Elreguleringsudvalg

Opgaven for el-reguleringsudvalget har været at gentænke reguleringen, så den understøtter omstillingen til et elsystem baseret på grøn energi, samtidig med en fortsat høj elforsyningssikkerhed og en omkostningseffektiv elsektor til gavn for forbrugere og virksomheder. 

Den nuværende regulering er blevet utidssvarende

Traditionelt har elsystemet været bygget op omkring få termiske kraftværker, men med den grønne omstilling spiller vedvarende energi og de internationale forbindelser en stigende rolle i elsystemet. Den grønne omstilling af elsystemet medfører behov for en regulering, som i øget grad understøtter et fleksibelt og decentralt elsystem, der aktivt udnytter internationale samarbejdsmuligheder og nye net- og forbrugsteknologier. 

Det videre arbejde med El-reguleringsudvalgets anbefalinger

El-reguleringsudvalgets anbefalinger spænder vidt fra bedre forbrugerbeskyttelse til sikring af Danmarks elforsyningssikkerhed. En række af anbefalingerne er i en politisk proces, hvor politikere, brancheorganisationer og energivirksomheder løser de sidste udestående detaljer. Det drejer sig fx om ny økonomisk regulering af eldistributionsvirksomhederne og regler for brug af navn og logo i koncernforbundene energivirksomheder. Andre anbefalinger forventes implementeret i fremtiden eller danner baggrund for nye analyser og ideudvikling hos politikere, brancheorganisationer og energivirksomheder. Fælles for alle anbefalingerne er, at de understøtter omstillingen til et elsystem baseret på grøn energi, samtidig med en fortsat høj elforsyningssikkerhed og en omkostningseffektiv elsektor til gavn for forbrugere og virksomheder.

El-reguleringsudvalgets medlemmer

Udvalget bestod af interessenter fra branchen, herunder energisektoren, forbrugerinteresser, erhvervsorganisationer og grønne organisationer. Udvalget blev ledt af en uafhængig formand, bistået af en uafhængig næstformand og 4 sagkyndige med særlige kompetencer inden for fagområder af relevans for udvalgets arbejde:

 • Bestyrelsesformand Søren Bjerre-Nielsen
 • Bestyrelsesformand Torkil Bentzen
 • Sagkyndig med makroøkonomisk ekspertise, Direktør Birgitte Hansen, Slotsholm (indtil 15. februar 2014)
 • Sagkyndig med økonomisk ekspertise, Direktør Uffe Bundgaard-Jørgensen
 • Sagkyndig med juridisk ekspertise, Professor Martha Roggenkamp, University of Groningen og Partner Sune Fugleholm, Kammeradvokaten (fra 15. februar 2014)
 • Sagkyndig med generel viden om elsektoren, Institutdirektør Kristian Stubkjær, DTU Elektro

 
Udpeget efter indstilling fra interesseorganisationer, jf. udvalgets kommissorium:

 • Danmarks Vindmølleforening, Professor Poul Erik Morthorst, Risø DTU
 • Landbrug & Fødevarer, Chef for plante- og energipolitik Søren Korsholm
 • DI, Chef for Klima- og Energi Troels Ranis
 • Kommunernes Landsforening, Specialkonsulent Hanne Johnsen
 • Dansk Affaldsforening (fra 17. april 2013) Konsulent Birthe Rytter Hansen, KL (indtil 17. april 2013)
 • Dansk Erhverv, Konsulent Marie Louise Thorstensen
 • Dansk Energi, Vicedirektør Anders Stouge
 • Foreningen af Slutbrugere af Energi, Kommerciel direktør Marianne Eriksen
 • Forbrugerrådet, Chefkonsulent Martin Salamon
 • OVE, Det Økologiske Råd, WWF, Danmarks Naturfredningsforening og Greenpeace (to fælles medlemmer)    Marianne Bender, formand OVE og Søren Dyck-Madsen, energimedarbejder i Det Økologiske Råd

Udvalget blev betjent af et tværministerielt sekretariat i tilknytning til Energistyrelsen. Sekretariatet bistod med faglig sparring og udarbejdelse af faglige oplæg og koordinerede alt eksternt arbejde og input. Foruden Energistyrelsen deltog medarbejdere fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement, Finansministeriet, Sekretariat for Energitilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Skatteministeriet i udvalgets sekretariat. 

Rapporter

Kommissorium

Afsluttende rapport

Sammenfatning

Dokumentationsrapport

Udvalgets rapport til en fremtidig regulering af forsyningspligten

Bilag

Faktaark

Mere om El