Det offentlige

Energiforbruget i den offentlige sektor er selv sagt stort, men er mange steder nedbragt gennem en systematisk indsats. Der er dog stadig mange besparelser at hente.

Staten

Ministerier og underliggende institutioner har som mål at reducere energiforbruget med 14 % i perioden 2006 til 2020.  Det er op til det enkelte ministerium at sikre, at målet bliver opfyldt. Målet fremgår af cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. 

Cirkulære om energieffektivisering

Cirkulæret om energieffektivisering i statens institutioner er udstedt som en del energiaftalen fra februar 2008, men revideret i juli 2014, så det sikrer implementering af EU's energieffektiviseringsdirektiv. Cirkulæret er et rammestyringscirkulære, hvor det er op til det enkelte ministerium at sikre, at målet for reduktionen i energiforbruget nås. Af cirkulærets bestemmelser fremgår det bl.a., at alle statslige institutioner er forpligtet til at:

Reducere energiforbruget

 • Reducere energiforbruget i 2020 med 14 % i forhold til 2006.

Udøve en energieffektiv adfærd

 • Indkøbe energieffektive produkter og tjenesteydelser.
 • Organisere energispareindsatsen på en for ministeriet og institutionerne hensigtsmæssig måde.
   

Indberette energiforbrug

 • Installere fjernaflæste målere for el, varme, fjernkøling og vand, hvis det er rentabelt inden for kortere tid.
 • Indberette energiforbrug for det foregående år til databasen Offentligt Energiforbrug senest d. 1. juni

Sikre energieffektive bygninger

 • Sikre, at statsligt ejede bygninger opføres og drives så energieffektivt som muligt.
 • Sikre, at bygningen er energimærket. 
 • Sikre overvejelser om anvendelse af vedvarende energi i forbindelse med gennemrenovering af eksisterende bygninger og nybyggeri. 
 • Gennemføre rentable energibesparende tiltag.
 • Sikre, at bygninger, hvor der er indgået lejemål med private, har en god energimæssig stand.
 • Tage initiativ til at samarbejde om energibesparende tiltag med private ejere eller lejere, hvor en bygning deles af flere ejere eller lejemål.
   

Offentliggøre og synliggøre energi- og vandforbrug

 • Offentliggøre, hvilke tiltag der er gennemført for at nå målet med reduktion af energiforbruget på 14 %.
 • Offentliggøre energimærkning af bygninger og rådgivningsrapporter fra Elnet-, naturgas- og fjernvarmeselskaberne på institutionernes hjemmesider.

Energistyrelsen skal en gang om året forelægge en opgørelse over energiforbruget i staten for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg.

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner

Energieffektive produkter

Statens institutioner er forpligtet til at købe energieffektive produkter og tjenesteydelser. Energistyrelsens har udarbejdet en indkøbsvejledning, hvor man kan finde anbefalinger til indkøbskrav til energieffektive produkter og udstyr.

Indkøbsvejledningen henvender sig både til offentlige institutioner og private virksomheder, som køber energiforbrugende udstyr. Energistyrelsens anbefaling er baseret på, at de indkøbte produkter er blandt de 20-25 % mest energieffektive produkter på markedet.

Se indkøbsvejledningen

Databasen ’Offentligt energiforbrug’ - Metodebilag og vejledning

Der er etableret en offentligt tilgængelig database over statens energiforbrug, ’Offentligt energiforbrug’. Databasen har til formål at skabe åbenhed om arbejdet med at reducere energiforbruget.

Databasen giver mulighed for at følge el-, varme- og vandforbruget i ministerier og deres tilhørende institutioner. Tallene dækker også energiforbrug til drift af laboratorier og anden energikrævende produktion og procesanlæg. Energiforbruget til transport er dog undtaget.

Se databasen over offentligt energiforbrug

Metodebilag til håndtering af ressortomlægninger

Metodebilag til simulering af historisk data

Vejledning til indberetning af offentligt energiforbrug – Bruger

Vejledning til indberetning af offentligt energiforbrug – Superbruger

 

Ministeriernes indsats

I 2020 skal alle danske ministerier have reduceret deres energiforbrug med 14 pct. i forhold til 2006. De enkelte ministerier har selv ansvaret for at nå målet på de 14 pct. ved at sætte rentable energisparetiltag i gang. 

De forskellige energisparetiltag er skræddersyet til ministerierne og deres institutioner alt efter institutionernes størrelse, funktionsområde og energibehov. 

På deres hjemmeside skal hvert ministerium offentliggøre deres energisparetiltag samt udarbejdede energimærker, energimærkningsrapporter og energirådgivningsrapporter. Pligten til offentliggørelse sker jf. cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner.

Midtvejsevaluering af statens energispareindsats

COWI har udarbejdet en midtvejsevaluering af ministeriernes energispareindsats for Energistyrelsen. Det er en tværgående evaluering, som bygger på evalueringer fra hvert enkelt ministerium.

Den cirkulærbestemte målsætning er nået i de fleste ministerier

Midtvejsevalueringen viser, at størstedelen af ministerierne allerede har reduceret deres energiforbrug med 14 pct. siden 2006, som er den cirkulærebestemte målsætning. De fleste forventer enten at kunne fastholde denne besparelse eller at nå en yderligere reduktion i energiforbruget frem mod 2020.

Staten er godt på vej mod EU's 2020-målsætning

Evalueringen viser samtidig, at de fleste ministerier er kommet godt i gang med realiseringen af EU-målsætningen om en besparelse på 9,1 pct. i perioden 2013-2020. Samlet set er staten således godt på vej til at opfylde såvel nationale mål som EU-mål.

Ministerierne arbejder med mange forskellige tiltag

Ministerierne angiver mange forskellige iværksatte og planlagte energisparetiltag. Tiltag indenfor belysning, apparater, installationer og vandbesparelser vurderes nemme at implementere og at have en stor effekt. Tiltag på klimaskærmen er generelt omkostningstunge og med lang tilbagebetalingstid, men hulmursisolering og efterisolering af loftet er både effektive og billige. Der iværksættes også mange tiltag indenfor energistyring, adfærdskampagner, natrunderinger mv.

Midtvejsevaluering af energieffektivisering i staten

Regioner og kommuner

Energispareindsatsen i regioner og kommuner er basseret på en frivillig indsats, men regeringen har i henhold til EU’s Energieffektiviseringsdirektiv en forpligtelse til at opfordre kommuner og regioner til at gennemføre energieffektiviseringer af deres bygninger.

Alle kommunale og regionale bygninger er omfattet af den lovpligtige energimærkningsordning.

Læs mere om de særlige regler for energimærkning af offentlige bygninger