkår

De generelle vilkår indeholder vilkårene for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse m.v. Her finder du alle regler og krav, som du skal overholde, i forbindelse med at du modtager tilskud fra Green Labs DK.

Hvis du har fået et tilsagn om tilskud før 2014, gælder Generelle Vilkår August 2011. Hvis du har fået et tilsagn i 2014 gælder Generelle Vilkår December 2014.

Budgetskema

Økononomiskemaet skal du udfylde, i forbindelse med at du får tilsagn om tilskud, og det bliver også lagt til grund for senere anmodninger om udbetalinger i etableringsperioden. Sekretariatet skal godkende efterfølgende ændringer i budgettet.

Årsrapport

I etableringsperioden skal du årligt rapportere om fremdriften i opbygningen af det nye Green Lab. Årsrapporten gør det nemt for dig at indrapportere til sekretariatet.

Slutskema

Ved afslutningen af etableringen af det nye Green Lab skal du indsende et slutregnskab, som skal godkendes af en revisor. Samtidig skal du udfylde et slutskema og sende det til sekretariatet.

Driftsrapport

Efter etableringen skal du i en periode på fem år afgive en årlig rapport om driften af det nye Green Lab. Driftsrapporten gør det nemt og overskueligt for dig at indrapportere til sekretariatet.

Rabatskema

Som tilsagnshaver kan du være forpligtet til at give tilskuddet videre til brugerne af det nye Green Lab i form af rabatter. Så skal du løbende registrere det følgende:

  • Størrelsen af og tidspunktet for modtagelsen af det tilskud fra Green Labs DK, som du skal give videre som rabat
  • Størrelsen af og tidspunktet for de rabatter, som du giver videre til brugerne af det nye Green Lab
  • Navnene på de virksomheder, der får rabatterne

Formålet med registreringen er at gøre det muligt at tilbagediskontere rabatterne til de tidspunkter, hvor tilskuddet blev givet af Green Labs DK. Det sker for at kunne dokumentere, at tilskuddet er givet videre.

Her kan du bruge rabatskemaet. Vi accepterer dog også andre formater, så længe de indeholder de nødvendige informationer.