Kattegat Havvindmøllepark

Kattegat Havvindmøllepark

Energistyrelsen udbyder en havvindmøllepark i området Kattegat med en minimumskapacitet på 1 GW.

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier besluttede i maj 2023, at der skal udbydes en havvindmøllepark i området Kattegat. Nedenfor beskrives processen for etableringen af havvindmølleparken.

Kort over planområde for Kattegat

Overordnet tidsplan

Figur 1. Foreløbig overordnet tidsplan for Kattegat Havvindmøllepark

Foreløbig overordnet tidsplan for Kattegat Havvindmøllepark

Figur 1 viser en foreløbig tidsplan for den overordnede proces frem til mulig idriftsættelse af Kattegat Havvindmøllepark. Inden etableringen påbegynder, foretages en general miljøvurdering af planen for Kattegat Havvindmøllepark. Efterfølgende foretages et udbud af området. Udbuddets vinder vil hurtigst muligt efter afgørelsen og kontraktindgåelse påbegynde projekteringen af det konkrete projekt samt udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af selvsamme projekt. Havvindmølleparken forventes idriftsat inden udgangen af 2030.

Markedsdialog og udbud af Kattegat Havvindmøllepark

Udbuddet af Kattegat Havvindmøllepark forventes offentliggjort i foråret 2024 på EU Supply. Der forventes endelig budfrist februar 2025.

Markedsdialog

Forinden udbuddet af Kattegat Havvindmøllepark har Energistyrelsen gennemført en markedsdialog, som blev igangsat den 30. juni 2023. Energistyrelsen offentliggjorde den 12. januar 2024 en supplerende markedsdialog, som blev afsluttet 8. februar 2024. Materiale vedr. markedsdialogen kan findes på EU Supply. I markedsdialogen indgik også andre danske havvindmølleparker. 

Du kan som markedsaktør til- og afmelde nyheder om udbuddet ved at skrive til denne mail:  offshorewindfarms@ens.dk

Forundersøgelser

Energinet gennemfører i perioden 2023-2025 forundersøgelser for området Kattegat. Undersøgelserne omfatter undersøgelser af bl.a. havbund, vindforhold og miljø for området udpeget til en mulig havvindmøllepark samt mulige ilandføringskorridorer. 

Resultaterne skal sikre, at havvindmølleparken kan etableres med mindst mulig risiko for en udvikler. En fremtidig udvikler vil også kunne bruge miljøundersøgelser i forbindelse med miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt.

Det fulde forundersøgelsesprogram for Kattegat 

Forundersøgelser for Kattegat

Forundersøgelsestilladelse – Kattegat

Miljøvurderinger for Kattegat Havvindmøllepark

Miljøvurdering af plan for Kattegat Havvindmøllepark

Miljøvurderingen af planen for Kattegat Havvindmøllepark blev igangsat på baggrund af Klimaaftalen om strøm og varme af 25. juni 2022. Formålet med miljøvurderingen er på et strategisk niveau at vurdere mulige miljøpåvirkninger forbundet med de anlæg, der følger af planen. Planen omhandler både anlæg på havet og på land. Anlæg på havet udgøres bl.a. af havvindmøller, transformerplatforme og søkabler, mens anlæg på land udgøres af nedgravede kabler, højspændingsstationer og eventuelle nødvendige netforstærkninger.

1. offentlighedsfase

Energistyrelsen har sammen med Energinet i foråret 2023 afholdt den 1. offentlig høring vedrørende miljøvurderingen af planen for Kattegat Havvindmøllepark, og der blev afholdt drop-in møde på Kysthotellet i Grenå den 21. marts. Borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i den kommende havvindmøllepark havde i høringsperioden mulighed for at indsende ideer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøvurderingen af planen for Kattegat Havvindmøllepark. 

I samme periode blev der foretaget en høring af nabostater (Tyskland, Sverige og Norge) over planens grænseoverskridende miljøpåvirkninger (Espoo-høring) i henhold til Espoo-konventionen.

Høringsmaterialet fra den 1. offentlighedsfase finder du under "Høringsmateriale" nedenfor.

Efter høringen har Energistyrelsen bl.a. på baggrund af høringssvarene besluttet, hvilke emner og miljøpåvirkninger, der skal belyses i miljøvurderingen af planen for Kattegat Havvindmøllepark.

2. offentlighedsfase

Energistyrelsen forventer at sende resultatet af miljøvurderingen af planen i 2. offentlig høring i første halvdel af 2024. 

Høringsmateriale for den 1. offentlighedsfase vedr. miljøvurdering af plan for Kattegat

Ideoplæg - Kattegat

Udkast til afgrænsning af miljøvurdering af plan for Kattegat

Udkast til plan for Kattegat

Høringsnotat – 1. offentlighedsfase vedr. miljøvurdering af plan for Kattegat og Kriegers Flak II

Espoo-consultation

Konzeptpapier - Kattegat

Scoping-Entwurf zur Umweltprüfung des Plans Kattegat

Planskizze für Kattegat

Planområde (kort og koordinater)

Kort over planområderne samt forventet nettilslutningspunkter

Kort over planområdet for Kattegat Havvindmøllepark

Koordinater for planområderne for Kattegat

GIS-filer for planens havdel - Kattegat

Miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt (VVM)

Der vil ud over miljøvurderingen af planen også skulle foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt på havet og på land, hvor offentligheden også vil blive inddraget via høringer. Den konkrete miljøvurdering af anlæg på havet gennemføres af havvindmølleejeren. 

Baggrund for Kattegat Havvindmøllepark

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) har med et bredt flertal af Folketingets partier (Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet) den 30. maj 2023 indgået en tillægsaftale om udbudsrammer, som fastlægger endelig placering og rammer for udbygning af minimum 9 GW havvind inden udgangen af 2030 (udgangen af 2029 for Hesselø Havvindmøllepark). Tillægsaftalen om udbygningen med minimum 6 GW og 3 GW ved Energiø Bornholm er en opfølgning på flere politiske aftaler om udbygningen med havvind i Danmark, herunder Klimaaftale for energi og industri mv. 2020, Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 og aftale om Energiø Bornholm 2022. Samtlige politiske aftaler kan tilgås via kefm.dk.

Valg af områder for de politiske aftaler er besluttet på baggrund af en finscreening af havområder i 2022, der påviste attraktive områder for opstilling af havvindmølleparker. Dette drejer sig om områder i Nordsøen (området Nordsøen I), Kattegat (området Kattegat, tidligere kaldt ”Kattegat II”) og Østersøen (området Kriegers Flak II), samt den nye placering af Hesselø Havvindmøllepark i Kattegat.

Finscreeningrapport

Yderligere finscreeninger samt andre baggrundsanalyser for danske havvindmølleparker forefindes under planlægning af fremtidens havvindmølleparker.

Nyheder

Læs pressemeddelelse af 30. juni 2023Energistyrelsen inviterer til markedsdialog om betingelser for minimum 9 GW ny havvind senest i 2030.

Læs pressemeddelelse af 6. marts 2023
Energistyrelsen åbner for ideer til miljøvurderingen af planen for havvindmølleparker i områderne Nordsøen I, Kattegat II og Kriegers Flak II.

Læs pressemeddelelse af 16. december 2022
Energistyrelsen har givet Energinet tilladelse til at udføre forundersøgelser på havet for Kattegat II, Kriegers Flak II samt for den nye placering af Hesselø Havvindmøllepark.

Læs pressemeddelelse af 30. juni 2022
Energinet har fået pålæg om at igangsætte forundersøgelser for områderne Nordsøen I, Kattegat II og Kriegers Flak II, samt for den nye placering af Hesselø Havvindmøllepark.

Kontakt vedr. miljøvurderingen af planen for Kattegat Havvindmøllepark

Randi Lucie Aliaga
Specialkonsulent (+45) 3392 7835
Anders Møller Jørgensen
Fuldmægtig (+45) 3395 5113

Kontakt vedr. udbud

Else Marie Jakobsen
Chefkonsulent (+45) 3395 5144