Tilskud fra puljen til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling

Tilskud fra puljen til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling

Tilskud fra puljen til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling kan søges af en projektadministrator. Der kan søges tilskud til at gennemføre et informationsprojekt eller et større projekt med deltagelse af et energifællesskab.

Om Puljen

Puljens formål er dels at støtte informationsprojekter, der bidrager til udviklingen af vedvarende energiløsninger i lokalsamfundet, dels at støtte større projekter, der kan fungere som inspirationseksempler på projekter relevante for energifællesskaber.

Med afsæt i forhandlingerne om finansloven for 2022 indgik den daværende regering (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne den 6. december 2021 aftale om udmøntning af en pulje til støtte af lokale energifællesskaber.

Med baggrund i aftalen er der afsat en årlig pulje fra 2022 til 2025 til tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling.

For informationsprojekter gælder, at puljen udmøntes efter først til mølle-princippet til de fyldestgørende ansøgninger.

For større projekter gælder, at Energistyrelsen foretager en konkret, individuel vurdering af alle fyldestgørende ansøgninger for så vidt angår den kvalitative opfyldelse af kravene til projektets formål, hvorefter projekterne rangeres i forhold til kriterierne og den objektive pointmodel fastsat i bekendtgørelsens § 12. De fyldestgørende projekter, der opnår de højeste point, meddeles derefter tilsagn, indtil puljen er udmøntet.

Informationsprojekter kan søge om tilskud for mellem 10.000 kr. og 200.000 kr. Større projekter kan søge om tilskud for mellem 20.000 kr. og 750.000 kr.

I 2023 er der afsat 1 mio. kr. til informationsprojekter og 3,2 mio. kr. til større projekter. Modtages der ikke tiltrækkeligt med fyldestgørende ansøgninger fra informationsprojekter, overføres de resterende midler til de større projekter.

Læs mere om puljens indhold, tildelingskriterierne samt de administrative forhold ved ansøgning om tilskud under punktet ”Ansøgningsmateriale” nedenfor.

Puljen kan søges igen i 2023

Puljen åbner den 15. august 2023 kl. 12:00. Herefter kan der logges på ansøgningsportalen via tilskud.ens.dk
 

Ansøgningsfrist

Puljen åbner den 15. august 2023 kl. 12:00.

Ansøgningsfristen er den 16. oktober 2023 kl. 12:00.

Projekter, som opnår tilsagn, får besked senest i december 2023. Øvrige ansøgere får besked primo 2024.

Bekendtgørelsen

Læs bekendtgørelse om tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling

Ansøgningsmateriale

Indkaldelse af ansøgninger

Vejjledning til retsgrundlag og ansøgning – version 02.08.2023

Bilag 1 – De minimis-erklæring

Bilag 2 – Fuldmagt fra aktør i projektorganisationen

Bilag 3 – Erklæring fra fysisk person eller virksomhed, der deltager i de(t) etablerede eller planlagte energifællesskab(er)
 

Følgende projekter modtog tilsagn om tilskud fra puljen i 2022:

 

Projektadministrator Projekttype Tilsagnsbeløb

Termonet Danmark

Informationsprojekt

200.000 kr.

Jungshoved Lokalforum 

Informationsprojekt

12.000 kr.

GeoDrilling ApS

Informationsprojekt

200.000 kr.

Ennigi ApS

Informationsprojekt

100.000 kr.

Samsø Energiakademi

Informationsprojekt

72.000 kr.

VedvarendeEnergi

Større projekt

686.800 kr.

Martin Dietz

Større projekt

555.000 kr.

Ærøfonden

Større projekt

750.000 kr.

Nyborg Kommune

Større projekt

897.500 kr.

Grøn Omstilling af 220922

Større projekt

252.438 kr.

Hyllegaard Udvikling ApS

Større projekt

274.262 kr.