Tilladelse til Lolland-Falster gasrørledningsprojekt i Storstrømmen og Guldborg Sund

Tilladelse til Lolland-Falster gasrørledningsprojekt i Storstrømmen og Guldborg Sund

Energistyrelsen har den 8. juli 2022 meddelt en tilladelse til Energinet til en delstrækning af Lolland-Falster gasrørledningen på søterritoriet i Storstrømmen og en tilladelse til Evida på søterritoriet i Guldborg Sund. Miljøstyrelsen meddelte den 13. maj 2022 tilladelse til landdelen af projektet.

Rørledningsprojektet

Lolland-Falster gasrørledningsprojektet vedrører etablering af en gasrørledning fra Everdrup på Sjælland til Nakskov på Lolland. Undervejs krydser gasrørledningen Storstrømmen via Farø til Falster og Guldborg Sund til Lolland (figur 1).

 
 
Figur 1: Linjeføringen af Lolland-Falster rørledningen. Kilde: Energinet, Evida

Lolland-Falster gasrørledningsprojektets kapacitet ved fuld udnyttelse er 290 mio. m3 naturgas pr. år. Den samlede længde på rørledningsruten er projekteret til ca. 115 km, hvoraf ca. 4 km af ruten er i dansk farvand i Storstrømmen og ca. 1,5 km i dansk farvand i Guldborg Sund. Energinet ejer gasrørledningen fra Everdrup og frem til Nørre Alslev på Nordfalster, og Evida ejer gasrørledningen på den resterende strækning fra Nørre Alslev til Nakskov. Ifølge selskabernes tidsplan forventes anlægsarbejdet ifm. nedlægning af rørledningen at starte i Q2 2023 med henblik på at være klar til transport af gas i Q3 2024. 

Tilladelser og relevante dokumenter

Sammen med tilladelserne og relevante bilag er der endvidere bl.a. vedlagt resumé af ansøgningen fra Energinet og Evida, én miljøkonsekvensrapport for det samlede projekt, der belyser evt. miljøpåvirkninger i Danmark, samt en afgrænsningsudtalelse fra projektets idéfase. 

Dokumenterne kan ses nedenfor.

Desuden er VVM-tilladelsen på land tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Tilladelser og bilag

Miljøkonsekvensrapport - Land og hav

Ansøgninger

Klagevejledning og frist for klager

Afgørelsen kan påklages skriftligt til Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. kontinentalsokkellovens § 6 a, jf. bekendtgørelse om visse rørledningsanlæg på søterritoriet og på kontinentalsoklen § 4a. 

Klageberettiget er enhver med væsentlig og individuel interesse i afgørelsen samt lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser.

Kontaktinfo

Oplysninger om tilladelse og miljøvurderingen (Hav) kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, Mads Kløve Hallstrøm, tlf. +45 3395 0837, e-mail: mklh@ens.dk.

 

Mads Kløve Hallstrøm
(+45) 3395 0837