Betaling for håndtering af spildevand

Grundejere, der er tilsluttet et spildevandselskab, har ret til at få spildevandet håndteret. Spørgsmål om grundejers tilslutningspligt og om spildevandsselskabets forsyningspligt hører under Miljøministeriet.

Tilsluttede grundejer skal betale for de spildevandsydelser, som de har ret til at modtage. Spildevandsselskabernes afholdelse af udgifter og opkrævning af betaling hos de tilsluttede grundejere er reguleret i den såkaldte betalingslovgivning.  

Betalingslovens regler om betaling for afledning til spildevandsforsyningsselskabers anlæg

Betalingsloven fastsætter hvilke udgifter spildevandsforsyningerne kan indregne i forbrugernes betaling. I betalingen kan selskaberne som udgangspunkt kun indregne udgifter, som er nødvendige til udførelse, drift og vedligeholdelse af spildevandsforsyningsselskabers spildevandsanlæg. Regler om hvilke udgifter, der kan indregnes, omfatter også selskabernes afholdelse af udgifter vedrørende klimatilpasning, herunder medfinansiering. 

Betalingsloven regulerer en række forskellige typer af bidrag, som opkræves af spildevandsselskaberne. Det drejer sig navnlig om:

 • tilslutningsbidrag,
 • supplerende tilslutningsbidrag,
 • årligt variabelt spildevandsafledningsbidrag ud fra kubikmetertakst (læs mere i afsnit nedenfor),
 • årligt fast spildevandsafledningsbidrag (der er valgfrit at anvende),
 • særbidrag for særligt forurenet spildevand (læs mere i afsnit nedenfor),
 • vejbidrag.

Betalingsloven indeholder også regler om mere specifikke dele af spildevandsselskabernes opgaver. For eksempel tømningsordninger, kontraktligt medlemskab ved kommunalt påbud om forbedret spildevandsrensning og afkobling fra tilslutningspligten.

Betalingsforholdet mellem forbrugeren og spildevandsselskabet er nærmere reguleret i en vedtægt, der udarbejdes af spildevandsselskabet.

Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg findes nederst på denne side. I bilag 1 i vejledning nr. 12414 fra 2001 findes en standardvedtægt (dele af vedtægten er opdateret i 2013).

Selskabernes fastsatte kubikmetertakster, faste bidrag og betalingsvedtægten skal godkendes af kommunalbestyrelsen, og offentliggøres på selskabernes hjemmeside. De fastsatte kubikmetertakster og bidrag skal overholde selskabernes økonomiske rammer, som er fastsat i medfør af vandsektorlov reguleringen.

Variabelt spildevandafledningsbidrag (trappemodellen)

For alle tilsluttede ejendomme skal der betales et årligt variabelt spildevandafledningsbidrag for afledning af spildevand. Reglerne om bidraget findes i betalingsloven. For den differentierede betalingsstruktur for det variable bidrag (trappemodellen) findes regler i loven og i bekendtgørelse nr. 1327 fra 2014.

Hvad indebærer trappemodellen?

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten for den variable del af vandafledningsbidraget falder med stigende vandforbrug:

 • Vandforbrug til og med 500 m3/år (takst 1)
 • Vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3/år (takst 2)
 • Vandforbrug på over 20.000 m3/år (takst 3).

Ejere af ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, er berettiget til at melde sig til den degressive betalingsstruktur (trappemodellen) via et online tilmeldeskema (trappetilmelding). En tilmelding er en forudsætning for at blive afregnet på trin 2 og 3.

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, opkræves vandafledningsbidraget efter takst 1 uanset vandmængden.

Sådan tilmelder du din ejendom

Tilmeld din ejendom til trappetilmelding på Virk.dk.  
(Bemærk: Du skal have en gyldig NemID eller MitID. Internet Explorer kan ikke benyttes til at komme på Virk, benyt en anden browser)

For at få afregnet spildevandsafledningsbidrag efter trappemodellen skal du på Virk.dk afgive oplysninger om din ejendoms anvendelse til erhverv, der drives på markedsmæssige vilkår. Læs mere om definitionen af ”erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår” i det vejledende notat.

Også ejendomme med justeret betalingsprincip, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal tilmeldes. Det gælder dog ikke dem, der er omfattet af § 5, stk. 2 i bekendtgørelsen.

Oplever du tekniske problemer med tilmeldingsskemaet på Virk.dk, kan du kontakte Energistyrelsen, Anita C. Jakobsen, tlf. 33 92 66 52, acj@ens.dk.

Tilmeldingsfrist

De ejendomme, der er tilmeldt, skal ikke meldes til igen senere. De skal alene meddele ændringer.

Fristen for at tilmelde sin ejendom til trappemodellen fra årsskiftet er 15. september i forhold til beregning af vandafledningsbidraget med virkning fra den efterfølgende 1. januar og fremefter.

Hvis der er fejl i en ejendomsejers indmeldte oplysninger, sådan at selskabet ikke uden reel tvivl kan henføre tilmeldingen til en bestemt ejendom, som angivet ved ejendomsnummer, f.eks. at der ikke er sammenhæng mellem kundenummer og den opgivne adresse, vil spildevandsforsyningsselskabet skulle afregne den pågældende ejendom efter trin 1.

Mere vejledning om reglerne

 • Vejledning fra 2020. Energistyrelsen har opdateret vejledningen særligt i forhold til begrebet ”Erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår”. Begrebet præciseres, se særligt afsnit 2.
 • Justering af kapitel 3B og 3D i bilag 1 i standardvedtægten i vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (opdateret i 2020).
 • Se også Energistyrelsens vejledende udtalelser nedenfor.
Særbidrag ved særligt forurenet spildevand

Virksomheder, der afleder særlig forurenet spildevand til spildevandsselskabet, skal betale for de særlige foranstaltninger, som afledning af det særlige forurenede spildevand giver anledning til.

Spildevandsforsyningsselskabers beregning af særbidrag skal foretages efter reglerne i den såkaldte særbidragsbekendtgørelse. Beregningen foretages for hver enkelt ejendom.

Virksomheden har krav på at få tilsendt dokumentation for en række forhold, der indgår i beregningen af særbidrag. Det skal bl.a. fremgå af vandregningen, hvilke stoffer der er tale om, og hvordan selskabet har opgjort særbidraget. 

Læs mere:

Hjælp til grundejere ved afgørelse om forbedring af spildevandsrensning eller kloakering

Økonomisk trængte grundejere kan få en hjælpende hånd ved kommunens afgørelse om kloakering eller om forbedring af grundejers egen spildevandsløsning.  

Grundejerne kan søge kommunen om at være med i en ordning, der hjælper grundejer. Der er flere dele i hjælpeordningen. F.eks. gives en minimumsfrist for at gennemføre kommunens afgørelse og ret til at anmode det lokale spildevandsselskab om en afdragsordning.

Ansvaret for lovgivningen om hjælpeordningen er delt mellem Miljøstyrelsen og Energistyrelsen. Miljøstyrelsen er vejledende myndighed for de dele af reglerne, der vedrører miljøbeskyttelsesloven, herunder fristfastsættelse for spildevandshåndteringen. Energistyrelsen er vejledende myndighed for de dele af reglerne, der vedrører betalingsloven, herunder afdragsordning og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.

Støttedokumenter til ordningen

Energistyrelsen opdaterer hvert år en ansøgningsblanket, som kommunerne kan lægge på deres hjemmeside. Energistyrelsen og Miljøstyrelsen udarbejder også et fælles vejledende notat til, hvordan blanketten kan bruges og et notat med formuleringer, der kan tjene som inspiration til kommunens informations- og afgørelsesbreve vedrørende ordningen.

Vejledningsmateriale gældende for 2024

Ansøgningsblanket om adgang til minimumsfrist og afdragsordning

Vejledende notat til ansøgningsblanketten

Notat til brug for den kommunale sagsbehandling
 

Vejledningsmateriale gældende for 2023

Ansøgningsblanket om adgang til minimumsfrist og afdragsordning

Vejledende notat til ansøgningsblanketten

Notat til brug for den kommunale sagsbehandling

 

Vejledningsmateriale gældende for 2022

Ansøgningsblanket 

Vejledende notat til blanketten 

Notat til brug for den kommunale sagsbehandling 

Regler og flere støttedokumenter

Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt (nr. 108, 2015)

Læs spørgsmål og svar til bekendtgørelsen fra 25. februar 2015.

Læs supplerende spørgsmål og svar til bekendtgørelsen fra 23. april 2015.

Se vejledende udtalelse om regler i bekendtgørelsen nedenfor.

Ændringslov til betalingsloven (nr. 56, 2015)

Præsentation af bekendtgørelsen om støtteordningen.

Regler, vejledning og vejledende udtalelser

Lovgivning

Vejledning til lovgivningen

Vejledende udtalelser

Bemærk: Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg har ændret nummer fra nr. 12414 til nr. 9526, så når der i nedenstående vejledende udtalelser refereres til nr. 12414 er dette nummer i Retsinformation nu nr. 9526.

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 14. juni 2017 om tilslutningsbidrag for boligejendomme

Den vejledende udtalelse vedrører spildevandsbetalingslovens § 2, stk. 4, om tilslutningsbidrag for boligejendomme. Udtalelsen vedrører udstykning af boligejendomme, hvor der opføres yderligere boliger, hvilket medfører pligt for spildevandsselskabet til fremføring af nye stik. Udtalelsen præciserer afsnit 3.4.1. om ”Matrikulær ændring af boliger” i vejledning nr. 12414 fra 2001.

Læs vejledende udtalelse af 14. juni 2017 

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 21. juni 2017 om tilslutningsbidrag for boligejendomme

Den vejledende udtalelse vedrører spildevandsbetalingslovens § 2, stk. 2, om tilslutningsbidrag for boligejendomme. Udtalelsen vedrører begrebet ”en boligenhed” og beskrivelsen heraf i afsnit 2.2.1. om ”Definition på boligenheder og erhvervsejendomme” i vejledning nr. 12414 fra 2001. 

Læs vejledende udtalelse af 21. juni 2017 

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 26. juni 2017 om vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme

Den vejledende udtalelse vedrører spildevandsbetalingslovens § 2 a, stk. 5, om vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme, hvor vand medgår til produktion. Udtalelsen vedrører bl.a. begrebet ”erhvervsejendomme” og beskrivelsen heraf i afsnit 2.2.1. om ”Definition på boligenheder og erhvervsejendomme” i vejledning nr. 12414 fra 2001. Udtalelsen vedrører endvidere konsekvenserne af Vestre Landsrets dom af 4. februar 2013, jf. VL B-0407-12, der indebærer en ændring i forhold til Energistyrelsens generelle vejledning fra 2001 ift. afsnit 4.2.2.3. 

Læs vejledende udtalelse af 26. juni 2017 

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 23. november 2017 om lovens § 4 c – Administration af grundejers spildevandsanlæg

Den vejledende udtalelse vedrører spildevandsbetalingslovens § 4 c, hvorefter spildevandsforsyningsselskaber kan tilbyde at administrere drift og vedligeholdelse af ejendommes spildevandsanlæg, som er tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, mod at ejeren løbende betaler for udgifterne forbundet hermed. § 4 c er indsat i betalingsloven i 2015 og der er endnu ikke udstedt generelt vejledende materiale herom.

Læs vejledende udtalelse af 23. november 2017

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 25. januar 2018 om § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt

Den vejledende udtalelse vedrører § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.  Udtalelsen vedrører kommunens orienteringspligt over for grundejere. Begrebet ”grundejere” i § 3, stk. 2, antages at omfatte alle grundejere, der skal modtage de omtalte afgørelser, uanset om grundejeren har bopæl i Danmark eller i fx Tyskland. 

Læs vejledende udtalelse af 25. januar 2018

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 28. juni 2019 om § 6 i bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt

Den vejledende udtalelse vedrører § 6, stk. 1 og stk. 4, i bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.  Udtalelsen vedrører konsekvensen af grundejers afslag på selskabets tilbud. Selskabet er i henhold til § 6 ikke forpligtet til at genfremsætte det oprindelige tilbud eller fremsætte et nyt tilbud, hvis grundejer senere ombestemmer sig og alligevel ønsker at benytte sig af et tilbud fra selskabet.

Læs vejledende udtalelse af 28. juni 2019

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 6. marts 2020 om bidrag for statsveje

Den vejledende udtalelse vedrører spildevandsbetalingslovens § 2 a, stk. 10, om statsligt vejbidrag. Udtalelsen vedrører begrebet ”areal” i § 2 a, stk. 10. Udtalelsen supplerer afsnit 6 om ”Vejbidrag” i vejledning nr. 12414 fra 2001.

Læs vejledende udtalelse af 6. marts 2020

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 27. oktober 2020 om § 4 i bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt

Den vejledende udtalelse vedrører § 4 i bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt. Udtalelsen vedrører bl.a. grundlaget for kommunens afgørelse om at imødekomme en ansøgning. Kommunens administration af ordningen bør ske i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige regler, herunder regler om sagens oplysning.

Læs vejledende udtalelse af 27. oktober 2020

Vejledende udtalelse af 25. oktober 2022 om supplerende tilslutningsbidrag

Den vejledende udtalelse vedrører spildevandsbetalingslovens § 2, stk. 1, 3. pkt., om tilslutningsbidrag og § 2, stk. 4-5 samt stk. 7 om supplerende tilslutningsbidrag. Udtalelsen supplerer afsnit 3.4. om ”Hvornår kan der opkræves supplerende tilslutningsbidrag” i vejledning nr. 12414 fra 2001.

Læs vejledende udtalelse af 25. oktober 2022

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 30. november 2022 om omkostningsbekendtgørelsen i relation til krav i lokalplaner og spildevandsplaner

Den vejledende udtalelse vedrører betalingslovens § 1, stk. 5, omkostningsbekendtgørelsens § 4, stk. 2, § 5 og § 7 og vejledning til omkostningsbekendtgørelsens afsnit 6.3.1. Udtalelsen omhandler bl.a. forholdet mellem omkostningsbekendtgørelsens regler og krav i lokalplaner og spildevandsplaner. Udtalelsen uddyber bl.a. vejledningens tekst om, at omkostningsbekendtgørelsens regler, herunder om selskabsøkonomisk omkostningseffektivitet, gælder uanset bestemmelser i bl.a. en lokalplan.

Læs vejledende udtalelse af 30. november 2022

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 30. maj 2023 om kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningsselskaber

Den vejledende udtalelse vedrører spildevandsbetalingslovens § 7 a om kontraktligt medlemskab. Udtalelsen præciserer, at § 7 a, stk. 2, indebærer, at et spildevandsforsyningsselskabs tilbud ikke kan omfatte etablering, drift og vedligehold af spildevandsanlæg, der ejes af andre end ejeren af ejendommen, der har modtaget påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1. Udtalelsen præciserer kapitel 9 om ”Kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen” i vejledning om ”Betalingsregler for spildevandsanlæg” af 1. januar 2001.

Læs vejledende udtalelse af 30. maj 2023

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 7. februar 2024 om § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt i forhold til påbud om at fjerne/blænde en bundfældningstank

Den vejledende udtalelse vedrører § 3, stk. 1, herunder § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt. Udtalelsen vedrører påbud, der er lovligt udstedt efter miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1, om at fjerne/blænde en bundfældningstank.

Læs vejledende udtalelse af 7. februar 2024 

Analyser vedrørende takster og vedtægter for spildevandsforsyningsselskaber

Kortlægning af praksis vedrørende kommunal godkendelse af vandselskabers takster og regulativer/vedtægter, august 2020.

Kortlægningen er udarbejdet af konsulentfirmaet Pluss til brug for Energistyrelsens arbejde med tarifreguleringen på drikke- og spildevandsområdet.

Marianne Lassen
Fuldmægtig (+45) 3392 6820
Torsten Duer
Fuldmægtig (+45) 3395 5809
Mere om Vand