Baggrundsrapporter

Nedenfor kan du finde baggrundsrapporter til Hesselø Havvindmøllepark.

Finscreening af havarealer 2020

Konsulentfirmaet COWI har på vegne af Energistyrelsen gennemført en finscreening af danske havarealer for at undersøge muligheden for inden for specifikt udvalgte områder at etablere såvel enkeltstående havvindmølleparker som flere sammenhængende havvindmølleparker tilkoblet en energiø. For de enkeltstående parker som er en opdatering af en tilsvarende screening fra 2018, drejer det sig om områderne Nordsøen I (syd for den kommende havvindmøllepark Thor), Hesselø og Kriegers Flak II (i området omkring for den kommende havvindmøllepark Kriegers Flak) og for de sammenhængende parker, drejer det sig om et større område længere ude i Nordsøen og ved Bornholm.

Formålet med screeningen har været at bekræfte, at det er praktisk muligt at etablere havvindmølleparker med specifikke placeringer i de angivne områder og at levere økonomiske beregninger til sammenligning af placeringerne.

Kort over området

Overordnet set viser screeningen, at det er muligt at etablere havvindmølleparker i alle de screenede områder forhold til uegnet havbund, ugunstige miljøforhold eller sammenfald med menneskelige interesser. Dog anbefales det, at der i delområder ved Bornholm og Kriegers Flak gennemføres en mere detaljeret analyse af følsomheden af udvalgte fuglearter i forhold deres påvirkning ved opstilling af havvind, ligesom der også ved flere af de screenede områder vil skulle tages højde for bl.a. kabler, rørledninger og eksisterende sejruter.

Resultaterne fra finscreeningen vil indgå i det videre forberedende arbejde med udbygning af havvind i Danmark, herunder bidrage til at oplyse grundlaget for at træffe beslutning om nærmere placering.

Placeringen af havvindmølleparken er valgt ud fra både tekniske og samfundsøkonomiske hensyn

For det første har Energinet opgjort, hvor lang tid det vil tage at etablere såkaldte nettilslutningspunkter på land for alle de mulige placeringer af havvindmølleparkerne. Nettilslutningspunktet er det sted, hvor el-kablerne fra havvindmølleparken bliver koblet til det kollektive elnet. Når Energinet skal etablere et nettilslutningspunkt, skal der både etableres en form for ”stikkontakt”, og nogle gang skal det bagvedliggende net også forstærkes for at kunne aftage den nye strøm. Forstærkningerne kan f.eks. være større eller flere ledninger på højspændingsmasterne eller helt nye masterækker.

Med den oprindelige tidsplan i Energiaftale 2018 skulle park 2 være helt færdig i 2028. Allerede dette gjorde, at Kriegers Flak 2 ikke var en mulig placering. Dette skyldes, at nettilslutningspunktet for Kriegers Flak 2 ville kræve forstærkninger i det kollektive elnet, der ville tage 8-10 år. Dvs. at nettet tidligst ville stå klar 8 år efter en politisk beslutning om parken i midten af 2028. Da ejeren af vindmølleparken også skal have et par år til at bygge parken og løbende tilslutte den til nettet, ville det kræve, at nettet stod klar senest i 2027.  

For det andet blev en placering i Nordsøen udfordret af, at det med Klimaaftale 2020 blev besluttet at fremrykke tidsplanen for udbuddet og tidspunktet for, hvornår havvindmølleparken skal stå færdig fra 2028 til 2027. At parken skal stå færdig ét år før ellers planlagt kræver, at forundersøgelserne, som Energinet udfører, skal gennemføres på kortere tid, og det er kun muligt i de indre danske farvande – Kattegat, dvs. for Hesselø – fordi dette kræver sejlads i vintermåneder, hvilket ikke er muligt i Nordsøen, som er mere udsat for dårligt vejr.

For det tredje er en placering ved Hesselø også den bedste løsning på et samfundsøkonomisk niveau. Selv om finscreeningen viser, at levetidsomkostningerne ved Hesselø-sitet er en smule højere end både Kriegers Flak 2-sitet og placeringer i Nordsøen er det dog samfundsøkonomisk bedre at opføre Hesselø som radialt tilsluttet park i tillæg til to energiøer end at opføre parken i Nordsøen som radialt tilsluttet park i tillæg til de to energiøer. De lidt højere levetidsomkostninger for Hesselø opvejes således af højere samfundsøkonomiske værdi af den producerede elektricitet. Området ved Hesselø er dermed samlet set det økonomisk bedste af de screenede områder til en park 2 etableret separat fra energiøerne.

Rapporter:

Mere om fakta om vindenergi 

Kontakt

Therese Kofoed Jensen
Specialkonsulent (+45) 3392 6810
Randi Lucie Aliaga
Specialkonsulent (+45) 3392 7835