Energiø Bornholm

Energiø Bornholm

Energiø Bornholm er et pionerprojekt inden for den grønne omstilling og et vigtigt initiativ i kampen mod klimakrise.

Folketinget har besluttet, at Bornholm fra 2030 skal være opsamlingssted for minimum 3 GW grøn strøm fra havvindmøller, der stilles op i Østersøen indtil ca. 15 kilometer fra Bornholm. Strømmen omformes på Bornholm til jævnstrøm, som kan transporteres over lange afstande – i første omgang til Sjælland og Tyskland.

Landanlægget etableres på det sydvestlige Bornholm cirka én kilometer syd for Nylars, Lodbæk og Aakirkeby og kommer til at levere grøn strøm svarende til ca. 3,3 mio. danske husstandes årlige elforbrug. Energiø Bornholm vil mere end fordoble mængden af havvind i Danmark set i forhold, hvad der produceres i dag.

Energistyrelsen afholder udbuddet af havvindparken, mens Energinet sørger for udbud og etablering af landanlæg og transmissionskabler på Bornholm og Sjælland.

Energiø Bornholm bliver ét af Danmarks mest afgørende infrastrukturprojekter og kommer til at indebære produktion af grøn energi i en hidtil uset skala.

Forundersøgelser for energiøerne (materialet er på engelsk)

Find informationer om udbuddet af Energiø Bornholm Havvindmøllepark

Læs mere om Bornholms Regionskommunes arbejde med projekt Energiø Bornholm

Læs mere om partnerskabsaftale om Bornholm som erhvervsfyrtårn

Politisk vision og baggrund for Energiø Bornholm

Grøn strøm er en afgørende del af løsningen på klimakrisen og en forudsætning for at nå det politiske mål om at reducere Danmarks drivhusgasreduktion i 2030 med 70 pct. sammenlignet med 1990.

Beslutningen om etableringen af det, som sidenhen blev døbt Energiø Bornholm, stammer oprindeligt fra klimaaftalen fra den 22. juni 2020, der blev indgået af Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Læs Klimaaftalen for energi og industri mv. af 22. juni 2020

Forud for topmødet i Østersøen i august 2022 aftalte Regeringen sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet at udvide kapaciteten for Energiø Bornholm fra 2 til 3 GW. 

Danmark og Tyskland har samtidig på topmødet i Østersøen 2022 indgået en politisk aftale om etablering af et kabel fra energiøen til Tyskland. Det betyder, at der kan sendes strøm direkte fra energiøen til det tyske elnet og videre ud til resten af Europa. Den politiske aftale med Tyskland er et stort skridt på vej mod et stærkere energisamarbejde i Østersøen. Den mellemstatslige aftale (Intergovernmental Agreement) mellem Danmark og Tyskland blev underskrevet af den danske og tyske minister d. 1 juni 2023. 

Regeringen og de øvrige partier i forligskredsen (Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet) har d. 30. maj indgået en tillægsaftale, der sætter rammerne for de kommende udbud af 6 GW havvind og yderligere 3 GW ved Energiø Bornholm, med mulighed for 800 MW overplanting, der kan opstilles i op til to år efter.

Læs aftalen "Tillægsaftale om udbudsrammer for 6 GW og Energiø Bornholm."

Læs Energistyrelsens pressemeddelelse om tillægsaftalen her. 

Energiøen i Østersøen

I Østersøen skal landanlægget placeres på Bornholm, hvor strøm fra havvindmølleparker skal transporteres til elnet på Sjælland og i Tyskland.  Havvindmøllerne placeres ind til ca. 15 km fra den bornholmske kyst. 

Energiø Bornholm får en kapacitet på 3 GW, som svarer til enten 3,3 mio. danske eller 4,5 mio. tyske hustandes årlige elforbrug. Energiøen er dermed et af Danmarks største og vigtigste infrastrukturprojekter og indebærer også produktion af grøn energi i en skala, der hidtil ikke er set i Danmark. 

Energiø Bornholm kommer til at bane vejen for etableringen af fremtidige energiøer, i første omgang Nordsøen. Ligesom energiøen i Nordsøen er det ambitionen, at strøm fra havvindmølleparkerne skal kunne omdannes til andre energiformer for eksempel  Power-to-X. Etableringen af Power-to-X skal dog ske på privat initiativ af koncessionsvinderen af havvindsudbuddet for Energiø Bornholm.

Plan for Program Energiø Bornholm - Planområder

Placering af havvindmøller syd-sydvest for Bornholm som energiø i Østersøen (©Energistyrelsen).

Du kan læse og se mere om placeringen af møllerne ved Bornholm i rapporten Havvindmøller ved Bornholm - Visualiseringer 

Vores vigtige samarbejdspartnere

Energistyrelsen repræsenterer den myndighed, som ejer energiø-projektet, og som står for udbuddet af havvind. Energiø Bornholm realiseres sammen med en række vigtige samarbejdspartnere heriblandt Energinet og Bornholms Regionskommune. 

Energinet er bygherre for de eltekniske anlæg og kabler, som skal binde strøm fra havvindmøllerne sammen med det danske elnet og sende strøm til Tyskland. Læs mere om Energinets arbejde med realiseringen af Energiø Bornholm her. 

Bornholms Regionskommune og Energistyrelsen arbejder tæt sammen omkring høringer og borgerinddragelse af bornholmerne, samt formidling af projekt Energiø Bornholm. 

Læs mere om Læs mere om Bornholms Regionskommunes arbejde med projekt Energiø Bornholm og Bornholms Regionskommunes arbejde med udbud og lokale tiltag

Næste skridt i projektet

Markedsdialogen

Energistyrelsen offentliggjorde d. 30 juni udkast til udbudsmateriale for 6 GW havvind og 3 GW ved Energiø Bornholm i en markedsdialog. Markedsdialogen afholdes i samarbejde med Energinet og gennemføres i et skriftligt format, hvor potentielle tilbudsgivere og øvrige markedsaktører får mulighed for at bidrage med input og forslag til dette foreløbige materiale. 

Læs Energistyrelsens pressemeddelelse om markedsdialogen

Energistyrelsen modtager skriftlige bemærkninger inden udgangen af august 2023. Al kommunikation foregår gennem EU-Supply, som vil blive opdateret med løbende ny information. 

Se udkast til udbudsmateriale for Energiø Bornholm, der offentliggøres gennem EU-Supply

Det endelige udbudsmateriale forventes offentliggjort omkring årsskiftet med forventet endelig tilbudsfrist for Energiø Bornholm ultimo 2024. 

Nyheder om Energiø Bornholm

Du kan tilmelde og afmelde nyheder om udbuddet af Energiø Bornholm ved at skrive til denne mail: offshorewindfarms@ens.dk

Baggrundsrapporter, pålæg og tilladelser

Energistyrelsen har haft en række konsulenter til at bidrage med rapporter, der på forskellig vis forholder sig til placering af energiøerne og de omkringliggende havvindmølleparker.

Rapporterne er udarbejdet for at afsøge mulige placeringer. Afklaring af de endelige områder til havvindmøller ved Bornholm og placering af den kunstige ø og havvindmøller i Nordsøen er politisk besluttet i november 2020.

Rapporterne finder du herunder. De omfatter finscreeninger for placering af energiøer og tilhørende havvind i Nordsøen og Østersøen, en geologisk ekspertvurdering for placering af energiøen i et relativt lavvandet område i Nordsøen, samt visualiseringer for havvindmølleparker i Østersøen:

Baggrundsrapporter

På baggrund af de politiske beslutninger om etablering af energiøer er Energinet blevet pålagt at påbegynde forundersøgelser af områderne. Samtidig reserveres områderne til etablering af energiøer og statslig udbygning af havvind. Forundersøgelserne er første skridt mod realiseringen af energiøerne og omfatter geofysiske (for eksempel sonarundersøgelser, hvor man screener havbunden) og geotekniske undersøgelser (for eksempel boringer ned i havbunden) samt miljømæssige undersøgelser (for eksempel påvirkningen af områdets dyreliv) samt metocean opmålinger (for eksempel vindforhold, salinitet og havtemperatur).

 

Energistyrelsen har i forbindelse med beslutningen af Energiø Bornholm udarbejdet en Cost-Benefit-Analyse for at belyse rentabiliteten af projektet. Metoden i beregningerne følger vejledninger udstedt af Energistyrelsen og Finansministeriet, men der er også lavet justeringer, hvor det er vurderet muligt, på baggrund af den offentlige høring, der blev afholdt i efteråret 2021. Der er benyttet input fra Energinet, teknologikatalogerne, samt fra diverse rådgivere. Resultaterne indeholder væsentlige usikkerheder og skal som sådan derfor også læses med forbehold for ændringer i forudsætningerne. Rapporten er et led i ønsket om at holde processen omkring energiøerne åben og transparent for offentligheden.

 

Pålæg

Energinet har d. 30. november 2020 fået pålæg om at gennemføre forundersøgelser til energiøerne 

Energinet har d. 13. oktober 2021 fået et samlet revideres pålæg om gennemførelse af forundersøgelser til Energiø Bornholm

Forundersøgelsestilladelser

Energinet har d. 22. juni 2021 fået tilladelse til at starte forundersøgelser i Østersøen

Energinet har d. 21. december 2021 fået tilladelse til supplerende forundersøgelser i Østersøen

14. marts 2022: Afgørelse om ændring af figur om soft-start i forundersøgelsestilladelser for Energiø Bornholm

Supplerende forundersøgelsestilladelse i området for kabelruter til Energiø Bornholm

 

 

Kontakt

Energiøerne
Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846