Værditabsordningen (nye regler)

Værditabsordningen ændres pr. 1. juni. 2020. Følgende regler gælder for VE-anlæg, som ikke har opnået en byggetilladelse før 1. juni 2020.

Værditabsordningen giver dig som borger mulighed for, at du anmelde krav om betaling for værditab, ved opstillingen af kommende VE-anlæg i nærheden af din beboelsesejendom. Hvis du bliver tilkendt værditab, skal værditabet betales af opstilleren.

Reglerne for værditabsordningen findes i lov om fremme af vedvarende energi §§ 6-12 (VE-loven).  Læs lovbekendtgørelse nr. 132 af 6. februar 2024, samt lovbekendtgørelse nr. 935 af 18. juni 2022.

Det er Taksationsmyndigheden, som træffer afgørelse om værditab.

Projekter omfattet af værditabsordningen

Værditabsordningen gælder for:

 • Vindmøller over 25 m og tilknyttede lysmarkeringsmaster, der opstilles på land.
 • Havvindmøller, som etableres uden for udbud.
 • Havvindmøller, som etableres efter udbud i et område, som er udpeget til kystnære havvindmølleparker.
 • Solcelleanlæg, som nettilsluttes på terræn og har en installeret effekt på 500 kW eller derover.
 • Solcelleanlæg, som nettilsluttes på terræn og her en installeret effekt på 50 kW eller derover og under 500 kW, og som ligger i en afstand på 500 m eller derunder fra et andet solcelleanlæg på terræn på 50 kW eller derover, der enten er nettilsluttet eller har opnået byggetilladelse, og hvor disse anlæg har en samlet effekt på 500 kW eller derover.
 • Solcelleanlæg der nettilsluttes på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som er opført med henblik på opsætning af solceller.
 • Bølgekraftanlæg eller vandkraftværker, der har vundet ret til pristillæg efter et teknologineutralt udbud
 • Hybridanlæg

Læs vidensblad for værditabsordningen

Læs COWI´s analyse af vindmøllers påvirkning af beboelsesejendomme

Energistyrelsen rolle i værditabsordningen

Energistyrelsen:

 • godkender det annoncerings- og orienteringsmateriale, som skal anvendes i forbindelse med det offentlige møde
 • udsender via Digital post orienteringsbrev om det offentlige møde, til ejere og beboere af bygninger på matrikler, som er helt eller delvis beliggende i:
  • Nær- og mellemzonen fra den eller de planlagte placeringer
  • En afstand af op til 1,5 km fra den eller de planlagte placeringer af solcelleanlæg, bølgekraftanlæg eller vandkraftværker eller
  • En afstand af op til 5 km fra de kyststrækninger, der ligger inden for en afstand af 20 km fra den eller de planlagte havvindmølleplaceringer
 • Redegør på det offentlige møde for værditabsordningen, salgsoptionsordningen og VE-bonusordningen
 • Besvarer spørgsmål vedr. værditabsordningen.
Information om kommende projekter

Opstilleren er forpligtet til at afholde et offentligt møde, hvor der redegøres for projektets konsekvenser for de omkringliggende beboelsesejendomme. Mødet vil som udgangspunkt blive afholdt i høringsperioden for det kommunale plangrundlag for vindmølle- og solcelleprojekter eller senest 8 uger efter der er indgået kontrakt om pristillæg ved bølgekraftanlæg og vandkraftsværker.

Indkaldelsen til det offentlige møde vil ske skriftlige via Digital Post, som udsendes af Energistyrelsen på vegne af opstiller til ejere og beboere i det område, hvor anlægget skal opstilles. Af den skriftlige meddelelse vil der bl.a. fremgå informationer om projekter samt dato og tidspunkt for det offentlige møde.

Energistyrelsen orienterer på mødet om værditabsordningen samt om salgsoptions- og VE-bonusordningen.

Du skal være opmærksom på, at krav om værditab skal anmeldes inden for 8 uger efter afholdelse af det offentlige møde.

Værditab på beboelsesejendomme over 1% udbetales

Du kan anmelde krav om værditab på beboelsesejendomme. 

En beboelsesejendom er defineret som fast ejendom, der lovligt kan anvendes til permanent eller midlertidig beboelse, herunder beboelsesbygninger og tilhørende udendørsarealer, som anvendes som en naturlig del af beboelsen (dvs. den del af en have eller terrasse, som anvendes til ophold mv.)

Udgør værditabet 1 % eller mindre af beboelsesejendommens værdi, bortfalder kravet på betaling af værditab.

Hvis du som ejer af beboelsesejendommen har været medvirkende til opstilling af projektet f.eks. udlejet jord til mølleopstillingen, kan værditabet nedsættes eller helt bortfalde.

Anmeldelse af krav om værditab

Værditabet fastsættes af Taksationsmyndigheden. Taksationsmyndigheden er en uafhængig offentlig myndighed nedsat af klima, energi-, og forsyningsministeren.

Taksationsmyndigheden består af en af en formand samt en sagkyndig i vurdering af værdien af beboelsesejendomme.

Taksationsmyndigheden behandler sagerne ud fra en individuel vurdering.
Ved vurderingen  af værditabet tages fx følgende i betragtning:

 • Støjgener, herunder gener fra lavfrekvent støj
 • Gener som følge af skyggekast
 • Visuel påvirkning

Du kan læse mere om Taksationsmyndigheden og finde tidligere trufne afgørelser på Taksationsmyndighedens hjemmeside.

Blanketter

Ansøgning for VE-anlæg der ikke har opnået en byggetilladelse før 1. januar 2021

 

Ansøgning for VE-anlæg der har opnået en byggetilladelse før 1. januar 2021
 

Blanketter kan rekvireres ved at kontakte fo@ens.dk.