Investeringsstøtte til opstilling af forsøgsvindmøller på land

Investeringsstøtte til opstilling af forsøgsvindmøller på land

Tilskudspuljen understøtter opstillingen af fuldskala forsøgsvindmøller på de to nationale testcentre for store vindmøller på land ved Høvsøre og Østerild samt uden for disse centre.

Energistyrelsen udbyder i 2023 en tilskudspulje på 80 mio. kr. til opstilling af fuldskala forsøgsvindmøller på land. Der forventes tilført nye midler til puljen i 2024.

Formålet er at understøtte opstillingen af fuldskala forsøgsvindmøller på de to nationale testcentre for store vindmøller på land ved Høvsøre og Østerild samt uden for disse centre.

Puljen åbner den 14. august 2023 og der meddeles tilsagn til fyldestgørende ansøgninger efter først-til-mølle-princippet. Såfremt midlerne ikke er opbrugt, er den seneste frist for indgivelse af ansøgning den 15. november 2023.

Tilskudspuljen har udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 675 af 2. juni 2023 om investeringsstøtte til forsøgsvindmøller på land

Ansøgningsportal

Ansøgninger skal indsendes elektronisk på Energistyrelsens ansøgningsportal.

Ansøgere skal oprette sig som brugere på portalen ved brug af MitID Erhverv. Der skal benyttes MitID Erhverv udstedt til virksomhedens CVR-nummer. Det er ikke muligt at anvende privat MitID.

Bemærk, at ansøgning skal indsendes af den tegningsberettigede for virksomheden eller med fuldmagt fra tegningsberettigede.

Energistyrelsens ansøgningsportal

Krav til ansøgning

De overordnede krav som skal opfyldes for at komme i betragtning til tilskud fremgår herunder. Yderligere krav til ansøgningen findes i Vejledning til ansøgning.

Støtteintensiteten

Støtteintensiteten må ikke overstige 30 pct. af de støtteberettigede omkostninger. Der kan maksimalt ydes 16 mio. kr. i støtte pr. vindmølle. 

Forsøgselementet

Vindmøllerne skal enten opstilles på et nationalt testcenter på land eller opstilles andet steds på land på et prototypecertifikat eller et tillægscertifikat for forsøg og demonstration. Hvis vindmøllen opstilles uden for et nationalt testcenter skal fabrikanten/producenten af vindmøllen afgive erklæring om forsøgselementet. 

Forsøgsmøllerne skal derudover være nye eller væsentligt ombyggede vindmøller.

Øvrige generelle krav 

Ansøger må ikke:

 • Have modtaget krav om tilbagebetaling af EU-støtte.
 • Have modtaget anden støtte til samme projekt, som samlet bringer støtten til projektet over den maksimale tærskel for støtte jf. EU´s statsstøtteregler.
 • Være en kriseramt virksomhed jf. EU´s definition herpå.
 • Have påbegyndt projektarbejdet før der er meddelt tilsagn om støtte.

Herudover skal ansøger oplyse om forventet tidsplan, start- og slutdato samt opfylde en række specifikke ansøgningskrav.

Støtten ydes i henhold til de relevante bestemmelser i: Bekendtgørelse nr. 675 af 2. juni 2023 om investeringsstøtte til forsøgsvindmøller på land og i: EU Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning.

Ansøgerkreds

Ordningen er dels målrettet opstillere af forsøgsmøller på et af de nationale testcentre på land og dels fabrikanter, producenter eller andre opstillere uden for de nationale testcentre på land. 

For sidstnævnte kategori gælder, at opstiller af vindmøllen skal indgå i et samarbejde med fabrikanter og producenter af vindmøllerne med henblik på at sikre, at ordningen understøtter innovation og den teknologiske udvikling inden for vindenergi.

Efter tilsagn om tilskud

Her finder du vejledning til administration af igangværende projekter under Investeringsstøtte til opstilling af forsøgsvindmøller på land.

Årlig fremdriftsrapportering

Tilsagnshaver skal én gang årligt, den 30/06, indsende en fremdriftsrapport. Projekter med startdato efter 1. marts skal ikke indsende fremdriftsrapport i det pågældende år. Det er ikke et krav, at der afrapporteres økonomisk (i form af anmodning om udbetaling) ved den årlige fremdriftsrapportering.

Ved den årlige fremdriftsrapportering skal følgende skabelon anvendes:

Udbetalingsanmodninger

Det er muligt at anmode om ratevis udbetaling af tilskud, dog maks. 2 gange årligt. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af de faktiske afholdte støtteberettigede omkostninger.

Ved udbetalingsanmodning skal tilskudsmodtager fremsende en afrapportering af projektets faglige og økonomiske fremdrift for den forudgående periode. Konkret skal en ratevis udbetalingsanmodning indeholde:

 • Fremdriftsrapport (word- eller pdf-fil)
 • Perioderegnskab i budgetfilen (excel-fil)
 • Underskrevet perioderegnskab (pdf-fil)

Udbetalingsanmodningen skal indsendes via Energistyrelsens ansøgningsportal.

Udbetaling af tilskud sker efter Energistyrelsens godkendelse af en fyldestgørende udbetalingsanmodning til tilskudsmodtagers NemKonto.

Anmodes der om ratevise udbetalinger under projektforløbet vil de sidste 20 % af det maksimale tilskudsbeløb først udbetales, når projektet er endeligt afrapporteret og godkendt. Se punktet ”Projektafslutning” herunder.

Projektændringer

I projektperioden kan der opstå ændringer i forhold til det meddelte tilsagn. Energistyrelsen kan efter begrundet anmodning godkende, at et projekt ændres, selvom projektet er igangsat, men ikke afsluttet.

Energistyrelsen skal modtage ansøgning om projektændring senest 3 måneder før projektet skal være afsluttet. Ændringsansøgningen skal indsendes og godkendes forud for ændringen.

Energistyrelsen lægger vægt på, at projektet i det væsentlige svarer til den oprindelige projektansøgning, og at det oprindelige projekts hovedmålsætning vil kunne gennemføres.

Ændringsanmodningen skal indgives skriftligt med skabelonen:

Ændringsanmodningen skal indsendes via Energistyrelsens ansøgningsportal.

Projektafslutning

I forbindelse med projektafslutning og slutudbetaling skal tilskudsmodtager fremsende en faglig og økonomisk afrapportering. Denne rapportering skal indsendes via Energistyrelsens ansøgningsportal senest 3 måneder efter idriftsættelse af vindmøllen.

En fyldestgørende slutrapportering indeholder:

Slutregnskabet skal omfatte alle afholdte udgifter til projektet. Slutregnskabet omfatter et samlet projektregnskab, samt et regnskab for hver projektdeltager.

Slutregnskabet for projektets deltagere skal være revideret i overensstemmelse med:

Bortfald, annullering og tilbagebetaling af tilskud

Energistyrelsen kan træffe afgørelse om helt eller delvist bortfald eller annullering af tilsagn om tilskud og helt eller delvist tilbagebetaling af allerede udbetalt tilskud, hvis:

 1. Tilsagnsmodtager har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen om tilsagn eller ansøgning om udbetaling af tilskud.
 2. Betingelserne for tilskuddet eller vilkår i tilsagnet ikke opfyldes.
 3. Tildelingen af tilskud er i strid med den generelle gruppefritagelsesforordning.
 4. En forsøgsvindmølle, som har opnået tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen, ikke idriftsættes inden 3 år fra tidspunktet for afgørelse om tilsagn.
 5. Modtageren af en ratevis udbetaling af tilskud ikke opfylder de for ratevis udbetaling fastsatte vilkår.
 6. Tilsagnet ikke er accepteret inden 4 uger fra det er meddelt eller i tilfælde af, at Energistyrelsen har forlænget denne frist, at tilsagnet ikke er accepteret inden for denne.
 7. Ansøgning om udbetaling ikke er indgivet rettidigt.

Tilbagebetaling af tilskud skal ske senest 14 dage efter påkrav. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke, tillægges renter efter forfaldsdagen svarende til den rente, der er fastsat i § 5 i lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Kontakt

Katharina Paarup Meyer
Specialkonsulent (+45) 3392 7917
Henrik Holm Friis
Fuldmægtig (+45) 3392 7799