Fremme af vindmøller på land

Fremme af vindmøller på land

Energistyrelsens arbejder med at fremme vindmøller på land gennem støtte- og tilskudsordninger samt ordninger rettet mod naboer til vedvarende energianlæg og lokalområder.

Energistyrelsen arbejder på forskellig vis med at fremme udbygningen af vindenergi på land. Energistyrelsen administrerer en række regler og ordninger, herunder tidligere udbudte tilskuds- og støtteordninger, ordninger til fremme af lokal accept af udbygningen af vedvarende energi, tekniske regler for vindmøller, nettilslutningsregler mv. Kommunerne er dog planmyndighed for opstilling af vindmøller på land, og foretager dermed den faktiske planlægning for opstillingen af vindmøller.

Kommuner og opstillere (anlægsejere) af vedvarende energianlæg skal, i forbindelse med etablering og drift af vindmøller, indberette oplysninger om VE-ordningerne og lokale gevinster ved opstilling af vedvarende energianlæg. Kommunerne skal også indberette oplysninger vedrørende sagsbehandlingstider for vindmøller på land. Her kan du læse mere om indberetning

Du kan blive klogere på tidligere udbudte tilskudsordninger, samt ordninger til fremme af lokal accept af udbygningen af vedvarende energi nedenfor. Derudover kan du få et overblik over processen for opstilling af vindmøller på land.

Ordninger til fremme af lokal accept til vedvarende energi

Lov om fremme af vedvarende energi indeholder fire ordninger, der har til formål at fremme lokalbefolkningens accept af udbygningen med vindmøller og solcelleanlæg. Ordningerne administreres af Energistyrelsen.

De fire ordninger

  • Værditabsordningen, som giver naboer og lokale borgere mulighed for at få vurderet og udbetalt et værditab på deres bolig forårsaget af vindmølle- og solcelleanlægget.
  • Salgsoptionsordningen, som giver de nærmeste boligejere mulighed for at sælge sin beboelsesejendom til VE-anlægsejeren, hvis der er et vurderet værditab på over 1 pct.
  • VE-bonusordningen, som giver de nærmeste naboer til VE-anlæg ret til at modtage en årlig bonus, som baseres på anlæggets produktion og betales af VE-anlægsejeren.
  • Grøn pulje, som forpligter VE-opstillerne til at indbetale et engangsbeløb til den kommune, anlægget opstilles i.

Herudover giver Garantifonden mulighed for en garantistillelse for finansiering af lokale lavs forundersøgelser mv. i forbindelse med opstilling af vindmøller eller solcelleanlæg.

Læs om  de fire ordninger

Ordningerne skal evalueres i 2024 i henhold til Aftale om ordninger til fremme af lokal og kommunal opbakning til vedvarende energi af 13. november 2019. Der er i 2022 udarbejdet en baselineundersøgelse baseret på de tidligere gældende ordninger med henblik på at etablere et muligt sammenligningsgrundlag for evalueringen i 2024.

Undersøgelsen kan findes her Baselineundersøgelse 2022 til evaluering af VE-ordninger.

Baggrund for ordningerne

Med energiaftale 2018 blev det aftalt at give de daværende ordninger et eftersyn med henblik på at sikre, at de medvirkede til at fremme lokal og kommunal opbakning til VE-anlæg, herunder forbedre forholdene for berørte lodsejere.
Med det afsæt blev en række notater udarbejdet om dels de allerede eksisterende ordninger dels om nye mulige ordninger. Du kan finde notaterne her:

Du kan endvidere læse Analyse af vindmøllers påvirkning af priser på beboelsesejendomme udarbejdet af COWI for Energistyrelsen i 2016. 

 

 

Støtte til vindmøller på land - fra ansøgningspuljer til teknologineutrale udbud

Energistyrelsen administrerer tidligere støtteordninger til både husstandsvindmøller, større landvindmøller samt forsøgsvindmøller inden for og uden for de nationale testcentre. 

Der har gennem årene været en bevægelse fra åbne pristillægsordninger og ansøgningspuljer til en mere udbudsbaseret støttetildeling. I et udbud konkurrerer markedsaktørerne om støtte. Tilsagn om støtte gives kort fortalt til de projekter, der kan levere grøn strøm billigst. 

I 2018 introduceredes de teknologineutrale udbud, som gav opstillere af VE-anlæg mulighed for at konkurrere på tværs af teknologier. Der er blevet afholdt tre teknologineutrale udbud i hhv. 2018, 2019 og 2021.

Læs mere om de teknologineutrale udbud

I forbindelse med Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 blev det besluttet at igangsætte en analyse af, om der fortsat var behov for de teknologineutrale udbud. Analysen blev offentliggjort af Energistyrelsen d. 13. juni 2022 og konkluderede bl.a., at statslig støtte gennem de teknologineutrale udbud generelt ikke er nødvendig fremadrettet for at gøre VE-projekterne rentable.

Analyse af det fremadrettede behov for teknologineutrale udbud

Med Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 bl.a. besluttet, at stoppe de teknologineutrale udbud på baggrund af, at VE på land i høj grad kan opføres støttefrit. Det blev samtidigt besluttet, at en del af midlerne fra TNU svarende til 355 mio. kr. i stedet skulle benyttes til en ny pulje til vedvarende energi på mindre tilgængelige arealer. 

Læs mere om de forskellige støtteordninger

Fremme af forsøgsvindmøller

Vindmøllesektoren i Danmark bidrager med mange arbejdspladser og er globalt førende inden for udviklings- og demonstrationsprojekter. For branchen er det vigtigt at kunne teste nye vindmøller for fortsat at kunne gøre sig gældende på et globalt marked med stigende konkurrence. Der er derfor et politisk ønske om, at der gives støtte til forsøgsvindmøller, og at der er adgang til tidssvarende testfaciliteter til fuldskala vindmøller tæt på producenternes udviklingsafdelinger i Danmark.

Med Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 blev det besluttet at omlægge støtten til forsøgsvindmøller fra 2023 til investeringsstøtte som anbefalet i Energistyrelsens forsøgsmølleanalyse fra 2021. Reglerne for ansøgning og udbetaling af investeringsstøtte til opstilling af fuldskala forsøgsvindmøller på land er siden fastlagt i en bekendtgørelse. De årlige puljer annonceres på Statens-tilskuds-puljer. Information om ansøgningsmateriale, vejledning og link til digital ansøgningsportal mv. findes via linket herunder.

Læs mere om investeringsstøtte til forsøgsvindmøller

Ud over en anbefaling om omlægning af driftsstøtten til investeringsstøtte indeholdt forsøgsmølleanalysen en kortlægning af branchens nuværende og kommende testbehov, en analyse af rammevilkår og barrierer for muligheder for test og på den baggrund anbefalinger til at forbedre vilkårene for test af fuld-skala vindmølleteknologi i Danmark. 

I december 2021 indgik Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance aftale om tre tiltag: Arbejde med en tilpasning af Høvsøre Testcenter for at muliggøre afprøvning af højere prototypemøller, en national screening for et tredje center til test af store prototypemøller og egnede områder til test af serie-0-møller uden for testcentrene og et servicetjek af udlejnings- og tildelingsvilkår for testcentrene.

Selve screeningen og arbejdet med tilpasningen af Høvsøre Testcenter samt servicetjekket varetages af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Læs mere om dette arbejde på Planinfo

Husstandsvindmøller

En husstandsvindmølle er ikke entydigt defineret, men vil typisk være en mindre, enkeltstående vindmølle, der placeres i forbindelse med egen husstand og hvis formål er at levere strøm til eget forbrug. Tidligere blev begrebet særligt brugt om vindmøller på højst 25 kW, som kunne få støtte efter tidligere støtteordninger. I dag bruges begrebet husstandsvindmøller mest om vindmøller med en totalhøjde på op til 25 m, der efter planlovgivningen opstilles i umiddelbar tilknytning til en bygning. 

Ejere af husstandsvindmøller, der er nettilsluttet i egen installation kan helt eller delvist fritages for at betale visse tariffer mv. for den del af elforbruget, som ejeren direkte selv producerer og bruger. Den del af egenproduktionen, som forbruges direkte er ligeledes undtaget for elafgift. For den del af strømmen, som der leveres fra det kollektive net, er fortsat pålagt elafgift. Elafgiftsreglerne ligger under Skatteministeriet. 

Oversigt over processen for opstilling af vindmøller

Energistyrelsen har udarbejdet en hjemmeside med informationer vedrørende etablering af vedvarende energianlæg, herunder landvindmøller. På hjemmesiden, der er rettet mod professionelle opstillere, findes også vejledning om, hvilke overvejelser man bør gøre sig, samt en detaljeret tringuide til processen og hvilke tilladelser, det kræver at opsætte vedvarende energianlæg.

veprojekter.dk

På samme hjemmeside kan du læse mere om EU’s nødretsforordning om fremskyndelse af udbredelsen af vedvarende energi, der blev vedtaget d. 22. december 2022 og trådte i kraft d. 30. december 2022.

Private forbrugere, som ønsker at producere vindenergi ved husstandsvindmølle på højst 25 kW, der er installeret i egen forbrugsinstallation og hvis funktion er at levere strøm til eget forbrug, kan finde råd og vejledning hertil på Energistyrelsens hjemmeside SparEnergi.dk

Kontakt

Landvind og sol