Rapporter om geotermi

God praksis for geotermitilladelser

Energistyrelsen har i 2015 fået udarbejdet en række dokumenter om god praksis i forbindelse med geotermiprojekter. Dokumenterne er tænkt som en hjælp til branchen og interesserede fjernvarmeselskaber.

Rapporter om geotermiordning  

Det er i 2015 besluttet at etablere en ordning for geotermiboringer. 

I den forbindelse er der blevet udarbejdet to notater om forsikringer på området. Desuden er der blevet udarbejdet en konsulentrapport, som beskriver, hvordan en ordning kan udformes. Denne rapport vil danne grundlag for den endelige udformning af ordningen. 

Læs om ordningen for geotermi

Tidligere rapporter

Risikoudredning for geotermiprojekter, 2014

Rapporter om potentialet for geotermi 

Geotermiscreening 2016

I 2016 har Energistyrelsen fået udarbejdet en rapport om potentialet for geotermi i Danmark. Rapporten, der bygger på geologiske vurderinger udført af GEUS, vurderer mulighederne for at indpasse geotermi i 28 udvalgte fjernvarmeområder i Danmark.

Plan for de udbudte områder til geotermisk efterforskning

Energistyrelsen offentliggjorde i december 2012 en plan, der danner grundlag for fremtidige udbud af områdertil efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning (kollektiv varmeforsyning) og anden anvendelse (f.eks. til gartnerier, spa centre, elektricitet m.v.).

Analyse af geotermianlægs konkurrencedygtighed

Energistyrelsen har foretaget en analyse af geotermianlægs konkurrencedygtighed. Analysen viser, at geotermi ikke er konkurrencedygtig med store biomassekedler og havvandsvarmepumper, der er relevante alternativer til fossil varmeproduktion i stor skala. Det skyldes særligt høje investeringsomkostninger for geotermianlæg, pga. høje boreomkostninger og store geologiske risici.

Analysen viser desuden, at samfundsøkonomikravet, kraftvarmekravet og den økonomiske regulering udgør barrierer for investeringer i geotermi til fjernvarmeproduktion. Rapporten indeholder også en analyse af den nuværende proces for tildeling af tilladelser, der viser, at det kan være en barriere for geotermi, at processen for tilladelser og processen for godkendelse af et varmeprojekt er uafhængige af hinanden.

Geotermianalysen

 

Mere om Geotermi
Birte Røgen
Fuldmægtig (+45) 3392 6805