Ansøg om geotermitilladelse efter undergrundsloven

Energistyrelsen har opdateret invitationsskrivelsen fra 2013. Den opdaterede invitationsskrivelse gælder for nye ansøgninger.

Invitationsskrivelsen (2023 versionen) er ændret på 4 områder: 

1. Invitationsskrivelsen er opdateret til den gældende juridiske ramme, 

2. kravet til arbejdsprogrammet er skærpet, 

3. kravene til indholdet i ansøgningen er gjort klarere, og 

4. der er tilføjet yderligere dokumentationskrav. 

Ændringerne skal bl.a. understøtte en hurtigere sagsbehandling af ansøgninger og tilskynde ansøgere til at være længere fremme i planlægningen, inden der søges om en geotermitilladelse. Det vil fortsat kun være muligt at søge om en geotermitilladelse med henblik på fjernvarmeforsyning.

Sådan søger du om en geotermitilladelse 

En geotermitilladelse er en eneret til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning i et afgrænset område. Til tilladelsen vil der være en række vilkår og forpligtigelser over for staten.

Ansøgninger sendes til indvindingsekr@ens.dk

eller med post til: 

Energistyrelsen
att.: Undergrundsenheden, 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V  

De nærmere oplysninger om krav til ansøgningen, arealer, vilkår m.m. fremgår af invitationsskrivelsen. 

Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

 

Du kan søge om geotermitilladelse to gange årligt.

Førstkommende ansøgningsfrist er: 1. november 2023
Herefter er ansøgningsfristerne den 1. februar og den 1. september

Værd at vide om geotermitilladelser meddelt efter undergrundsloven

Tilladelser indeholder i første omgang en efterforskningsperiode på seks år. I den periode skal der gennemføres et arbejdsprogram, der er aftalt mellem ansøgeren og Energistyrelsen. Arbejdsprogrammet er normalt faseinddelt, og hver fase indeholder specifikke forpligtigelser, f.eks. indsamling af nye seismiske data eller en boring.  Hvis indehaveren af tilladelsen, på baggrund af undersøgelserne i efterforskningsdelen, træffer beslutning om etablering af et geotermianlæg, kan tilladelsen forlænges med op til 30 år.

Modeltilladelsen indeholder de deltaljerede vilkår for en geotermitilladelse og her i et modelarbejdsprogram med de forpligtelser som normalt følger en geotermitilladelse. 

Modeltilladelse

Energistyrelsen gør opmærksomhed på modeltilladelsens § 14. Efter § 14 kan Energistyrelsen kræve, at tilladelsesindehaveren stiller sikkerhed til opfyldelse af samtlige sine forpligtelser eventuelt i form af en moderselskabsgaranti.

Modelgarantien 

Plan for de udbudte områder til geotermisk efterforskning

Energistyrelsen offentliggjorde i december 2012 en plan, der danner grundlag for fremtidige udbud af områdertil efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning (kollektiv varmeforsyning) og anden anvendelse (f.eks. til gartnerier, spa centre, elektricitet m.v.).

Kontakt

Lene Eilskov Jensen
Fuldmægtig (+45) 3392 7572
Mere om Geotermi