Fakta om solenergi

Fakta om solenergi

Fakta om solenergi og dets rolle i Danmark. Bliv klogere på de tekniske aspekter og hvilken rolle solenergi spiller i dag.

Der er et stort potentiale for at udnytte solens energi i Danmark. Samtidig er omkostningerne forbundet med at producere el fra solceller faldet markant over de seneste år, og solceller er nu en af de mest omkostningseffektive og konkurrencedygtige måder at producere elektricitet på. Derudover er solenergi et godt supplement til vindenergi, da det ofte gælder, at solen skinner, når det er vindstille, og fordi solcellerne producerer mest el i sommerhalvåret, mens vindmøllerne producerer mest i vinterhalvåret. Solenergi spiller derfor en central rolle i realiseringen af Danmarks ambition om, at vores elforbrug skal blive dækket med 100 pct. vedvarende energi i 2030, samt ambitionen om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030.

Energistyrelsen udgiver hvert kvartal en solcelleopgørelse, der beskriver status på udbygningen med solceller i Danmark. Den seneste version kan findes herunder og viser en samlet udbygning med solceller i Danmark på mere end 3,6 GW pr. 31. marts 2024. Anlæggene består af både store anlæg i det åbne land samt mindre anlæg, hovedsageligt på tage.

Solcelleopgørelse 1. kvartal 2024

Elproduktionen fra solceller i Danmark i 2022 dækkede 6,1 pct. af det danske elforbrug, og inden for de næste år forventes det ifølge Energistyrelsens Analyseforudsætninger til Energinet 2022, at sol kommer til at udgøre ca. 12 pct. af nettoelforbruget, hvoraf den største udbygning forventes at komme fra større kommercielle markanlæg.  

Solenergi fra solvarme

Solvarmeanlæg omdanner solens energi til varme. Solvarme, også kalder termisk solenergi, bruges hovedsageligt som en supplerende varmeforsyning til hjemmet eller i fjernvarmesystemet. Et solvarmeanlæg består af solfangere, også kaldet solpaneler, som absorberer solens energi. Inde i solfangeren findes en væske i et lukket kredsløb. Væsken opvarmes og ledes til en varmtvandsbeholder eller en varmeveksler. Her afgiver væsken sin varme og afkøles således, hvorefter den løber tilbage til solfangeren.

Læs mere om varme  

Læs mere om solfangere i Energistyrelsen teknologikataloger eller på SparEnergi.dk

Teknologikatalog for produktion af el og fjernvarme se afsnit 46.

Teknologikatalog for individuelle opvarmningsanlæg se afsnit 215.
 

Solenergi fra solceller

Solceller omsætter sollys til elektricitet. I modsætning til eksempelvis vindmøller, så producerer solceller el uden bevægelse, men derimod ved en reaktion, der kaldes den fotoelektriske effekt. 
Solceller består sædvanligvis af grundstoffet silicium som beriges med andre grundstoffer, eksempelvis bor og fosfor, for at skabe et permanent elektrisk felt i solcellen. Når solens stråler rammer solcellen, vil lysets fotoner frigive elektroner i siliciummet, og grundet det elektriske felt, der er dannet i solcellen, vil elektronerne bevæge sig i én retning, og skabe en elektrisk strøm. Strømmen der dannes i en solcelle er således en jævnstrøm, og for at denne kan bruges i elnettet, omdannes den til vekselstrøm via en inverter.

Læs mere om el

Der findes flere typer af solcelleanlæg, herunder markanlæg, taganlæg, integrerede solceller i eksempelvis tagsten og tyndfilmssolceller.

Læs mere om solceller i Energistyrelsen teknologikatalog i afsnit 22.

Teknologikatalog for produktion af el og fjernvarm

Solcelleopgørelse

Energistyrelsen udgiver hvert kvartal en solcelleopgørelse, der beskriver status på udbygningen med solceller i Danmark. 

Tidligere solcelleopgørelser


Solcelleopgørelse 1. kvartal 2023

Solcelleopgørelse 2. kvartal 2023

Solcelleopgørelse 3. kvartal 2023

Solcelleopgørelse 4. kvartal 2023

Kort over solceller i Danmark

Energistyrelsen offentliggør via plandata's kortløsning stamdata for nettilsluttede solcelleanlæg i Danmark.
Kortløsningen indeholder to lag under menupunktet "Solcelleanlæg". 
 
Laget "Solcelleanlæg på kommuneniveau" viser den samlede nettilsluttede kapacitet på kommuneniveau. For hver kommune er de installerede anlæg inddelt i tre kategorier:

  • Anlæg med en kapacitet under 10 kW (fx små taganlæg)
  • Anlæg med en kapacitet på 10 - 1.000 kW (fx store taganlæg)
  • Anlæg med en kapacitet over 1.000 kW (fx store markanlæg)

Denne information kan fremvises ved at tilvælge informationsvisning og herefter vælge den ønskede kommune. 
 
Større solcelleanlæg med en kapacitet over 1 MW kan ses særskilt i laget "Store solcelleanlæg", med yderligere information om placering, kapacitet og nettilslutningsdato. 
 
Data kan downloades for de enkelte lag via tabel-knappen i den udfoldede sidemenu. 
 
Kort og data

Kontakt

Landvind og sol
Mere om Solenergi