Om CCS

Om CCS

CCS et afgørende værktøj, hvis vi skal kunne levere de store reduktioner af drivhusgasser, der er nødvendige for at begrænse klimaforandringerne.

Drivhusgassen CO2 er som bekendt en af hovedårsagerne til den globale opvarmning, så det haster med at få bremset udledningen af CO2 i atmosfæren. CCS er et afgørende redskab, hvis vi skal kunne levere de store reduktioner af drivhusgasser, der er nødvendige for at begrænse klimaforandringerne og mindske klimakrisen.

Sammenlignet med resten af Europa har Danmark et meget stort potentiale for CO2-lagring – både på land og til havs. Det skyldes, at opbygningen af jordlagene dybt nede i vores undergrund er særligt velegnet til både at rumme og forsegle CO2 i tusindvis af år. Inden der kan gives tilladelse til lagring af CO2, er det et lovkrav, at der først bliver udført meget grundige undersøgelser af geologi, geografi og miljø, så man er helt sikkert på, at CO2'en ikke siver op til overfladen eller forurener grundvandet.

Trods det store potentiale er CCS ikke en teknologi, der kan stå alene. Derfor sørger vi i Energistyrelsen for, at indsatsen mod klimaforandringerne baserer sig på et samspil mellem en lang række af nye, effektive teknologier som sol- og vindenergi, grøn brintproduktion og energieffektivisering, der supplerer hinanden. 

Hvorfor anvende CCS i Danmark?

I Danmark er der iværksæt flere sideløbende indsatser, som har til formål at begrænse mængden af CO2 i atmosfæren og sikre efterlevelse af målene i Danmarks klimalov. Indsatserne fokuserer hovedsageligt på energieffektivisering og omlægning fra fossile energikilder til vedvarende energi. Selv hvis de høje danske ambitioner på disse områder bliver indfriet, vil fortsat være nogle udledninger, som vi ikke kan gøre noget ved uden at fange CO2 og lagre den i undergrunden. Det kan eksempel være CO2 fra brænding af kalk til cement og CO2 fra affaldsforbrænding. Og det er særligt i disse sektorer, at CCS er tiltænkt at spille en rolle.

Desuden giver CCS mulighed for at skabe såkaldte negative udledninger, som er nødvendige, hvis vi skal nå Paris-aftalens mål om stabilisering af de globale temperaturer og samtidig nå regeringens mål om 110% CO2-reduktioner i 2050. Negative udledninger opstår blandt andet, når vi fanger og lagrer den CO2, der er i røgen fra biomassefyrende kraftvarmeanlæg, fordi planterne som afbrændes jo oprindeligt har optaget CO2 fra luften. CCS kan derfor gøre en stor forskel i forhold til at bekæmpe CO2-udledninger, som vi ellers ikke kunne gøre noget ved og til at fjerne CO2 fra atmosfæren.

CCS – en vigtig brik i indfrielsen af de danske klimamål, men ikke den eneste 

CCS er vigtig for industriens og energiproduktionens grønne omstilling samt for indfrielsen af de danske klimamål. Det er dog vigtigt at understrege, at anvendelse af CCS-teknologien i Danmark ikke er et udtryk for mindskede ambitioner i forhold til at levere reelle CO2-reduktioner. Derfor vil CCS-teknologien alene blive anvendt de steder i industri- og energisektoren, hvor der ikke findes bedre alternativer.

Hvad er CCS?

Fangst og lagring af CO2 (CCS) er en klimateknologi, som har et stort potentiale i forhold til at håndtere den stigende koncentration af drivhusgasser i atmosfæren. CCS virker ved at indfange CO2 fra røggasser og lagre den i undergrunden. I Danmark skal CCS bruges til både at nedbringe vores udledning af CO2 til atmosfæren og fjerne noget af den CO2, der allerede er blevet udledt til atmosfæren. 

Måden, hvorpå man indfanger og udskiller CO2 fra røggas, bygger på flere velkendte teknologier. Der er dog i et vist omfang behov for forbedring af de allerede eksisterende teknologier for bl.a. at nedsætte energibehovet.

Den mest modne og udbredte teknologi til CO2-fangst er ’udvaskning’ af CO2 fra røggasser. Vaskeprocessen kan foregå med en amin, der opsuger CO2 ved kontakt. Teknologien gør det muligt at fange 90 procent eller mere af den udledte CO2. Der eksisterer også en række andre CO2-fangstteknologier, som er under udvikling, og du kan læse mere om disse i Energistyrelsens teknologikatalog om CCS

CCS-teknologien har været anvendt siden 1970’erne. Siden 1996 har CO2-fangst og lagring eksempelvis været anvendt i Norge til at reducere CO2-udledninger fra indvinding af gas i Nordsøen. Ifølge The Global CCS Institute’s statusrapport for 2022 findes der på verdensplan i dag 30 CCS-anlæg i drift, 11 anlæg er under opførsel og 153 anlæg er under udvikling. 

Kort fortalt: Energistyrelsens flyer om fangst og lagring af CO2

Hvorfor kan det betale sig at lagre CO2

Virksomheder, som er omfattet af EU's kvoteordning og/eller er omfattet af den kommende, danske CO2-afgift, kan spare disse afgifter ved at fange og lagre CO2’en i stedet for at udlede den til atmosfæren. 

Kvoteomfattede virksomheder skal senest 31. marts hvert år indrapportere deres udledning af drivhusgasser til Energistyrelsen

Virksomheder, der udleder biogent CO2, er ikke omfattet EU's kvoteordning. Udledere af biogent CO2 kan i stedet sælge klimakreditter for at dække deres omkostninger til fangst og lagring af CO2. Andre virksomheder kan ved køb af sådanne kreditter kompensere for deres klimaaftryk. 

Samlet set udgør sparede kvoter og afgifter ved fangst og lagring af CO2 sammen med et evt. salg af klimakreditter indtægterne ved CCS.

Hvilke udledninger kan nedbringes med CCS?

Industrianlæg

Ved hjælp af CCS kan man blandt andet nedbringe CO2- udledninger de steder i industrien, hvor elektrificering af processerne endnu ikke kan lade sig gøre, og hvor der sker såkaldte procesrelaterede udledninger, fx i forbindelse med at ved at CO2 frigives, i forbindelse med at kalk brændes til cement. 

Affaldsforbrændingsanlæg

Et sted, hvor det kan give mening at anvende CCS, er på affaldsforbrændingsanlæg. På trods af ambitioner om øget affaldsgenanvendelse i fremtiden forventes det, at der fortsat vil ske bortskaffelse af affald ved forbrænding, hvilket vil udlede CO2 til atmosfæren. 

Kraftvarmeværker og biogasanlæg

Biomassefyrede kraftvarmeværker og biogasanlæg er andre potentielle CO2- kilder, hvor CCS kan anvendes til at fange den biogene CO2, der udledes ved afbrændning af biomasse, såsom træ, pap og papir til energiproduktion eller ved opgradering af rå biogas til naturgaskvalitet. 

BECCS

BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage) betegner en proces, hvor der opsamles og geologisk lagres CO2 fra biomasse. Bæredygtig biomasse anses for at være CO2-neutral i sin udnyttelse på sigt, når der fx sker genplantning af træ, der afbrændes til energiformål. Det skyldes, at den genplantede træ optager CO2 fra atmosfæren under sin vækst. Normalt frigives CO2 igen til atmosfæren, når biomassen afbrændes eller planterne rådner. Ved brug af BECCS vil denne CO2, som biomassen har optaget under sin vækst, tværtimod ikke udledes til atmosfæren, men lagres permanent i undergrunden. Samlet set leder BECCS derfor til negative udledninger.

Direct Air Capture

Det er muligt at fange CO2 direkte fra atmosfæren. Dette kaldes Direct Air Capture (DAC) og kombineret med permanent lagring i undergrunden kan det på sigt blive en vigtig teknologi for at opnå tilstrækkeligt med negative emissioner. For nuværende er teknologien energikrævende og dyr, men rummer store potentialer for at kunne nedbringe atmosfærens CO2-indhold.

Anvendelse af CO2 (CCU)

Fangst af CO2 med henblik på anvendelse kaldes Carbon Capture and Utilization (CCU). Indfanget CO2 kan bl.a. anvendes i produktionen af plastmaterialer og kulstofholdige PtX-brændsler såsom e-metanol og jetfuel samt e-metanisering. CCUS er en fælles betegnele for fangst af CO2 med henblik på enten geologisk lagring eller anvendelse.

Potentialet for CCS i Danmark

Med Klimaaftalen for energi og industri m.v. af 20 juni 2020 blev det besluttet, at fangst og lagring af CO2 skal være en vigtig brik i indfrielsen af Danmarks klimamål. Denne beslutning er bl.a. i tråd med FN’s klimapanel (IPCC) og det Internationale Energiagentur (IEA), der begge anser CCS som en uomgængelige teknologi for at opnå Parisaftalens målsætninger. 

Fangstpotentialet i Danmark 

De fremtidige potentialer for fangst af CO2 er vanskelige at forudsige og afhænger blandt andet af udviklingen i industrisektoren og i den samlede energisektor. Energistyrelsen vurderer, med en vis usikkerhed, at fangstpotentialet i 2040 fra danske punktkilder er ca. 5,4 – 10,8 mio. ton pr. år. En punktkilde er et afgrænset sted eller et specifikt anlæg, hvorfra der udledes CO2 til atmosfæren fra fx en skorsten. Heraf stammer ca. 3,5-6 mio. ton fra biogene kilder. Hovedparten af potentialet (op mod ca. 6,5 mio. ton CO2) i 2040 stammer fra punktkilder koncentreret i fem klynger omkring København, Aarhus, Aalborg og i Sydjylland. 

Energistyrelsens rapport ”Punktkilder til CO2 – potentialer for CCS og CCU (2022-opdatering )”

Kort over forventede punktkilder i 2040 viser den geografiske placering af punktkilderne samt deres størrelse og sektor. De er opdelt på følgende sektorer: affald, biogas, fjernvarme og industri. Punktkilderne omfatter fossil CO, biogen CO₂ og CO₂ fra industrielle processer.

Kort: Forventet årlig udledning fra punktkilder i 2040

Lagringspotentialet i Danmark

For at lagre CO2 skal det pumpes ned i egnede geologiske undergrundsstrukturer, typisk 800-3.000 meter under jordens overflade. CO2-lagring kan ske både på land og til havs, og mulighederne herfor er gode i Danmark. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) vurderer, at der i den danske undergrund er et samlet lagringspotentiale på mellem 12 og 22 mia. tons CO2. Det er mellem 400 og 700 gange større end Danmarks samlede årlige CO2-udledninger på det nuværende niveau. 

I Danmark vil CO2’en primært kunne lagres i porøse og permeable sandstenslag, som er overdækket af et eller flere forseglende lerstenslag. Den nedpumpede CO2 kan trænge ind i sandstenenes små hulrum, og det overliggende lerstenslag sikrer, at CO2’en ikke slipper ud af lageret. Etablering af lagringsfaciliteter vil medføre sikkerhedskrav om bl.a. omfattende overvågningsprogrammer, så eventuelle udslip af CO2 kan opdages og udbedrende foranstaltninger iværksættes hurtigt og effektivt.

Der eksisterer endnu ikke fuldskala CO2-lagring i Danmark, men i 2022 meddelte Energistyrelsen den første tilladelse til et pilot- og demonstrationsprojekt om CO2-lagring i Danmark

Læs mere om de geologiske aspekter ved CO2 lagring på GEUS’ hjemmeside.

Oversigtskort over punktkilder og potentielle lagringsstrukturer i Danmark 

Oversigtskort over punktkilder og potentielle lagringsstrukturer i Danmark for CCS

Webtilgængeligt alternativ til oversigtskort over punktkilder og potentielle lagringsstrukturer i Danmark 

Kortet viser de største, danske CO2-udledende punktkilder samt geologiske strukturer med potentiale for CO2-lagring. Ved hver enkelt punktkilde fremgår den relative biogene versus fossile andel af punktkildens samlede CO2-udledninger. De største punktkilder i Jylland er Reno Nord, Aalborg Portland og Studstrupværket. De største punktkilder på Sjælland er Ørstedværket og Equinor Refining. De geologiske strukturer med et potentiale for CO2-lagring er inddelt i eksisterende olie- og gasfelter samt undersøgte kontra ikke undersøgte områder. De fleste områder med potentiale for CO2-lagring ligger nordligt i Nordsøen, i Midt- og Nordjylland samt i havet syd for Lolland-Falster, Fyn og Als. Kortets punktkildedata er fra 2018.

 

 

 

Sådan fungerer CCS-værdikæden

Grafisk illustration: CCS-værdikædens sammenspil

CCS værdikæden

Illustration: GEUS

Webtilgængeligt alternativ til grafisk illustration af CCS-værdikædens sammenspil

1. I første led af værdikæden (markeret med tallet 1) indfanges CO2 ved at filtrere røggassen fra CO2-kilder såsom energiintensive industrianlæg, affaldsforbrændingsanlæg, el- og fjernvarmeværker og biogasanlæg.

2. I det andet led af værdikæden (markeret med tallet 2) komprimeres og transporteres CO2’en via en rørledning eller skib til et egnet reservoir (lager).

3. I det tredje led af værdikæden (markeret med tallet 3)  pumpes CO2’en ned i reservoiret (lageret), indtil det er fyldt.  

 

Hvordan fanger man CO2?

Man fanger primært CO2 på to måder: Ved kemisk rensning af røggaser fra forbrænding og ved opgradering af biogas.

CO2 fangst fra røggas 

Røggasser har en rigtig høj koncentration af CO2, hvilket gør det nemmere at fange CO2 her end direkte fra luften. CO2'en fanges ved at behandle røggas med en kemisk væske kaldet en amin. Dette foregår i en slags filter kaldet en skrubber, og derfor kaldes processen en aminskrubning. 

Figur: Proces for fangst af CO2 fra røggas

Figur: Proces for fangst af CO2 fra røggas

Webtilgængeligt alternativ til figuren: Proces for fangst af CO2 fra røggas

Processen med at fange CO2 fra røggas foregår i to trin.

Først fanges røggassen fra en udleders skorsten og føres over i den silo, hvor gassens CO2-indhold skal udvaskes. I siloen vaskes gassen med en kemisk amin-væske, som kan binde CO2'en til sig. Aminvæsken varmes efterfølgende op, hvorved CO2'en frigives igen og kan indfanges. Amin-væsken kan nedkøles og genbruges, og røggassen kan føres tilbage til skorstenen og udledes på normal vis.

1. Absorption: Når røgen skal renses, er den ca. 40 grader varm. Den ledes ind i et tårn fra bunden, så den stiger opad. Samtidig hermed hældes der væske ud over en struktur med stor overflade, som gassen passerer forbi. CO2’en opløses i væsken og dermed renses gassen, mens CO2'en fanges i amin-væsken.

2. Frigivelse: For at frigive CO2’en fra aminvæsken, skal den varmes op til ca. 120 gader. Når det sker, frigives CO2 fra væsken, og den kan samles op som gas. Man kan anvende væsken igen, men dette kræver nedkøling. Den konstante opvarmning og nedkøling er energikrævende og producerer overskudsvarme. Processen udvikles løbende for at nedbringe forbruget.
Teknologien gør det muligt at fange 90 procent eller mere af røggassens CO2 indhold. 

Udskillelse af CO2 fra biogas 

Når man skal anvende biogas fra biomasse, bliver den rå biogas, der typisk består af 60-65% metan (CH4) og 35-40 % CO2, først opgraderet til naturgaskvalitet. Opgraderingen sker ved, at man fjerner CO2’en fra biogassen, så den metan (CH4), der er tilbage, kan anvendes i naturgasnettet. I dag er der fem tilgængelige opgraderingsteknologier. Nogle er mindre modne end andre:

  • Aminskrubning
  • Vandskrubning
  • Pressure swing adsorption (PSA)
  • Membranadskillelse
  • Økologisk fysisk skrubning

Ved vandskrubning er rensningsprocessen fysisk frem for kemisk. Biogassen bringes i kontakt med vand, som enten sprøjtes eller bobles igennem gassen. Da CO2 (i lighed med svovlgasser) er mere opløselige i vand end metan, vil vandet fange CO2’en. Denne fysiske proces kræver et forholdsvist højt tryk. 

Figur: Udskillelse af CO2 fra biogas

Figur: Udskillelse af CO2 fra biogas

Webtilgængeligt alternativ til figuren: Udskillelse af CO2 fra biogas

Figuren viser fremstilling af biogas og opgradering af biogas til naturgaskvalitet. Biogas bliver fremstillet under iltfri udrådning af biomasse såsom husdyrgødning, spildevand og organiske rest- og affaldsprodukter. Denne proces sker i en stor tank. Biogassen føres derefter over i opgraderingsanlæg. Opgraderingen sker ved, at man fjerner CO2’en fra biogassen, så der er ren metan (CH4) tilbage, som kan anvendes i naturgasnettet. Den overskydende CO2 fra denne proces kan potentielt indfanges og lagres i undergrunden. 

Hvis CO2 skal transporteres til lagringslokaliteten med lastbil og/eller skib, afkøles og tryksættes den efter fangst. Det betyder, at CO2 bliver flydende og kommer til at fylde væsentligt mindre, end den gør på gasform, og dermed kan den nemt og effektivt transporteres fra fangstkilden til lagrings- eller anvendelseslokaliteten. Man kan desuden transportere CO2 i gasform gennem rørledninger, på samme måde som man i dag benytter til anden gas.

Lær mere om CCS

Der eksisterer adskillige hjemmesider og rapporter, hvor du kan gå mere i dybden med CCS-teknologien. Her vil du bl.a. kunne lære mere om de tekniske, sikkerheds- og miljømæssige aspekter ved CCS, og om den rolle som CCS kan have i at indfri Paris-aftalens målsætninger.

Der er også stor interesse for teknologien på danske og udenlandske forskningsinstitutioner. The University of Edinburgh har eksempelvis sammensat et online-kursus, hvor det er muligt at tilmelde sig en række virtuelle undervisningsforløb om CCS. Bemærk at Energistyrelsen ikke er ansvarlig for kursets indholdet eller affilieret med universitet på nogen måde.  

Energistyrelsen publicerer også jævnligt analyser, der går i dybden med forskellige aspekter af CCS-teknologien og dens anvendelse i Danmark. Energistyrelsens teknologikatalog om CCS beskriver en række, forskellige løsninger til at fange, transportere og lagre CO2. Kataloget indeholder forskellige former for kulstoffangstteknologier til udledninger i el- og fjernvarmesektoren samt erhverv og industri, kulstoffangst fra luften, såvel som diverse infrastrukturløsninger for transport af CO2 og lagring i undergrunden.

Vil du vide mere om de geologiske aspekter ved lagring af CO2, kan du besøge GEUS’ side om CCS. 

Kontakt

Morten Skovgaard Olsen
AC-medarbejder (+45) 3395 0964
Mads Kjær Poulsen
Fuldmægtig (+45) 3395 1297