Nordsøen I (A1, A2, A3) Havvindmøllepark

Nordsøen I (A1, A2, A3) Havvindmøllepark

Energistyrelsen udbyder tre havvindmølleparker (A1, A2 og A3) i området Nordsøen I med en samlet minimumskapacitet på 3 GW.

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier besluttede i maj 2023, at der skal udbydes tre havvindmølleparker i området Nordsøen I: Nordsøen I A1, Nordsøen I A2 og Nordsøen I A3. Nedenfor beskrives processen for etableringen af havvindmølleparkerne.

Nordsøen I (A1, A2, A3) havvindmølleparker

Overordnet tidsplan

Figur 1. Foreløbig overordnet tidsplan for Nordsøen I (A1, A2 og A3) havvindmølleparker.

Foreløbig overordnet tidsplan for Nordsøen I (A1, A2 og A3) havvindmølleparker

Figur 1 viser en foreløbig tidsplan for den overordnede proces frem til mulig idriftsættelse af Nordsøen I (A1, A2 og A3) havvindmølleparker. Inden etableringen påbegynder, foretages en general miljøvurdering af planen for Nordsøen I. Efterfølgende foretages udbud af de tre parkområder A1, A2 og A3. Udbuddets vindere vil efterfølgende hurtigst muligt efter afgørelsen og kontraktindgåelse påbegynde projekteringen af de konkrete projekter samt udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af selvsamme projekter. Havvindmølleparkerne forventes idriftsat inden udgangen af 2030.

Udbud og markedsdialog

Udbuddet af Nordsøen I (A1, A2, A3) havvindmølleparker forventes offentliggjort ved årsskiftet 2023- 2024 på EU Supply. Der forventes endelig kontraktindgåelse ultimo 2024.

Markedsdialog

Forinden udbuddet af Nordsøen I (A1, A2 og A3) havvindmølleparker foretages en markedsdialog, som er igangsat den 30. juni 2023. Materiale vedr. markedsdialogen kan findes på EU Supply. I markedsdialogen indgår også andre havvindmølleparker.

Du kan som markedsaktør til- og afmelde nyheder om udbuddet (samt forundersøgelser og miljøvurderinger) ved at skrive til denne mail: offshorewindfarms@ens.dk

Koordinater for de tre parkområder A1, A2 og A3

Forundersøgelser

Energinet gennemfører i perioden 2023-2025 forundersøgelser for området Nordsøen I. Disse omfatter undersøgelser af bl.a. havbund, vindforhold og miljø for området udpeget til mulige havvindmølleparker samt mulige ilandføringskorridorer.

Resultaterne skal sikre, at havvindmølleparkerne kan etableres med mindst mulig risiko for udviklerne. En fremtidig udvikler vil også kunne bruge miljøundersøgelser i forbindelse med miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt.

Det fulde forundersøgelsesprogram for Nordsøen I 

Miljøvurderinger for Nordsøen I

Miljøvurdering af plan for Nordsøen I

Miljøvurderingen af planen for Nordsøen I blev igangsat på baggrund af Klimaaftalen om strøm og varme af 25. juni 2022. Formålet med miljøvurderingen er på et strategisk niveau at vurdere mulige miljøpåvirkninger forbundet med de anlæg, der følger af planen. Planen omhandler både anlæg på havet og på land. Anlæg på havet udgøres bl.a. af havvindmøller, transformerplatforme og søkabler, mens anlæg på land udgøres af nedgravede kabler, højspændingsstationer og eventuelle nødvendige netforstærkninger.

1. offentlighedsfase

Energistyrelsen har sammen med Energinet i foråret 2023 afholdt den 1. offentlig høring vedrørende miljøvurderingen af planen for Nordsøen I, og der blev afholdt drop-in møde på Nymindegab Kro den 23. marts. Borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i de kommende havvindmølleparker havde i høringsperioden mulighed for at indsende ideer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøvurderingen af planen for Nordsøen I. 

I samme periode blev der foretaget en høring af nabostater (Tyskland og Norge) over planens grænseoverskridende miljøpåvirkninger (Espoo-høring) i henhold til Espoo-konventionen.

Høringsmaterialet fra den 1. offentlighedsfase finder du under "Høringsmateriale" nedenfor.

Efter høringen har Energistyrelsen bl.a. på baggrund af høringssvarene besluttet, hvilke emner og miljøpåvirkninger der skal belyses i miljøvurderingen af plan for Nordsøen I.

2. offentlighedsfase

Energistyrelsen forventer at sende resultatet af miljøvurderingen af planen i 2. offentlig høring i første halvdel af 2024. 

Høringsmaterialet for den 1. offentlighedsfase vedr. miljøvurdering af plan forNordsøen I

Idéoplæg - Nordsøen I

Udkast til afgrænsning af miljøvurderingen af planen for Nordsøen I

Udkast til plan for Nordsøen I

Espoo-consultation

Konzeptpapier Nordsøen I

Scoping-Entwurf zur Umweltprüfung des Plans Nordsøen I

Planskizze für Nordsøen I

Planområde (kort og koordinater) 

Planområdet for Nordsøen I omfatter både delområde 1 (med de tre parkområder A1, A2 og A3) og delområde 2.  

Kort over planområdet for Nordsøen I samt mulige nettilslutningspunkter

Koordinater for planområdet for Nordsøen I 

GIS-filer for planens havdel

Miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt (VVM)

Der vil ud over miljøvurderingen af planen også skulle foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af de konkrete projekter på havet og på land, hvor offentligheden også vil blive inddraget via høringer. De konkrete miljøvurderinger af anlæg på havet gennemføres af havvindmølleejerne.

Baggrund for Nordsøen I (A1, A2, A3) havvindmølleparker

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) har med et bredt flertal af Folketingets partier (Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet) den 30. maj 2023 indgået en tillægsaftale om udbudsrammer, som fastlægger endelig placering og rammer for udbygning af minimum 9 GW havvind inden udgangen af 2030 (udgangen af 2029 for Hesselø Havvindmøllepark). Tillægsaftalen om udbygningen med minimum 6 GW og 3 GW ved Energiø Bornholm er en opfølgning på flere politiske aftaler om udbygningen med havvind i Danmark, herunder Klimaaftale for energi og industri mv. 2020, Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 og aftale om Energiø Bornholm 2022. Samtlige politiske aftaler kan tilgås via kefm.dk.

Valg af områder for de politiske aftaler er besluttet på baggrund af en finscreening af havområder i 2022, der påviste attraktive områder for opstilling af havvindmølleparker. Dette drejer sig om områder i Nordsøen (området Nordsøen I), Kattegat (området Kattegat, tidligere kaldt ”Kattegat II”) og Østersøen (området Kriegers Flak II), samt den nye placering af Hesselø Havvindmøllepark i Kattegat.

Finscreeningrapport

Yderligere finscreeninger samt andre baggrundsanalyser for danske havvindmølleparker forefindes under planlægning af fremtidens havvindmølleparker.

Pressemeddelelser

Læs pressemeddelelse af 30. juni 2023
Energistyrelsen inviterer til markedsdialog om betingelser for minimum 9 GW ny havvind senest i 2030.

Læs pressemeddelelse af 6. marts 2023
Energistyrelsen åbner for ideer til miljøvurderingen af planen for havvindmølleparker i områderne Nordsøen I, Kattegat II og Kriegers Flak II.

Læs pressemeddelelse af 16. december 2022
Energistyrelsen har givet Energinet tilladelse til at udføre forundersøgelser på havet for Kattegat II, Kriegers Flak II samt for den nye placering af Hesselø Havvindmøllepark.

Læs pressemeddelelse af 30. juni 2022
Energinet har fået pålæg om at igangsætte forundersøgelser for områderne Nordsøen I, Kattegat II og Kriegers Flak II, samt for den nye placering af Hesselø Havvindmøllepark.

Kontakt vedr. miljøvurderingen af planen for Nordsøen I

Alf Skovgaard
Specialkonsulent (+45) 3395 5162
Jasper Maaholm
Fuldmægtig (+45) 3395 1217
Maria Thostrup
Fuldmægtig (+45) 3395 0900

Kontakt vedr. forundersøgelser

Alf Skovgaard
Specialkonsulent (+45) 3395 5162

Kontakt vedr. udbud

Charlotte Koldby Nordberg
Specialkonsulent (+45) 3395 1218
Anette Norling
Specialkonsulent (+45) 3392 6735