Nordsøen I (A1, A2, A3) havvindmølleparker

Nordsøen I (A1, A2, A3) havvindmølleparker

Energistyrelsen udbyder tre havvindmølleparker (A1, A2 og A3) i området Nordsøen I med en samlet minimumskapacitet på 3 GW.

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier besluttede i maj 2023, at der skal udbydes tre havvindmølleparker i området Nordsøen I: Nordsøen I A1, Nordsøen I A2 og Nordsøen I A3. Nedenfor beskrives processen for etableringen af havvindmølleparkerne.

Nordsøen I (A1, A2, A3) havvindmølleparker

Overordnet tidsplan

Foreløbig overordnet tidsplan for Nordsøen I (A1, A2 og A3) havvindmølleparker

Ovenstående foreløbige tidsplan viser den overordnede proces frem til mulig idriftsættelse af Nordsøen I (A1, A2 og A3) havvindmølleparker. Inden etableringen påbegynder, foretages en general miljøvurdering af Plan for Nordsøen I. Efterfølgende foretages udbud af de tre parkområder A1, A2 og A3. Udbuddets vindere vil efterfølgende hurtigst muligt efter afgørelsen og kontraktindgåelse påbegynde projekteringen af de konkrete projekter samt udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af selvsamme projekter. Havvindmølleparkerne forventes idriftsat inden udgangen af 2030.

Udbud og markedsdialog

Udbuddet af Nordsøen I (A1, A2, A3) havvindmølleparker er offentliggjort 22. april 2024 på EU Supply. Der er endelig budfrist 5. december 2024.

Markedsdialog

Forinden udbuddet af Nordsøen I (A1, A2, A3) havvindmølleparker har Energistyrelsen gennemført en markedsdialog, som blev igangsat den 30. juni 2023. Energistyrelsen offentliggjorde den 12. januar 2024 en supplerende markedsdialog, som blev afsluttet 8. februar 2024. Materiale vedr. markedsdialogen kan findes på EU Supply. I markedsdialogen indgik også andre kommende, danske havvindmølleparker.

Du kan som markedsaktør til- og afmelde nyheder om udbuddet ved at skrive til denne mail: offshorewindfarms@ens.dk

Ved spørgsmål angående udbuddet eller emner relateret hertil, opfordres der til at rette henvendelse direkte via EU-Supply eller owfprocurement@ens.dk

Koordinater for de tre parkområder A1, A2 og A3

Forundersøgelser

Energinet gennemfører i perioden 2023-2025 forundersøgelser for området Nordsøen I. Disse omfatter undersøgelser af bl.a. havbund, vindforhold og miljø for området udpeget til mulige havvindmølleparker samt mulige ilandføringskorridorer.

Resultaterne skal sikre, at havvindmølleparkerne kan etableres med mindst mulig risiko for udviklerne. En fremtidig udvikler vil også kunne bruge miljøundersøgelser i forbindelse med miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt.

Det fulde forundersøgelsesprogram for Nordsøen I 

Miljøvurderinger for Nordsøen I

Miljøvurdering af Plan for Nordsøen I

Miljøvurderingen af Plan for Nordsøen I blev igangsat på baggrund af Klimaaftalen om strøm og varme af 25. juni 2022. Formålet med miljøvurderingen er på et strategisk niveau at vurdere mulige miljøpåvirkninger forbundet med de anlæg, der følger af planen. Planen omhandler både anlæg på havet og på land. Anlæg på havet udgøres bl.a. af havvindmøller, transformerplatforme og søkabler, mens anlæg på land udgøres af nedgravede kabler, højspændingsstationer og eventuelle nødvendige netforstærkninger.

Planområdet for Nordsøen I omfatter både delområde 1 (med de tre parkområder A1, A2 og A3) og delområde 2. Dermed er det begge områder, som miljøvurderes, men kun delområde 1 som er i udbud. Kort over delområde 1 og delområde 2 kan tilgås nedenfor.

Planområde (kort og koordinater) 

1. offentlighedsfase

Energistyrelsen har sammen med Energinet i foråret 2023 afholdt den 1. offentlig høring vedrørende miljøvurderingen af planen for Nordsøen I, og der blev afholdt drop-in møde på Nymindegab Kro den 23. marts. Borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i de kommende havvindmølleparker havde i høringsperioden mulighed for at indsende ideer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøvurderingen af planen for Nordsøen I. 

I samme periode blev der foretaget en høring af nabostater (Tyskland og Norge) over planens grænseoverskridende miljøpåvirkninger (Espoo-høring) i henhold til Espoo-konventionen.

Høringsmaterialet fra den 1. offentlighedsfase finder du nedenfor.

Efter høringen har Energistyrelsen bl.a. på baggrund af høringssvarene besluttet, hvilke emner og miljøpåvirkninger der skal belyses i miljøvurderingen af Plan for Nordsøen I.

Høringsmateriale for 1. offentlighedsfase

Espoo-konsultation

2. offentlighedsfase

I forbindelse med udarbejdelsen af udkast til Plan for Nordsøen I med tilhørende miljørapport, gennemfører Energistyrelsen 2. offentlighedsfase i perioden fra den 6. juni – 12. august 2024 kl. 12.00.

Miljøvurderingen skal sikre, at der på et overordnet niveau tages stilling til de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger, der kan forekomme ved realisering af Plan for Nordsøen I. Miljørapporten inkluderer vurderinger af miljøpåvirkninger på havet og på land. Høringsmaterialet kan findes nedenfor og på høringsportalen.

Alle med interesse for planens realisering har mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til udkast til Plan for Nordsøen I og den tilhørende miljørapport. Du kan sende dit høringssvar til nordsoen1@ens.dk til og med den 12. august 2024 kl. 12.00.

I forbindelse med høringen afholdes der borgermøde i Ringkøbing, hvor miljørapportens resultater vil blive præsenteret. Borgermødet afholdes den 20. juni 2024 fra 16.00 - 18.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Adresse: Bandsbyvej 2, 6950 Ringkøbing. Der vil være oplæg kl. 16.30.

Tilmeld dig borgermødet

Høringsmateriale for 2. offentlighedsfase

Miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt (VVM)

Der vil ud over miljøvurderingen af planen også skulle foretages en miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af de konkrete projekter på havet og på land, hvor offentligheden også vil blive inddraget via høringer. De konkrete miljøvurderinger af anlæg på havet gennemføres af koncessionshaver.

Baggrund for Nordsøen I (A1, A2, A3) havvindmølleparker

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) har med et bredt flertal af Folketingets partier (Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet) den 30. maj 2023 indgået en tillægsaftale om udbudsrammer, som fastlægger endelig placering og rammer for udbygning af minimum 9 GW havvind inden udgangen af 2030. Tillægsaftalen om udbygningen med minimum 6 GW og 3 GW ved Energiø Bornholm er en opfølgning på flere politiske aftaler om udbygningen med havvind i Danmark, herunder Klimaaftale for energi og industri mv. 2020, Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 og aftale om Energiø Bornholm 2022. Samtlige politiske aftaler kan tilgås via kefm.dk.

Valg af områder for de politiske aftaler er besluttet på baggrund af en finscreening af havområder i 2022, der påviste attraktive områder for opstilling af havvindmølleparker. Dette drejer sig om områder i Nordsøen (området Nordsøen I), Kattegat (området Kattegat, tidligere kaldt ”Kattegat II”) og Østersøen (området Kriegers Flak II), samt den nye placering af Hesselø Havvindmøllepark i Kattegat.

Yderligere finscreeninger samt andre baggrundsanalyser for danske havvindmølleparker forefindes under planlægning af fremtidens havvindmølleparker.

Pressemeddelelser

Læs pressemeddelelse af 6. juni 2024
Energistyrelsen igangsætter 2. offentlighedsfase for høring af udkast til Plan for Nordsøen I 

Læs pressemeddelelse af 22. april 2024
Energistyrelsen igangsætter danmarkshistoriens største havvindsudbud.

Læs pressemeddelelse af 30. juni 2023
Energistyrelsen inviterer til markedsdialog om betingelser for minimum 9 GW ny havvind senest i 2030.

Læs pressemeddelelse af 6. marts 2023
Energistyrelsen åbner for ideer til miljøvurderingen af planen for havvindmølleparker i områderne Nordsøen I, Kattegat II og Kriegers Flak II.

Læs pressemeddelelse af 16. december 2022
Energistyrelsen har givet Energinet tilladelse til at udføre forundersøgelser på havet for Kattegat II, Kriegers Flak II samt for den nye placering af Hesselø Havvindmøllepark.

Læs pressemeddelelse af 30. juni 2022
Energinet har fået pålæg om at igangsætte forundersøgelser for områderne Nordsøen I, Kattegat II og Kriegers Flak II, samt for den nye placering af Hesselø Havvindmøllepark.

Kontakt vedr. miljøvurderingen af planen for Nordsøen I

Alf Skovgaard
Specialkonsulent (+45) 3395 5162
Jasper Maaholm
Fuldmægtig (+45) 3395 1217
Maria Thostrup
Fuldmægtig (+45) 3395 0900

Kontakt vedr. udbud

Else Marie Jakobsen
Chefkonsulent (+45) 3395 5144