Energiselskabernes energispareindsats

Ordningen var reguleret gennem fire frivillige aftaler mellem klima-, energi- og forsyningsministeren og brancheorganisationerne for de forskellige energiarter (el, fjernvarme, naturgas og olie).

Formålet med rapporten er firedelt. For det første giver rapporten en række anbefalinger, der kan bruges fremadrettet ved policy-tiltag baseret på en frivillig aftale. For det andet bliver målopfyldelsen for energispareordningen opgjort på henholdsvis energibesparelser og omkostninger. For det tredje beskriver og opsummerer rapporten de overordnede erfaringer fra tilsynet med energispareordningen. Afslutningsvist kommenterer rapporten, ud fra en juridisk analyse, brugen af frivillige aftaler som led i den offentlige regulering.

Afrapportering energispareordningen

Bilag

Kontakt

Lars Grindsted
Chefkonsulent (+45) 5167 4327