Teknologineutrale udbud

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har d. 22 juni 2020 indgået en aftale om at fortsætte de teknologineutrale udbud, som blev aftalt i energiaftalen fra 2018, i 2020 og 2021. Derudover reserveres midler til teknologineutrale udbud i 2022-2024. Læs aftalen på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside 

Læs aftalen på Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriets hjemmeside

Denne side vil blive opdateret med informationer om de teknologineutrale udbud, fx. høring af udbudsbetingelser. 

8. februar 2021

Opfølgning på markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud i 2020

Energistyrelsen modtog følgende kommentarer og spørgsmål i forbindelse med markedsdialogen for det teknologineutrale udbud 2020:

13. juli 2020

Markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud i 2020

Energistyrelsen inviterer interesserede parter til at komme med skriftlige kommentarer og spørgsmål til udkast til udbudsbetingelser for det teknologineutrale udbud i 2020.

Læs udkast til udbudsbetingelserne

Læs vedledning til hybrid CfD og tildelingskriterium

Det endelige udbudsmateriale vil bestå af udbudsbetingelserne samt øvrige skabeloner for tilbudsbrev, udkast til kontrakt mv.

Kommentarer og spørgsmål til udkastet skal sendes til Jonas K. Sekamane (jsks@ens.dk) samt vindogsoludbud@ens.dk senest onsdag den 26. august 2020 kl. 10.00.

Spørgsmål, kommentarer og Energistyrelsens svar herpå vil blive offentliggjort på www.ens.dk/vindogsoludbud.

Kontaktpersoner:

Fuldmægtig Jonas K. Sekamane, 33 92 66 83, jsks@ens.dk

Fuldmægtig Gudny Sjøfn Olafsdottir, 33 92 78 39 gsno@ens.dk

Fuldmægtig Emil Axelsen, 33 92 77 01, eax@ens.dk

6. december 2019

Udbuddet er afgjort

Energistyrelsen har modtaget i alt 7 tilbud med projekter på i alt 135 MW landvindmøller og 136 MW solcelleanlæg (DC effekt). I alt forventes der at blive indgået 7 kontrakter svarende til alle indkomne tilbud, heraf 2 kontrakter med 72 MW landvindmøller, 2 kontrakter med 97 MW landvindmøller og solceller og 3 kontrakter med 83 MW solcelleanlæg. Det svarer til 181 MW landvindækvivalenter eller ca. 154.000 husstandes elforbrug. De 7 kontrakter omfatter 157 mio. kr. (2019-priser) eller 61 pct. af det udbudte budget, og således bliver 101 mio. kr. (2019-priser) eller 39 pct. af det udbudte budget ikke allokeret. Det vægtede gennemsnit af de vindende pristillæg er 1,54 øre/kWh.

Se mere information i faktaarket. 

27. september 2019

Energistyrelsen indkalder tilbud i det teknologineutrale udbud 2019

Energistyrelsen har nu åbnet op for tilbud i det teknologineutrale udbud af støtte til landvindmøller, solcelleanlæg og åben-dør-havvindmøller. Fristen for at afgive tilbud er 27. november 2019. Al udbudsmateriale samt spørgsmål og svar i udbudsperioden er samlet på udbudsportalen

26. september 2019

Markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud i 2019

Energistyrelsen modtog følgende kommentarer og spørgsmål i forbindelse med markedsdialogen for det teknologineutrale udbud 2019, som ikke har givet anledning til ændring af udbudsbetingelserne:

Energinet

European Energy 

NIRAS 

Se Energistyrelsens svar på kommentarer og spørgsmål 

6. maj 2019

Markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud i 2019

Energistyrelsen inviterer til at kommentere og stille spørgsmål til udkast til udbudsbetingelser for det teknologineutrale udbud i 2019.

Læs udkast til udbudsbetingelserne. Der er foretaget to mindre uformelle ændringer i udkast til udbudsbetingelser 2019 i forhold til udbudsbetingelserne 2018. Ændringerne er markeret.  

Det endelige udbudsmateriale vil bestå af udbudsbetingelser samt øvrige skabeloner for tilbudsbrev, udkast til kontrakt mv.

Kommentarer og spørgsmål til udkastet til udbudsbetingelser for det teknologineutrale udbud 2019 skal sendes til Sobia Waheed (sow@ens.dk) og vindogsoludbud@ens.dk senest onsdag den 19. juni 2019 kl. 10.

Spørgsmål, kommentarer og Energistyrelsens svar herpå vil blive offentliggjort på www.ens.dk/vindogsoludbud ultimo juni 2019.

Kontaktpersoner:

Fuldmægtig Sobia Waheed, 33 92 66 36, sow@ens.dk

Fuldmægtig Emil Axelsen, 33 92 77 01, eax@ens.dk

8. januar 2019

Energistyrelsen har underskrevet kontrakter om pristillæg

Energistyrelsen underskrev kontrakt om pristillæg med alle 6 vindende tilbudsgivere i december 2018.

5.december 2018

Marginal tilbud

Marginal tilbudsgiver har accepteret at nedskalere sit projekt i overensstemmelse med det resterende budget.

Se mere information i det opdaterede faktaark:

Opdateret faktaark om afgørelse af det teknologineutrale udbud 2018

3.december 2018

Udbuddet er afgjort

Energistyrelsen har modtaget i alt 17 tilbud med projekter på i alt ca. 260 MW land-vindmøller og ca. 280 MW solcelleanlæg. I alt forventes der at blive indgået 6 kontrakter heraf 3 kontrakter med ca. 165 MW landvindmøller og 3 kontrakter med ca. 104 MW solcelleanlæg. Det svarer til ca. 200 MW landvindækvivalenter eller ca. 160.000 hustandes elforbrug. Det vægtede gennemsnitlige vindende pristillæg er 2,28 øre/kWh.

Se mere information i faktaarket:

Faktaark om afgørelse af det teknologineutrale udbud 2018

27. september 2018

Energistyrelsen indkalder tilbud i det teknologineutrale udbud 2018

Energistyrelsen har nu åbnet op for tilbud i det teknologineutrale udbud af støtte til landvindmøller, solcelleanlæg og åben-dør-havvindmøller. Fristen for at afgive tilbud er 26. november 2018. Al udbudsmateriale samt spørgsmål og svar i udbudsperioden er samlet på udbudsportalen.

13. september 2018

Forventet tidsplan for teknologineutralt udbud 2018

Energistyrelsen forventer at indkalde tilbud i det teknologineutrale udbud 2018 i september. Når der indkaldes tilbud, vil al udbudsmateriale samt spørgsmål og svar i udbudsperioden være samlet på udbudsportalen.

4. september 2018

Vejledning til nye regler om nettilslutning af vindmøller og solceller

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til de nye regler om nettilslutning af vindmøller og solceller, som kan findes her:

Vejledning til nye regler om nettilslutning af vindmøller og solceller

23. juli 2018

Opdateret udkast til udbudsbetingelser og udkast til kontrakt om pristillæg

Se opdateret udkast til udbudsbetingelser og udkast til kontrakt om pristillæg:

Opdateret udkast til udbudsbetingelser

Udkast til kontrakt om pristillæg

28. juni 2018

Høring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg (VE-bekendtgørelsen)

VE-bekendtgørelsen har været i høring i perioden 26. april til 24. maj 2018. Energistyrelsen har på baggrund af de indkomne høringssvar foretaget en række præciseringer i VE-bekendtgørelsen.

Se eksterne høringssvar

Se høringsnotat

Se VE-bekendtgørelse

Link til VE-bekendtgørelse på retsinfo.dk

31. maj 2018

Markedsdialog II om udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud i 2018

Energistyrelsen modtog følgende kommentarer og spørgsmål i forbindelse med markedsdialog II:

Dansk Fjernvarme 

Danmarks Vindmølleforening

Vindmølleindustrien

Se Energistyrelsen svar på kommentarer og spørgsmål

17. maj 2018

Lovforslag vedtaget

Den 17. maj 2018 blev lovforslaget vedr. de teknologineutrale udbud 3. behandlet og vedtaget af Folketinget. Læs mere på Folketingets hjemmeside. 

13. april 2018

Lovforslag førstebehandlet

Den 10. april 2018 blev lovforslaget vedr. de teknologineutrale udbud førstebehandlet i Folketinget. Læs mere på Folketingets hjemmeside

23. marts 2018

Tentativ tidsplan for de teknologineutrale udbud

Det forventes, at der kan indkaldes tilbud til det første teknologineutrale udbud i september 2018 med deadline for afgivelse af tilbud i november 2018. Det forventes, at udbudsbudgettet bliver på 250 mio. kr. (2017-priser) i 2018 og 579 mio. kr. (2017-priser) i 2019.

Det understreges, at tidsplaner samt udbudsbudgetter ikke er endelige. Tidsplan for det teknologineutrale udbud i 2019 er endnu ikke fastlagt.

Lovforslag i fornyet høring

Den 21. februar 2018 sendte Energistyrelsen dele af lovforslaget vedr. de teknologineutrale udbud i fornyet høring. Læs mere på Høringsportalen  

Markedsdialog II om udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud i 2018

Energistyrelsen sendte i perioden 20. december 2017 til 29. januar 2018 et udkast til udbudsbetingelser for det teknologineutrale udbud 2018 til skriftelige kommentarer og spørgsmål.

Energistyrelsen har revideret udbudsbetingelserne på baggrund af de indkomne kommentarer og spørgsmål og inviterer nu til at kommentere og stille spørgsmål til det reviderede udkast.

Kommentarer og spørgsmål skal sendes til Sobia Waheed (sow@ens.dk) samt vindogsoludbud@ens.dk senest fredag den 6. april 2018.

Spørgsmål, kommentarer og svar vil blive offentliggjort på www.ens.dk/vindogsoludbud.

Se nyt udkast til udbudsbetingelser 

Se nyt udkast til udbudsbetingelser inkl. TC

Markedsdialog I om udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud i 2018

Energistyrelsen modtog følgende kommentarer og spørgsmål i forbindelse med markedsdialog I:

Danmarks Vindmølleforening

Dansk Energi

Datatilsynet

European Energy

HOFOR

Landbrug og Fødevarer

Rambøll

Solenergi Danmark

Vindmølleindustrien

Wind Estate

Ørsted

Se Energistyrelsen svar på kommentarer og spørgsmål her. 

Se udkast til udbudsbetingelser her.

Lovforslag i høring

Den 17. november 2017 sendte Energistyrelsen forslag til lovgrundlaget for de teknologineutrale udbud i høring.  Læs mere på Høringsportalen  

Workshop

26. oktober afholdte Energistyrelsen workshop om udbud og planlægning for vind og sol. Læs programmet for workshoppen
Præsentationer fra workshoppen kan hentes nedenfor:

Oplæg

Energistyrelsen har holdt oplæg om de teknologineutrale udbud for medlemmer af Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening d. 30. oktober 2017 og på Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2017 d. 4. november 2017.

Energistyrelsens præsentation

Kontaktoplysninger

Sobia Waheed, email: sow@ens.dk

Emil Axelsen, email; eax@ens.dk

Katrine Pilmark Elkjær, email: kfe@ens.dk

Stine Roland Knudsen, email: srk@ens.dk