Data: Oversigt over energisektoren

Data for energisektorer

Stamdataregister for vindkraftanlæg

Stamdataregisteret er en landsdækkende database, som omfatter alle danske elproducerende vindkraftanlæg > 6 kW. Her kan man finde oplysninger om anlæggenes placering, størrelse og produktion.

Data fra registeret i Excel-format

Data fra registeret er tilgængelige i Excel-format. Tabellen indeholder de enkelte anlægs tekniske data og produktionsdata - opdelt på anlæg, der stadig er i drift, og afmeldte anlæg. Produktionsdata findes her på årsniveau og på månedsniveau for indeværende år. For månedsdata for perioden 2002-2011 se link nederst på siden.

Data for eksisterende og afmeldte møller (ultimo december 2018) – uploadet 15. januar 2019.

Oversigtstabel over vindkraftanlæg (ultimo december 2018) – uploadet 15. januar 2019.

Bemærk, at produktionsdata i øjeblikket gennemgår en større konsolidering, og der derfor kan forekomme ændringer i forhold til tidligere publicerede data. For enkelte møller er der tale om større ændringer i forhold til de produktionsdata, der var publiceret i forbindelse med Stamdataregistret fra ultimo december 2015. På aggregeret niveau er ændringerne mindre.

XY-koordinaterne i registret er ”splejsede” koordinater, hvor der er brugt koordinater fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings GeoDanmark data, der opdateres efter behov, samt ældre koordinater fra Geodatastyrelsen (feb 2013), suppleret med koordinaterne fra Stamdata i det omfang, der ikke er koordinater fra GST. Oprindelsen af koordinaterne fremgår af tabellen.

Energistyrelsen laver en række kort over energisektoren:

www.vindinfo.dk er der yderligere information.

Jævnlig opdatering af data

Data bliver opdateret hver måned i takt med netselskabernes og Energinet.dk's indberetninger.

Indberetningen til Energistyrelsen skal senest finde sted midt i den efterfølgende måned og det er derfor muligt at se/hente månedsdata på denne hjemmeside med ca. en måneds forskydning.

Baggrund for etablering af registret

Energistyrelsen har sammen med den systemansvarlige virksomhed, Energinet.dk og netselskaberne opbygget et landsdækkende register for vindkraftanlæg.

Registret anvendes til administration, statistik og kontrol af prisafregninger, herunder fuldlasttimeopgørelser samt i forbindelse med EU direktivet om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder.

Om data

Energinet.dk fremsender fortegnelser over anlæg samt oplysninger om produktion til Energistyrelsen. Fortegnelserne indberettes på baggrund af data fra netselskaberne.

Data ajourføres og opdateres løbende og omfatter bl.a.:

  • nytilkomne og afmeldte anlæg,
  • ændringer i oplysningerne for allerede registrerede anlæg, 
  • nye og korrigerede oplysninger om produktion.

Hver post i tabellen indeholder oplysninger om et anlæg. Ved et anlæg forstås én enkelt vindmølle. En gruppe af f.eks. 5 vindmøller tilsluttet samme måler vil således skulle indberettes som 5 anlæg med hver sin post i tabellen.

En mere præcis definition af de enkelte felter i tabellen fremgår af Beskrivelse af indholdet i oversigterne 

Om datakvalitet

Energistyrelsen er blevet opmærksom, at der i en række tilfælde forekommer unøjagtige data og mangler i Stamdataregistret. Der er derfor iværksat en kvalitetssikringsproces, som har til formål at få forbedret datamaterialet.

Ansvarsfraskrivelse

Energistyrelsen, eller anden dataleverandør, har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

Tidligere års månedsproduktioner

Månedsdata 2002-2017

Data om olie- og gasproduktion

I forbindelse med olie-gasaktiviteterne i Danmark indhentes en række data og information om olie/gas produktion, boringer og seismiske undersøgelser.

Se data for olie og gas 

Derudover udarbejdes der den årlige rapport om ”Danmarks olie- og gasproduktion samt anden anvendelse af undergrunden", som giver et overblik over aktiviteterne i den danske olie- og gassektor.

Læs mere om rapporten 

Data om el- og varmeforsyning

Her kan du finde standardtabeller og lister, som kan være med til at give et overblik over energisektoren

Data for el-netselskaber og forsyningspligtselskaber

Elnetselskaber

Elnetselskaber med bevilling pr. 15 december 2014

Elforsyningspligtselskaber

Forsyningspigtselskaber med bevilling pr. 15 december 2014

 

Vejledning om oplysninger i stamdataregistret

Følgende vejledning er udstedt med hjemmel i § 4, stk. 2 i Bekendtgørelse om stamdataregistret for elproducerende anlæg mv.

Vejledningen er gældende fra 1. januar 2019. Vejledningen henvender sig til virksomheder omfattet af § 6 i Bekendtgørelse om stamdataregistret for elproducerende anlæg mv.  

Download Vejledning om oplysninger i stamdataregistret

Kontakt:

Åbningstider i V.E.-administrationen

Mandag til fredag

fra kl. 9:00 til kl. 14:00

Kontakt V.E.-administrationen

Email: VE@ens.dk

Telefon: 70 21 50 74