Det offentlige

Energiforbruget i den offentlige sektor er selv sagt stort, men er mange steder nedbragt gennem en systematisk indsats. Der er dog stadig mange besparelser at hente.

Staten

I perioden 2021-2030 skal staten reducere sit energiforbrug med 42.480 MWh i bygninger, som er ejet og benyttet af den statslige forvaltning. Endvidere skal energiforbruget i alle øvrige bygninger, som den statslige forvaltning benytter, nedbringes med 10 pct. i samme periode. Udover at reducere energiforbruget, skal vandforbruget også begrænses i alle statens bygninger. De to mål for reduktion af energiforbruget fremgår af cirkulære om energieffektivisering. Cirkulæret implementerer krav Energieffektivitetsdirektivets artikel 5 (EED art. 5), samt udmønter en national målsætning om, at staten skal gå forrest mht. at reducere energiforbruget i bygninger.  

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Ministerierne har historisk været pålagt forskellige krav om at begrænse energiforbruget og sikre en energieffektiv drift. Med cirkulæret fra 2009, som blev udstedt som en del energiaftalen fra februar 2008, blev ministerierne pålagt et procentuelt mål om at nedbringe energiforbruget. Cirkulæret er senere blevet revideret af flere omgange, bl.a. for at sikre implementering af EU's Energieffektivitetsdirektiv og nye nationale energieffektiviseringsmålsætninger. Cirkulæret er et rammestyringscirkulære, hvilket betyder, at det er op til det enkelte ministerium at sikre, at målet for reduktionen i energiforbruget nås. Transportministeriet har i den forbindelse påtaget sig energispareforpligtigelsen for bygninger, hvor Bygningsstyrelsen er kontraktpart i forhold til udlejer. Endvidere er det op til de statslige bygningsejere at sikre, at målet, jf. EED art. 5, om en reduktion på mindst 42.480 MWh i bygninger, der ejes og benyttes af den statslige forvaltning, opnås.

Af cirkulærets bestemmelser fremgår det bl.a., at alle statslige institutioner er forpligtet til at:

Reducere energiforbruget

 • Reducere energiforbruget i 2030 med 10 pct. i forhold til 2020 samt begrænse statens vandforbrug i de bygninger, der ikke ejes og benyttes af den statslige forvaltning.
 • Opnå energibesparelser i perioden 2021-2030 på mindst 42.480 MWh i bygninger, der ejes og benyttes af den statslige forvaltning.

Udarbejde energieffektiviseringsplaner

 • Alle ministerier skal udarbejde en energieffektivitetsplan, som indeholder en oversigt over den overordnede tilrettelæggelse af deres energispareindsats, i forbindelse med de enkelte ministeriers energispareforpligtelse.

Udøve en energieffektiv adfærd

 • Indkøbe energieffektive produkter og tjenesteydelser.
 • Organisere energispareindsatsen på en for ministeriet og institutionerne hensigtsmæssig måde.

Indberette energiforbrug

 • Installere fjernaflæste målere for el, varme, fjernkøling og vand, hvis det er rentabelt inden for kortere tid.
 • Indberette energiforbruget for ministeriets og underliggende institutioners bygninger, for det foregående år til databasen Offentligt Energiforbrug senest d. 1. juni.
 • Indberette ministeriets energieffektivitetsplan i 2022 og herefter hvert andet år til og med 2030.

Sikre energieffektive bygninger

 • Sikre, at statsligt ejede bygninger opføres og drives så energieffektivt som muligt.
 • Sikre, at bygningen er energimærket. 
 • Sikre overvejelser om anvendelse af vedvarende energi i forbindelse med gennemrenovering af eksisterende bygninger og nybyggeri. 
 • Gennemføre rentable energibesparende tiltag.
 • Sikre, at bygninger, hvor der er indgået kontrakt om lejemål med private, har en god energimæssig stand.
 • Tage initiativ til at samarbejde om energibesparende tiltag med private ejere eller lejere, hvor en bygning deles af flere ejere eller lejemål.
 • Sikre, at bygningen ved forlængelse eller genforhandling af en lejeaftale vedrørende privatejede bygninger eller dele af privatejede bygninger, som minimum opfylder de mindstekrav til energimæssig ydeevne, der følger af bygningsreglements krav til renoveringsklasse 2.
 • Sikre, at eksisterende bygninger eller dele af eksisterende bygninger, som den statslige forvaltning køber, som minimum opfylder de mindstekrav til energimæssig ydeevne, der følger af bygningsreglementets krav til renoveringsklasse 2. 

Offentliggøre og synliggøre energi- og vandforbrug

 • Offentliggøre hvilke tiltag, der er gennemført for at nå målet med reduktion af energiforbruget på hhv. 42.480 MWh og 10 pct.
 • Offentliggøre energimærkning af bygninger og rådgivningsrapporter fra elnet-, naturgas- og fjernvarmeselskaberne på institutionernes hjemmesider.

Energistyrelsen skal en gang om året forelægge en opgørelse over energiforbruget i staten for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Vejledning til cirkulære nr. 9015 af 10. januar 2020 om energieffektivisering i statens institutioner

Energieffektive produkter

Statens institutioner er, jf. cirkulæret forpligtet til at købe energieffektive produkter og tjenesteydelser. Der blev endvidere også vedtaget en ny Strategi for Grønne Offentlige Indkøb i oktober 2020, som skal sikre, at både staten, kommuner og regionerne går forrest i forhold til bæredygtige indkøb.

Energistyrelsens har tidligere udarbejdet en indkøbsvejledning, hvor man kan finde anbefalinger til indkøbskrav til energieffektive produkter og udstyr.

Indkøbsvejledningen henvender sig både til offentlige institutioner og private virksomheder, som køber energiforbrugende udstyr. Energistyrelsens anbefaling er baseret på, at de indkøbte produkter er blandt de 20-25 pct. mest energieffektive produkter på markedet.

Se indkøbsvejledningen

 

Databasen ’Offentligt energiforbrug’ – Indberetningsvejledning, ressortomlægning og simulering af data

Der er etableret en offentligt tilgængelig database over statens energiforbrug, ’Offentligt energiforbrug’. Databasen har til formål at skabe åbenhed om arbejdet med at reducere energiforbruget.

Databasen giver mulighed for at følge el-, varme- proces- og vandforbruget i ministerier og deres tilhørende institutioner. Procesforbruget er tiltænkt at dække over energiforbrug til drift af laboratorier og anden energikrævende produktion og procesanlæg. Energiforbruget til transport er dog undtaget.

Se databasen over offentligt energiforbrug

Metodebilag til håndtering af ressortomlægninger

Metodebilag til simulering af historisk data

Vejledning til indberetning af offentligt energiforbrug – Bruger

Vejledning til indberetning af offentligt energiforbrug – Superbruger

Energieffektivisering i statens institution 2021-2030

I 2030 skal danske ministerier have reduceret deres energiforbrug med 10 pct. i forhold til 2020 samt begrænse statens vandforbrug i de bygninger, der ikke ejes og benyttes af den statslige forvaltning.

Ministerier med tilhørende institutioner m.v., der ejer bygningerne, der ejes og benyttes af den statslige forvaltning, skal reducere deres energiforbrug med mindst 42.480 MWh i perioden 2021-2030.

Ministerierne kan gøre brug af forskellige energisparetiltag, der er tilpasset til deres institutioner alt efter institutionernes størrelse, funktionsområde og energibehov. Fx energirigtige indkøb, energirenovering, energiforbedring af installationer, effektivisering af energiforsyning, samt andre tiltag såsom fraflytning, energiscreeninger og adfærdskampagner.

På deres hjemmeside skal hvert ministerium offentliggøre deres energieffektivitetsplaner samt udarbejdede energimærker, energimærkningsrapporter og energirådgivningsrapporter. Pligten til offentliggørelse sker, jf. cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner.

Se databasen over offentligt energiforbrug

Energieffektivisering i statens institutioner 2006-2020

Ministerier og underliggende institutioner har som mål at reducere energiforbruget med 14 pct. samt begrænse statens vandforbrug i perioden 2006 til 2020. Det er op til det enkelte ministerium at sikre, at målet bliver opfyldt. Målet fremgår af cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Endvidere skal der i perioden 2014-2020 opnås energibesparelser på mindst 34.399 MWh i bygninger, der ejes og benyttes af den statslige forvaltning.

Kravende til statens energireduktionsmål er implementeret i cirkulæret om energieffektivisering i statens institutioner.

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Vejledning til cirkulære nr. 9015 af 10. januar 2020 om energieffektivisering i statens institutioner

Af cirkulærets bestemmelser fremgår det bl.a., at alle statslige institutioner er forpligtet til at:

Reducere energiforbruget

 • Reducere energiforbruget i 2020 med 14 pct. i forhold til 2006, samt begrænse statens vandforbrug.
 • Opnå energibesparelser i perioden 2014-2020 på mindst 34.399 MWh i bygninger, der ejes og benyttes af den statslige forvaltning..

Udøve en energieffektiv adfærd

 • Indkøbe energieffektive produkter og tjenesteydelser.
 • Organisere energispareindsatsen på en for ministeriet og institutionerne hensigtsmæssig måde.

Indberette energiforbrug

 • Installere fjernaflæste målere for el, varme, fjernkøling og vand, hvis det er rentabelt inden for kortere tid.
 • Indberette energiforbrug for det foregående år til databasen Offentligt Energiforbrug senest d. 1. juni

Sikre energieffektive bygninger

 • Sikre, at statsligt ejede bygninger opføres og drives så energieffektivt som muligt.
 • Sikre, at bygningen er energimærket. 
 • Sikre overvejelser om anvendelse af vedvarende energi i forbindelse med gennemrenovering af eksisterende bygninger og nybyggeri. 
 • Gennemføre rentable energibesparende tiltag.
 • Sikre, at bygninger, hvor der er indgået lejemål med private, har en god energimæssig stand.
 • Tage initiativ til at samarbejde om energibesparende tiltag med private ejere eller lejere, hvor en bygning deles af flere ejere eller lejemål.
 • Sikre, at bygningen ved forlængelse eller genforhandling af en lejeaftale vedrørende privatejede bygninger eller dele af privatejede bygninger, som minimum opfylder de mindstekrav til energimæssig ydeevne, der følger af bygningsreglements krav til renoveringsklasse 2.
 • Sikre, at eksisterende bygninger eller dele af eksisterende bygninger, som den statslige forvaltning køber, som minimum opfylder de mindstekrav til energimæssig ydeevne, der følger af bygningsreglementets krav til renoveringsklasse 2.
   

Offentliggøre og synliggøre energi- og vandforbrug

 • Offentliggøre hvilke tiltag, der er gennemført for at nå målet med reduktion af energiforbruget på 14 pct..
 • Offentliggøre energimærkning af bygninger og rådgivningsrapporter fra Elnet-, naturgas- og fjernvarmeselskaberne på institutionernes hjemmesider.

Energistyrelsen skal en gang om året forelægge en opgørelse over energiforbruget i staten for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.  Notat om statens energiforbrug 2019

 

Midtvejsevaluering af statens energispareindsats 2006-2020

COWI har i 2016 udarbejdet en midtvejsevaluering af ministeriernes energispareindsats for Energistyrelsen. Det er en tværgående evaluering, som bygger på evalueringer fra hvert enkelt ministerium.

Den cirkulærbestemte målsætning er nået i de fleste ministerier

Midtvejsevalueringen viser, at størstedelen af ministerierne allerede har reduceret deres energiforbrug med 14 pct. siden 2006, som er den cirkulærebestemte målsætning. De fleste forventer enten at kunne fastholde denne besparelse eller at nå en yderligere reduktion i energiforbruget frem mod 2020.

Staten er godt på vej mod EU's 2020-målsætning

Evalueringen viser samtidig, at de fleste ministerier er kommet godt i gang med realiseringen af EU-målsætningen om en besparelse på 9,1 pct. i perioden 2013-2020. Samlet set er staten således godt på vej til at opfylde såvel nationale mål som EU-mål.

Ministerierne arbejder med mange forskellige tiltag

Ministerierne angiver mange forskellige iværksatte og planlagte energisparetiltag. Tiltag inden for belysning, apparater, installationer og vandbesparelser vurderes nemme at implementere og at have en stor effekt. Tiltag på klimaskærmen er generelt omkostningstunge og med lang tilbagebetalingstid, men hulmursisolering og efterisolering af loftet er både effektive og billige. Der iværksættes også mange tiltag inden for energistyring, adfærdskampagner, natrunderinger mv.

Midtvejsevaluering af energieffektivisering i staten

 

 

Udbud for kortlægning af olie- og gasfyr m.v. i kommunale og regionale bygninger

Energistyrelsens Center for Energieffektivisering har d. 14. juni 2021 offentliggjort et udbud om kortlægning af olie- og gasfyr i kommunale og regionale bygninger samt vurdering af potentialet for rentable energiforbedringer.

Se udbuddet

Opgaven indeholder 3 delanalyser:

 • Kortlægning af olie- og gasfyr i kommunale og regionale bygninger
 • Vurdering af energirenoveringsrate samt potentialet for rentable energiforbedringer
 • Analyse af evt. barrierer for udfasning af olie- og gasfyr samt gennemførelse af rentable energiforbedringer

Der er frist for afgivelse af tilbud på opgaven d. 28. juni 2021 klokken 10:00 og tilbud sendes til Allan Bertelsen på anbn@ens.dk og Ida Hindborg Riise-Knudsen irk@ens.dk.

Regioner og kommuner

Energispareindsatsen i regioner og kommuner er baseret på en frivillig indsats, men regeringen har i henhold til EU’s Energieffektiviseringsdirektiv en forpligtelse til at tilskynde kommuner og regioner til at gennemføre energieffektiviseringer af deres bygninger.

Alle kommunale og regionale bygninger er omfattet af den lovpligtige energimærkningsordning.

Som led i ovenstående forpligtelse om tilskyndelse til energibesparelser i kommuner og regioner, har Energibureaet på vegne af Energistyrelsen udarbejdet en rapport med henblik på at give et overblik over kommunerne og regionernes arbejde med klimamål og energieffektivisering. Rapporten baserede sig på spørgeskemaoplysninger og interviews. Alle regionerne og i alt har 52 kommuner svarede på det udsendte spørgeskema vedrørende mål, strategier og aktiviteter til borgere og små og mellemstore virksomheder (SMV’er). 74 kommuner har svaret på spørgeskema vedrørende bygningsdrift, energidata, energistyring og ESCO (Energy Service Company).

Læs rapporten Kommuner og regioners arbejde med klimamål og energieffektivisering

Herunder kan du læse hovedkonklusionerne fra rapporten.

Klimasamarbejder

Kommunerne har mulighed for at deltage i en række forskellige klimasamarbejder der blandt andet har fokus på diverse Co2-reduktionsmål. De mest benyttede af disse klimasamarbejder er følgende:

 • Borgmesterpagten
 • DK2020
 • Klimakommuner

Der er 81 af Danmarks i alt 98 kommuner, som deltager i et eller flere af disse klimasamarbejder. 88 af kommunerne har CO2-reduktionsmål for deres geografiske område eller for kommunen som en virksomhed.

Indsatser målrettet borgere og SMV’er

Mange af kommunerne har fokus på aktiviteter til fremme af energibesparelser for kommunens borgere og SMV’er. De mest anvendte aktiviteter for borgerne består af:

 • Borger- eller informationsmøder
 • Adfærdsændrende kampagner
 • Skriftligt materiale om energibesparelser
 • Deltagelse i kampagner/indsatser, som andre har igangsat

Læs rapporten Evaluering og erfaringsopsamling fra borgermøder i samarbejde med kommunerne

For at fremme energibesparelser hos SMV’er har visse kommuner ligeledes igangsat aktiviteter, heriblandt er de mest benyttede aktiviteter følgende:

 • Kampagner målrettet SMV’er
 • Faciliteret energitjek af virksomheder.
 • Deltagelse i kampagner, som andre har igangsat
 • Informationsmøder omkring energieffektivisering

Kommunerne blev spurgt, hvad Energistyrelsen kan gøre for at fremme energieffektivisering hos borgere og SMV’er i kommunerne, samt hvilke barrierer, der hindrer energieffektiviseringen. Her var nogle af hovedkonklusionerne følgende:

 • Økonomiske og ressourcemæssige barrierer
 • Lav interesse og/eller prioritet
 • Manglende ressourcer hos kommunerne til at løfte opgaven
 • SMV’er har behov for meget korte tilbagebetalingstider på investeringer

ESCO

ESCO er både en projekt- og finansieringsmodel, samt en betegnelse for firmaer, der arbejder med EPC (Energy Performance Contract). I ESCO-projekter er målet, at energirenoveringen tilbagebetales af de energibesparelser, som renoveringen genererer. I spørgeskemaet blev kommunerne og regionerne blandt andet spurgt til, i hvor høj grad modellen har været anvendt inden for de sidste 10-15 år og hvorvidt kommunerne og regionerne vil igangsætte nye ESCO-projekter inden for de kommende tre år.

Svarene viste, at kommunerne ser udfordringer i forhold til tryghed ved at bruge ESCO-metoden, samt mangler kendskab til modellen. Regionerne ser et større potentiale i ESCO-projekter, især til energirenovering af hospitaler.