Tilskud til projekter, som fremmer teknologier til reduktion af drivhusgasudledningen inden for landbrugssektoren (Pyrolysepuljen 2022)

Pyrolysepuljen 2022

I 2022 gav Energistyrelsen tilsagn for 194 mio. kr. til 3 projekter, som kan fremme teknologier til reduktion af drivhusgasudledningen inden for landbrugssektoren.

Om puljen

Det er afgørende for Danmarks reduktion af udledninger af drivhusgasser, at der sker en udvikling og implementering af nye teknologier med et stort reduktionspotentiale – specielt inden for landbrugssektoren.

På finansloven for 2022 er der afsat 194 mio. kr. til en tilskudsordning for udviklings- og demonstrationsprojekter indenfor pyrolyseteknologi mv. i krydsfeltet mellem at være et klimatiltag i landbruget og samtidig medføre værdiskabelse i energisektoren. Puljens midler er finansieret af Den Europæiske Union under NextGenerationEU-initiativet.

Ansøgningsfristen var den 1. april 2022 kl. 12:00, og i juni 2022 blev der givet tilsagn for 194 mio. kr. til 3 projekter, som du læse mere om her.

Du kan læse mere om puljens indhold, tildelingskriterierne samt de administrative forhold ved ansægning i indkaldelsen. Det samlede ansøgningsmateriale kan findes herunder.

Ansøgningsmateriale

Indkaldelse - Pyrolysepuljen
Vejledning til ansøgning

Bilag 1 - Projektbeskrivelse
Bilag 2 - Budgetskema
Bilag 3 - Gantt-diagram
Bilag 5 - Erklæringer
Bilag 6 - Forskningsbilag

 

Til projekter som har modtaget støtte

Projektadministrationen af igangværende projekter

Vejledning til puljens regelsæt kan findes her

Årsrapportering

Senest den 30. juni hvert år skal projektleder indsende en årsrapport til Energistyrelsen for den forudgående juni-maj-periode. Skabelonen herunder skal anvendes:

Årsrapport

Årsrapporten sendes på mail til projektets sagsbehandler i Energistyrelsen og/eller eudpsekr@ens.dk

 

Udbetalingsanmodninger

Hvert halve år kan projektleder indsende en anmodning om udbetaling af tilskud. Anmodning sker ved at angive hvilke faktiske omkostninger som er afholdt i den pågældende periode i projektets godkendte budget- og regnskabsark.

Med anmodningen skal der indsendes en kort status for den faglige fremdrift i projektet, samt ansøgererklæringer fra alle de partnere i projektet som modtager støtte.

Faglig fremdrift ved udbetaling

Ansøgererklæring

 

Projektændringer

Alle væsentlige ændringer af projektet skal godkendes skriftligt af Energistyrelsen. Det gælder væsentlige ændringer i forhold til budget, finansiering, projektdeltagere, tidsplan, projektbeskrivelse, nøglemedarbejdere hos projektleder og projektdeltagerne.

Væsentlige forsinkelser i projektets fremdrift, i forhold til den godkendte tidsplan, skal straks meddeles til Energistyrelsen med plan for færdiggørelse.

Ændringer af budget kan kun godkendes, såfremt ændringen medfører en merværdi for projektet. 

Ændringer i budgettet godkendes ikke, når der er mindre end 3 måneder til afslutning.

Venligst anvend skabelonen Ændringsanmodningsskema ved forespørgsel af projektændringer 

 

Projektafslutning

Det samlede projekt skal været tilendebragt inden for den godkendte afslutningsdato.

I forbindelse med projektets afslutning skal den projektansvarlige fremsende:

  • Faglig slutrapport (senest ved projektets slutdato)
  • Slutregnskab (senest 2 måneder efter projektets slutdato)

Skabelon til faglig slutrapportering findes her.

Katharina Paarup Meyer
Fuldmægtig (+45) 3392 7917
Jan Engelbreckt Bünger
Specialkonsulent (+45) 3392 7589