Ordning for geotermi

Ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer (risikoafdækningsordningen) har til formål at nedbringe selskabernes økonomiske risiko ved selve borearbejdet i forbindelse med etablering af geotermianlæg, men samtidig give selskaberne et ansvar for en succesfuld gennemførelse af projektet.

I risikoafdækningsordningen kan deltage rettighedshavere, der ønsker at investere i og gennemføre geotermirelaterede boreprojekter og som opfylder nærmere fastsatte betingelser. En betingelse for at deltage i ordningen er, at ansøgerens investeringsbeslutning om at gennemføre boringen ikke er taget, før Ekspertrådet har givet tilsagn om udbetaling af dækning efter risikoafdækningsordningen.

Lovgrundlag

19. maj 2015 blev Lov om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer vedtaget.

Loven trådte i kraft den 1. juli 2015. I medfør af loven er der udstedt to bekendtgørelser:​

Ordningen er under etablering. Behandling af ansøgninger kan påbegyndes når implementeringen af ordningen er på plads. En vejledning om dokumentation og behandling af ansøgning og godkendelse er under udarbejdelse. Udkast til vejledning og udkast til ansøgningsskema har været i høring fra 21. oktober til 1. december 2019.

Høringsmaterialet kan fortsat tilgås via høringsportalen.dk. Vejledningen og ansøgningsskemaet forventes tilgængelig primo 2020.

 

Mere om Geotermi
Lene Eilskov Jensen
Fuldmægtig (+45) 3392 7572