CCS-udbud og anden støtte til udvikling af CCS

CCS-udbud og anden støtte til udvikling af CCS

Informationer om igangværende og planlagte støtteudbud til CCUS-formål. Få overblik over en række nationale og europæiske støtteprogrammer til udvikling af CCS.

Der er i dag endnu ikke et tilstrækkeligt økonomisk incitament til at fange og lagre CO2. Der er derfor truffet en politisk beslutning om at oprette to støttepuljer, der skal understøtte CCS-teknologiens udbredelse i Danmark og levere drivhusgasreduktioner frem mod 2030 og 2050. 
De to tilskudspuljer skal sikre omkostningseffektive drivhusgasreduktioner, der kan bidrage til realiseringen af klimamålene og betegnes henholdsvis CCUS-puljen og NECCS-puljen. Mens der gennem NECCS-puljen alene vil ydes støtte fangst af biogent CO2, således at der kan opnås negative reduktioner, kan der gennem CCUS-puljen ydes støtte til fangst af både fossilt og biogent CO2.  

Mens CCUS-puljen opererer med en støtteperiode på 20+ år, opererer NECCS-puljen med en støtteperiode på ”kun” 8 år, hvilket har til hensigt at sikre, at de billigste biogene kilder ikke forpligtes langsigtet til lagringsformål, men kan frigives til anvendelsesformål.

De to tilskudspuljer forventes samlet at kunne realisere 1,4 millioner tons CO2 reduktioner i 2030. 

Overordnet om CCUS-puljen

CCUS-puljen er en markedsbaseret teknologineutral pulje til at fremme fangst, lagring og anvendelse af CO2. Puljen planlægges indfaset fra 2025/26 og er på maksimum 815 mio. kroner årligt, når den er fuldt indfaset. Puljen vil bidrage med reduktioner på 0,9 millioner tons CO2 om året fra 2030. 

Med aftalen "En køreplan for fangst, transport og lagring af CO2" af 14. december 2021 blev det besluttet at opdele CCUS-puljen i to faser.

Første fase sigter mod at realisere CO2-reduktioner på 0,4 mio. ton årligt fra 2025. Midlerne vil i den første fase udmøntes til én større fangstoperatør eller et konsortium af mindre CO2-kilder, der efterfølgende køber sig til transport og lagring. Midlerne vil således skulle dække omkostningerne ved CCS i alle led af værdikæden fra fangst til lagring. Støtten gives pr. reduceret ton CO2.

I anden fase forventes erfaringer fra første udmøntning og udviklingen i markedet at kunne bidrage til, at CCUS-puljens samlede reduktioner (0,9 mio. ton årligt) frem mod 2030 realiseres mest hensigtsmæssigt. 

Første udbud af CCUS-puljen

Energistyrelsen offentliggjorde d. 15. maj 2023, at Energistyrelsen og Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S har forhandlet en kontrakt på plads om støtte til Danmarks første projekt med fangst, transport og lagring af CO2 (CCS) i fuld skala. Projektet vil fange og lagre 430.000 ton CO2 om året fra 2026.

Læs nyheden: Udbudsrunde på CCUS-pulje er afgjort: Energistyrelsen tildeler kontrakt til Ørsteds fuldskala CCS-projekt

Udbudsmateriale

Det opdaterede materiale til første udbud af CCUS-puljen ligger på EU Supply og kan downloades herunder. Al kommunikation med Energistyrelsen omkring udbuddet skal ske gennem EU Supply.

Udbudsmaterialet er blevet tilrettet med henblik på at gøre det muligt for kommunalt ejede affaldsforbrændings- og biomasseanlæg at være budgiver ved første udbud af puljen ved at kommuner får mulighed for at hæfte for hele CCUS-kæden, selvom kommunerne alene må deltage i selve CO2-fangsten. Derudover har Energistyrelsen foretaget mindre justeringer af afklaringsmæssig karakter i materialet. 

Notice for Changes 2023

Contract Notice

Notice for changes or additional information

Appendix 2 - Definitions - uden track changes

Appendix 2 - Definitions - med track changes

Appendix 3 - Requirements Specification - uden track changes

Appendix 3 - Requirements Specification - med track changes

Appendix 4 - Solution Description - uden track changes 

Appendix 4 - Solution Description - med track changes 

Appendix 5 - Time Schedules - uden track changes

Appendix 5 - Time Schedules - med track changes

Appendix 6 - Subsidy and economy scheme - uden track changes

Appendix 6 - Subsidy and economy scheme - med track changes

Appendix 7 - Subsidy and costs

Appendix 8 - Governance - uden track changes

Appendix 8 - Governance - med track changes

Appendix 9 - Code of Conduct

Appendix 10 - Change management

Appendix 11 - Model Performance and Warranty Guarentee - uden track changes

Appendix 11 - Model Performance and Warranty Guarentee - med track changes

Appendix 12 - Model Parent Company Guarentee - uden track changes

Appendix 12 - Model Parent Company Guarentee - med track changes

Appendix 13 - Information about Sub-Suppliers 

Appendix A - Offer evalulation

Appendicx B - Negotitation plan 

Appendix C - Comments to the tender documents

Appendix D - Template for Offer Submission Letter - uden track changes

Appendix D - Template for Offer Submission Letter - med track changes

Appendix E - Letter of Commitment

Appendix F - Calculation of Penalty

Appendix G - Notification of processing of personal data

CCS Subsidy Contract - uden track changes 

CCS Subsidy Contract - med track changes 

Guide to the ESPD - How to complete in Digitale Udbud

Tender Specifications

 

Udbudsmateriale fra 28. november 2022
 

Appendix 2 - Definitions - med track changes - 28.11.2022

Appendix 3 - Requirements Specification - med track changes - 28.11.2022

Appendix 4 - Solution Description - uden track changes - 28.11.2022

Appendix 4 - Solution Description - med track changes - 28.11.2022

Appendix 5 - Time Schedules - uden track changes - 28.11.2022

Appendix 5 - Time Schedules - med track changes - 28.11.2022

Appendix 6 - Subsidy and Economy Scheme - uden track changes - 28.11.2022

Appendix 6 - Subsidy and Economy Scheme - med track changes - 28.11.2022

Appendix 7 - Subsidy and Costs - med track changes - 28.11.2022

Appendix 8 - Governance - 28.11.2022

Appendix 9 - Code of Conduct - med track changes - 28.11.2022

Appendix 10 - Change Management - 28.11.2022

Appendix 11 - Model Performance and Warranty Guarantee - med track changes - 28.11.2022

Appendix 12 - Model Parent Company Guarantee - 28.11.2022

Appendix 13 - Information about Sub-Suppliers - 28.11.2022

Appendix A - Offer Evaluation - 28.11.2022

Appendix B - Negotiation Plan - 28.11.2022

Appendix C - Template for the tenderer_s comments to the tender documents - med track changes - 28.11.2022

Appendix D - Template for Offer Submission Letter - 28.11.2022

Appendix F - Calculation of Penalty - 28.11.2022

CCS Subsidy Contract - uden track changes - 28.11.2022

CCS Subsidy Contract - med track changes - 28.11.2022

Tender Specifications - med track changes - 28.11.2022

 

Forhåndsmeddelelsen for første udbud af CCUS-puljen

Forhåndsmeddelelsen for første udbud af CCUS-puljen er nu offentliggjort i Tenders Electronic Daily (TED)

Materialet for forhåndsmeddelelsen

Forhåndsmeddelelse

Note om markedsdialog

Med forhåndsmeddelelsen inviterer Energistyrelsen interesserede aktører til at komme med skriftligt input.

 

Anden forhåndsmeddelelse for første udbud af CCUS-puljen

Anden forhåndsmeddelelse for første udbud af CCUS-puljen er nu offentliggjort i Tenders Electronic Daily (TED)

Materialet for anden forhåndsmeddelelse

Forhåndsmeddelelse II

Note om markedsdialog II

Med denne anden forhåndsmeddelelse inviterer Energistyrelsen igen interesserede aktører til at komme med skriftligt input. Tidsfristen for sådanne tilbagemeldinger var den 18. marts 2022

Se invitationen til første informationsmøde om udbud af CCUS-puljen

Webinar: Lancering af udbudsmateriale for CCUS-puljen, 2. maj 2022

Den 2. maj 2022 afholdte Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet et webinar for at markere offentliggørelsen af udbudsmaterialet for første fase af CCUS-puljen.

Webinar Presentation (English)

Lyt til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og præsentation vedr. offentliggørelse af udbudsmaterialet (Dansk)

Overordnet om NECCS-puljen

Regeringen og et politisk flertal blev 4. december 2021 enig om Delaftale om Investeringer i et forsat grønnere Danmark i regi af finansloven for 2022. Med den grønne delaftale om finansloven for 2022 (FL22) indføres en ny pulje på 2,5 mia. kr. med henblik på at realisere negative udledninger på yderligere 0,5 mio. ton årligt fra og med 2025 gennem CO2-fangst. Puljen opererer med en støtteperiode på 8 år, hvilket har til hensigt at sikre, at de billigste biogene kilder ikke forpligtes langsigtet til lagringsformål, men kan frigives til anvendelsesformål.

Med puljen kan der gives støtte til negative udledninger fra CO2-fangst fra biogene kilder og efterfølgende lagring i undergrunden. Med biogene kilder menes CO2-fangst ved biogasopgradering, ved biomassebaseret kraft- og varmeproduktion, den biogene del af CO2 fanget på affaldsforbrændingsanlæg såvel som kulstoffangst direkte fra atmosfærens CO2-indhold og lagring i undergrunden (DACCS).

Udbud af NECCS-puljen

Udbudsmateriale

Energistyrelsen har nu offentliggjort udbudsmaterialet for puljen for negative emissioner via CCS (NECCS-puljen). Udbudsmaterialet er tilgængeligt på Digitale Udbud/EU Supply.  Al kommunikation med Energistyrelsen omkring udbuddet skal ske gennem Digitale Udbud/EU Supply

Energistyrelsen vil afholde et informationsmøde om udbudsmaterialet den 28. september fra kl. 13.00 til 16.00 CET på Energistyrelsens adresse, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Tilbudsgivere, der ønsker at deltage i mødet, skal tilmelde sig via det digitale udbudssystem ved at sende en besked til Energistyrelsen via fanen "Beskeder", senest 3 dage før mødet, hvor de angiver virksomhedsnavn og antal deltagere, jf. sektion 10 i dokumentet Tender specifications. Energistyrelsen forbeholder sig retten til at begrænse antallet af repræsentanter pr. tilbudsgiver, der deltager i informationsmødet. Hvis tilbudsgiveren ønsker at deltage online, bedes dette specificeret i beskeden. Deltagerne vil derefter modtage et link til den online version af informationsmødet. 

Contract Notice

Tender Specification 

Appendix A - Evaluation of offers

Appendix B - NECCS template for offer submission letter

Appendix C - Declaration of intent regarding a performance and warrenty guarantee

Appendix D - Notification of processing of personal data

Guide to the ESPD

The Contract 

Appendix 2 - Definitions

Appendix 3 - Requirements specification

Appendix 5 - Subsidy and economy scheme

Appendix 6 - Offered Rate and Contracted Quantity 

Appendix 7 - Code of conduct 

Appendix 8 - Change management

Appendix 9 - Model performance and warranty guarantee

Appendix 10 - Information about Sub-Suppliers

Anden runde af markedsdialog om NECCS-puljen

Energistyrelsen har den 31. marts 2023 inviteret nu potentielle tilbudsgivere og relevante markedsaktører til at deltage i anden runde af markedsdialog om puljen for negative emissioner via CCS (NECCS-puljen). Markedsdialogen giver markedsaktører, herunder potentielle tilbudsgivere, mulighed for at afgive skriftlig feedback, input og anbefalinger til Energistyrelsens foreløbige overvejelser omkring udbuddet af NECCS-puljen. Markedsaktørernes bidrag vil tjene som input til Energistyrelsens endelige udformning af udbudsmateriale og -betingelser.

Memo summarizing and addressing replies received in the public consultation on the NECCS Fund

Invitation to market dialogue NECCS Fund

Appendix A: Requirements specification

Deadlines:

8. maj: Deadline for skriftligt input til Energistyrelsens spørgsmål stillet under afsnit 2 i dokumentet "Invitation to market dialogue NECCS Fund" samt for generelle bemærkninger til materialet, herunder ” Appendix A: Requirements specification”.

17. maj: Deadline for skriftligt input til Energistyrelsens spørgsmål stillet under afsnit 3.3 i dokumentet "Invitation to market dialogue NECCS Fund"

Bidrag og bemærkninger til markedsdialogen kan indsendes pr. e-mail til Energistyrelsen, ens@ens.dk med kopi til llpe@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde om NECCS-puljen

Informationsmøde om NECCS-puljen skal give deltagerne en grundig introduktion til Energistyrelsens overordnede overvejelser omkring vigtige elementer af udmøntningen af NECCS-puljen.

Deltagere er velkomne til at stille spørgsmål under informationsmødet, men Energistyrelsen opfordrer deltagerne til at stille skriftlige spørgsmål ved at sende en email til llpe@ens.dk forud for informationsmødet.

Informationsmødet finder sted onsdag d. 26. april 2023 kl. 13.00-15.00 i Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, møderum ”Mødesal”.

Informationsmødets dagsorden og hvordan man kan tilmelde sig

 

Andre støttemuligheder til udvikling af CCS

Her finder du oplysninger om en række nationale og europæiske støtteprogrammer til udvikling af CCS.  

Bemærk: Der tages forbehold for, at nedenstående støtteordningsbeskrivelser ikke nødvendigvis indeholder de senest opdaterede oplysninger. Ved uoverensstemmende oplysningerne skal der tages udgangspunkt i materialet fra den organisation, der administrerer den pågældende støtteordning. Nærværende overblik udgør nødvendigvis heller ikke en udtømmende liste over alle eksisterende støttemuligheder til udvikling af CCS. 

EUDP

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter udvikling af ny teknologi, herunder CCS-relaterede teknologier, som kan bidrage til at indfri Danmarks energi- og klimamålsætninger. 

Kontakt EUDPs medarbejdere, hvis du har spørgsmål om ordningen.

Eksempler på EUDP-støttede udviklings- og demonstrationsprojekter inden for CCS

INNO-CCUS

I 2020 blev der truffet beslutning om at etablere fire grønne forskningsmissioner i regi af Innovationsfonden, herunder en mission med fokus på fangst og lagring eller anvendelse af CO2 under navnet INNO-CCUS. INNO-CCUS er et bredt funderet forskningspartnerskab med 54 forskellige offentlige såvel som private aktører, herunder universiteter, vidensinstitutioner og store og små virksomheder. 

Partnerskabet udmøntede i 2022 den første pulje af projektbevillinger, og der åbnes i 2023 for en ny ansøgningsrunde.

De fire grønne forskningsmissioner finansieres af midler fra forskningsreserven.

EU Innovation Fund

EU Innovation Fund er målrettet støtte af innovative teknologier og store flagskibsprojekter i Europa, der kan tilvejebringe betydelige CO2 reduktioner. Gennem EU’s Innovation Fund kan der bl.a. opnås støtte til CCS-projekter. Fonden finansieres af provenuet fra EU’s kvotehandelssystem, men virksomheder fra kvoteomfattede såvel som ikke-kvoteomfattede sektorer kan søge om støtte. 

EU Innovation Fund administrerer to puljer: én pulje målrettet storskalaprojekter (projekter med et samlet budget over €7,5 mio.). og småskala projekter (med et samlet budget under €7,5 mio.). 

Få et overblik over ansøgningsproceduren og find kontaktoplysninger til bl.a. vejledning om ansøgningsprocessen

Connecting Europe Facility, Energy

I EU regi er det desuden muligt at søge om støtte til CCS projekter, der omfatter mindst 2 EU medlemsstater og/eller lande der deltager i det indre europæiske marked (Norge, Island og Lichtenstein). Der kan søges om støtte gennem den såkaldte Connecting Europe Facility (CEF) men for at kunne søge er det et krav, at projektet er optaget på EU's lister over Projects of Common/Mutual Interest. Listerne revideres hvert andet år og den næste liste forventes offentliggjort ultimo 2023. 

EU's lister over Projects of Common/Mutual Interest

Kontakt

Tina Schøn
Chefkonsulent (+45) 3392 7445
Lise Lotte Pade
Specialkonsulent (+45) 3392 6845