Det offentlige

Energiforbruget i den offentlige sektor er selv sagt stort, men er mange steder nedbragt gennem en systematisk indsats. Der er dog stadig mange besparelser at hente.

Staten

Ministerier og underliggende institutioner har som mål at reducere energiforbruget med 14 %, samt begrænse statens vandforbrug, i perioden 2006 til 2020.  Det er op til det enkelte ministerium at sikre, at målet bliver opfyldt. Målet fremgår af cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Endvidere skal der opnås energibesparelser på mindst 34.399 MWh i bygninger, der ejes og benyttes af den statslige forvaltning, i perioden 2014-2020.

Cirkulære om energieffektivisering

Cirkulæret om energieffektivisering i statens institutioner er i sin tid udstedt som en del energiaftalen fra februar 2008.  Cirkulæret er senere blevet revideret af flere omgange, men implementering af EU's Energieffektivitetsdirektiv og nye nationale energieffektiviseringsmålsætninger. Cirkulæret er et rammestyringscirkulære, hvor det er op til det enkelte ministerium at sikre, at målet for reduktionen i energiforbruget nås. Af cirkulærets bestemmelser fremgår det bl.a., at alle statslige institutioner er forpligtet til at:

Reducere energiforbruget

 • Reducere energiforbruget i 2020 med 14 % i forhold til 2006, samt begrænse statens vandforbrug.
 • Opnå energibesparelser på mindst 34.399 MWh i bygninger, der ejes og benyttes af den statslige forvaltning, i perioden 2014-2020.

Udøve en energieffektiv adfærd

 • Indkøbe energieffektive produkter og tjenesteydelser.
 • Organisere energispareindsatsen på en for ministeriet og institutionerne hensigtsmæssig måde.

Indberette energiforbrug

 • Installere fjernaflæste målere for el, varme, fjernkøling og vand, hvis det er rentabelt inden for kortere tid.
 • Indberette energiforbrug for det foregående år til databasen Offentligt Energiforbrug senest d. 1. juni

Sikre energieffektive bygninger

 • Sikre, at statsligt ejede bygninger opføres og drives så energieffektivt som muligt.
 • Sikre, at bygningen er energimærket. 
 • Sikre overvejelser om anvendelse af vedvarende energi i forbindelse med gennemrenovering af eksisterende bygninger og nybyggeri. 
 • Gennemføre rentable energibesparende tiltag.
 • Sikre, at bygninger, hvor der er indgået lejemål med private, har en god energimæssig stand.
 • Tage initiativ til at samarbejde om energibesparende tiltag med private ejere eller lejere, hvor en bygning deles af flere ejere eller lejemål.
 • Sikre, at bygningen ved forlængelse eller genforhandling af en lejeaftale vedrørende privatejede bygninger eller dele af privatejede bygninger, som minimum opfylder de mindstekrav til energimæssig ydeevne, der følger af bygningsreglements krav til renoveringsklasse 2.
 • Sikre, at eksisterende bygninger eller dele af eksisterende bygninger, som den statslige forvaltning køber, som minimum opfylder de mindstekrav til energimæssig ydeevne, der følger af bygningsreglementets krav til renoveringsklasse 2.
   

Offentliggøre og synliggøre energi- og vandforbrug

 • Offentliggøre, hvilke tiltag der er gennemført for at nå målet med reduktion af energiforbruget på 14 %.
 • Offentliggøre energimærkning af bygninger og rådgivningsrapporter fra Elnet-, naturgas- og fjernvarmeselskaberne på institutionernes hjemmesider.

Energistyrelsen skal en gang om året forelægge en opgørelse over energiforbruget i staten for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Vejledning til cirkulære nr. 9015 af 10. januar 2020 om energieffektivisering i statens institutioner

Energieffektive produkter

Statens institutioner er forpligtet til at købe energieffektive produkter og tjenesteydelser. Energistyrelsens har udarbejdet en indkøbsvejledning, hvor man kan finde anbefalinger til indkøbskrav til energieffektive produkter og udstyr.

Indkøbsvejledningen henvender sig både til offentlige institutioner og private virksomheder, som køber energiforbrugende udstyr. Energistyrelsens anbefaling er baseret på, at de indkøbte produkter er blandt de 20-25 % mest energieffektive produkter på markedet.

Se indkøbsvejledningen

Databasen ’Offentligt energiforbrug’ - Metodebilag og vejledning

Der er etableret en offentligt tilgængelig database over statens energiforbrug, ’Offentligt energiforbrug’. Databasen har til formål at skabe åbenhed om arbejdet med at reducere energiforbruget.

Databasen giver mulighed for at følge el-, varme- og vandforbruget i ministerier og deres tilhørende institutioner. Tallene dækker også energiforbrug til drift af laboratorier og anden energikrævende produktion og procesanlæg. Energiforbruget til transport er dog undtaget.

Se databasen over offentligt energiforbrug

Metodebilag til håndtering af ressortomlægninger

Metodebilag til simulering af historisk data

Vejledning til indberetning af offentligt energiforbrug – Bruger

Vejledning til indberetning af offentligt energiforbrug – Superbruger

 

Ministeriernes indsats

I 2020 skal alle danske ministerier have reduceret deres energiforbrug med 14 %. i forhold til 2006. De enkelte ministerier har selv ansvaret for at nå målet på de 14 %.

Ministerierne gør brug af forskellige energisparetiltag, der er tilpasset til deres institutioner alt efter institutionernes størrelse, funktionsområde og energibehov. F.eks. Energirigtige indkøb, energirenovering, energiforbedret installationer, effektivisering af energiforsyning, samt andre tiltag såsom fraflytning, energiscreeninger og adfærdskampagner.

På deres hjemmeside skal hvert ministerium offentliggøre deres energisparetiltag samt udarbejdede energimærker, energimærkningsrapporter og energirådgivningsrapporter. Pligten til offentliggørelse sker jf. cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner.

Midtvejsevaluering af statens energispareindsats

COWI har udarbejdet en midtvejsevaluering af ministeriernes energispareindsats for Energistyrelsen. Det er en tværgående evaluering, som bygger på evalueringer fra hvert enkelt ministerium.

Den cirkulærbestemte målsætning er nået i de fleste ministerier

Midtvejsevalueringen viser, at størstedelen af ministerierne allerede har reduceret deres energiforbrug med 14 pct. siden 2006, som er den cirkulærebestemte målsætning. De fleste forventer enten at kunne fastholde denne besparelse eller at nå en yderligere reduktion i energiforbruget frem mod 2020.

Staten er godt på vej mod EU's 2020-målsætning

Evalueringen viser samtidig, at de fleste ministerier er kommet godt i gang med realiseringen af EU-målsætningen om en besparelse på 9,1 pct. i perioden 2013-2020. Samlet set er staten således godt på vej til at opfylde såvel nationale mål som EU-mål.

Ministerierne arbejder med mange forskellige tiltag

Ministerierne angiver mange forskellige iværksatte og planlagte energisparetiltag. Tiltag indenfor belysning, apparater, installationer og vandbesparelser vurderes nemme at implementere og at have en stor effekt. Tiltag på klimaskærmen er generelt omkostningstunge og med lang tilbagebetalingstid, men hulmursisolering og efterisolering af loftet er både effektive og billige. Der iværksættes også mange tiltag indenfor energistyring, adfærdskampagner, natrunderinger mv.

Midtvejsevaluering af energieffektivisering i staten

Regioner og kommuner

Energispareindsatsen i regioner og kommuner er baseret på en frivillig indsats, men regeringen har i henhold til EU’s Energieffektiviseringsdirektiv en forpligtelse til at tilskynde kommuner og regioner til at gennemføre energieffektiviseringer af deres bygninger.

Alle kommunale og regionale bygninger er omfattet af den lovpligtige energimærkningsordning.

Som led i ovenstående forpligtelse om tilskyndelse til energibesparelser i kommuner og regioner, har Energibureaet på vegne af Energistyrelsen udarbejdet en rapport med henblik på at give et overblik over kommunerne og regionernes arbejde med klimamål og energieffektivisering. Rapporten baserede sig på spørgeskemaoplysninger og interviews. Alle regionerne og i alt har 52 kommuner svarede på det udsendte spørgeskema vedrørende mål, strategier og aktiviteter til borgere og små og mellemstore virksomheder (SMV’er). 74 kommuner har svaret på spørgeskema vedrørende bygningsdrift, energidata, energistyring og ESCO (Energy Service Company).

Læs rapporten Kommuner og regioners arbejde med klimamål og energieffektivisering

Herunder kan du læse hovedkonklusionerne fra rapporten.

Klimasamarbejder

Kommunerne har mulighed for at deltage i en række forskellige klimasamarbejder der blandt andet har fokus på diverse Co2-reduktionsmål. De mest benyttede af disse klimasamarbejder er følgende:

 • Borgmesterpagten
 • DK2020
 • Klimakommuner

Der er 81 af Danmarks i alt 98 kommuner, som deltager i et eller flere af disse klimasamarbejder. 88 af kommunerne har CO2-reduktionsmål for deres geografiske område eller for kommunen som en virksomhed.

Indsatser målrettet borgere og SMV’er

Mange af kommunerne har fokus på aktiviteter til fremme af energibesparelser for kommunens borgere og SMV’er. De mest anvendte aktiviteter for borgerne består af:

 • Borger- eller informationsmøder
 • Adfærdsændrende kampagner
 • Skriftligt materiale om energibesparelser
 • Deltagelse i kampagner/indsatser, som andre har igangsat

Læs rapporten Evaluering og erfaringsopsamling fra borgermøder i samarbejde med kommunerne

For at fremme energibesparelser hos SMV’er har visse kommuner ligeledes igangsat aktiviteter, heriblandt er de mest benyttede aktiviteter følgende:

 • Kampagner målrettet SMV’er
 • Faciliteret energitjek af virksomheder.
 • Deltagelse i kampagner, som andre har igangsat
 • Informationsmøder omkring energieffektivisering

Kommunerne blev spurgt, hvad Energistyrelsen kan gøre for at fremme energieffektivisering hos borgere og SMV’er i kommunerne, samt hvilke barrierer, der hindrer energieffektiviseringen. Her var nogle af hovedkonklusionerne følgende:

 • Økonomiske og ressourcemæssige barrierer
 • Lav interesse og/eller prioritet
 • Manglende ressourcer hos kommunerne til at løfte opgaven
 • SMV’er har behov for meget korte tilbagebetalingstider på investeringer

ESCO

ESCO er både en projekt- og finansieringsmodel, samt en betegnelse for firmaer, der arbejder med EPC (Energy Performance Contract). I ESCO-projekter er målet, at energirenoveringen tilbagebetales af de energibesparelser, som renoveringen genererer. I spørgeskemaet blev kommunerne og regionerne blandt andet spurgt til, i hvor høj grad modellen har været anvendt inden for de sidste 10-15 år og hvorvidt kommunerne og regionerne vil igangsætte nye ESCO-projekter inden for de kommende tre år.

Svarene viste, at kommunerne ser udfordringer i forhold til tryghed ved at bruge ESCO-metoden, samt mangler kendskab til modellen. Regionerne ser et større potentiale i ESCO-projekter, især til energirenovering af hospitaler.