Ordning for geotermi

Risikoafdækningsordningen for geotermiboringer

Ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer (risikoafdækningsordningen) har til formål at fremme udnyttelse af geotermisk energi i Danmark ved at begrænse den økonomiske risiko i forbindelse med geotermiboringer.

I risikoafdækningsordningen kan deltage rettighedshavere, der ønsker at investere i og gennemføre geotermirelaterede boreprojekter og som opfylder fastsatte betingelser. En vigtig betingelse for at deltage i ordningen er, at ansøgerens investeringsbeslutning om at gennemføre boringen ikke er taget, før Rådet har givet tilsagn om deltagelse i ordningen.

Ekspertrådet

Ekspertrådet består af:

Formand:

  • Søren Berg Lorenzen, Civilingeniør

Medlemmer:

  • Benedicte Crapez, Civilingeniør
  • Birgitta Jacobsen, Økonom
  • Mikael Erlström, Geolog
  • Renée van Naerssen, Jurist

Ekspertrådet sammensættes ud fra deres ekspertise og faglige niveau indenfor: geologi, herunder undergrunds- og reservoirforhold, boreteknologi, herunder budgettering og projektledelse for boringer, økonomi og økonomistyring i geotermiprojekter og fjernvarmeforhold samt jura.

Medlemmerne af ekspertrådet er uafhængige og udpeges af klima-, energi-, forsyningsministeren for en periode af 4 år. Det siddende råd blev udpeget af ministeren i 2019 med undtagelse af Renée van Naerssen som er udpeget af ministeren i 2020.

Rådet træffer afgørelse vedrørende ordningen herunder:

  • Deltagelse i ordningen
  • Udbetaling af dækning
  • Lukning af ordningen i det tilfælde, at der ikke er tilstrækkelige midler eller boreprojekter til at opretholde ordningen.
Sekretariatet

Rådet bistås af et sekretariat. Energistyrelsen er sekretariat for Ekspertrådet, og varetager den daglige administration af ordningen, herunder korrespondance med ansøgere.

Sekretariatet er således bindeled mellem Ekspertrådet og ansøger.

Sekretariatet kan kontaktes via e-mail: risiko@ens.dk og ved telefonisk henvendelse til sekretariatet ved:

Lene Eilskov Jensen på tlf.: 3392 7572

Læs om behandling af personoplysninger

Nyt fra Ekspertrådet og nyt vedrørende ordningen

29.11.2021

Der er igangsat en evaluering af ordningen, og i den forbindelse kan interesserede bidrage. Se høringsmaterialet på høringsportalen.dk.

16.12.2020

Sektionen med Rådets planlagte møder er opdateret bl.a. er dato for 2021 september rådsmødet hvor Rådet behandler ansøgninger om deltagelse i ordningen og ansøgningsfristen koblet hertil offentliggjort.

10.06.2020

Sektionen med Rådets planlagte møder er opdateret bl.a. er dato for november rådsmødet hvor Rådet behandler ansøgninger om deltagelse i ordningen og ansøgningsfristen koblet hertil offentliggjort.

24.04.2020 

Rådets vejledning og ansøgningsskema er offentliggjort; se under søg om ‘deltagelse / søg om udbetaling’.

24.04.2020

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har udpeget Renée van Naerssen som nyt rådsmedlem. Renée van Naerssen er jurist og advokatfuldmægtig hos Horten.

24.04.2020

Rådets høringsnotat ifm. Rådets høring af udkast til vejledning og ansøgningsskema. Læs høringsnotat.
Udkast til vejledning og udkast til ansøgningsskema har været i høring fra 21. oktober   til 1. december 2019. Høringsmaterialet kan fortsat tilgås via høringsportalen.dk.

Planlagte rådsmøder

 

Rådsmøder, hvor Rådet behandler ansøgninger om deltagelse i ordningen, forventes at blive afholdt primo marts og primo september, såfremt der er behov.

Der kan rettes henvendelse til rådets sekretariat, hvis der er der behov for at kende datoen for fremtidige ansøgningsfrister. Sagsbehandlingstiden fra ansøgningsfristen til rådsmøde, hvor rådet behandler ansøgninger om deltagelse i ordningen, vil forventeligt været 15-20 uger afhængig af ferieperioder m.m.

2021

2021 september rådsmøde

Frist for at indsende en fyldestgørende ansøgning om deltagelse i ordningen er den 10. maj 2021. Fyldestgørende ansøgninger modtaget inden fristens udløb vil forventelig kunne blive behandlet på rådsmødet.

Idet der er tale om en ny ordning og erfaringer fra andre ordninger viser, at afklarende spørgsmål og yderligere materiale kan være påkrævet, anbefaler Rådet dog, at ansøgning om deltagelse i ordningen fremsendes til Rådets sekretariat i god tid inden fristudløb.

Rådet afholder rådsmøde den 8. september 2021, hvor Rådet behandler ansøgninger om deltagelse i ordningen.

2021 marts rådsmøde

Frist for at indsende en fyldestgørende ansøgning om deltagelse i ordningen er den 16. november 2020. Fyldestgørende ansøgninger modtaget inden fristens udløb vil forventelig kunne blive behandlet på rådsmødet.

Idet der er tale om en ny ordning og erfaringer fra andre ordninger viser, at afklarende spørgsmål og yderligere materiale kan være påkrævet, anbefaler Rådet dog, at ansøgning om deltagelse i ordningen fremsendes til Rådets sekretariat i god tid inden fristudløb.

Rådet afholder rådsmøde den 3. marts 2021, hvor Rådet behandler ansøgninger om deltagelse i ordningen.

2020

2020 november rådsmøde

Frist for at indsende en fyldestgørende ansøgning om deltagelse i ordningen er den 3. august 2020. Fyldestgørende ansøgninger modtaget inden fristens udløb vil forventelig kunne blive behandlet på rådsmødet.

Idet der er tale om en ny ordning og erfaringer fra andre ordninger viser, at afklarende spørgsmål og yderligere materiale kan være påkrævet, anbefaler Rådet dog, at ansøgning om deltagelse i ordningen fremsendes til Rådets sekretariat i god tid inden fristudløb.

Rådet afholder første rådsmøde den 11. november 2020, hvor Rådet behandler ansøgninger om deltagelse i ordningen.

Søg om deltagelse / søg om udbetaling

Rådets vejledning og ansøgningsskema til brug i forbindelse med ansøgning til ordningen. Rådet anbefaler at ansøger læser hele vejledningen inden der søges.

Spørgsmål til ansøgning og ansøgningsmaterialet kan rettes til Rådets sekretariat.

Ordningens likviditet

Det fulde statslige tilskud er kapitalopbygget i ordningen og udgør 81,9 mio. kr.

Oplysninger om ordningens likviditetsbeholdning kan fås ved henvendelse til Rådets sekretariat.

E-mail: Risiko@ens.dk eller kontakt Lene Eilskov Jensen på tlf.:  33 92 75 72

Mere om Geotermi
Lene Eilskov Jensen
Fuldmægtig (+45) 3392 7572