Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport – Nord Stream 2 nordvest om Bornholm

Energistyrelsen har modtaget en ansøgning fra Nord Stream 2 AG om tilladelse til etablering af to parallelle naturgasrørledninger (Nord Stream 2) på dansk kontinentalsokkel udenom dansk territorialfarvand i Østersøen.

Energistyrelsen afholdt den 14. november 2018 et offentligt informationsmøde om miljøkonsekvensrapporten for den nordvestlige rute for Nord Stream 2 projektet på Hotel GSH i Rønne. Se præsentationer og dokumenter fra mødet nedenfor.

Dagsorden og praktisk information.

Rambøll - Nord Stream 2 præsentation

Præsentation - Energistyrelsen

Kort resumé af offentligt møde om miljøkonsekvensrapporten for Nord Stream 2 - nordvestlig rute

Klik på ”Høring på dansk” for yderligere information og dokumenter.

Høring på dansk

Energistyrelsen har modtaget en ansøgning fra Nord Stream 2 AG om tilladelse til etablering af to parallelle naturgasrørledninger (Nord Stream 2) på dansk kontinentalsokkel udenom dansk territorialfarvand i Østersøen. Nord Stream 2 rørledningsanlægget planlægges ført fra Narva Bay i Rusland ned gennem russisk, finsk, svensk, dansk og tysk havområde i Østersøen til Lubmin nær Greifswald i Tyskland. Selskabet har opnået tilladelse i Rusland, Finland, Sverige og Tyskland. I dansk havområde nordvest om Bornholm udgør rørledningsprojektet ca. 174 km.

Sammen med ansøgningen er vedlagt en miljøkonsekvensrapport med en række bilag med henblik på at belyse evt. miljøpåvirkninger i Danmark eller grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra projektet i Danmark. Der er ansøgt om en alternativ nordvestlig linjeføring i forhold til den tidligere ansøgte rute sydøst om Bornholm, som selskabet ønsker at opretholde. Der blev i 2017 gennemført en offentlig høring af miljøvurderingen (VVM) for denne rute, og sagsbehandlingen er fremskreden.

Følgende dokumenter er fremlagt af ansøgeren, Nord Stream 2 AG for at belyse og vurdere miljøpåvirkninger fra projektet:

Dokumentation i relation til vurdering af miljøpåvirkning i Danmark:

Ansøgeren har vedlagt en række bilag sammen med miljøkonsekvensrapporten:

Resumé af ansøgningen:

Baggrundsrapporter på engelsk:

Energistyrelsen har udarbejdet et udkast til tilladelse for den nordvestlige rute, som også fremlægges for offentligheden:

Dokumentation relevante i forhold til de grænseoverskridende miljøpåvirkninger:

Dokumenter vedr. grænseoverskridende miljøpåvirkninger kan også downloades på følgende sprog:

Miljøkonsekvensrapporten med tilhørende bilag er fremlagt for offentligheden fra den 17. oktober 2018 til den 12. december 2018, og sendt til de danske myndigheder og organisationer.

Dokumenterne er tilgængelige på www.hoeringsportalen.dk og kan desuden rekvireres hos Energistyrelsen.

Energistyrelsen afholder et offentligt møde den 14. november 2018 på Bornholm, hvor ansøgeren Nord Stream 2 AG også vil være til stede. Mødet finder sted på Hotel GSH i Rønne med start kl. 17.00. Mødet vil foregå på dansk og engelsk - Der vil være tolkning til rådighed fra dansk til engelsk / engelsk til dansk for dem der ønsker.

Eventuelle bemærkninger til vurderingen af miljøpåvirkningerne i Danmark eller til de grænseoverskridende miljøpåvirkninger af Nord Stream 2 projektet, bedes sendt til Energistyrelsen, ens@ens.dk med kopi til ksc@ens.dk eller Amaliegade 44, 1256 København K, senest den 12. december 2018.

Oplysninger om miljøkonsekvensrapporten kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, Katja Scharmann, tlf. 33 92 66 72, e-mail: ksc@ens.dk.

The Danish Energy Agency has received an application from Nord Stream 2 AG for permission to establish two parallel natural gas pipelines (Nord Stream 2) on the Danish continental shelf outside of Danish territorial waters in the Baltic Sea.

On November 14th 2018 The Danish Energy Agency hosted a public information meeting concerning the EIA for the Nord Stream 2 project northwest of Bornholm at the Hotel GSH in Rønne, Bornholm. See presentations and documents from the meeting below:

Agenda and practical information

Rambøll - Nord Stream 2 presentation

Presentation - The Danish Energy Agency

Short summary of the public meeting concerning the Environmental Impact Report for Nord Stream 2 - Northwest Route

 

 

Click "Consultation in English" for more information and documents.

Consultation in English

The Danish Energy Agency has received an application from Nord Stream 2 AG for permission to construct two parallel natural gas pipelines (Nord Stream 2) on the Danish continental shelf outside of Danish territorial waters in the Baltic Sea. The Nord Stream 2 pipeline project is planned to follow a route from Narva Bay in Russia through the Russian, Finnish, Swedish, Danish and German Baltic Sea areas to Lubmin near Greifswald in Germany. The company has obtained permission in Russia, Finland, Sweden and Germany. In the Danish sea area northwest of Bornholm, the length of the pipeline project amounts to approx. 174 km.

Together with the application, an environmental impact report is attached with a number of annexes in order to present possible environmental impacts in Denmark or cross-border environmental impacts from the project in Denmark. There has been applied for an alternative north-western route in relation to a south-eastern route which Nord Stream 2 AG applied for in 2017 and which Nord Stream 2 AG wishes to maintain. A public consultation of the environmental assessment (EIA) for this route was conducted in 2017 and the case handling is in an advanced stage.

The following documents have been submitted by the applicant, Nord Stream 2 AG, to illustrate and assess environmental impact from the project:

Documentation in relation to the environmental impact assessment in Denmark:

The applicant has attached a number of annexes together with the environmental impact report:

Summary of application:

Background material in English (unofficial translations):

The Danish Energy Agency has prepared a draft permit for the north-western route which is also presented to the public:

Documentation in relation to cross-border environmental impacts:

Documents relating to Cross-border environmental impacts can also be downloaded in the following languages:

The Environmental Impact Report and its annexes have been submitted to the public from 17 October 2018 to 12 December 2018 and have been sent to the Danish authorities and organizations.

The documents are also available at hoeringsportalen.dk and can also be obtained from the Danish Energy Agency.

The Danish Energy Agency holds a public meeting on 14 November 2018 on Bornholm, where the applicant Nord Stream 2 AG also will be present. The meeting will take place at Hotel GSH in Rønne starting at 5 pm. The language at the meeting will be Danish and English – Interpretation will be available on request from English to Danish and Danish to English.

Any comments regarding the assessment of the environmental impacts in Denmark or the cross-border environmental impacts of the Nord Stream 2 project should be sent to the Danish Energy Agency, ens@ens.dk, with copy to ksc@ens.dk or Amaliegade 44, 1256 Copenhagen K, no later than 12 December 2018.

Information regarding the environmental impact report can be obtained from the Danish Energy Agency, Katja Scharmann, tel. 33 92 66 72, e-mail: ksc@ens.dk.