Fremme af udbygning med vindmøller og solceller

Den 1. juni 2020 trådte en række nye VE-ordninger i kraft. De nye regler gælder for VE-anlæg, som ikke har opnået byggetilladelse før 1. juni 2020. Der er dog en række undtagelser til dette, som kan ses i dette skema over overgangsbestemmelser.

Alle ordningerne gælder desuden for åben-dør-havvindmøller. Her er skæringspunktet, om de har opnået forundersøgelsestilladelse inden 1. juni 2020 eller ej.

Værditabsordningen

Der foretages en række administrative ændringer, blandt andet at information om ordningen vil foregå via digital post, herudover flyttes tidspunktet for værditabsvurderingen til efter VE-anlægget er stillet op modsat i dag, hvor værditabet bestemmes før VE-anlægget stilles op på baggrund af visualiseringer.

Salgsoptionsordning

Der oprettes en salgsoptionsordning, hvor naboer i afstanden 4-6 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meter afstand fra større solcelleanlæg kan vælge at sælge deres beboelsesejendom til opstilleren af det vedvarende energianlæg i op til et år efter 1 kWh er produceret fra anlægget. Beboelsesejendommens værdi vurderes af den uafhængige taksationsmyndighed, der også foretager vurdering af værditab. Alene ejendomsejere, der har fået tildelt værditab på over 1 pct. af ejendommens værdi af taksationsmyndigheden, kan anvende salgsoptionen. Man skal ansøge om salgsoptionen samtidig med, at der anmeldes krav om værditab.

VE-bonusordningen

Der oprettes en VE-bonusordning, som giver naboer i afstanden 4-8 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meter afstand fra større solcelleanlæg ret til en VE-bonus. Bonussen baseres på produktionen fra anlægget svarende til 5 kW. Størrelsen på bonussen vil variere i anlæggets levetid i og med, den afhænger af anlæggets produktion og elprisen.

OBS: VE-bonusordningen er forhøjet pr. 1. januar 2021 til produktionen fra anlægget svarende til 6,5 kW, for de VE-anlæg der ikke har modtaget en byggetilladelse før 1. januar 2021.

Grøn pulje 

Med grøn pulje bliver opstillerne af vedvarende energianlæg pålagt at indbetale et beløb pr. opstillet MW til den kommune, hvori der opstilles vedvarende energianlæg eller den kommune eller de kommuner, der har indsigelsesret ved åben dør-havvindmøller. Kommunen administrerer midlerne, og midlerne kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter nettilslutning.