Rapporter om geotermi

Task forcen (2023)

Geotermi-taskforcen blev oprettet i 2021 og havde til formål at understøtte udviklingen af geotermi i Danmark. Det har resulteret i en justering af de juridiske rammer for geotermi, som betyder, at geotermi undtages fra en del af den økonomiske regulering på varmeområdet. Det medfører, at risikoen i et geotermiprojekt kan afgrænses gennem en privatretlig aftale i stedet for også at blive begrænset af den økonomiske regulering. Der er desuden lavet en generel afrapportering af taskforcens arbejde.

 

Risikoafdækningsordningen for geotermiboringer (geotermiordningen) (2014-2015, 2022)

Ordningen blev evalueret i 2021-2022 af Energistyrelsen med inddragelse af offentligheden. Evalueringen har dannet grundlag for Energistyrelsens indstilling om at nedlukke ordningen. Nedlukningen er imødekommet af regeringen og effektueret på ordningens rådsmøde den 25. oktober 2023, hvor rådet traf beslutning om at lukke ordningen.  

 

Det blev i 2015 besluttet at etablere en ordning for geotermiboringer. 

I den forbindelse er der blevet udarbejdet to notater om forsikringer på området. Desuden er der blevet udarbejdet en konsulentrapport, som beskriver, hvordan en ordning kan udformes. Denne rapport har dannet grundlag for den endelige udformning af ordningen. 

Læs om ordningen for geotermi

Forud for etableringen af ordningen for geotermiboringer blev der udarbejdet en udregning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter. 

Risikoudredning for geotermiprojekter, 2014

 

Analyse af geotermianlægs konkurrencedygtighed (2020)

Energistyrelsen har foretaget en analyse af geotermianlægs konkurrencedygtighed. Analysen viser, at geotermi ikke er konkurrencedygtig med store biomassekedler og havvandsvarmepumper, der er relevante alternativer til fossil varmeproduktion i stor skala. Det skyldes særligt høje investeringsomkostninger for geotermianlæg, pga. høje boreomkostninger og store geologiske risici.

Analysen viser desuden, at samfundsøkonomikravet, kraftvarmekravet og den økonomiske regulering udgør barrierer for investeringer i geotermi til fjernvarmeproduktion. Rapporten indeholder også en analyse af den nuværende proces for tildeling af tilladelser, der viser, at det kan være en barriere for geotermi, at processen for tilladelser og processen for godkendelse af et varmeprojekt er uafhængige af hinanden.

Geotermipotentialet (2016)

Geotermiscreening 2016

I 2016 har Energistyrelsen fået udarbejdet en rapport om potentialet for geotermi i Danmark. Rapporten, der bygger på geologiske vurderinger udført af GEUS, vurderer mulighederne for at indpasse geotermi i 28 udvalgte fjernvarmeområder i Danmark.

Plan for de udbudte områder til geotermisk efterforskning (2012)

Energistyrelsen offentliggjorde i december 2012 en plan, der danner grundlag for fremtidige udbud af områder til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning (kollektiv varmeforsyning) og anden anvendelse (f.eks. til gartnerier, spa centre, elektricitet m.v.).

Birte Røgen
Fuldmægtig (+45) 3392 6805
Mere om Geotermi