Ansøg om geotermitilladelse efter undergrundsloven

Energistyrelsen har opdateret invitationsskrivelsen til geotermitilladelser. Den opdaterede invitationsskrivelse gælder for ansøgninger, der er indsendt efter den 27. juni 2023.

Invitationsskrivelsen (2023 versionen) er ændret på 4 områder: 

1. Invitationsskrivelsen er opdateret til den gældende juridiske ramme, 

2. kravet til arbejdsprogrammet er skærpet, 

3. kravene til indholdet i ansøgningen er gjort klarere, og 

4. der er tilføjet yderligere dokumentationskrav. 

Ændringerne skal bl.a. understøtte en hurtigere sagsbehandling af ansøgninger og tilskynde ansøgere til at være længere fremme i planlægningen, inden der søges om en geotermitilladelse. Det er fortsat kun muligt at søge om en geotermitilladelse med henblik på fjernvarmeforsyning.

Sådan søger du om en geotermitilladelse 

En geotermitilladelse er en eneret til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning i et afgrænset område. Til tilladelsen vil der være en række vilkår og forpligtigelser over for staten.

Ansøgninger sendes til ens@ens.dk

eller med post til: 

Energistyrelsen
att.: Undergrundsenheden, 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V  

De nærmere oplysninger om krav til ansøgningen, arealer, vilkår m.m. fremgår af invitationsskrivelsen. 

Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

 

Du kan søge om geotermitilladelse to gange årligt.

Førstkommende ansøgningsfrist var: 1. november 2023
Herefter er ansøgningsfristerne den 1. februar og den 1. september

Det udbudte område dækker hele Danmark. Der kan kun ansøges om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning i områder, som ikke allerede er omfattet af en tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi eller en ansøgning herom, der er under behandling. Se kort over geotermitilladelser og i invitationsskrivelsen afsnit 3.3.

Der kan også være områder, hvor der planlægges andre udbud af undergrunden, som kan have indflydelse på mulighederne for at opnå en tilladelse til geotermi. Energistyrelsen kan ved henvendelse vejlede om områder, hvor der er eller kan være planer om anden anvendelse eller udbud efter undergrundsloven. Ift. evt. anvendelse af undergrunden til CO2-lagring henvises til styrelsens hjemmeside: Tilladelser til efterforskning og lagring af CO2 og miljøhøringer

Værd at vide om geotermitilladelser meddelt efter undergrundsloven

Tilladelser indeholder i første omgang en efterforskningsperiode på seks år. I den periode skal der gennemføres et arbejdsprogram. Arbejdsprogrammet er normalt faseinddelt, og hver fase indeholder specifikke forpligtigelser, f.eks. indsamling af nye seismiske data eller en boring.  Hvis indehaveren af tilladelsen, på baggrund af undersøgelserne i efterforskningsdelen, træffer beslutning om etablering af et geotermianlæg, kan tilladelsen forlænges med op til 30 år.

Modeltilladelsen indeholder de deltaljerede vilkår for en geotermitilladelse, og indeholder desuden et modelarbejdsprogram med de forpligtelser som normalt følger en geotermitilladelse. 

Modeltilladelse

Efter modeltilladelsens § 14, kan Energistyrelsen kræve, at tilladelsesindehaveren stiller sikkerhed til opfyldelse af samtlige sine forpligtelser eventuelt i form af en moderselskabsgaranti.

Modelgarantien 

Plan for de udbudte områder til geotermisk efterforskning

Energistyrelsen offentliggjorde i december 2012 en plan, der danner grundlag for fremtidige udbud af områder til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning (kollektiv varmeforsyning) og anden anvendelse (f.eks. til gartnerier, spa centre, elektricitet m.v.).

Kontakt

Lene Eilskov Jensen
Fuldmægtig (+45) 3392 7572
Mere om Geotermi