Vindmøller

De fire ordninger

Energistyrelsen administrerer fire ordninger i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), som har til hensigt at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen med vindmøller på land. Læs om de fire ordninger nedenfor:

Information til vindmølleopstiller

Ejerskifte

Når en vindmølle skifter ejer, skal der meldes ejerskifte til Energistyrelsen. Du melder ejerskifte ved at udfylde og sende nedenstående blanket til Energistyrelsen:

Anmeld ejerskifte af vindmølle

Vindmølleafregning

Tabel over faktisk vindmølleafregning omfatter vindmøller, der er mellem 10 og 20 år gamle, og som har opbrugt deres fuldlastkvote. Vindmøllerne er ikke aftagepligtige, men modtager en markedsbestemt afregningspris fra den valgte kommercielle aktør/Energistyrelsen.

Den markedsbestemte afregningspris er lig markedsværdien af produktionen med fradrag af den kommercielle aktørs omkostninger til administration, ubalancer og nettarif for østdansk produktion m.v.

De modtager derudover pristillæg og en balancegodtgørelse på 0,9 øre/kWh fra Energistyrelsen. Pristillægget beregnes som 36 øre/kWh minus månedens gennemsnitlige spotpris (vægtet gennemsnit), dog højst 10 og mindst 0 øre/kWh.

Tabel over faktisk vindmølleafregning 2018

Tabel over faktisk vindmølleafregning 2017

Pristillæg for vindmøller

Når der planlægges og opstilles nye vindmøller, kan naboerne til de nye vindmøller, opstillere af vindmøllerne og de kommuner, som vindmøllerne opstilles i, have en række forpligtelser ifølge lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven).

Pristillæg

Der gælder forskellige afregningsregler for elektricitet produceret af vindmøller afhængig af vindmøllens alder, installerede effekt og den aktuelle markedspris.

Det fremgår af VE-lovens § 35 a, at der kan opnås pristillæg til elektricitet produceret på fabriksnye vindmøller nettilsluttet i perioden fra og med den 1. januar 2014 til og med den 20. februar 2018, bortset fra vindmøller som er nettilsluttet i egen forbrugsinstallation, jf. VE-lovens § 41 (husstandsvindmøller), og havvindmøller omfattet af §§ 35 b og 37.

Fabriksny vindmølle opstillet på godkendt certifikat

For elektricitet produceret på landvindmøller tilsluttet efter 1. januar 2014 og inden den 21. februar 2018 ydes et pristillæg på 25 øre/kWh, med et loft på markedspris plus pristillæg på 58 øre/kWh. Det betyder, at hvis markedsprisen på el overstiger 33 øre/kWh, reduceres tillægget for hver øre markedsprisen stiger yderligere. Pristillægget ydes for en elproduktion, der afhænger af både generatorens effekt og møllevingernes størrelse. Det gives nemlig for en elproduktion der regnes ud således:

Mølleeffekt i MW gange 6.600 timer plus rotorarealet i m 2 gange 5,6 MWh/m2.

Når denne mængde strøm er blevet produceret, vil strømmen skulle afsættes til markedspris. Dog ydes der en godtgørelse for balanceringsomkostningerne på 1,3 øre/kWh i indtil 20 år fra møllens nettilslutning.

Krav til udbetaling af pristillæg

Før Energistyrelsen kan træffe afgørelse om udbetaling af pristillæg for vindmøller skal følgende forhold være opfyldt:

  • Vindmøllen skal have gennemført henholdsvis værditabsordningen i §§ 6-12 og køberetsordningen i §§ 13-17, jf. § 54 i VE-loven, såfremt vindmøllen er omfattet af disse to ordninger.
  • Vindmøllen skal opfylde de materielle betingelser for opnåelse af pristillæg, jf. § 35a i VE-loven.

Afgørelse om pristillæg forudsætter nettilslutning, idet afgørelsen afhænger af relevant dokumentation, blandt andet af et gyldigt certifikat, idet certifikattypen har afgørende betydning for, om der kan opnås pristillæg efter § 35 a. Certifikattypen skal således være godkendt og fremgå af Energistyrelsens godkendelsessekretariat for vindmøllers hjemmeside.

Åbningstider i V.E.-administrationen

Mandag til fredag

fra kl. 9:00 til kl. 14:00

 

Kontakt V.E.-administrationen

Email: VE@ens.dk

Telefon: 70 21 50 74