Vindmøller

Energistyrelsen håndterer administrationen af en række driftsstøtteordninger til vindmøller, der i dag modtager støtte. Støtteordningerne er dog udløbet, hvilket betyder at der ikke længere kan søges på dem.  Driftsstøtteordninger til forsøgsvindmøller både inden for og uden for de nationale testcentre udløb 31. december 2022. For støtteberettigede forsøgsvindmøller, der endnu ikke er nettilsluttet, kan tilsagnsmodtager finde information om ansøgningsprocessen om udbetaling herunder.

Pristillæg for vindmøller – ordningen udløb 21. februar 2018

Når der planlægges og opstilles nye vindmøller, kan naboerne til de nye vindmøller, opstillere af vindmøllerne og de kommuner, som vindmøllerne opstilles i, have en række forpligtelser ifølge lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven).

Læs lovbekendtgørelse nr. 356 af 4. april 2019 på retsinformation.dk

Pristillæg

Størrelsen på pristillægget til landvindmøller afhænger af, hvornår vindmøllerne er tilsluttet elnettet.

For vindmøller som er nettilsluttet inden 21. februar 2018 ydede staten et pristillæg på 25 øre/kWh i tillæg til markedsprisen for den elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet.

For vindmøller som er nettilsluttet efter den 20. februar 2018, er det ikke længere muligt at søge om et pristillæg på 25 øre/kWh.

Regeringen og Dansk folkeparti har den 26. september 2017 indgået en aftale, der lader solceller og vindmøller konkurrere om at levere mest grøn strøm til forbrugerne i årlige udbud i 2018 og 2019. Det er således muligt for landvindmøller, åben dør-havvindmøller og/eller solcelleanlæg at deltage i det teknologineutrale udbud for 2019. Det teknologineutrale udbud gælder for fabriksnye anlæg, hvor arbejdet på projektet ikke er påbegyndt og ikke omfatter anlæg nettilsluttet i egen forbrugsinstallation.

Energistyrelsen modtog for det teknologineutrale udbud i 2018 i alt 17 ansøgninger med projekter på i alt ca. 260 MW landvindmøller og ca. 280 MW solcelleanlæg. Der blev herefter indgået 6 kontrakter, heraf 3 kontrakter med ca. 165 MW landvindmøller og 3 kontrakter med ca. 104 MW solcelleanlæg.  Det vægtede gennemsnitslige vindende pristillæg var på 2,28 øre/kWh.

Det teknologineutrale udbud for 2019 forventes at løbe efter sommerferien.

Læs mere om reglerne for det teknologineutrale udbud her:

Teknologineutrale udbud 2018-2019

Pristillæg for forsøgsvindmøller inden for et af de to nationale testcentre - ordningen udløb 31. december 2022

Siden 2018 og frem til 2022 har forsøgsmøller på de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre kunne søge om støtte i tillæg til markedsprisen for den strøm, der produceres på forsøgsvindmøllerne. Tilsagnsmodtagere, der har modtaget tilsagn om støtte inden ordningen udløb i 2022, kan nedenfor læse om ansøgningsprocessen for at søge om selve udbetalingen af pristillæg.

Ansøgning om udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn

Når du har modtaget et tilsagn om pristillæg fra Energistyrelsen, kan du gå i gang med at etablere og nettilslutte forsøgsvindmøllen. Først når elinstallatøren efter anvisning fra netvirksomheden har nettilsluttet forsøgsvindmøllen, og netvirksomheden har anmeldt møllen til stamdataregisteret, kan du søge om afgørelse om udbetaling af pristillæg på baggrund af det meddelte tilsagn.

Energistyrelsen skal have modtaget en fyldestgørende ansøgning om udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn om pristillæg inden tre måneder efter nettilslutning. Energistyrelsen kan ikke meddele dispensation fra kravet om modtagelse af ansøgning inden tre måneder efter nettilslutning.

Ansøgningen om udbetaling af pristillæg skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Dokumentation for, at vindmøllen eller vindmøllerne på tidspunktet for nettilslutning er certificeret i overensstemmelse med definitionen i § 2, nr. 1, af en forsøgsvindmølle.
 • En bekræftelse fra ansøger på, at værditabsordningen er gennemført, hvis projektet er omfattet af værditabsordningen i §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi.
 • Dokumentation for, at vindmøllen eller vindmøllerne er anmeldt til det register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning (Stamdataregisteret).
 • En bekræftelse fra ansøger på, at vindmøllen eller vindmøllerne er nettilsluttet senest to år efter meddelelse af tilsagn.
 • En bekræftelse fra ansøger på, at vindmøllen eller vindmøllernes installerede effekt er som oplyst, jf. § 9, stk. 8, nr. 8, eller vindmøllen eller vindmøllernes installerede effekt målt i megawatt i forsøgsperioden, hvis den afviger fra den oplyste effekt.
 • En angivelse af vindmøllen eller vindmøllernes unikke serienummer.
 • En bekræftelse af og dokumentation for, at vindmøllen eller vindmøllerne er fabriksnye eller nyerhvervede og højst fem år gamle og ombyggede til forsøg og demonstration.

Ansøgningsblanketten, som skal anvendes til at ansøge om udbetaling af pristillæg, finder du nederst på siden under blanketter. Ansøgningen skal indsendes til Energistyrelsen enten på mail til fo@ens.dk, med e-Boks eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg.

Hvis du ikke når at nettilslutte forsøgsvindmøllen inden 2 år fra tidspunktet for afgørelse om tilsagn, vil tilsagnet bortfalde. Det er dog muligt at søge og opnå dispensation fra denne 2 års frist, hvis den manglende nettilslutning inden 2 år skyldes forhold, der ikke kan tilregnes vindmølleejeren og det er en af, eller flere af, følgende omstændigheder:

 • Energistyrelsens forhold.
 • Forhold, der opstår uden ansøgers skyld, og over hvilke ansøger ikke er herre, fx krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk.
 • Nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig foreligger i væsentlig større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
 • Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes vindmølleejerens forhold
 • Beslutning om opsættende virkning truffet af et klagenævn eller domstol
 • Netvirksomheden eller Energinet ikke er klar til at tilslutte vindmøllerne til det danske kollektive elforsyningsnet med sin fulde effekt inden for fristen for nettilslutning, fordi vindmølleejeren ikke har kunnet opnå de nødvendige tilladelser, dispensationer og godkendelser fra myndigheder på trods af, at vindmølleejeren har ansøgt om tilladelse eller godkendelser hos de relevante myndigheder mere end 1 år, før forpligtelsen til nettilslutning indtræder.
 • Hvis arkæologiske undersøgelser medfører, at projektet skal standses i medfør af Museumsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.

Det er vindmølleejeren, som skal dokumentere, at en eller flere af ovennævnte omstændigheder er eller har været til stede.

Pristillæg for forsøgsvindmøller uden for de to nationale testcentre - ordningen udløb 31. december 2022

Forsøgsmøller på land støttes under en særordning for forsøgsmøller uden for de to nationale testcentre for store vindmøller. Midlerne søges efter først-til-mølle-princippet. Formålet med ordningen er at understøtte og bidrage til at styrke forholdene for forsøgsmøller i Danmark og fastholde Danmarks position som et globalt foregangsland inden for test og udvikling af vindmøller. 

Med ordningen undtages forsøgsmøller fra udbud. Puljen til støtte af forsøgsmøller uden for centrene var på 10 MW i 2018, 25 MW i 2019 og er på 30 MW i 2020 og 2021. Der er i 2022 afsat yderligere 30 MW kr. for tilsagn meddelt til forsøgsmøller uden for de to nationale testcentre. Der gives støtte i en periode på 20 år, hvor forsøgsmøller, der opnår tilsagn i 2022, modtager et pristillæg på 1,54 øre pr. kWh.

Reglerne har hjemmel i lov om fremme af vedvarende energi, og er udmøntet i bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller uden for de to nationale testcentre.

Puljen i 2022

I 2022 kan Energistyrelsen inden for en pulje på i alt 30 MW træffe afgørelse om tilsagn om pristillæg for elektricitet produceret på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre.

Fristen for at indsende en fyldestgørende ansøgning om tilsagn om pristillæg til Energistyrelsen er den 21. november 2022. Energistyrelsen kan alene træffe afgørelse om tilsagn om pristillæg i perioden til og med den 16. december 2022.

Pristillægget fastsættes til 1,54 øre pr. kWh, og ydes i en periode på 20 år fra nettilslutningen. Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om pristillæg i den rækkefølge, som Energistyrelsen modtager fyldestgørende ansøgninger i.

Reglerne om pristillæg til forsøgsvindmøller er reguleret i § 35 d i lov om fremme af vedvarende energi jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2. september 2021, som ændret ved lov nr. 499 af 1. maj 2019 (herefter VE-loven) og i bekendtgørelse nr. 2137 af 27. november 2021 om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre (herefter bekendtgørelsen).  Læs § 1, nr. 3, i lov nr. 499 af 1. maj 2019 på retsinformation.dk  samt bekendtgørelse nr. 2137 af 27. november 2021 på retsinformation.dk.

Nedenfor finder du vejledning til, hvordan du ansøger om tilsagn om pristillæg og udbetaling af pristillæg til forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre efter denne ordning.

Ansøgning om tilsagn om pristillæg

Energistyrelsen skal have modtaget en fyldestgørende ansøgning om tilsagn om pristillæg senest den 21. november 2022. Ansøgningstidspunktet regnes fra den dag, hvor Energistyrelsen har modtaget en fyldestgørende ansøgning. Der skal foreligge en ansøgning pr. projekt, og ansøgningen skal være indgives inden projektets påbegyndelse. Projektets påbegyndelse er defineret i VE-lovens § 5, stk. 1, nr. 9. Ifølge denne bestemmelse er tidspunktet for projektets påbegyndelse:

 • Enten påbegyndelse af arbejdet på investeringsprojektet eller
 • Det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel, alt efter hvad der indtræder først.

Ansøgningen om tilsagn om pristillæg skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Navn på ansøger.
 • Bopælsadresse på ansøger.
 • CPR-nr. eller CVR-nr. på ansøger samt oplysninger om virksomhedens størrelse.
 • Telefonnummer eller e-mailadresse på en kontaktperson.
 • En beskrivelse af projektet, herunder projektets forventede start- og slutdato samt forventet dato for nettilslutning.
 • Oplysning om projektomkostninger, herunder forventede købspris for vindmøllen eller vindmøllerne, installationsomkostninger, driftsomkostninger og eventuelle andre omkostninger, jf. dog § 3, nr. 12.
 • En beskrivelse af situationen uden støtte. For store virksomheder skal dokumentation for situationen uden støtte indsendes.
 • GPS-koordinater for vindmøllen eller vindmøllernes forventede placering.
 • Vindmøllen eller vindmøllernes forventede installerede effekt målt i megawatt i forsøgsperioden.
 • Dokumentation for tegningsreglen for juridisk personer.
 • En bekræftelse fra ansøger på, at følgende betingelser er overholdt jf. bekendtgørelsens § 3, nr. 1-3.
 1. Ansøger skal have opnået tilsagn om pristillæg inden projektets påbegyndelse, jf. definitionen af projektets påbegyndelse i § 5, stk. 1, nr. 9, i lov om fremme af vedvarende energi.
 2. Antallet af vindmøller med samme tilslutningspunkt til elnettet må ikke overstige 6.
 3. Ansøger må ikke modtage anden offentlig støtte til vindmølleprojektet.
 • En bekræftelse fra ansøger på, at vindmøllerne vil være fabriksnye eller nyerhvervede og højst fem år gamle og ombyggede til forsøg og demonstration jf. bekendtgørelsens i § 3, nr. 10.
 • En tro- og loveerklæring fra ansøger på, at følgende betingelser er overholdt jf. bekendtgørelsens § 3, nr. 4-5.
 1. Ansøger må ikke have modtaget et krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere endelig afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, og som ikke er efterkommet fuldt ud.
 2. Ansøger må ikke være kriseramt.

Ansøgningsblanketten, som skal anvendes til at ansøge om tilsagn om pristillæg, finder du nederst på siden under blanketter. Ansøgningen skal indsendes til Energistyrelsen enten på mail til fo@ens.dk, med e-Boks eller med almindelig post til postadressen: Energistyrelsen, Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg.

Ansøgning om udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn

Når du har modtaget et tilsagn om pristillæg fra Energistyrelsen, kan du gå i gang med at etablere og nettilslutte din forsøgsvindmølle. Først når din elinstallatør efter anvisning fra din netvirksomhed har nettilsluttet din forsøgsvindmølle, og din netvirksomhed har anmeldt møllen til stamdataregisteret, kan du søge om afgørelse om udbetaling af pristillæg på baggrund af dit tilsagn.

Energistyrelsen skal have modtaget en fyldestgørende ansøgning om udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn om pristillæg inden tre måneder efter nettilslutning. Energistyrelsen kan ikke meddele dispensation fra kravet om modtagelse af ansøgning inden tre måneder efter nettilslutning.

Ansøgningen om udbetaling af pristillæg skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Dokumentation for, at vindmøllen eller vindmøllerne på tidspunktet for nettilslutning er certificeret i overensstemmelse med definitionen i § 2, nr. 1, af en forsøgsvindmølle.
 • En bekræftelse fra ansøger på, at værditabsordningen er gennemført, hvis projektet er omfattet af værditabsordningen i §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi.
 • Dokumentation for, at vindmøllen eller vindmøllerne er anmeldt til det register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning (Stamdataregisteret).
 • En bekræftelse fra ansøger på, at vindmøllen eller vindmøllerne er nettilsluttet senest to år efter meddelelse af tilsagn.
 • En bekræftelse fra ansøger på, at vindmøllen eller vindmøllernes installerede effekt er som oplyst, jf. § 9, stk. 8, nr. 9, eller vindmøllen eller vindmøllernes installerede effekt målt i megawatt i forsøgsperioden, hvis den afviger fra den oplyste effekt.
 • En angivelse af vindmøllen eller vindmøllernes unikke serienummer.
 • En bekræftelse af og dokumentation for, at vindmøllen eller vindmøllerne er fabriksnye eller nyerhvervede og højst fem år gamle og ombyggede til forsøg og demonstration.

Ansøgningsblanketten, som skal anvendes til ansøge om udbetaling af pristillæg, finder du nederst på siden under blanketter. Ansøgningen skal indsendes til Energistyrelsen enten på mail til fo@ens.dk, med e-Boks eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg.

Hvis du ikke når at nettilslutte din forsøgsvindmølle inden 2 år fra tidspunktet for afgørelse om tilsagn, vil tilsagnet bortfalde. Det er dog muligt at søge og opnå dispensation fra denne 2 års frist, hvis den manglende nettilslutning inden 2 år skyldes forhold, der ikke kan tilregnes dig, som vindmølleejer, og det er en følge af en eller flere af følgende omstændigheder:

 • Energistyrelsens forhold.
 • Forhold, der opstår uden ansøgers skyld, og over hvilke ansøger ikke er herre, fx krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk.
 • Nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig foreligger i væsentlig større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
 • Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes vindmølleejerens forhold
 • Beslutning om opsættende virkning truffet af et klagenævn eller domstol
 • Netvirksomheden eller Energinet ikke er klar til at tilslutte vindmøllerne til det danske kollektive elforsyningsnet med sin fulde effekt inden for fristen for nettilslutning, fordi vindmølleejeren ikke har kunnet opnå de nødvendige tilladelser, dispensationer og godkendelser fra myndigheder på trods af, at vindmølleejeren har ansøgt om tilladelse eller godkendelser hos de relevante myndigheder mere end 1 år, før forpligtelsen til nettilslutning indtræder.
 • Hvis arkæologiske undersøgelser medfører, at projektet skal standses i medfør af Museumsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.

Det er vindmølleejeren, som skal dokumentere, at en eller flere af ovennævnte omstændigheder er eller har været til stede.

Vindmølleafregning

Tabel over faktisk vindmølleafregning omfatter vindmøller, der er mellem 10 og 20 år gamle, og som har opbrugt deres fuldlastkvote. Vindmøllerne er ikke aftagepligtige, men modtager en markedsbestemt afregningspris fra den valgte kommercielle aktør/Energistyrelsen.

Den markedsbestemte afregningspris er lig markedsværdien af produktionen med fradrag af den kommercielle aktørs omkostninger til administration, ubalancer og nettarif for østdansk produktion m.v.

De modtager derudover pristillæg og en balancegodtgørelse på 0,9 øre/kWh fra Energistyrelsen. Pristillægget beregnes som 36 øre/kWh minus månedens gennemsnitlige spotpris (vægtet gennemsnit), dog højst 10 og mindst 0 øre/kWh.

Tabel over faktisk vindmølleafregning 2024

Tabel over faktisk vindmølleafregning 2023

Tabel over faktisk vindmølleafregning 2022

Tabel over faktisk vindmølleafregning 2021

Tabel over faktisk vindmølleafregning 2020

Tabel over faktisk vindmølleafregning 2019

Tabel over faktisk vindmølleafregning 2018

Tabel over faktisk vindmølleafregning 2017

Ejerskifte

Når en vindmølle skifter ejer, skal der anmeldes ejerskifte til Energistyrelsen, hvis anlægget er godkendt til pristillæg eller andre ydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 6. februar 2024 om fremme af vedvarende energi. Andre ydelser kan eksempelvis være balancegodtgørelse.

Energistyrelsen registrerer ikke ejeroplysninger på anlæg, som ikke er godkendt til pristillæg eller andre ydelser.

Alle tegningsberettigede parter skal underskrive ansøgningsblanketten, dvs. både sælger og køber.

Hvis tegningsregler ikke fremgår tydeligt på cvr.dk, skal tegningsregler medsendes.

Du melder ejerskifte ved at udfylde og sende nedenstående blanket til Energistyrelsen.

Anmeld ejerskifte af vindmølle