Vindmøller

De fire ordninger

Energistyrelsen administrerer fire ordninger i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), som har til hensigt at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen med vindmøller på land. Læs om de fire ordninger nedenfor:

Information til vindmølleopstiller

Ejerskifte

Når en vindmølle skifter ejer, skal der meldes ejerskifte til Energistyrelsen. Du melder ejerskifte ved at udfylde og sende nedenstående blanket til Energistyrelsen:

Anmeld ejerskifte af vindmølle

Vindmølleafregning

Tabel over faktisk vindmølleafregning omfatter vindmøller, der er mellem 10 og 20 år gamle, og som har opbrugt deres fuldlastkvote. Vindmøllerne er ikke aftagepligtige, men modtager en markedsbestemt afregningspris fra den valgte kommercielle aktør/Energistyrelsen.

Den markedsbestemte afregningspris er lig markedsværdien af produktionen med fradrag af den kommercielle aktørs omkostninger til administration, ubalancer og nettarif for østdansk produktion m.v.

De modtager derudover pristillæg og en balancegodtgørelse på 0,9 øre/kWh fra Energistyrelsen. Pristillægget beregnes som 36 øre/kWh minus månedens gennemsnitlige spotpris (vægtet gennemsnit), dog højst 10 og mindst 0 øre/kWh.

Tabel over faktisk vindmølleafregning 2018

Tabel over faktisk vindmølleafregning 2017

Pristillæg for vindmøller

Når der planlægges og opstilles nye vindmøller, kan naboerne til de nye vindmøller, opstillere af vindmøllerne og de kommuner, som vindmøllerne opstilles i, have en række forpligtelser ifølge lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven).

Pristillæg

Der gælder forskellige afregningsregler for elektricitet produceret af vindmøller afhængig af vindmøllens alder, installerede effekt og den aktuelle markedspris.

Det fremgår af VE-lovens § 35 a, at der kan opnås pristillæg til elektricitet produceret på fabriksnye vindmøller nettilsluttet i perioden fra og med den 1. januar 2014 til og med den 20. februar 2018, bortset fra vindmøller som er nettilsluttet i egen forbrugsinstallation, jf. VE-lovens § 41 (husstandsvindmøller), og havvindmøller omfattet af §§ 35 b og 37.

Fabriksny vindmølle opstillet på godkendt certifikat

For elektricitet produceret på landvindmøller tilsluttet efter 1. januar 2014 og inden den 21. februar 2018 ydes et pristillæg på 25 øre/kWh, med et loft på markedspris plus pristillæg på 58 øre/kWh. Det betyder, at hvis markedsprisen på el overstiger 33 øre/kWh, reduceres tillægget for hver øre markedsprisen stiger yderligere. Pristillægget ydes for en elproduktion, der afhænger af både generatorens effekt og møllevingernes størrelse. Det gives nemlig for en elproduktion der regnes ud således:

Mølleeffekt i MW gange 6.600 timer plus rotorarealet i m 2 gange 5,6 MWh/m2.

Når denne mængde strøm er blevet produceret, vil strømmen skulle afsættes til markedspris. Dog ydes der en godtgørelse for balanceringsomkostningerne på 1,3 øre/kWh i indtil 20 år fra møllens nettilslutning.

Krav til udbetaling af pristillæg

Før Energistyrelsen kan træffe afgørelse om udbetaling af pristillæg for vindmøller skal følgende forhold være opfyldt:

 • Vindmøllen skal have gennemført henholdsvis værditabsordningen i §§ 6-12 og køberetsordningen i §§ 13-17, jf. § 54 i VE-loven, såfremt vindmøllen er omfattet af disse to ordninger.
 • Vindmøllen skal opfylde de materielle betingelser for opnåelse af pristillæg, jf. § 35a i VE-loven.

Afgørelse om pristillæg forudsætter nettilslutning, idet afgørelsen afhænger af relevant dokumentation, blandt andet af et gyldigt certifikat, idet certifikattypen har afgørende betydning for, om der kan opnås pristillæg efter § 35 a. Certifikattypen skal således være godkendt og fremgå af Energistyrelsens godkendelsessekretariat for vindmøllers hjemmeside.

Pristillæg for forsøgsvindmøller inden for et af de to nationale testcentre

Puljen i 2018 på 10 MW er pr. 3. november 2018 opbrugt

Pulje i 2018

I 2018 kan Energistyrelsen inden for en pulje på i alt 102 mio. kr. træffe afgørelse om tilsagn om pristillæg til forsøgsvindmøller inden for et af de to nationale testcentre ved Høvsøre og Østerild. Fristen for at indsende en fyldestgørende ansøgning om tilsagn om pristillæg i 2018 til Energistyrelsen er 7. december 2018. Energistyrelsen kan alene træffe afgørelse om tilsagn om pristillæg i perioden 1. juli til og med 31. december 2018.

Pristillægget fastsættes til 13 øre pr. kWh, som ydes i en periode på 3 år fra nettilslutningen. Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om pristillæg i den rækkefølge, som Energistyrelsen modtager fyldestgørende ansøgninger i.

Reglerne om pristillæg til forsøgsvindmøller er reguleret i § 35 c i lov om fremme af vedvarende energi jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 27. juni 2018 om fremme af vedvarende energi og i bekendtgørelse nr. 932 af 27. juni 2018 om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land

Nedenfor finder du vejledning til, hvordan du ansøger om tilsagn om pristillæg og udbetaling af pristillæg til forsøgsvindmøller inden for et af de to nationale testcentre ved Høvsøre og Østerild.

Ansøgning om tilsagn om pristillæg

Ansøgningsblanketten som skal anvendes til at ansøge om tilsagn om pristillæg finder du nederst på siden under blanketter. Ansøgningen skal indgives inden projektets påbegyndelse. Projektets påbegyndelse er defineret i VE-lovens § 5, stk. 1, nr. 6. Ifølge denne bestemmelse er tidspunktet for projektets påbegyndelse:

 • Enten påbegyndelse af arbejdet på investeringsprojektet eller
 • Det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel, alt efter hvad der indtræder først.

Ud over de oplysninger og erklæringer som skal angives i ansøgningsblanketten skal der også indsendes dokumentation for certificering af vindmøllen eller vindmøllerne i overensstemmelse med definitionen af en forsøgsvindmølle i § 2 i bekendtgørelse nr. 932 af 27. juni 2018. Ifølge denne bestemmelse er en forsøgsvindmølle i denne bekendtgørelse defineret som en vindmølle som opstilles på et af de to nationale testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild og som er prototypecertificeret.

Der skal endvidere også indsendes dokumentation for at ansøger har adgang eller vil få adgang til at etablere vindmøllen eller vindmøllerne på et af de to nationale testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild.

Ansøgning om tilsagn om pristillæg skal indsendes til Energistyrelsen enten på mail til ve@ens.dk, med e-boks eller med almindelig post til postadressen, Energistyrelsen, Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg.

Ansøgning om udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn

Når du har modtaget et tilsagn fra Energistyrelsen kan du gå i gang med at etablere og nettilslutte din forsøgsvindmølle. Først når din elinstallatør efter anvisning fra din netvirksomhed har nettilsluttet din forsøgsvindmølle og din netvirksomhed har anmeldt møllen til stamdataregisteret, kan du søge om afgørelse om udbetaling af pristillæg på baggrund af dit tilsagn.

Ansøgningsblanketten som skal anvendes til ansøge om tilsagn om pristillæg finder du nederst på siden under blanketter.

Før Energistyrelsen kan træffe afgørelse om udbetaling af pristillægget skal følgende forhold være opfyldt:

 • Vindmøllen skal være anmeldt til stamdataregisteret
 • Vindmøllen skal være nettilsluttet senest to år fra afgørelse om tilsagn medmindre ansøgeren har opnået dispensation herfor
 • Vindmøllen har den installerede effekt som er oplyst i ansøgning om tilsagn til pristillæg
 • Vindmøllen er fabriksny
 • Bekræftelserne vedrørende evt. krav om tilbagebetaling af støtte fortsat er som oplyst på ansøgning om tilsagn
 • Bekræftelsen vedrørende kriseramt fortsat er som oplyst på ansøgning om tilsagn
 • Projekter omfattet af værditabsordningen i §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi har opfyldt kravene i § 54 i samme lov.

Ansøgning om udbetaling af pristillægget skal indsendes til Energistyrelsen enten på mail til ve@ens.dk, med e-boks eller med almindelig post til Energistyrelsen, Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg.

Hvis du ikke når at nettilslutte din forsøgsvindmølle inden 2 år fra tidspunktet for afgørelse om tilsagn, vil tilsagnet bortfalde. Det er dog muligt at søge og opnå dispensation fra denne 2 års frist, hvis den manglende nettilslutning inden 2 år skyldes forhold, der ikke kan tilregnes dig, som vindmølleejer og det er en følge af en eller flere af følgende omstændigheder:

 • Energistyrelsens forhold
 • Krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk
 • Nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig foreligger i væsentlig større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn
 • Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes vindmølleejerens forhold
 • Beslutning om opsættende virkning truffet af et klagenævn eller domstol
 • Netvirksomheden eller Energinet ikke er klar til at tilslutte vindmøllerne til det danske kollektive elforsyningsnet med sin fulde effekt indenfor fristen for nettilslutning, fordi vindmølleejeren ikke har kunnet opnå de nødvendige tilladelser, dispensationer og godkendelser fra myndigheder på trods af, at vindmølleejeren har ansøgt om tilladelse eller godkendelser hos de relevante myndigheder mere end 1 år, før forpligtelsen til nettilslutning indtræder.
 • Hvis arkæologiske undersøgelser medfører, at projektet skal standses i medfør af Museumsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.

Det er vindmølleejeren som skal dokumentere, at en eller flere af ovennævnte omstændigheder er eller har været til stede.

Pristillæg for vindmøller på land (særordning for mindre landvindprojekter)

Puljen i 2018 på 40 mio. kr. er pr. 20. november 2018 opbrugt. Dette betyder, at det ikke længere er muligt at opnå tilsagn om pristillæg i puljen for 2018.

Pulje i 2018

I 2018 kan Energistyrelsen inden for en pulje på i alt 40 mio. kr. træffe afgørelse om tilsagn om pristillæg for elektricitet produceret på fabriksnye vindmøller på land. Fristen for at indsende en fyldestgørende ansøgning om tilsagn om pristillæg i 2018 til Energistyrelsen er 4. november 2018. Energistyrelsen kan alene træffe afgørelse om tilsagn om pristillæg frem til og med 26. november 2018.

Pristillægget fastsættes til 13 øre pr. kWh, og ydes i en periode på 20 år fra nettilslutningstidspunktet. Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om pristillæg i den rækkefølge, som Energistyrelsen modtager fyldestgørende ansøgninger i.

Reglerne om pristillæg til vindmøller på land (særordning for mindre landvindprojekter) er reguleret i § 35 f i lov om fremme af vedvarende energi jf. lovbekendtgørelse nr. 1194 af 28. september 2018 om fremme af vedvarende energi og bekendtgørelse nr. 1185 af 26. september 2018 om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

Nedenfor finder du vejledning til, hvordan du ansøger om tilsagn om pristillæg og udbetaling af pristillæg til vindmøller på land på denne særordning for mindre landvindprojekter.

Ansøgning om tilsagn om pristillæg

Ansøgningsblanketten som skal anvendes til at ansøge om tilsagn om pristillæg finder du nederst på siden under blanketter. Ansøgningen skal indgives inden projektets påbegyndelse. Projektets påbegyndelse er defineret i VE-lovens § 5, stk. 1, nr. 6. Ifølge denne bestemmelse er tidspunktet for projektets påbegyndelse:

 • Enten påbegyndelse af arbejdet på investeringsprojektet eller
 • Det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel, alt efter hvad der indtræder først.

Ud over de oplysninger og erklæringer som skal angives i ansøgningsblanketten skal der også indsendes dokumentation for tegningsregel for juridiske personer, dokumentation for vedtaget lokalplan ved Kommunalbestyrelsen inden den 1. januar 2017 og dokumentation for at projektet har været behandlet ved Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet som en klagesag i perioden fra og med 1. januar 2017 til og med den 31. december 2017.

Ansøgning om tilsagn om pristillæg skal indsendes til Energistyrelsen enten på mail til ve@ens.dk, med e-boks eller med almindelig post til postadressen, Energistyrelsen, Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg.

Ansøgning om udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn

Når du har modtaget et tilsagn om pristillæg fra Energistyrelsen kan du gå i gang med at etablere og nettilslutte din vindmølle/dine vindmøller. Først når din elinstallatør efter anvisning fra din netvirksomhed har nettilsluttet din vindmølle/dine vindmøller og din netvirksomhed har anmeldt møllen til Stamdataregisteret, kan du søge om afgørelse om udbetaling af pristillæg på baggrund af dit tilsagn.

Ansøgningsblanketten som skal anvendes til at ansøge om udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn finder du nederst på siden under blanketter.

Før Energistyrelsen kan træffe afgørelse om udbetaling af pristillægget skal følgende forhold være opfyldt:

 • Vindmøllen/vindmøllerne skal være anmeldt til Stamdataregisteret.
 • Vindmøllen/vindmøllerne skal være nettilsluttet senest den 31. december 2020.
 • Energistyrelsen har modtaget en fyldestgørende ansøgning om udbetaling af pristillæg senest den 31. marts 2021.
 • Der er vedlagt dokumentation for at vindmølleprojektet opfylder kravene om at der i 2017 skal være sket behandling af en klagesag vedrørende projektet i Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Der er vedlagt dokumentation for at en lokalplan for projektet er vedtaget inden den 1. januar 2017.
 • Projektet maksimalt udgør seks vindmøller.
 • Bekræftelserne vedrørende evt. krav om tilbagebetaling af støtte fortsat er som oplyst på ansøgning om tilsagn.
 • Bekræftelsen vedrørende kriseramt fortsat er som oplyst på ansøgningen om tilsagn
 • Bekræftelsen om af vindmølleprojektet ikke modtager eller har modtaget anden støtte, fortsat er som oplyst i ansøgning om tilsagn.
 • Vindmøllen/vindmøllerne er fabriksnye
 • Projektet har gennemført værditabsordningen i §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi, hvor dette er påkrævet samt opnået godkendelser i henhold til § 54 i samme lov.

Ansøgning om udbetaling af pristillægget skal indsendes til Energistyrelsen enten på mail til ve@ens.dk, med e-boks eller med almindelig post til postadressen, Energistyrelsen, Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg.

Hvis et vindmølleprojekt, som har fået tilsagn om pristillæg fra Energistyrelsen, ikke nettilsluttes senest den 31. december 2020, bortfalder tilsagnet.

Overdragelse af tilsagn om pristillæg til andre

Tilsagn om pristillæg efter denne særordning for mindre landvindprojekter kan ikke overdrages til andre.

Pristillæg for forsøgsvindmøller uden for de to nationale testcentre

Pulje i 2018

I 2018 kan Energistyrelsen inden for en pulje på i alt 10 MW træffe afgørelse om tilsagn om pristillæg for elektricitet produceret på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre.

Fristen for at indsende en fyldestgørende ansøgning om tilsagn om pristillæg i 2018 til Energistyrelsen er den 7. december 2018. Energistyrelsen kan alene træffe afgørelse om tilsagn om pristillæg frem til og med den 31. december 2018.

Pristillægget fastsættes til 11 øre pr. kWh, og ydes i en periode på 20 år fra nettilslutningen. Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om pristillæg i den rækkefølge, som Energistyrelsen modtager fyldestgørende ansøgninger i.

Reglerne om pristillæg til forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre er reguleret i § 35 d i lov om fremme af vedvarende energi jf. lovbekendtgørelse nr. 1194 af 28. september 2018 (herefter VE-loven) og bekendtgørelse nr. 1244 af 30. oktober 2018 om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre (herefter bekendtgørelsen).

Nedenfor finder du vejledning til, hvordan du ansøger om tilsagn om pristillæg og udbetaling af pristillæg til forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testecentre efter denne ordning.

Ansøgning om tilsagn om pristillæg

Ansøgningsblanketten som skal anvendes til at ansøge om tilsagn om pristillæg finder du nederst på siden under blanketter. Ansøgningen skal indgives inden projektets påbegyndelse. Projektets påbegyndelse er defineret i VE-lovens § 5, stk. 1, nr. 6. Ifølge denne bestemmelse er tidspunktet for projektets påbegyndelse:

 • Enten påbegyndelse af arbejdet på investeringsprojektet eller
 • Det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel, alt efter hvad der indtræder først.

Ud over de oplysninger og erklæringer, som skal angives i ansøgningsblanketten skal der også indsendes dokumentation for tegningsreglen for juridiske personer.

Ansøgning om tilsagn om pristillæg skal indsendes til Energistyrelsen enten på mail til ve@ens.dk, med e-boks eller med almindelig post til postadressen, Energistyrelsen, Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg.

Ansøgning om udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn

Når du har modtaget et tilsagn om pristillæg fra Energistyrelsen kan du gå i gang med at etablere og nettilslutte din vindmølle/dine vindmøller. Først når din elinstallatør efter anvisning fra din netvirksomhed har nettilsluttet din vindmølle/dine vindmøller og din netvirksomhed har anmeldt møllen til Stamdataregisteret, kan du søge om afgørelse om udbetaling af pristillæg på baggrund af dit tilsagn.

Ansøgningsblanketten som skal anvendes til at ansøge om udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn finder du nederst på siden under blanketter.

Før Energistyrelsen kan træffe afgørelse om udbetaling af pristillægget skal følgende forhold være opfyldt:

 • Vindmøllen/vindmøllerne er certificeret i overensstemmelse med definitionen af en forsøgsvindmølle jf. § 2, nr. 1 i bekendtgørelsen.
 • Projektet har gennemført værditabsordningen i §§ 6-12 i VE-loven, hvor dette er påkrævet samt opnået godkendelser i henhold til § 54.
 • Vindmøllen/vindmøllerne er anmeldt til Stamdataregisteret.
 • Vindmøllen/vindmøllerne er nettilsluttet senest to år efter meddelelse af tilsagn medmindre der er opnået dispensation fra denne bestemmelse.
 • Vindmøllen/vindmøllerne er fabriksnye
 • Bekræftelsen om af vindmølleprojektet ikke modtager eller har modtaget anden offentlig støtte, fortsat er som oplyst i ansøgning om tilsagn.
 • Bekræftelserne vedrørende evt. krav om tilbagebetaling af støtte fortsat er som oplyst i ansøgning om tilsagn.
 • Bekræftelsen vedrørende kriseramt fortsat er som oplyst på ansøgningen om tilsagn
 • Vindmøllen/vindmøllerne har den installerede effekt som er oplyst i ansøgningen om tilsagn

Ansøgning om udbetaling af pristillægget skal indsendes til Energistyrelsen enten på mail til ve@ens.dk, med e-boks eller med almindelig post til postadressen, Energistyrelsen, Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg.

Hvis en vindmølle, som har opnået tilsagn om pristillæg fra Energistyrelsen, ikke nettilsluttes inden to år fra tidspunktet for afgørelse om tilsagn, bortfalder tilsagnet. Energistyrelsen kan dog træffe afgørelse om dispensation fra denne bestemmelse.

Frist for Energistyrelsens modtagelse af ansøgning om udbetaling af pristillæg

Energistyrelsen skal have modtaget en fyldestgørende ansøgning om udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn om pristillæg inden tre måneder efter nettilslutning. Energistyrelsen kan ikke meddele dispensation fra kravet om modtagelse af ansøgning inden tre måneder efter nettilslutning.

Blanketter

Ansøgning om tilsagn om  pristillæg til forsøgsvindmøller uden for de nationale testcentre 

Åbningstider i V.E.-administrationen

Mandag til fredag

fra kl. 9:00 til kl. 14:00

 

Kontakt V.E.-administrationen

Email: VE@ens.dk

Telefon: 70 21 50 74