Data til fremme af energieffektivisering

Stort potentiale ved brug af data

Der er stort potentiale for at fremme energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger ved at bruge data om bygninger og deres energiforbrug på en ny og mere smart måde.

Regeringen og partierne bag energiaftalen fra 2012, har derfor vedtaget at gennemføre initiativet ”Energieffektive og Intelligente Bygninger”, som har til formål at formål at fremme energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger ved at bruge data om bygninger og deres energiforbrug.

Der er afsat en pulje på 11,2 mio. kr. per år i perioden 2016 til og med 2018, som administreres af Energistyrelsen.

Puljen kan bruges til analyser og tilskud til udvikling- og demonstrationsprojekter inden for området.  

Energistyrelsen fastlægger tilskudsprogrammer og indkalder ansøgninger om tilskud.

Læs bekendtgørelsen om ordningen

Nyt tilskudsprogram: Smart anvendelse af data til energibesparelser

Energistyrelsen indkalder i perioden fra den 27. august til 15. november 2018 ansøgninger om tilskud til udvikling af databaserede metoder til bestemmelse af den energimæssige ydeevne og energibesparelsesmuligheder for bygninger.

Inden for de sidste år har udviklingen inden for sensorteknologi gjort det teknisk og økonomisk muligt at måle energiforbruget og andre parametre om bygningens anvendelse mere detaljeret. Denne udvikling indebærer, at mængden af data om bygningernes energiforbrug og anvendelse stiger kraftigt, hvilket samtidigt giver mulighed for en billigere og mere præcis beregning af den energimæssige ydeevne og effektiviseringsmuligheder.

Udviklingen og kommercialisering af disse metoder kan medføre betydelige fordele. Dette skyldes primært at transaktionsomkostningerne ved at gennemføre energibesparelser reduceres, og grundlaget for udbredelsen af forretningsmodeller for energibesparelser baseret på energitjenestekontrakter forbedres..

Puljen henvender sig blandt andet til virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner, der arbejder med energiforbrug og gennemførelse af energibesparelser i bygninger. Ansøgere kan søge enkeltvis eller i samarbejde mellem flere parter, herunder også samarbejder mellem virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Der kan gives tilskud på op til 40 pct. af omkostningerne afhængig af om ansøgeren er en forskningsinstitution, en stor eller mindre virksomhed eller om opgaven løses i samarbejder mellem flere parter.

Nedenfor kan man læse mere om hvem, der kan søge tilskud, hvordan man søger og hvad der kan får i tilskud.

Vejledning om ansøgning af tilskud til udvikling og demonstration af metoder til bestemmelse af energimæssig ydeevne og energibesparelsespotentialer for bygninger. (Revideret vejledning pr. 9. oktober 2018) 

Ansøgningsskema, smart anvendelse af data

Skemabilag 1 Oplysninger om ansøger og projektparter, smart anvendelse af data

Skemabilag 2 Projektbeskrivelse, smart anvendelse af data

Skemabilag 3 Tidsplan, smart anvendelse af data

Skemabilag 4 Projektbudget, smart anvendelse af data

Accept af tilsagn, smart anvendelse af data

Ansøgning om udbetaling, smart anvendelse af data

Revisorinstruks, smart anvendelse af data

Nyt tilskudsprogram: Databaseret energiledelse i kommuner og regioner

Energistyrelsen indkalder i perioden fra den 7. september til 30. november 2018 ansøgninger om tilskud til etablering af databaseret energiledelse i kommuner og regioner.

Tidligere i år har Energistyrelsen fået udarbejdet en analyse, som indikerer, at der er et betydeligt energisparepotentiale, hvis data i højere grad udnyttes til energieffektivisering. Ud fra analysen forventes det, at databaseret energiledelse vil kunne give et mere detaljeret og præcist overblik over energiforbruget og dermed skabe grundlag for at effektivisere energiforbruget og realisere dette energisparepotentiale. Derfor igangsætter Energistyrelsen nu et nyt tilskudsprogram, som skal støtte kommuner og regioners arbejde med databaseret energiledelse.

Overordnet har tilskudsprogrammet til formål at danne et erfarings- og inspirationsgrundlag, som kan gavne andre kommuner og regioner og dermed fremme udbredelsen af moderne, databaserede løsninger indenfor energiledelse. Dette gøres ved at yde tilskud til demonstrationsprojekter af etablering af databaseret energiledelse. Via projekterne skal der både belyses barrierer og løsningsmodeller i forhold til etablering af databaseret energiledelse.

Der sigtes desuden på at yde tilskud til projekter, som er tilstrækkeligt omfangsrige til at kunne dokumentere businesscasen for etablering af databaseret energiledelse Det vil, sammen med erfaringerne omkring barrierer og løsningsmodeller, udgøre det væsentligste erfarings- og inspirationsgrundlag, som kan medvirke til at udbrede arbejdet med databaseret energiledelse i andre kommuner og regioner og derigennem opnå energibesparelser.

Puljen kan kun søges af kommuner og/eller regioner, der kan maksimalt gives tilskud på 60 pct. af omkostningerne og det er et krav, at projektet skal udføres som et offentlig-privat samarbejde med minimum én privat virksomhed.

Nedenfor kan der læses mere om hvordan man søger, hvem der kan søge og hvad der kan fås i tilskud.

Der vil blive afholdt et informationsmøde om tilskudsprogrammet i Energistyrelsens lokaler i København. Dette vil foregå torsdag den 27. september 2018 kl. 14. Af praktiske hensyn bedes man melde sin deltagelse i mødet via mail til mlb@ens.dk senest tirsdag den 25. september 2018.

Vejledning om ansøgning af tilskud til etablering af databaseret energiledelse i kommuner og regioner 
(Revideret vejledning pr. 4. oktober 2018)

Ansøgningsskema, databaseret energiledelse

Skemabilag 1 - Oplysninger om ansøger og projektparter, databaseret energiledelse

Skemabilag 2 - Projektbeskrivelse, databaseret energiledelse

Skemabilag 3 - Bygningsoversigt, databaseret energiledelse

Skemabilag 4 - Tidsplan, databaseret energiledelse

Skemabilag 5 - Projektbudget, databaseret energiledelse

Accept af tilsagn, databaseret energiledelse

Ansøgning om udbetaling, databaseret energiledelse

Revisorinstruks, databaseret energiledelse

Analyser om brug af data til energieffektivisering

Her kan du læse analyser om brug af data til fremme af energieffektivisering i bygninger.

Kommuner og regioners adgang til egne forsyningsdata, EWII Energi, Grøn Energi og Transition, februar 2019

Rapporten redegør for barrierer for kommuner og regioners adgang til fjernvarmedata på timebasis, da dette datagrundlag vurderes at kunne understøtte arbejdet med energiledelse betydeligt. Derudover opstilles der i rapporten en række forslag til tiltag, som kan forbedre adgangen til og arbejdet med disse data.

Der medfølger tre bilag til rapporten, som kan ses på følgende links:

Bilag 1 – Spørgeskemaundersøgelse hos fjernvarmeselskaber

Bilag 2 – Målermatrix

Bilag 3 – Casebeskrivelser for kommuner og regioner


Data til fremme af energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug, Rambøll Management, Januar 2017

Rapporten indeholder en analyse af hvordan data kan bruges til at fremme energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger. Rapporten konkluderer blandt andet, at data dels kan bruges til screene bygninger for energieffektiviseringspotentialer, og dels til energieffektiv drift. Derudover gennemgås hvilke data er relevante i denne sammenhæng.


Varmebesparelser i eksisterende bygninger,  Potentiale og økonomi, SBi 2017:16

Rapporten indeholder en analyse af omkostningerne til fremme af energibesparelser i eksisterende bygninger ved gennemførelse af forbedringer af klimaskærmen. Det forudsættes, at besparelserne gennemføres i forbindelse den løbende renovering af bygningerne frem til 2050. Rapporten baserer sig på data indsamlet i forbindelse med energimærkningerne af bygninger.

Rapporten ledsages af et regneark i Microsoft Excel-format med resultaterne af beregningerne af varmebesparelser og investeringsbehov.


Kommuner og regioners brug af data i energieffektiviseringsindsatsen, Niras marts 2018
Rapporten indeholder en analyse af hvordan kommuner og regioner bruger data til at fremme energieffektivisering i deres bygninger. Det gennemgås dels hvilke data der bruges, og dels hvilke barrierer der bremser en mere effektiv brug af data.

Bilag til rapporten kan ses på følgende links:

Bilag 1 – Screeningsrapport 

Beskrivelse af kommuner og regioner på bruttolisten

Bilag 2 – Eksempel på ensartet metode til benchmark af varmeforbrug


Gevinster ved anvendelse af data og digitalisering til screening af bygninger for EE: Kortlægning af mekanismer, Copenhagen Economics, maj 2018.

Denne rapport vurderer samfundsmæssige gevinster ved brug af data til screening af bygninger for potentialer for energieffektivitet. Rapporten indeholder en analyse af hvordan eksistensen af værktøjer til screening af bygninger for energieffektivitet kan påvirke markedet for gennemførelse af energieffektiviseringer, og hvordan dette påvirker omkostningerne til energieffektivisering.


Gevinster ved øget brug af data og digitalisering i bygningsdrift, Viegand Maagøe, oktober 2018

Rapporten indeholder en vurdering af de potentielle besparelser og gevinster ved anvendelse af data og digitalisering til at opnå en mere energieffektiv drift af bygninger.


Energieffektive og intelligente bygninger i et smart energisystem, Sweco og Ea Energianalyse, august 2018

Rapporten indeholder en vurdering af potentialet for bygningers bidrag til fleksibilitet i el- og varmesystemet. I rapporten vurderes potentialerne for forskellige typer af fleksibilitetstiltag og rentabiliteten for udnyttelse af disse tiltag.

Der følger tre tekniske baggrundsrapporter, som kan ses på følgende links:

Baggrundsrapport 1 – Det smarte energisystem og samspilspunkter mellem forsyningssystemer og bygninger

Baggrundsrapport 2 – Analyse af potentiale for samspil mellem bygninger og forsyningssystem

Baggrundsrapport 3 – Bygningers mulige bidrag til et fleksibelt energisystem

Partnerskaber om energieffektivisering af bygninger

Her kan du læse om Etablering af lokale partnerskaber til fremme af energieffektivisering og udnyttelse af fleksibelt energiforbrug i bygninger.

Et lokalt partnerskab er et samarbejde mellem en eller flere kommuner og en række lokale foreninger, f.eks. grundejerforeninger, boligforeninger, erhvervsråd, brancheforeninger mv., som vil arbejde for fremme af energieffektivitet og fleksibelt energiforbrug i lokalområdet.

Der blev indkaldt ansøgninger om tilskud i efteråret 2016, og der blev igangsat 9 projekter til i alt 8,6 mio. kr. Der kan ikke længere søges tilskud til partnerskaber.

Her kan du læse rapporten: Sammenfatning af midtvejsstatus - Partnerskaber om energieffektive bygninger.

Nedenfor kan du læse om de 9 projekter:

Smart energi i almene boliger

Tilskud: 643.000 kr.
Partnere: Et boligselskab, en kommune, et forsyningsselskab og et erhvervsforum
Bygningstyper: Etageboliger samt evt. et-plansboliger
Målgruppe: Beboer i almene boliger

Tilskudsansøger: Boligselskabet Sjælland, Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde
Kontaktperson: Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, uek@bosj.dk

Projektet

Der er analyser, der viser at mellem 30 og 60 % af den beregnede energigevinst ved energibesparende foranstaltninger i boliger omsættes til øget forbrug gennem øget komfort. Projektet har til formål at afdække, hvordan det øgede forbrug kan minimeres i almene boliger ved påvirkning af beboernes adfærd via kommunikationsindsatser.

Projektet indeholder 2 dele. Dels etableres et datagrundlag for energiforbrug og beboere i almene boliger, som bl.a. omfatter graddage, korrigeret forbrug for varme og el, familietyper, bofasthed m.v. Derudover gennemføres forsøg med kommunikationsindsatser over for grupper af beboere med henblik på at afdække reaktionen i forhold til energiadfærd og energiforbruget. Reaktionen på kommunikationsindsatser vurderes ved at sammenligne med kontrolgrupper, der ikke udsættes for disse indsatser.

2 forskellige indsatser afprøves, nemlig:

 • Rådgivning om energiadfærd
 • Løbende kommunikation om energiforbrug i forhold aconto-betaling.

I tillæg til dette afprøves betydningen af en række andre omstændigheder vedrørende tilrettelæggelsen af kommunikationsindsatsen, nemlig:

 • Betydningen af, afsender af kommunikationen er forsyningsselskabet eller boligselskabet
 • Betydningen af, om ydelse af kommunikationen sker i forlængelse af en renovering eller ej
 • Betydningen af, at der ydes en mere målrettet rådgivning til de beboere, der har givet eksplicit samtykke til, at boligselskabet får adgang til detaljerede energiforbrugsdata, familiedata m.v. med henblik på at modtage en mere målrettet rådgivning.
 • Resultatet af projektet vil således være en afrapportering af erfaringer med indsatserne og en eller flere modeller for, hvordan relevante data kan stilles til rådighed for de enkelte boligselskaber med henblik på at skabe baggrund for kommunikationsindsatser over for beboerne.

Partnerskabet

 • Boligselskabet Sjælland (tilskudsansøger)
 • Roskilde Kommune, By-, Kultur- og Miljøsekretariatet
 • Fors A/S
 • ErhvervsForum Roskilde

Revitalisering af BedreBolig Bornholm

Tilskud: 450.000 kr.
Partnere: En regionskommune og et forsyningsselskab
Bygningstyper: Alle bygningstyper på Bornholm
Målgruppe: Ejere af bygninger det er relevant at energirenovere

Tilskudsansøger: Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge
Kontaktperson: Rocio Jensen, rocio.jensen@brk.dk

Projektet

Kommunalbestyrelsen på Bornholm vedtog i 2008 en energistrategi, der har som langsigtet mål, at Bornholm i 2025 skal være CO2-neutralt baseret på udnyttelse af bæredygtig og vedvarende energi. Som led i dette planlægges gennemført energieffektiviseringer i boliger. Der har i perioden 2011-2015 været gennemført energirådgivning til bygningsejere. I 2015 blev rådgivningen gennemført efter det landsdækkende BedreBolig-koncept.

Formålet med projektet er at videreføre denne aktivitet med henblik på at øge antallet af energirenoveringer. Som led i projektet vil der blive udviklet en økonomisk bæredygtig model for tilbud om energirådgivning via et samarbejde mellem de involverede virksomheder.

Projektet er opdelt i 2 dele. Den første del omfatter identificering af de boligsegmenter, der har det største potentiale for energibesparelser. Desuden indgår afdækning af markedet, valg af værktøj for indberetning og salg af energibesparelser til energiselskaber og herefter gennemførelse af målrettede energivejledninger pr. telefon og husbesøg. Vejledningen gennemføres som totrinsraket med telefonscreening efterfulgt af husstandsbesøg i de boliger, hvor dette vurderes at være relevant.

Den anden del omfatter kontakt og videndeling med og faglig udvikling af de involverede virksomheder inden for området. Hensigten er at fastholde og styrke virksomhedernes engagement for at deltage i aktiviteterne og samtidigt øge incitamentet til et kompetenceløft. På dette grundlag iværksættes udviklingen af et koncept til videreførelse af aktiviteterne med deltagelse af virksomhederne i området samt en bredere kreds af interessenter som f.eks. forsikringsselskaberne, finansieringsinstitutter, ejendomsmæglere, boligforeninger, fagorganisationer m.v.

Målsætning for det samlede projekt er, at 90 % af energivejledningerne fører til energirenoveringer, at antallet af indberettede energibesparelser øges med 25 %, og at der udvikles en forretningsmodel for videreførelsen af aktiviteterne, der kan iværksættes i 2018.

Partnerskabet

 • Center for Teknik og Miljø
 • Bornholms Regionskommune (tilskudsansøger Bornholms Energi og Forsyning A/S

Energieffektiviseringer gennem frivillige ambassadører

Tilskud: 1.203.000 kr.
Partnere: En kommune, Vedvarende energi, Energitjenesten og Aura Energi
Bygningstyper: Bygninger fra 1970´erne
Målgruppe: Lokale ildsjæle i foreninger (grundejerforeninger, landsbyforeninger) & Bygningsejere/lejere fra byggeri fra 1970´erne

Tilskudsansøger: Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup
Kontaktperson: Mette Thorndal, meth@favrskov.dk

Projektet

Projektet har til formål at motivere og støtte lokale ildsjæle i foreningsmiljøerne til at gennemføre aktiviteter om energibesparelser. I tillæg til dette vil projektet aktivere erhvervslivets foreninger med henblik på at tilskynde deres medlemmer til at energioptimere deres drift og bygninger.

Projektet tager udgangspunkt i de lokale foreninger – herunder godkendte folkeoplysende foreninger, grundejerforeninger, landsbyforeninger m.v. Der tages i projektet kontakt til disse med henblik på at inddrage dem i aktiviteter om energieffektivisering. En central motivationsfaktor er en konkurrence, hvor foreningerne kan vinde præmier for at formidle kontakt til borgere og mindre virksomheder om projektet, og ved at stå som arrangører af lokale energiarrangementer.

I projektet udvikles værktøjer, cases, aktivitetskataloger m.v. vedrørende energieffektivisering. Materialerne kan anvendes af de lokale foreninger som grundlag for planlægning og gennemførelse af deres egne energiaktiviteter.

Som eksempler på aktiviteter, der kan indgå heri, kan nævnes inspirationsmøder om energibesparelser og indvirkningen på indeklima og komfort, åbent hus-arrangementer i boliger og virksomheder, der er blevet energioptimeret, udarbejdelsen af BedreBolig-planer, termografering m.v. Favrskov Kommunes erfaringer med udarbejdelsen af BedreBolig-planer indgår som et vigtigt element i formidling og gennemførelse af projektet.

Projektets målgruppe er bygningsejere/lejere – i særligt i byggerier fra 1970’erne eller bygninger, som er opvarmet af el, olie eller naturgas. Målgruppen er desuden små og mellemstore virksomheder i Favrskov Kommune inden for landbrug, detailhandel og kontorer.

Partnerskabet vil følge og støtte de lokale foreninger til udvikling og gennemførelse af de lokale aktiviteter. 

Projektet sigter bl.a. efter, at 10-15 lokale foreninger/fællesskaber får igangsat aktiviteter om energieffektivisering. Endvidere sigtes efter å en stigning på 50 % i investeringerne til energieffektiviseringer efter udarbejdelsen af BedreBolig-planer. Målet er sat i forhold til tidligere projekter i kommunen.

Partnerskabet

 • Favrskov Kommune (tilskudsansøger)
 • Vedvarende Energi
 • Energitjenesten Midtjylland
 • Aura Energi

Det helhedsorienterede partnerskab

Tilskud: 1.100.000 kr.
Partnere: 5 kommuner
Bygningstyper: Etageboliger
Målgruppe: Entreprenører, håndværkere, kommuner, energiselskaber

Tilskudsansøger: Gladsaxe Kommune, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg
Kontaktperson: Anne Stougaard, annest@gladsaxe.dk

Projektet

Projektet har til formål at sikre, at der gennemføres flere energibesparelser – især i etageejendomme. Ideen er at udvikle en platform, der kan samle mange energieffektiviseringstiltag i flere ejendomme i større puljer, der gør det mere attraktivt for håndværksvirksomheder og entreprenører at byde på opgaverne og dermed også reducere omkostningerne.

Derudover skal platformen gøre det nemmere for bygningsejerne at omsætte energispareforslag til handling. Endelig skal platformen gøre det nemmere at sælge energibesparelserne til energiselskaber med henblik på at opnå tilskud.

Projektet gennemføres i flere faser. Der gennemføres først en konceptudvikling, hvor partnerskabet designer det samlede koncept og sætter rammerne for platformen, som skal understøtte det. Derudover udvikles en forretningsmodel for platformen, der skal sikre, at den kan eksistere på markedsmæssige vilkår efter projektets afslutning. Dette forudsætter, at der sikres et markedsgrundlag i form af boligforeninger og bygningsejere samt håndværksvirksomheder og entreprenører, der benytter platformen, og der udarbejdes derfor også en plan for kommunikationen.

I den næste fase udvikles en simpel dummy-platform til afprøvning af platformen og konceptet. Dette følges op af en testfase, hvor dummy-platformen afprøves på et antal boliger og virksomheder. Efter afprøvningen og evaluering af resultatet foretages nødvendige tilretninger.

I sidste fase udrulles platformen i de kommuner, der står bag projektet, i overensstemmelse med kommunikationsstrategien.

De 5 kommuner bag projektet vil bruge platformen i deres indsatser for energibesparelser i kommunerne. Det overordnede succeskriterium er, at platformen skal sikre, at 25 % af det identificerede energisparepotentiale i bygninger realiseres. Det svarer til en forhøjelse i forhold til i dag, hvor det skønnes, at der sker en gennemførelse på mellem 5 og 10 % af de identificerede besparelser.

Derudover skal projektet bidrage til at gøre indberetningen af energibesparelser til energiselskaberne mere smidig, skabe øget vækst i det lokale erhverv og bidrage til at give bedre data om energibesparelsespotentialer til kommunerne, der kan bidrage til at målrette deres klimaindsatser.

Partnerskabet

 • Gladsaxe Kommune (tilskudsansøger)
 • Frederiksberg Kommune
 • Albertslund Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Lyngby-Taarbæk Kommune

Partnerskabet ENIG - Energieffektivitet og indeklima i etageboliger

Tilskud: 1.484.000 kr.
Partnere: 3 kommuner
Bygningstyper: Etageboliger
Målgruppe: Ejendomsansvarlige

Tilskudsansøger: Høje-Taastrup Kommune, Bygade 2, 2630 Taastrup
Kontaktperson: Marie- Louise Lemgart, Marie-LouiseLe@htk.dk

Projektet

Projektet har til formål at udvikle og afprøve indsatser til fremme af energirenoveringer i etageejendomme med lejligheder. Fokus for projektet er de ejendomsansvarlige, der engageres og motiveres til at være katalysatorer for gennemførelsen af energibesparelser. Vigtige elementer i projektet er fokus på NEB (Non Energy Benefits) som motivationsfaktor for energirenoveringer, information af lejere om energirigtig adfærd og hensigtsmæssig drift af energiforsyningsanlæg via undervisning af ejendomsfunktionærer.

Der etableres som led i projektet lokale netværk i alle de deltagende kommuner med deltagelse af kommunens personale og ejendomsansvarlige for etagebyggerier i kommunen. Det indgår i projektet, at der etableres et rejsehold med eksperter, der kan støtte kommunerne i etableringen af de lokale netværk.

Parallelt hermed udvikles værktøjer til brug for de lokale netværk til fremme af energibesparelser i etageejendomme i kommunerne. Dette består bl.a. af en drejebog om opstart af lokale netværk, BedreBolig-gennemgange af etageejendomme i overensstemmelse med Energistyrelsens koncept for BedreBolig i etageejendomme, som blev lanceret i 2017, et katalog over tekniske løsninger, leverandøroversigter, finansieringsløsninger og et ejendomsfunktionærkursus i styring af varmeinstallationer og energieffektiv adfærd.

De lokale netværk i kommunerne indgår herefter partnerskabsaftale med ejendomsansvarlige om at gennemføre energibesparelser i deres ejendomme med støtte fra de lokale netværk. Som led i dette afprøves udviklede metoder og værktøjer. Dette omfatter bl.a. Bedre Bolig-gennemgange af ejendommene og udarbejdelse af handleplaner for energibesparelser.

Vigtige elementer i disse indsatser er endvidere særlige initiativer i forhold til at fremme energieffektiv drift af varmeanlæggene og energirigtig adfærd. Dette gennemføres via kursus for ejendomsfunktionærer og informationsindsatser målrettet lejerne. Heri indgår bl.a. måling af energiforbrug og indeklima og formidling af disse data til lejerne.

De opnåede erfaringer evalueres og afrapporteres, og erfaringerne udbredes.

Der sigtes på, at hvert netværk i de deltagende kommuner indgår mindst 5 partnerskabsaftaler, som bl.a. omfatter BedreBolig-gennemgange, udarbejdelse af handleplaner og opgradering af ejendomsfunktionærer via det udviklede kursus. Derudover sigtes der på gennemførelse af 3 adfærdsforsøg i hver kommune.

Partnerskabet

 • Høje Taastrup Kommune, Teknik og Miljøcenter (tilskudsansøger)
 • Næstved Kommune, Center for Plan og Erhverv
 • Hørsholm Kommune, Center for Teknik
 • Lyngby-Taarbæk Kommune

Energiforum Sydhavn

Tilskud: 1.013.000 kr.
Partnere: En kommune, et universitet, Københavns Kommune lokaludvalg
Bygningstyper: Alle bygningstyper i Sydhavnskvarteret (Ejer, lejere, erhverv, forsyningselskaber, borgere)
Målgruppe: Alle omkring bygningsejere og bygningsadministratorer i København Kommune

Tilskudsansøger: Institut for Planlægning, Aalborg Universitet København, C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Kontaktperson: Ulrik Jørgensen, uljo@plan.aau.dk

Projektet

Projektet har til formål at øge energieffektivitet og fleksibilitet i Sydhavnskvarteret i København via skabelsen af en platform for samarbejder mellem bygningsejere, lejere, erhvervsorganisationer, forsyningsselskaber og borgergrupper om gennemførelse af energieffektiviseringer.

Projektet udspringer af Københavns Kommunes kvarterplan for området, der har en målsætning om, at bydelen skal være grøn og klimavenlig med lavt energiforbrug. Inden for denne ramme skal projektet bidrage med viden om modeller for at engagere borgere og andre aktører i reduktion af energiforbruget, udvikling og afprøvning af tekniske løsninger samt etablering af den nødvendige systemviden til fremme af indsatsen for at realisere målsætningerne i kvarterplanen.

Projektet opdeles i flere faser. Den første fase vil bestå af mobilisering af de relevante aktører. Aktørkredsen udgøres dels af leverandørerne af energiløsninger – dvs. virksomheder, forsyningsselskaber og andre leverandører af energitjenester – dels af modtagere af energiløsningerne – dvs. boligselskaber, lejere, borgere og lokale virksomheder. Som led i dette vil der blive udarbejdet informationsmateriale til aktørerne om projektets målsætninger og de fordele, der vil være for de enkelte aktører ved at deltage.

På dette grundlag udvikles en samarbejdsmodel mellem de forskellige aktører med et formelt aftalegrundlag. Der forventes etableret 5-10 samarbejdsaftaler om demonstration og afprøvning af energieffektive og fleksible energiløsninger. 

Der vil herefter gennemføres en demonstration og afprøvning af energiløsningerne.

På baggrund af tidligere dialoger med leverandører af energiløsninger forventes det, at bl.a. disse løsninger vil blive testet i Sydhavnskvarteret:

 • teknologier til styring af energiforbrug i de enkelte borgeres hjem
 • samarbejde om mindre butikkers behov for varme, el og køling med henblik på at etablere fælles løsninger, der kan bidrage til større effektivitet og fleksibilitet undersøgelse af potentiale for varmelagring i eller uden for etageejendomme.
 • Der vil blive fulgt op på de enkelte samarbejder og herunder blive afholdt workshops undervejs.

Afrapporteringen af projektet vil have fokus på dels demonstration og afprøvningen af teknologier og løsninger, dels de etablerede modeller for samarbejdet.

Partnerskabet

 • Institut for Planlægning, Aalborg Universitet (tilskudsansøger)
 • Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
 • Københavns Kommune, Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg

Energispring - Udvikler fremtidens bygninger

Tilskud: 1.065.000 kr.
Bygningstyper: Lejere, bygningsejere, administratorer 
Målgruppe: Beboer i almene boliger

Tilskudsansøger: Københavns Kommune, Teknik - og Miljøforvaltningen, Klimaenheden i serviceområdet Byens Udvikling, Njalsgade 13, 2300 København S 
Kontaktperson: Annette Egetoft, aneget@tmf.kk.dk

Projektet

Projektet udgør en selvstændig delaktivitet inden for rammerne af Projekt Energispring, som er startet af Københavns Kommune sammen med en række bygningsejere og bygningsadministratorer. Energispring er et samarbejde, hvor partnerne forpligter sig til at fastsætte mål for energispareindsatsen og samarbejder om at opnå målene.

Projektet indeholder 5 delelementer. Der skal udvikles en organisationsmodel, der kan skabe rammen om et samarbejde mellem de forskellige typer lejere, bygningsejere, administratorer m.v., der er på området, og som skaber et grundlag for vidensdeling, erfaringsudveksling og indgåelse af konkrete samarbejdsaftale m.v. Som led heri inddrages erfaringer fra samarbejder i Sverige og Norge, ekspertise inden for organisationsopbygning, og der afholdes udviklingsworkshop for parterne i partnerskabet.

For at sikre den løbende erfaringsudveksling inden for partnerskabet skal der endvidere udvikles redskaber til at sikre den tværgående kommunikation mellem parterne i samarbejdet. Der vil derfor blive udviklet en blog, der kan servicere de forskellige aktører i et partnerskab. Bloggen skal således benyttes af såvel driftspersonale som ledelse til udveksling af information, der kan styrke indsatserne inden partnerskabet – herunder udveksling af erfaringer og data, forskningsresultater, debat m.v. parterne imellem.

Der vil endvidere blive udviklet et kursus og undervisningsmateriale til driftspersonalet, der omfatter effektiv drift af fjernvarmeanlæg, ventilation, indeklima og belysning. Dette vil omfatte udvikling af et kursuskoncept, herunder video-materiale.

Med henblik på inddragelse af lejere indgår også afprøvningen af, om digitale sociale platform, som f.eks. Borigo, der benyttes til kommunikation mellem bestyrelser og lejere, kan benyttes til kommunikation mellem lejere og driftspersonale om energimæssige forhold. Herunder indgår formidling af information og rådgivning om energieffektiv adfærd, kommunikation om energiforbrug og varmeregnskaber, nøgletal m.v.”

Endelig indgår en række aktiviteter til spredning af erfaringerne med Energispring og projektets resultater til andre kommuner.

Partnerskabet

 • Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen (tilskudsansøger)
 • Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation
 • Arup og Hvidt (bygningsejer og udlejer)
 • By og Havn (bygningsejere og udlejer)
 • Bygherreforeningen (interesseorganisation for bygherre)
 • Castellum (svensk ejendomsselskab)
 • Colliers International (ejendomsselskab)
 • Corpus Development (projektudvikler inden for ejendomme)
 • CPH Containers (bygningsejer)
 • Danica Pension (bygningsejer og udlejer)
 • Datea (ejendomsadministrator)
 • Aberdeen (ejendomsadministrator)
 • DEAS (ejendomsadministrator)
 • Grundejernes Investeringsfond (GI) (interesseorganisation for bygningsejere og udlejere)
 • Hofor (forsyningsselskab)
 • Karberghus A/S (ejendomsselskab)
 • KLP Ejendomme (bygningsejer og udlejer)
 • Københavns Ejendomme og Indkøb (bygningsejer)
 • PKA (bygningsejer og udlejer)
 • Steen og Strøm Danmark (bygningsejer og udlejer)
 • Bygherreforeningen (interesseorganisation)
 • Lejernes LO København (interesseorganisation)

Partnerskab til energieffektivisering af folkeoplysende faciliteter

Tilskud: 189.000 kr.
Partnere: Et idrætsråd, en kommune, Et fjernvarmeselskab, en forening
Bygningstyper: Foreningsbygninger (haller mv.)
Målgruppe: Foreninger i Viborg Kommune (spejdere, idræt mv.)

Tilskudsansøger: Viborg Idrætsråd - De samvirkende Idrætsklubber, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg
Kontaktperson: Morten Erfurth, morten@viborgidraetsraad.dk

Projektet

Projektet har til formål at udvikle en model for partnerskaber, der inddrager civile aktører og offentlige myndigheder til energieffektivisering af folkeoplysende faciliteter. Dette gøres dels ved at skabe incitamenter for frivillige med driftsansvar til at fremme energieffektivisering, dels ved inddragelse af brugerne af de folkeoplysende faciliteter i indsatsen for energieffektivisering. I projektet afprøves modellen på foreninger i Viborg Kommune, herunder idrætsforeninger, spejderklubber m.v.

Den model, der afprøves i projektet, består dels i at skabe et incitament til gennemførelse af energibesparelser i foreningerne ved at etablere en balance mellem omkostningerne og driftsbesparelsen, dels i at etablere en ramme for udnyttelsen af teknisk viden og ekspertise blandt nøglepersoner i de lokale foreninger til at identificere energibesparelser i foreningerne i samarbejde med det tilknyttede forsyningsselskab.

Der udarbejdes på dette grundlag ansøgninger til at gennemføre besparelserne til kommunen, der tager stilling til, om der skal ydes støtte. Balancen mellem omkostningerne til energibesparelser og driftsbesparelsen etableres ved, at kommunen yder støtte til omkostningerne svarende til den støtte, der ydes til driftsomkostningerne. 

Projektet er opdelt i flere faser. Først kontaktes alle klubhuse og haller af partnerskabet med oplysning om projektet, hvor de samtidigt opfordres til at deltage.

Parallelt hermed mobiliseres frivillige energikonsulenter fra de lokale foreninger, som uddannes af det tilknyttede forsyningsselskab. Der stilles krav om, at de frivillige konsulenter skal have håndværksmæssig baggrund og arbejde inden for området og have grunduddannelse, der som minimum svarer til mindstekravet for optagelse på uddannelsen som BedreBolig-rådgiver.

De frivillige rådgivere gennemgår herefter klubber- og halfaciliteter for de foreninger, der har givet tilsagn om at deltage i projektet. På dette grundlag hjælper de frivillige konsulenter de driftsansvarlige fra foreningerne med at udarbejde en rapport, der identificerer mulige tiltag.

Rapporterne gennemgås af forsyningsselskabet tilknyttet projektet, som beregner tilbagebetalingstider for de energibesparende tiltag. Rapporterne behandles herefter af partnerskabet, der udarbejder en indstilling om gennemførelse til kommunen.

Erfaringerne fra projektet afrapporteres med henblik på at opsamle erfaringer om samarbejdsformen – herunder mulighederne og forudsætningerne for at inddrage frivillige fra de lokale foreninger i aktiviteter, der understøtter foreningernes arbejde.

Partnerskabet

 • Viborg Idrætsråd – De samvirkende Idrætsklubber (tilskudsansøger)
 • Viborg Kommune
 • Viborg Fjernvarme
 • Børne- og Ungdomsforeningernes Samråd i Viborg

Partnerskab om anvendelse af energimærkningsdata til brug for energieffektivisering i bygningsmassen i Aalborg Kommune

Tilskud: 1.448.500 kr.
Partnere: En kommune, en andelsforening, en grundejerforening, et kommunalt energicenter
Bygningstyper: Kommunens bygninger
Målgruppe: Aalborg Energicenter (kommunens eget center)

Tilskudsansøger: Aalborg Energicenter A/S, Nefovej 50, 9310 Vodskov
Kontaktperson: Søren Dam, soeren.dam@aalborg.dk

Projektet

Projektet går ud på at udvikle og afprøve metoder og værktøjer til udnyttelse af data fra energimærkningsordningen af bygninger, så kommunens energicenter kan nå længere ud til borgerne og fremme besparelser, samtidigt med at energicenterets transaktionsomkostninger ved gennemførelse af energibesparelser reduceres.

Projektet går ud på at udnytte data fra energimærkningen af bygninger til at skabe et overblik over energisparepotentialet i kommunens bygninger – herunder dets lokalisering og sammensætning. På basis af denne viden opstilles en strategi for en målrettet indsats for energibesparelser i kommunens bygninger. Indsatsen koordineres med igangværende initiativer i kommunen, herunder fjernvarmens serviceordning, udrulning af fjernaflæsningen af fjernvarmeforbrug og etableringen af varmepumper i områder uden fjernvarmenet. Hensigten hermed er bl.a. at undersøge, hvordan data fra energimærkningen kan understøtte disse indsatser.

Projektet er opdelt i flere delelementer. Der skal først udvikles en organisationsmodel for kommunens, energicenterets og fjernvarmeforsyningens samarbejde med større bygningsejere. Et hovedspørgsmål i denne forbindelse er at undersøge, hvordan samarbejdet kan tilrettelægges med henblik på at sikre, at energimærkningen og øvrige energiopgaver kan koordineres, så den viden, der genereres i forskellige sammenhænge, bruges på tværs, og opgaverne gensidigt understøtter hinanden.

Der skal udvikles en forretningsmodel for Energicenterets indsats, der sikrer, at centeret bl.a. i kraft af større viden om energibesparelsespotentialer i kommunen kan effektivisere energispareindsatsen i forhold til sine målgrupper, herunder ikke mindst enfamiliehuse. Arbejdet udføres i samarbejde mellem energicenteret og det største boligselskab og de største grundejerforeninger i kommunen.

Som grundlag for de to ovennævnte aktiviteter vil det blive undersøgt, hvordan data fra energimærkningen kan kombineres med øvrige data om energiforbrug – herunder data fra BBR og fra fjernaflæste fjernvarmemålinger – med henblik på at udarbejde forudsigelser om energitilstanden og energisparepotentialer i bygninger, der ikke er energimærket.

Erfaringer fra projektet vil blive formidlet til andre kommuner og boligselskaber.

Der sigtes efter, at energicenteret udvider de realiserede energibesparelser med 15 %, at centerets omkostninger pr. realiseret kWh-besparelse i boliger ikke overstiger den gennemsnitlige omkostning med med mere end 20 %, og at ét boligselskab, én større bygningsejer med erhvervslejemål og kommunen anvender data fra energimærkningen som del af grundlaget for energirenovering.

Partnerskabet

 • Aalborg Energicenter A/S (tilskudsansøger)
 • Aalborg Kommune
 • Andelsboligforeningen Himmerland
 • Nørresundby Grundejerforening
Tilskud til datadrevne løsninger

Energistyrelsen indkaldte fra 10. juli 2017 til 30. oktober 2017 ansøgninger om tilskud til projekter til demonstration og/eller udvikling af datadrevne teknologier og løsninger inden for følgende to områder:

 • Screening af eksisterende bygninger for energieffektiviseringspotentialer
 • Energieffektiv drift af bygninger

Projekterne skulle have fokus på anvendelse af data, digitalisering og kommunikationsteknologi til udvikling af værktøjer, systemer eller løsninger inden for disse områder, der kan bidrage til at fremme energieffektivisering af bygninger. Der kunne maksimalt ydes tilskud på 40 pct. Tilskud kunne ydes til virksomheder eller forsknings- og vidensformidlende institutioner.

Energistyrelsen modtog i alt 16 ansøgninger, hvor der samlet blev ansøgt om 9,7 mio. kr.

Der kan ikke længere søges tilskud til dette formål.

Der blev ydet tilskud til syv projekter, som kort er præsenteret herunder.

Smart brug af data til screening af muligheder for lavtemperaturdrift i bygninger og fjernvarmenet

Tilskud: 188.000 kr.

Tilskudsansøger: COWI A/S, Parallelvej 2, 2800 Lyngby

Kontaktperson: Morten Stender Christensen, mnsc@cowi.dk

Projektet består i at fremstille et smart screeningsværktøj til brug for fjernvarmeselskaber, hvor de kan screene bygningerne i et eksisterende eller kommende fjernvarmenet for potentiale for lavtemperaturdrift.

Screeningsværktøjet vil gøre det muligt for fjernvarmeselskaber at anvende forskellige inputs af temperaturer i fjernvarmenettet og i rumvarmesystemerne i bygningerne tilkoblet fjernvarmenettet. På baggrund af disse data og relevante data om bygningen, eksempelvis fra BBR registret og bygningens energimærke, kan det estimeres, hvor meget temperaturerne kan sænkes, hvilke energibesparelser, der vil være for både fjernvarmeselskabet og bygningsejeren samt hvad det vil koste at energirenovere bygningerne.

Projektet kan bidrage til at opnå en del af det store energibesparelsespotentiale ved lavtemperaturfjernvarme – både for fjernvarmeselskaberne, men også for bygningerne forsynet med lavtemperaturfjernvarme i form af mindre varmetab fra rør i uopvarmede rum og bedre afkøling på returvandet.


Energieffektivisering vha. SMART autotuning af intelligente boligbebyggelser

Tilskud: 668.148 kr.

Tilskudsansøger: COWI A/S, Parallelvej 2, 2800 Lyngby

Kontaktperson: Steen Olesen, sgon@cowi.dk

Projektet sigter på at demonstrere energieffektivisering i boliger ved brug af SMART autotuning software. Denne software optimerer driften af varmanlæg i boliger under hensyntagen til vejrforhold, forbrugsmønstre, energiforsyning og den aktuelle andel af vedvarende energi i forsyningssystemet, hvilket både vil reducere energiforbruget i bygningen samt øge komfortniveauet for beboerne.

Software-løsningen i projektet vil, på baggrund af en række sensordata, bl.a. temperatur, luftfugtighed og aktivitetsindeks, beregne optimale fremløbstemperaturer og driftstider i bygningens varmesystem. Dermed optimeres bygningens drift i realtid og energieffektiviteten vurderes at blive forbedret med mindst 10 %.

Projektet kan potentielt medføre en række øvrige gevinster i forbindelse med den nødvendige sammenkobling af forskellige datakilder, herunder bl.a. måling og regulering af indeklimaforhold, medvirken til øget fleksibilitet i det smarte elsystem og fjernadgang til et samlet dashboard over forsyningssystemet.


Digital energimærkningsportal

 Tilskud: 412.078 kr.

Tilskudsansøger: Energihuset Danmark Aps, Tørringvej 7, 2610 Rødovre

Kontaktperson: Martin Brændstrup, mab@energihuset-danmark.dk

Projektet omhandler udviklingen af en digital energimærkningsportal, hvor bygningsejere kan opdatere sine energimærker online, eksempelvis efter udførelsen af energibesparende tiltag. På denne måde bliver energimærket mere dynamisk end i dag, hvor energimærket kun opdateres ved salg eller udlejning.

Med en digital energimærkningsportal vil bygnings- og boligejere lettere kunne anvende energimærket som en handlings- og vedligeholdelsesplan, hvilket forventes at fremme energieffektiviserende tiltag.

Projektet forventes at øge værdien af energimærkeordningen og bidrage til gennemførelsen af flere besparelser i de bygninger, hvor der er et potentiale herfor.


Living in Light – energi- og indeklimastyring

Tilskud: 811.000 kr.

Tilskudsansøger: Kuben Management A/S, Ellebjergvej 52, 2. sal, 2450 København SV

Kontaktperson: Jakob Klint, jk@kubenman.dk

Projektets formål er at udvikle og demonstrere en energistyringsløsning, som kan overvåge energiforbrug og indeklima i private boliger. Styringen skal dels baseres på boligens forbrug af varme, varmt brugsvand, vand og el, men dels også baseres på både ude- og indeklimadata. Dermed er det målet at overvågningen skal fremme en prognoseenergistyring af boligerne, som skal resultere i mere optimale energi- og indeklimaforhold end hvad der ellers kan opnås.

Styringsløsningen udvikles med henblik på anvendelse i udlejningsejendomme, hvorfor der lægges vægt på et prisbilligt system med få krav til nye komponenter.

Data for de enkelte boliger stilles til rådighed for beboerne via applikationer til smartphones og tablets, så de får kendskab til deres aktuelle energiforbrug – målt både i forhold til deres eget acontoforbrug og i forhold til gennemsnitsforbruget for de øvrige beboere i ejendommen.


PreHEAT – selvlærende model og prognosebaseret multi-zone energistyring til bygninger

Tilskud: 511.228 kr.

Tilskudsansøger: Neogrid Technologies ApS, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø

Kontaktperson: Henrik Lund Stærmose, hls@neogrid.dk

Projektet sigter på udvikling af et intelligent, selvlærende, cloudbaseret energistyringssystem, som kan optimere energiforbruget og komforten i kontor- og institutionsbygninger.

Energistyringssystemet vil, via dataopsamling og termodynamisk modellering af bygningens varmebehov, kunne levere prognosebaserede styresignaler til de individuelle bygningszoner, så varme, ventilation og køling styres optimalt. Dette forventes at kunne forbedre komforten ved bl.a. and reducere overtemperaturer og samtidig reducere energiforbruget til opvarmning.

At systemet er selvlærende vil sige, at det selv lærer bygningen at kende og gradvist tilpasser varmetilførslen, så varmetilførslen nedreguleres, hvis der bliver solskin i løbet af dagen.

Systemet sigter på anvendelse via en lokal gateway, der forbindes til bygningens CTS-anlæg. På denne måde forventes systemet simpelt og kosteffektivt at kunne integreres i den eksisterende infrastruktur i bygningen.


ESnap

Tilskud: 2.521.872 kr.

Tilskudsansøger: ReMoni ApS, Sudkærvej 9, 8752 Østbirk

Kontaktperson: Bo Eskerod Madsen, bem@remoni.dk

Projektet sigter på at udvikle en datadrevet, intelligent løsning til energiscreening af bygninger baseret på data fra clamp-on sensorer, som anbringes på eksisterende kabler, rør og installationer.

Løsningen er tiltænkt at skulle integreres med bygningers eksisterende installationer, og den kunstige intelligens bygger på, at energiforbruget simuleres i bygninger i kombination med viden om bygningsfysik samt modeller på de enkelte installationer.

Projektet kan bidrage til at reducere omkostningerne til en energiscreening, gøre screeningsprocessen mere effektiv og samtidig vurdere besparelsespotentialet med en markant større sikkerhed.

Med løbende datainputs fra clamp-on sensorerne vil løsningen endvidere kunne bidrage til energieffektiv drift, da løbende afvigelser i bygningens energiforbrug vil kunne blive identificeret.


Intelligent interaktion mellem bygninger og brugere

Tilskud: 320.284 kr.

Tilskudsansøger: Teknologisk Institut, Gregersensvej 3, 2630 Taastrup

Kontaktperson: Søren Draborg, sdg@teknologisk.dk

Projektet tager udgangspunkt i at energiforbruget i moderne, intelligente bygninger ofte er større end beregnet, og at indeklimaet heller ikke er så godt som estimeret. Disse problemstillinger kan til en vis grad tilskrives adfærdsmæssige mønstre, og projektet forsøger derfor at inkludere en antropologisk tilgang til energieffektiv bygningsdrift. Projektet sigter dermed på at forbedre interaktionen mellem bygninger og brugere, da denne interaktion betragtes som afgørende for at kunne opnå det beregnede energiforbrug og indeklima i bygninger.

Projektet tager udgangspunkt i FN Byen, som er bæredygtigt designet og udstyret med intelligente bygningsfunktioner. På baggrund af en kortlægning af brugeradfærden i bygningen, vil der blive udviklet en række anbefalinger for optimal adfærd og udnyttelse af de intelligente installationer. Anbefalingerne vil blive visualiseret for at synliggøre budskaber til både brugere og driftspersonale.

Projektet omhandler en vigtig problemstilling i forbindelse med udbredelse af energieffektiv bygningsdrift, hvor der er uafklarede spørgsmål i forbindelse med samspillet mellem teknologien og brugerne