Tilladelser til efterforskning og lagring af CO2 og miljøhøringer

Tilladelser til efterforskning og lagring af CO2 og miljøhøringer

Energistyrelsen administrerer udbud af tilladelser til efterforskning og lagring af CO2 i den danske undergrund. Der foretages samtidig jævnligt høringer af borgere, erhvervsliv, kommuner og andre myndigheder i takt med at nye, potentielle områder for CO2-lagring miljøvurderes.

Med de politiske aftaler på CCS-området er det besluttet, at der skal være mulighed for CO2-lagring i Danmark under forudsætning af, at det foregår under forsvarlige sikkerheds- og miljømæssige forhold. 

Energistyrelsen administrerer udbud af tilladelser til efterforskning og lagring af CO2 i den danske undergrund. Der foretages samtidig jævnligt høringer af borgere, erhvervsliv, kommuner og andre myndigheder i takt med at nye, potentielle områder for CO2-lagring miljøvurderes. 

Staten, repræsenteret ved Nordsøfonden, vil indgå som medejer af tilladelser til efterforskning og lagring af CO2 i Danmark. Den danske undergrund er en fælles ressource, og med statsdeltagelse sikres staten indsigt og indflydelse i aktiviteterne. Samtidig vil statsdeltagelsen betyde, at det danske samfund får andel i eventuelle gevinster ved CO2-lagring.

Kort: Planlagt område og tilladelser til efterforskning og lagring af CO2

Anden licensrunde for tilladelser til efterforskning med henblik på lagring af CO2: Onshore undergrunden på land i Danmark 2023

I medfør af undergrundslovens § 23, kan der søges om tilladelser til efterforskning og geologisk lagring af CO2 i afgrænsede områder omkring Gassum, Havnsø, Rødby, Stenlille og Thorning. Forud for licensrunden er der gennemført en strategisk miljøvurdering, så det er sikret, at lagring foregår miljømæssigt forsvarligt.

Efterfølgende efterforskningsaktiviteter og lagringsprojekter, herunder indsamling af nye seismiske data og boringer, skal desuden individuelt miljøvurderes. Planområdet for CO2-lagring kan ses på kortet nedenfor. Det bemærkes, at der for visse områder er tale om en differentieret undergrunds- og overfladeudpegning. Dvs. at der af hensyn til bl.a. Natura 2000 områder er forskel på tilladelsens område på overfladen og i undergrunden.

Kort: Placering af planområde for CO2 lagring i undergrunden på land

Webtilgængeligt alternativ til kort der viser de 5 områder der er omfattet af udbuddet Stenlille, Havnsø, Rødby, Gassum og Thorning.

Kort over de 5 områder, som er udlagt til planen for udbud af CO2-lagring på land. Af de fem områder ligger de ved byen Havnsø på Vestjælland, og Stenlille- og Rødby-områderne ligger ved byerne af samme navn. I Jylland ligger områderne Thorning og Gassum hhv. syd for Viborg og syd for Mariager Fjord.

Udbudsmateriale

Energistyrelsen igangsatte den 13. december 2023 andre udbud af tilladelser til efterforskning med henblik på lagring af CO2. Det gælder fem afgrænsede områder onshore, i undergrunden på land. Ansøgningsfristens udløber d. 24. januar 2024. 

Tildeling af en tilladelse er bl.a. betinget af, at ansøger har den fornødne tekniske og finansielle kapacitet til at drive efterforskning og geologisk lagring af CO2 i overensstemmelse med undergrundsloven. 

Der vil i tilladelserne blive fastsat vilkår om, at Nordsøfonden deltager på statens vegne med en andel på 20 pct. De nærmere vilkår for udbuddet og dokumentationskravene til ansøgninger fremgår af invitationsskrivelsen med tilhørende bilag, som fremgår nedenfor. Her fremgår også den strategiske miljøvurdering, som ligger til grund for udbuddet.

Informationsmøde om onshore CO2-lagring 13. december 2023

Energistyrelsen afholdte 13. december 2023 informationsmøde om licensrunden for tilladelser til efterforskning med henblik på lagring af CO2 i undergrunden på land i Danmark. Licensrunden blev offentliggjort tidligere samme dag, kl. 10.00. Energistyrelsen, Nordsøfonden og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) holdt oplæg til informationsmødet, hvor interesserede parter og aktører var inviteret.

Præsentationerne fra informationsmødet

Licensrunde for tilladelser til efterforskning med henblik på lagring af CO2: Offshore i den Danske del af Nordsøen 2023-2024

Energistyrelsen forventer, at der fastsættes et nyt tidspunkt for åbningen af den næste offshore licensrunde senere i 2023.

Opdatering 13. december 2023: Der pågår i øjeblikket en screening af, hvilke områder vil være mest gunstige for havvind. Når den er færdiggjort vil der blive taget stilling til, hvilke områder der kan udbydes til CO2-lagring i den vestlige del af Nordsøen og hvornår.

Første licensrunde for tilladelser til efterforskning med henblik på lagring af CO2: Offshore i den Danske del af Nordsøen 2022

I medfør af Undergrundslovens §23, kan der søges om tilladelser til efterforskning og geologisk lagring af CO2. I 2022 blev planen for det første licensrunde i Nordsøen vedtaget, og 15. august 2022 blev første licensrunde åbnet for ansøgninger. Forud for licensrunden er der gennemført en strategisk miljøvurdering, så det er sikret, at lagring foregår miljømæssigt forsvarligt. Efterfølgende efterforskningsaktiviteter og lagringsprojekter, herunder indsamling af nye seismiske data og boringer, skal desuden individuelt miljøvurderes. Planområdet for CO2-lagring ligger i den nordvestlige del af Nordsøen 56° 00' N og 6° 15' Ø på dansk kontinentalsokkel. 

Strategisk miljøvurdering

Kort: Placering af planområde for CO2 lagring

 

Kort over placering af planområde for CO2 lagring

Webtilgængeligt alternativ til kortet: Placering af planområde for CO2 lagring

 På kortet ses den danske del af Nordsøen, hvoraf den nordøstlige del viser det planområde for CO2-lagring, som udbydes i første omgang. Planområdet ligger på 6 grader 15 minutter østlig længdegrad og 56 grader 00 minutter nordlig breddegrad. Området er begrænset af to natur- og miljøbeskyttelsesområder i hhv. den østlige ende og den nordvestlige hjørne. På kortet ses også eksisterende olie/gas-licensområder hvoraf nogle overlapper med planområdet.

Udbudsmateriale

Energistyrelsen igangsatte den 15. august 2022 første udbud af tilladelser til efterforskning med henblik på lagring af CO2 i den danske undergrund i Nordsøen. Ansøgningsfristens udløb d. 1. oktober 2022. 

Tildeling af en tilladelse er bl.a. betinget af, at ansøger har den fornødne tekniske og finansielle kapacitet til at drive efterforskning og geologisk lagring af CO2 i overensstemmelse med undergrundsloven. 

Der vil i tilladelserne blive fastsat vilkår om, at Nordsøfonden deltager på statens vegne med en andel på 20 pct. De nærmere vilkår for udbuddet og dokumentationskravene til ansøgninger fremgår af invitationsskrivelsen med tilhørende bilag, som fremgår nedenfor. Her fremgår også den strategiske miljøvurdering, som ligger til grund for udbuddet.

Invitation til udbudsrunde vedr. modeltilladelser

Bilag 1 udbudt område

Bilag 1.1 Udbudt område med bloknumre

Bilag 2 Dokumentationskrav til ansøgning

Bilag 3 CO2 lagring modeltilladelse

Bilag 4.1 CO2 lagring model JOA

Bilag 4.2 COlagring model JOA Accounting Procedure

Bilag 5 Høringsnotat plan for udbud endeligt

Bilag 6 Redegørelse for udbud af tilladelser til lagring af CO2 i Nordsøen

Bilag 7 Bekendtgørelse om udbud om CO2 tilladelser

CCUS_Udbudsområde_22092022

Offentlig høring af Planen for udbud af geologisk CO2-lagring i Nordsøen med tilhørende miljørapport

FAQ Udbud af tilladelser til CO2-lagring (Version 2)

Offshore licenser 2022

Tilladelser givet til efterforskning med henblik på CO2-lagring

Første licensrunde 2022-2023 (offshore i den Danske del af Nordsøen) 

Energistyrelsen modtog to ansøgninger i den første udbudsrunde af tilladelser til lagring af CO2 i den danske undergrund i Nordsøen der åbnet 15. august 2022 og lukket 1. oktober 2022. De to ansøgninger kom fra TotalEnergies EP Danmark A/S og et konsortium bestående af INEOS E&P og Wintershall Dea International. De to ansøgninger levede op til kravene, og der er givet to tilladelser til TotalEnergies og én til INEOS & Wintershall konsortiet, februar 2023. 

Nordsøfonden kommer til at repræsentere staten med en andel på 20 procent i alle de kommende tilladelser.

 

Energistyrelsens pressemeddelelse om danmarkshistoriens første tilladelser til fuldskala CO2-lagring i den danske del af Nordsøen
 

Kort over planområde for CO2-lagring, natur- og miljøbeskyttelsesområder samt tilladelserne C2023/01, C2023/02 og C2023/03

 

Kort over planområde for CO2-lagring, natur- og miljøbeskyttelsesområder samt tilladelserne C2023/01, C2023/02 og C2023/03

Webtilgængeligt alternativ til kort over planområde for CO2-lagring, natur- og miljøbeskyttelsesområder samt tilladelserne C2023/01, C2023/02 og C2023/03

Kortet viser de områder i den danske del af Nordsøen som er omfattet af de tre tildelte efterforskningstilladelser. Områderne ligger inden for planområde for CO2 lagring og uden for natur- og miljøbeskyttelsesområder. INEOS-Wintershall konsortiets tilladelse omfatter udtjente olie- og gasfelter i Siri Canyon-området, og er lokaliseret mod nord inden for det udbudte planområde. TotalEnergies’ to tilladelser omfatter hhv. de udtjente olie- og gasfelter i Harald-området, som er lokaliseret syd for INEOS-Wintershall konsortiets tilladelse, samt et nyt ikke før undersøgt område med saltvandsholdige porøse sandstenslag, som er lokaliseret i et sydvestligt område inden for det udbudte planområde.  

Tidspunktet og udformningen af de endelige konkrete CO2-lagringsfaciliteter afhænger af det kommende efterforsknings- og undersøgelsesarbejde.

Arbejdsprogrammer

De konkrete efterforskningsaktiviteter, såsom indsamling af ny seismik og boringer skal godkendes af Energistyrelsen. Hvis tilladelseshaver efter en efterforskningsfase konkluderer områder egnet for CO2-lagring, har de fortrinsret til at ansøge om en lagringstilladelse i området.

Strategisk miljøvurdering (SMV) for CO2-lagring på land- og kystnære områder

Arbejdet for at muliggøre efterforskning for geologisk CO2-lagring i den danske undergrund i land- og kystnære områder er gået i gang. Dette forberedende arbejde indeholder blandt andet en strategisk miljøvurdering af områderne. Dertil har Energistyrelsen afholdt en række borgermøder, og GEUS afholder borgermøder i forbindelse med deres forundersøgelser af undergrunden.  

Læs pressemeddelelsen ”Energistyrelsen åbner for høringer af de strategiske miljøvurderinger af CO2-lagring på land og kystnært”

Læs pressemeddelelsen: "Energistyrelsen igangsætter høringer i forbindelse med CO2-lagring på land og kystnært og indkalder til borgermøder"

Læs mere om miljø- og sikkerhedsaspekter ved CCS

Kort der viser de 8 områder der er omfattet af SMV for evt. planområde for CO2-lagring i Stenlille, Havnsø, Rødby, Gassum, Thorning, Jammerbugt, Lisa og Inez

 

Kort der viser de 8 områder der er omfattet af udbuddet Stenlille, Havnsø, Rødby, Gassum, Thorning, Jammerbugt, Lisa og Inez

Kilde: Rambøll

Webtilgængeligt alternativ til kort viser de 8 områder der er omfattet af SMV for evt. planområde for CO2-lagring i Stenlille, Havnsø, Rødby, Gassum, Thorning, Jammerbugt, Lisa og Inez

Kort over de 8 områder, som er udlagt til miljøvurdering af planen for udbud af CO2-lagring på land og kystnært. Af de otte områder ligger strukturerne Inez, Lisa og Jammerbugt på havområdet øst for Nordjylland, Havnsø-strukturen ligger ved byen Havnsø på Vestjælland, og Stenlille- og Rødby-strukturerne ligger på land ved byerne af samme navn. I Jylland ligger strukturerne Thorning og Gassum i området hhv. syd for Viborg og syd for Mariager Fjord.

Strategisk miljøvurdering af plan for udbud af CO2-lagring på land- og kystnære områder

Energistyrelsen har undersøgt og strategisk miljøvurderet otte områder på land og kystnært, hvor der er de rette vilkår for at kunne lagre CO2 i undergrunden.

Energistyrelsen indledte i efteråret 2022 arbejdet med de strategiske miljøvurderinger af hhv. planen for CO2-lagring på land og kystnært, samt en bekendtgørelse om pilotprojekter i samme områder. De strategiske miljøvurderinger blev udført at et rådgivende firma, og er indeholdt i to miljørapporter. I forbindelse med dette arbejde afholdt Energistyrelsen i efteråret 2022 en række borgermøder om afgrænsningen af miljøvurderingerne.

Udkastet til de to miljørapporter har været udsendt i offentlig høring i perioden 31. maj 2023 – 9. august 2023. I forbindelse med denne høring afholdt Energistyrelsen en række borgermøder i sommeren 2023.

Høringsmateriale
 

Udkast til Miljørapport for miljøvurdering af plan for områder til CO2 lagring

Udkast til Miljørapport for miljøvurdering af bekendtgørelse for pilot- og demostrationsprojekter under 100 kton på maksimalt 2 år

Forslag til afgrænsning af strategisk miljøvurdering af plan for udbud af områder på land og kystnært med henblik på geologisk lagring af CO2 

Forslag til afgrænsning af strategisk miljøvurdering af bekendtgørelse pilot- og demonstrationsprojekter for lagring af CO2 på land og kystnært

Strategisk miljøvurdering (SMV) er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af overordnede planer og programmer, mens en miljøkonsekvensvurdering (VVM) er en grundig miljøvurdering af konkrete anlægsprojekter. 

Processen for lagringsprojekterne på land 

Energistyrelsen og GEUS samarbejder med de berørte kommuner omkring forundersøgelserne af de udpegede områder. Det er vigtigt at understrege, at selvom områderne er udpeget til undersøgelser på en formodning om gode geologiske forhold for lagring, er det ikke sikkert at de viser sig egnede til lagring, eller vil blive inkluderet i et kommende udbud. Samtidig kan den strategiske miljøvurdering vise, at væsentlige negative miljøpåvirkninger kan opstå i visse områder. 

Hvis områderne findes egnede ud fra et geologisk, sikkerheds-, og miljømæssigt perspektiv til at kunne udbydes til efterforskning og lagring af CO2 vil en lageroperatør i første omgang kunne søge om en efterforskningstilladelse inden for et afgrænset område. 

Hvis en ansøgende lageroperatør kan bevise, at de har en fornøden teknisk og finansiel kapacitet samt har sammensat et realistisk og grundigt arbejdsprogram, kan de få tilladelse til at efterforske undergrundens egnethed nærmere med henblik på senere at kunne lagre CO2. Når de er sikre på undergrundens potentiale, og har et konkret projekt klar, kan de ansøge om tilladelse til at lagre CO2 inden for området. 

Hvis en operatør opnår en lagringstilladelse, skal en lagringsfacilitet desuden godkendes i den kommunale lokalplan, og miljøvurderes på projektniveau. Dette kræver yderligere sagsbehandling hos bl.a. Energistyrelsen, kommunen og Miljøstyrelsen.

Borgermøder i Holeby, Havnsø, Viborg og Hanstholm – uge 46 2022

Energistyrelsen var i uge 46 på tur rundt i Danmark for at præsentere, at det nu planlægges at udpege områder med henblik på lagring af CO2 i undergrunden, både på land og kystnært.

Planen skal miljøvurderes, og derfor har Energistyrelsen søgt forslag og ideer til blandt andet, hvilke fokusområder Energistyrelsen med fordel kan tage med i denne miljøvurdering.

På de 4 borgermøder i hhv. Holeby, Havnsø, Viborg og Hanstholm har der været 210 tilmeldte deltagere, som enten har deltaget fysisk eller online.

Energistyrelsen modtog rigtig mange input, idéer og spørgsmål, som alle vil blive vurderet.

 

Det streamede borgermøde om miljøvurdering af lagring af CO2 i underhrunden på land og kystnært i Viborg

Præsentationer fra borgermøde om miljøvurdering af lagring af CO2 i underhrunden på land og kystnært i Viborg

Overblik over Energistyrelsens miljøvurderinger på CCS-området

CO2-Lagring er på nuværende tidspunkt alene tilladt inden for et planområde i Nordsøen. Planen for udbuddet samt bekendtgørelsen om pilot- og demonstrationsprojekter inden for dette område blev miljøvurderet efter Miljøvurderingslovens §8 og gældende krav om miljøvurdering af planer og programmer.

De strategiske miljøvurderinger (SMV’er) af hhv. plan og bekendtgørelse var i offentlig høring i foråret 2022.

Miljørapport, sammenfattende redegørelse og høringsnotat for begge SMV’er

Høringsnotat og sammenfattende redegørelse til miljørapporten vedrørende bekendtgørelse for pilot- og demonstrationsprojekter for geologisk lagring af CO2 på under 100 kilotons i den vestligste del af Nordsøen

Høringsnotat og sammenfattende redegørelse for planen for udbud i Nordsøen med henblik på injektion og geologisk lagring af CO2 i undergrunden

Miljørapport for miljøvurdering af bekendtgørelse for pilot og demonstrationsprojekter, marts 2022

Miljørapport for miljøvurdering af planen for udbud i Nordsøen med henblik på CO2-lagring, marts 2022

En plan for geologisk lagring af CO2 på land og i kystnære områder er under udarbejdelse. Denne plan, samt dertilhørende pilot- og demonstrationsbekendtgørelse, skal ligeledes gennemgå en SMV. 

Kontakt

CCS Miljøpostkasse
CCS-lagring postkasse