Værditabsordningen (gamle regler)

Værditabsordningen ændres pr. 1. juni. 2020. Følgende regler gælder kun gælder for VE-anlæg, som har opnået byggetilladelse før 1. juni 2020. Læs om de nye regler i Bekendtgørelse om værditabsordningen, salgsoptionsordningen og taksationsmyndigheden

Værditabsordningen giver dig mulighed for at anmelde krav om betaling for værditab, hvis der opstilles vindmøller på 25 meter eller derover, eller solcelleanlæg der har indgået kontrakt om pristillæg, i nærheden af din beboelsesejendom. Hvis du bliver tilkendt værditab, skal værditabet betales af opstilleren.

Reglerne for værditabsordningen findes i lov om fremme af vedvarende energi §§ 6-12 (VE-loven).  Læs lovbekendtgørelse nr. 356 af 4. april 2019 på retsinformation.dk

Det er Taksationsmyndigheden, som træffer afgørelse om værditab. Energistyrelsen fungerer som sekretariat for Taksationsmyndigheden og vejleder om reglerne.

Projekter omfattet af værditabsordningen

Værditabsordningen gælder for:

 • Solcelleanlæg, der har indgået kontrakt om pristillæg
 • Vindmøller over 25 m, der opstilles på land.
 • Havvindmøller, som etableres uden for udbud.
 • Havvindmøller, som etableres efter udbud i et område, som er udpeget til kystnære havvindmølleparker.

Læs vidensblad for værditabsordningen, solceller

Læs vidensblad for værditabsordningen, vindmøller

Læs COWI´s analyse af vindmøllers påvirkning af beboelsesejendomme

Energistyrelsen rolle i værditabsordningen

Energistyrelsen varetager følgende opgaver i forbindelse med værditabsordningen:

 • Godkender det annonce- og orienteringsmateriale, som skal anvendes i forbindelse med det offentlige møde.
 • Redegør på det offentlige møde for værditabsordningen og køberetsordningen.
 • Besvarer spørgsmål vedr. værditabsordningen.
 • Fungere som sekretariat for taksationsmyndigheden
Information om kommende projekter

Opstilleren er forpligtet til at afholde et offentligt møde, hvor der redegøres for projektets betydning for de omkringliggende beboelsesejendomme. Mødet vil blive afholdt i høringsperioden for det kommunale plangrundlag for vindmølleprojektet eller senest 4 uger efter der er indgået kontrakt om pristillæg.

Opstilleren skal annoncere mødet i en hustandsomdelt lokalavis i det område, hvor anlægget skal opstilles. Derudover skal opstiller sende et orienteringsbrev til ejere af bygninger, der er beliggende helt eller delvist inden for en afstand af 6 x møllehøjden fra de kommende møller eller i en afstand af 200 meter fra det nærmeste solcellepanel.

Energistyrelsen orienterer på mødet om værditabsordningen samt om køberetsordningen, som giver mulighed for at købe ejerandele i projektet.

Du skal være opmærksom på, at krav om værditab skal anmeldes inden for 8 uger efter afholdelse af det offentlige møde.

Værditab på beboelsesejendomme over 1% udbetales

Du kan anmelde krav om værditab på beboelsesejendomme. 

En beboelsesejendom er defineret som fast ejendom, der lovligt kan anvendes til permanent eller midlertidig beboelse, herunder beboelsesbygninger og tilhørende udendørsarealer, som anvendes som en naturlig del af beboelsen (dvs. den del af en have eller terrasse, som anvendes til ophold mv.)

Udgør værditabet 1 % eller mindre af beboelsesejendommens værdi, bortfalder kravet på betaling af værditab.

Hvis du som ejer af beboelsesejendommen har været medvirkende til opstilling af projektet f.eks. udlejet jord til mølleopstillingen, kan værditabet nedsættes eller helt bortfalde.

Anmeldelse af krav om værditab

Efter det offentlige møde er der en frist på 8 uger for anmeldelse af krav om værditab. Krav kan anmeldes på Taksationsmyndighedens hjemmeside

Energistyrelsen gør opmærksom på, at praksis vedrørende anmeldelsesfristen for værditabserstatning er ændret pr. 15. maj 2019. Anmeldelsesfristen ændres til klokken 23.59 det døgn, hvor anmeldelsesfristen udløber. Ændringen er gældende for online anmeldelser, såvel som fysisk post.

Hvis din beboelsesejendom ligger helt eller delvist inden for en afstand af 6 x møllehøjden fra en af de kommende møller eller indenfor 200 meter fra nærmeste solcellepanel, kan du anmelde krav gratis. I modsat fald skal du sammen med anmeldelsen indbetales et gebyr på 4.000 kr., da opstilleren ellers ikke er forpligtet til at betale for værditab. 

Vær opmærksom på, at Taksationsmyndigheden ikke behandler din sag, før der er modtaget indbetaling af gebyr, samt at en indbetaling ikke anses for værende en anmeldelse om krav om værditab.

Gebyret tilbagebetales hvis:

 • du tilkendes værditabsbetaling
 • du indgår aftale om værditabsbetaling med opstiller
 • taksationsmyndigheden ikke træffer afgørelse i en saag pga. dennes bortfald

 

Anmeldelse af krav efter fristens udløb (dispensation)

Kun under særlige omstændigheder kan du anmelde krav om værditab efter anmeldelsesfristens udløb. 

For at der kan gives dispensation fra anmeldelsesfristen, kræves det, at du af særlige grunde ikke har haft mulighed for at blive opmærksom på annonceringen af det offentlige møde eller på det individuelle orienteringsbrev, som sendes til ejere af bygninger, der helt eller delvis er beliggende i en afstand af op til 6 x møllehøjden eller 200 meter fra nærmeste solcellepanel, eller at du ikke har kunnet fremsætte krav inden for 8-ugers-fristen pga. sygdom, længere tids bortrejse el. lign. 

Fastsættelse af værditabet

Værditabet fastsættes af Taksationsmyndigheden.

Taksationsmyndigheden behandler sagerne ud fra en individuel vurdering.
Ved vurderingen  af værditabet tages fx følgende i betragtning:

 • Støjgener, herunder gener fra lavfrekvent støj
 • Gener som følge af skyggekast
 • Visuel påvirkning

Du kan finde tidligere trufne afgørelser  på Taksationsmyndighedens hjemmeside.

 

Hvem er Taksationsmyndigheden?

Taksationsmyndigheden er en uafhængig offentlig myndighed nedsat af klima, energi-, og forsyningsministeren.

Taksationsmyndigheden består af en af en formandsamt en sagkyndig i vurdering af værdien af beboelsesejendomme.

Læs mere om Taksationsmyndigheden