Myndighedsarbejdsgruppe og interessentforum for PtX

Myndighedsarbejdsgruppe og interessentforum for PtX

Som led i en overordnet PtX-taskforce er der nedsat en myndighedsarbejdsgruppe og et interessentforum. Læs om deres respektive roller og kommissoriet.

Med aftalen ’Udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer’ fra 15. marts 2022 blev det aftalt at nedsætte en PtX-taskforce. PtX-taskforcen har to overordnede formål:

  • Bidrage til koordination på tværs af statslige og kommunale myndigheder med relation til PtX-området med særligt fokus på godkendelses- og tilladelsesprocedurer. Til dette formål etableres en myndighedsarbejdsgruppe. 
  • Sikre løbende dialog på tværs af PtX-sektoren med henblik på at følge udviklingen samt identificere og adressere barrierer for opnåelse af målsætningen om 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030. Til dette formål etableres et interessentforum for PtX.

Taskforcen ledes af en styregruppe i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og sekretariatsbetjenes i Energistyrelsen. 

Kommissoriet for taskforcen

Afrapportering af PtX-taskforcens aktiviteter for 2022

Myndighedsarbejdsgruppe

Myndighedsarbejdsgruppen består af medarbejdere fra offentlige myndigheder, der er involveret i godkendelser og tilladelser på PtX-området. Formålet med arbejdsgruppen er at fremme kvaliteten og tempoet i sagsbehandlingen samt identificere eventuelle synergier eller effektiviseringspotentialer mellem processerne. Derudover er myndighedsarbejdsgruppen referencegruppe for Energistyrelsens arbejde med at vejlede PtX-aktører om procedurer for godkendelser og tilladelser mv.

Interessentforum

Interessentforummet består af medarbejdere fra en række offentlige og private aktører, der bl.a. har viden om regulatoriske barrierer og muligheder samt nye udviklinger inden for PtX. Formålet med forummet er at få en bred forståelse for eventuelle barrierer for opnåelse af målsætningen om 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030.

Mødematerialer

Kontakt

PtX Sekretariat