Vindmøller

Energistyrelsen håndterer administration af støtte til vindmøller over 25 kW, herunder forsøgsvindmøller inden for og uden for de to nationale testcentre.  Læs mere om de forskellige støtteordninger i listen herunder.
Du kan også finde information om de fire ordninger, som har til hensigt at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen med vindmøller på land.

Pristillæg for vindmøller – ordningen udløb 21. februar 2018

Når der planlægges og opstilles nye vindmøller, kan naboerne til de nye vindmøller, opstillere af vindmøllerne og de kommuner, som vindmøllerne opstilles i, have en række forpligtelser ifølge lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven).

Læs lovbekendtgørelse nr. 356 af 4. april 2019 på retsinformation.dk

Pristillæg

Størrelsen på pristillægget til landvindmøller afhænger af, hvornår vindmøllerne er tilsluttet elnettet.

For vindmøller som er nettilsluttet inden 21. februar 2018 ydede staten et pristillæg på 25 øre/kWh i tillæg til markedsprisen for den elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet.

For vindmøller som er nettilsluttet efter den 20. februar 2018, er det ikke længere muligt at søge om et pristillæg på 25 øre/kWh.

Regeringen og Dansk folkeparti har den 26. september 2017 indgået en aftale, der lader solceller og vindmøller konkurrere om at levere mest grøn strøm til forbrugerne i årlige udbud i 2018 og 2019. Det er således muligt for landvindmøller, åben dør-havvindmøller og/eller solcelleanlæg at deltage i det teknologineutrale udbud for 2019. Det teknologineutrale udbud gælder for fabriksnye anlæg, hvor arbejdet på projektet ikke er påbegyndt og ikke omfatter anlæg nettilsluttet i egen forbrugsinstallation.

Energistyrelsen modtog for det teknologineutrale udbud i 2018 i alt 17 ansøgninger med projekter på i alt ca. 260 MW landvindmøller og ca. 280 MW solcelleanlæg. Der blev herefter indgået 6 kontrakter, heraf 3 kontrakter med ca. 165 MW landvindmøller og 3 kontrakter med ca. 104 MW solcelleanlæg.  Det vægtede gennemsnitslige vindende pristillæg var på 2,28 øre/kWh.

Det teknologineutrale udbud for 2019 forventes at løbe efter sommerferien.

Læs mere om reglerne for det teknologineutrale udbud her:

Teknologineutrale udbud 2018-2019

Særordning for forsøgsvindmøller

Hovedformålet med forsøgsmøller er ikke elproduktion, men test og udvikling for på sigt at kunne levere mere effektive vindmøller. Der er derfor vedtaget en særordning inden for og uden for de to nationale testcentre, Høvsøre og Østerild, idet etablering af forsøgsmøller harmonere timingsmæssigt dårligt med de teknologineutrale udbud. I forbindelse med forsøgsvindmøller har virksomhederne behov for at eksekvere på et testprojekt, når det er klart frem for at vente på gennemførelsen af et udbud.

Det er således muligt, at søge pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land

 • uden for de to nationale testcentre i en pulje på 25 kW i 2019, á 2,27 øre pr. kWh i 20 år
 • inden for de to nationale testcentre i en pulje på 50 mio. kr. i 2019, á 2,98 øre pr. kWh i 3 år

Støtten kan søges efter først-til-mølle-princippet, hvilket betyder at der kan ydes støtte indtil midlerne evt. er opbrugt. Støtten ydes fra nettilslutningen og udbetales som et fast pristillæg i øre pr. produceret kWh. Der ydes ikke pristillæg for elproduktion i timer, hvor den markedspris, der er fastsat efter VE-lovens § 51, stk. 2, ikke er positiv. Støtten udbetales for hele den faktiske produktion af elektricitet produceret på vindmøllerne, og som leveres til det danske kollektive elforsyningsnet.

Pristillæg for forsøgsvindmøller inden for et af de to nationale testcentre

1. juli 2018 åbnede en pulje på 102 mio. kr. til forsøgsmøller på de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre. Midlerne søges efter først-til-mølle-princippet. Formålet med ordningen er at understøtte og bidrage til at styrke forholdene for forsøgsmøller i Danmark og fastholde Danmarks position som et globalt foregangsland inden for test og udvikling af vindmøller. 

Med ordningen undtages forsøgsmøller fra udbud. Der er i 2021 afsat yderligere 50 MW kr. for tilsagn meddelt til forsøgsmøller inden for de to nationale testcentre ved Østerild og Høvsøre. Der gives støtte i en treårig periode, hvor forsøgsmøller, der opnår tilsagn i 2021, modtager et pristillæg på 1,97 øre pr. kWh, svarende til det højeste accepterede bud i det teknologineutrale udbud for 2019. 

Reglerne har hjemmel i lov om fremme af vedvarende energi, og er udmøntet i Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre.

Pulje i 2021

I 2021 kan Energistyrelsen inden for en pulje på i alt 50 MW træffe afgørelse om tilsagn om pristillæg til forsøgsvindmøller inden for et af de to nationale testcentre ved Høvsøre og Østerild.

Fristen for at indsende en fyldestgørende ansøgning om tilsagn om pristillæg til Energistyrelsen er 22. november 2021. Energistyrelsen kan alene træffe afgørelse om tilsagn om pristillæg i perioden den 1. september 2021 til og med den 17. december 2021.

Pristillægget fastsættes til 1,97 øre pr. kWh, som ydes i en periode på 3 år fra nettilslutningen. Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om pristillæg i den rækkefølge, som Energistyrelsen modtager fyldestgørende ansøgninger i.

For puljen 2020 og fremadrettet kan der i forsøgsvindmøllerne anvendes komponenter, der tidligere har modtaget støtte, såfremt komponenters værdi ikke medregnes i projektets omkostninger.

Reglerne om pristillæg til forsøgsvindmøller er reguleret i § 35 c i lov om fremme af vedvarende energi jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020, som ændret ved lov nr. 499 af 1. maj 2019 (herefter VE-loven) og i bekendtgørelse nr. 1419 af 25. juni 2021 om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre (herefter bekendtgørelsen).  Læs § 1, nr. 3, i lov nr. 499 af 1. maj 2019 på retsinformation.dk samt bekendtgørelse nr. 1419 af 25. juni 2021 på retsinformation.dk.

Nedenfor finder du vejledning til, hvordan du ansøger om tilsagn om pristillæg og udbetaling af pristillæg til forsøgsvindmøller inden for et af de to nationale testcentre ved Høvsøre og Østerild.

Ansøgning om tilsagn om pristillæg

Energistyrelsen skal have modtaget en fyldestgørende ansøgning om tilsagn om pristillæg senest den 22. november 2021. Ansøgningstidspunktet regnes fra den dag, hvor Energistyrelsen har modtaget en fyldestgørende ansøgning. Der skal foreligge en ansøgning pr. projekt, og ansøgningen skal være indgivet inden projektets påbegyndelse. Projektets påbegyndelse er defineret i VE-lovens § 5, stk. 1, nr. 6. Ifølge denne bestemmelse er tidspunktet for projektets påbegyndelse:

 • Enten påbegyndelse af arbejdet på investeringsprojektet eller
 • Det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel, alt efter hvad der indtræder først.

Ansøgningen om tilsagn om pristillæg skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Information om ansøger.
 • En beskrivelse af projektet, herunder projektets forventede start- og slutdato samt forventet dato for nettilslutning.
 • Oplysning om projektomkostninger, herunder forventede købspris for vindmøllen eller vindmøllerne, installationsomkostninger, driftsomkostninger og eventuelle andre omkostninger, jf. dog § 3, nr. 13.
 • GPS-koordinater for vindmøllen eller vindmøllernes forventede placering.
 • Vindmøllen eller vindmøllernes forventede installerede effekt målt i megawatt i forsøgsperioden.
 • Dokumentation for tegningsreglen for juridisk personer.
 • Dokumentation for, at ansøger har adgang eller vil få adgang til at etablere vindmøllen eller vindmøllerne på et af de to nationale testcentre.
 • En bekræftelse fra ansøger på, at følgende betingelser er overholdt jf. bekendtgørelsens § 3, nr. 1-3.
 1. Ansøger skal have opnået tilsagn om pristillæg inden projektets påbegyndelse, jf. definitionen af projektets påbegyndelse i § 5, stk. 1, nr. 6, i lov om fremme af vedvarende energi.
 2. Antallet af vindmøller med samme tilslutningspunkt til elnettet må ikke overstige 5.
 3. Ansøger må ikke modtage anden offentlig støtte til vindmølleprojektet.
 • En bekræftelse fra ansøger på, at vindmøllerne vil være fabriksnye eller nyerhvervede og højst fem år gamle og ombyggede til forsøg og demonstration jf. bekendtgørelsens i § 3, nr. 11.
 • En tro- og loveerklæring fra ansøger på, at følgende betingelser er overholdt jf. bekendtgørelsens § 3, nr. 4-5.
 1. Ansøger må ikke have modtaget et krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere endelig afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, og som ikke er efterkommet fuldt ud.
 2. Ansøger må ikke være kriseramt.

Ansøgningsblanketten, som skal anvendes til ansøge om tilsagn om pristillæg, finder du nederst på siden under blanketter. Ansøgningen skal indsendes til Energistyrelsen enten på mail til fo@ens.dk, med e-Boks eller med almindelig post til postadressen: Energistyrelsen, Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg.

Ansøgning om udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn

Når du har modtaget et tilsagn om pristillæg fra Energistyrelsen, kan du gå i gang med at etablere og nettilslutte din forsøgsvindmølle. Først når din elinstallatør efter anvisning fra din netvirksomhed har nettilsluttet din forsøgsvindmølle, og din netvirksomhed har anmeldt møllen til stamdataregisteret, kan du søge om afgørelse om udbetaling af pristillæg på baggrund af dit tilsagn.

Energistyrelsen skal have modtaget en fyldestgørende ansøgning om udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn om pristillæg inden tre måneder efter nettilslutning. Energistyrelsen kan ikke meddele dispensation fra kravet om modtagelse af ansøgning inden tre måneder efter nettilslutning.

Ansøgningen om udbetaling af pristillæg skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Dokumentation for, at vindmøllen eller vindmøllerne på tidspunktet for nettilslutning er certificeret i overensstemmelse med definitionen i § 2, nr. 1, af en forsøgsvindmølle.
 • En bekræftelse fra ansøger på, at værditabsordningen er gennemført, hvis projektet er omfattet af værditabsordningen i §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi
 • Dokumentation for, at vindmøllen eller vindmøllerne er anmeldt til det register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning (Stamdataregisteret).
 • En bekræftelse fra ansøger på, at vindmøllen eller vindmøllerne er nettilsluttet senest to år efter meddelelse af tilsagn.
 • En bekræftelse fra ansøger på, at vindmøllen eller vindmøllernes installerede effekt er som oplyst, jf. § 8, stk. 7, nr. 8, eller vindmøllen eller vindmøllernes installerede effekt målt i megawatt i forsøgsperioden, hvis den afviger fra den oplyste effekt.
 • En angivelse af vindmøllen eller vindmøllernes unikke serienummer.
 • En bekræftelse af og dokumentation for, at vindmøllen eller vindmøllerne er fabriksnye eller nyerhvervede og højst fem år gamle og ombyggede til forsøg og demonstration.

Ansøgningsblanketten, som skal anvendes til at ansøge om udbetaling af pristillæg, finder du nederst på siden under blanketter. Ansøgningen skal indsendes til Energistyrelsen enten på mail til fo@ens.dk, med e-Boks eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg.

Hvis du ikke når at nettilslutte din forsøgsvindmølle inden 2 år fra tidspunktet for afgørelse om tilsagn, vil tilsagnet bortfalde. Det er dog muligt at søge og opnå dispensation fra denne 2 års frist, hvis den manglende nettilslutning inden 2 år skyldes forhold, der ikke kan tilregnes dig, som vindmølleejer og det er en følge af en eller flere af følgende omstændigheder:

 • Energistyrelsens forhold.
 • Forhold, der opstår uden ansøgers skyld, og over hvilke ansøger ikke er herre, fx krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk.
 • Nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig foreligger i væsentlig større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
 • Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes vindmølleejerens forhold
 • Beslutning om opsættende virkning truffet af et klagenævn eller domstol
 • Netvirksomheden eller Energinet ikke er klar til at tilslutte vindmøllerne til det danske kollektive elforsyningsnet med sin fulde effekt inden for fristen for nettilslutning, fordi vindmølleejeren ikke har kunnet opnå de nødvendige tilladelser, dispensationer og godkendelser fra myndigheder på trods af, at vindmølleejeren har ansøgt om tilladelse eller godkendelser hos de relevante myndigheder mere end 1 år, før forpligtelsen til nettilslutning indtræder.
 • Hvis arkæologiske undersøgelser medfører, at projektet skal standses i medfør af Museumsloven jf. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.

Det er vindmølleejeren, som skal dokumentere, at en eller flere af ovennævnte omstændigheder er eller har været til stede.

Pristillæg for forsøgsvindmøller uden for de to nationale testcentre

Forsøgsmøller på land støttes under en særordning for forsøgsmøller uden for de to nationale testcentre for store vindmøller. Pristillægget bestemmes af gennemsnittet af de vindende bud i det teknologineutrale udbud, som er gennemført året før. Det vil sige, at i 2021 bestemmes pristillægget af gennemsnittet fra udbuddet i 2019. I 2021 er pristillægget på 1,54 øre pr. kWh i 20 år. Puljen til støtte af forsøgsmøller uden for centrene var på 10 MW i 2018, 25 MW i 2019 og er på 30 MW i 2020 og 2021.

Reglerne har hjemmel i lov om fremme af vedvarende energi, og er udmøntet i Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller uden for de to nationale testcentre.

Puljen i 2021

I 2021 kan Energistyrelsen inden for en pulje på i alt 30 MW træffe afgørelse om tilsagn om pristillæg for elektricitet produceret på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre.

Fristen for at indsende en fyldestgørende ansøgning om tilsagn om pristillæg til Energistyrelsen er 22. november 2021. Energistyrelsen kan alene træffe afgørelse om tilsagn om pristillæg i perioden den 1. september 2021 til og med den 17. december 2021.

Pristillægget fastsættes til 1,54 øre pr. kWh, og ydes i en periode på 20 år fra nettilslutningen. Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om pristillæg i den rækkefølge, som Energistyrelsen modtager fyldestgørende ansøgninger i.

Reglerne om pristillæg til forsøgsvindmøller er reguleret i § 35 d i lov om fremme af vedvarende energi jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020, som ændret ved lov nr. 499 af 1. maj 2019 (herefter VE-loven) og i bekendtgørelse nr. 1420 af 25. juni 2021 om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre (herefter bekendtgørelsen).  Læs § 1, nr. 3, i lov nr. 499 af 1. maj 2019 på retsinformation.dk  samt bekendtgørelse nr. 1420 af 25. juni 2021 på retsinformation.dk.

Nedenfor finder du vejledning til, hvordan du ansøger om tilsagn om pristillæg og udbetaling af pristillæg til forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre efter denne ordning.

Ansøgning om tilsagn om pristillæg

Energistyrelsen skal have modtaget en fyldestgørende ansøgning om tilsagn om pristillæg senest den 22. november 2021. Ansøgningstidspunktet regnes fra den dag, hvor Energistyrelsen har modtaget en fyldestgørende ansøgning. Der skal foreligge en ansøgning pr. projekt, og ansøgningen skal være indgives inden projektets påbegyndelse. Projektets påbegyndelse er defineret i VE-lovens § 5, stk. 1, nr. 6. Ifølge denne bestemmelse er tidspunktet for projektets påbegyndelse:

 • Enten påbegyndelse af arbejdet på investeringsprojektet eller
 • Det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel, alt efter hvad der indtræder først.

Ansøgningen om tilsagn om pristillæg skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Information om ansøger.
 • En beskrivelse af projektet, herunder projektets forventede start- og slutdato samt forventet dato for nettilslutning.
 • Oplysning om projektomkostninger, herunder forventede købspris for vindmøllen eller vindmøllerne, installationsomkostninger, driftsomkostninger og eventuelle andre omkostninger, jf. dog § 3, nr. 12.
 • En beskrivelse af situationen uden støtte. For store virksomheder skal dokumentation for situationen uden støtte indsendes.
 • GPS-koordinater for vindmøllen eller vindmøllernes forventede placering.
 • Vindmøllen eller vindmøllernes forventede installerede effekt målt i megawatt i forsøgsperioden.
 • Dokumentation for tegningsreglen for juridisk personer.
 • En bekræftelse fra ansøger på, at følgende betingelser er overholdt jf. bekendtgørelsens § 3, nr. 1-3.
 1. Ansøger skal have opnået tilsagn om pristillæg inden projektets påbegyndelse, jf. definitionen af projektets påbegyndelse i § 5, stk. 1, nr. 6, i lov om fremme af vedvarende energi.
 2. Antallet af vindmøller med samme tilslutningspunkt til elnettet må ikke overstige 6.
 3. Ansøger må ikke modtage anden offentlig støtte til vindmølleprojektet.
 • En bekræftelse fra ansøger på, at vindmøllerne vil være fabriksnye eller nyerhvervede og højst fem år gamle og ombyggede til forsøg og demonstration jf. bekendtgørelsens i § 3, nr. 10.
 • En tro- og loveerklæring fra ansøger på, at følgende betingelser er overholdt jf. bekendtgørelsens § 3, nr. 4-5.
 1. Ansøger må ikke have modtaget et krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere endelig afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, og som ikke er efterkommet fuldt ud.
 2. Ansøger må ikke være kriseramt.

Ansøgningsblanketten, som skal anvendes til at ansøge om tilsagn om pristillæg, finder du nederst på siden under blanketter. Ansøgningen skal indsendes til Energistyrelsen enten på mail til fo@ens.dk, med e-Boks eller med almindelig post til postadressen: Energistyrelsen, Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg.

Ansøgning om udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn

Når du har modtaget et tilsagn om pristillæg fra Energistyrelsen, kan du gå i gang med at etablere og nettilslutte din forsøgsvindmølle. Først når din elinstallatør efter anvisning fra din netvirksomhed har nettilsluttet din forsøgsvindmølle, og din netvirksomhed har anmeldt møllen til stamdataregisteret, kan du søge om afgørelse om udbetaling af pristillæg på baggrund af dit tilsagn.

Energistyrelsen skal have modtaget en fyldestgørende ansøgning om udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn om pristillæg inden tre måneder efter nettilslutning. Energistyrelsen kan ikke meddele dispensation fra kravet om modtagelse af ansøgning inden tre måneder efter nettilslutning.

Ansøgningen om udbetaling af pristillæg skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Dokumentation for, at vindmøllen eller vindmøllerne på tidspunktet for nettilslutning er certificeret i overensstemmelse med definitionen i § 2, nr. 1, af en forsøgsvindmølle.
 • En bekræftelse fra ansøger på, at værditabsordningen er gennemført, hvis projektet er omfattet af værditabsordningen i §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi
 • Dokumentation for, at vindmøllen eller vindmøllerne er anmeldt til det register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning (Stamdataregisteret).
 • En bekræftelse fra ansøger på, at vindmøllen eller vindmøllerne er nettilsluttet senest to år efter meddelelse af tilsagn.
 • En bekræftelse fra ansøger på, at vindmøllen eller vindmøllernes installerede effekt er som oplyst, jf. § 8, stk. 7, nr. 9, eller vindmøllen eller vindmøllernes installerede effekt målt i megawatt i forsøgsperioden, hvis den afviger fra den oplyste effekt.
 • En angivelse af vindmøllen eller vindmøllernes unikke serienummer.
 • En bekræftelse af og dokumentation for, at vindmøllen eller vindmøllerne er fabriksnye eller nyerhvervede og højst fem år gamle og ombyggede til forsøg og demonstration.

Ansøgningsblanketten, som skal anvendes til ansøge om udbetaling af pristillæg, finder du nederst på siden under blanketter. Ansøgningen skal indsendes til Energistyrelsen enten på mail til fo@ens.dk, med e-Boks eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg.

Hvis du ikke når at nettilslutte din forsøgsvindmølle inden 2 år fra tidspunktet for afgørelse om tilsagn, vil tilsagnet bortfalde. Det er dog muligt at søge og opnå dispensation fra denne 2 års frist, hvis den manglende nettilslutning inden 2 år skyldes forhold, der ikke kan tilregnes dig, som vindmølleejer, og det er en følge af en eller flere af følgende omstændigheder:

 • Energistyrelsens forhold.
 • Forhold, der opstår uden ansøgers skyld, og over hvilke ansøger ikke er herre, fx krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk.
 • Nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig foreligger i væsentlig større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
 • Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes vindmølleejerens forhold
 • Beslutning om opsættende virkning truffet af et klagenævn eller domstol
 • Netvirksomheden eller Energinet ikke er klar til at tilslutte vindmøllerne til det danske kollektive elforsyningsnet med sin fulde effekt inden for fristen for nettilslutning, fordi vindmølleejeren ikke har kunnet opnå de nødvendige tilladelser, dispensationer og godkendelser fra myndigheder på trods af, at vindmølleejeren har ansøgt om tilladelse eller godkendelser hos de relevante myndigheder mere end 1 år, før forpligtelsen til nettilslutning indtræder.
 • Hvis arkæologiske undersøgelser medfører, at projektet skal standses i medfør af Museumsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.

Det er vindmølleejeren, som skal dokumentere, at en eller flere af ovennævnte omstændigheder er eller har været til stede.

Pristillæg for vindmøller på land (særordning for mindre landvindprojekter)

Puljen i 2018 på 40 mio. kr. er pr. 20. november 2018 opbrugt. Dette betyder, at det ikke længere er muligt at opnå tilsagn om pristillæg i puljen for 2018.

Pulje i 2018

I 2018 kan Energistyrelsen inden for en pulje på i alt 40 mio. kr. træffe afgørelse om tilsagn om pristillæg for elektricitet produceret på fabriksnye vindmøller på land. Fristen for at indsende en fyldestgørende ansøgning om tilsagn om pristillæg i 2018 til Energistyrelsen er 4. november 2018. Energistyrelsen kan alene træffe afgørelse om tilsagn om pristillæg frem til og med 26. november 2018.

Pristillægget fastsættes til 13 øre pr. kWh, og ydes i en periode på 20 år fra nettilslutningstidspunktet. Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om pristillæg i den rækkefølge, som Energistyrelsen modtager fyldestgørende ansøgninger i.

Reglerne om pristillæg til vindmøller på land (særordning for mindre landvindprojekter) er reguleret i § 35 f i lov om fremme af vedvarende energi jf. lovbekendtgørelse nr. 356 af 4. april 2019 om fremme af vedvarende energi og bekendtgørelse nr. 1185 af 26. september 2018 om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

Nedenfor finder du vejledning til, hvordan du ansøger om tilsagn om pristillæg og udbetaling af pristillæg til vindmøller på land på denne særordning for mindre landvindprojekter.

Ansøgning om tilsagn om pristillæg

Ansøgningsblanketten som skal anvendes til at ansøge om tilsagn om pristillæg finder du nederst på siden under blanketter. Ansøgningen skal indgives inden projektets påbegyndelse. Projektets påbegyndelse er defineret i VE-lovens § 5, stk. 1, nr. 6. Ifølge denne bestemmelse er tidspunktet for projektets påbegyndelse:

 • Enten påbegyndelse af arbejdet på investeringsprojektet eller
 • Det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel, alt efter hvad der indtræder først.

Ud over de oplysninger og erklæringer som skal angives i ansøgningsblanketten skal der også indsendes dokumentation for tegningsregel for juridiske personer, dokumentation for vedtaget lokalplan ved Kommunalbestyrelsen inden den 1. januar 2017 og dokumentation for at projektet har været behandlet ved Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet som en klagesag i perioden fra og med 1. januar 2017 til og med den 31. december 2017.

Ansøgning om udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn

Når du har modtaget et tilsagn om pristillæg fra Energistyrelsen kan du gå i gang med at etablere og nettilslutte din vindmølle/dine vindmøller. Først når din elinstallatør efter anvisning fra din netvirksomhed har nettilsluttet din vindmølle/dine vindmøller og din netvirksomhed har anmeldt møllen til Stamdataregisteret, kan du søge om afgørelse om udbetaling af pristillæg på baggrund af dit tilsagn.

Ansøgningsblanketten som skal anvendes til at ansøge om udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn finder du nederst på siden under blanketter.

Før Energistyrelsen kan træffe afgørelse om udbetaling af pristillægget skal følgende forhold være opfyldt:

 • Vindmøllen/vindmøllerne skal være anmeldt til Stamdataregisteret.
 • Vindmøllen/vindmøllerne skal være nettilsluttet senest den 31. december 2020.
 • Energistyrelsen har modtaget en fyldestgørende ansøgning om udbetaling af pristillæg senest den 31. marts 2021.
 • Der er vedlagt dokumentation for at vindmølleprojektet opfylder kravene om at der i 2017 skal være sket behandling af en klagesag vedrørende projektet i Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Der er vedlagt dokumentation for at en lokalplan for projektet er vedtaget inden den 1. januar 2017.
 • Projektet maksimalt udgør seks vindmøller.
 • Bekræftelserne vedrørende evt. krav om tilbagebetaling af støtte fortsat er som oplyst på ansøgning om tilsagn.
 • Bekræftelsen vedrørende kriseramt fortsat er som oplyst på ansøgningen om tilsagn
 • Bekræftelsen om af vindmølleprojektet ikke modtager eller har modtaget anden støtte, fortsat er som oplyst i ansøgning om tilsagn.
 • Vindmøllen/vindmøllerne er fabriksnye
 • Projektet har gennemført værditabsordningen i §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi, hvor dette er påkrævet samt opnået godkendelser i henhold til § 54 i samme lov.

Ansøgning om udbetaling af pristillægget skal indsendes til Energistyrelsen enten på mail til ens@ens.dk, med e-boks eller med almindelig post til postadressen, Energistyrelsen, Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg.

Hvis et vindmølleprojekt, som har fået tilsagn om pristillæg fra Energistyrelsen, ikke nettilsluttes senest den 31. december 2020, bortfalder tilsagnet.

Overdragelse af tilsagn om pristillæg til andre

Tilsagn om pristillæg efter denne særordning for mindre landvindprojekter kan ikke overdrages til andre.

Vindmølleafregning

Tabel over faktisk vindmølleafregning omfatter vindmøller, der er mellem 10 og 20 år gamle, og som har opbrugt deres fuldlastkvote. Vindmøllerne er ikke aftagepligtige, men modtager en markedsbestemt afregningspris fra den valgte kommercielle aktør/Energistyrelsen.

Den markedsbestemte afregningspris er lig markedsværdien af produktionen med fradrag af den kommercielle aktørs omkostninger til administration, ubalancer og nettarif for østdansk produktion m.v.

De modtager derudover pristillæg og en balancegodtgørelse på 0,9 øre/kWh fra Energistyrelsen. Pristillægget beregnes som 36 øre/kWh minus månedens gennemsnitlige spotpris (vægtet gennemsnit), dog højst 10 og mindst 0 øre/kWh.

Tabel over faktisk vindmølleafregning 2022

Tabel over faktisk vindmølleafregning 2021

Tabel over faktisk vindmølleafregning 2020

Tabel over faktisk vindmølleafregning 2019

Tabel over faktisk vindmølleafregning 2018

Tabel over faktisk vindmølleafregning 2017

Ejerskifte

Når en vindmølle skifter ejer, skal der meldes ejerskifte til Energistyrelsen.

Alle tegningsberettigede parter skal underskrive ansøgningsblanketten, dvs. både sælger og køber.

Hvis tegningsregler ikke fremgår tydeligt på cvr.dk, skal tegningsregler medsendes.

Du melder ejerskifte ved at udfylde og sende nedenstående blanket til Energistyrelsen.

Anmeld ejerskifte af vindmølle