Biogas Taskforce

Energistyrelsen etablerede en Biogas Taskforce som følge af Energiaftalen fra 2012, der sigtede på at skabe en ambitiøs udbygning med biogas. Taskforcen fik til opgave at "undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med henblik på at sikre den forudsatte biogasudbygning frem mod 2020.”

Biogas Taskforce har løbende gjort status og udarbejdet skøn over den forventede biogasudbygning frem til 2020. Disse er blevet præsenteret for partierne bag energiforliget, så de kunne følge med i om udbygningen opfyldte de politiske ønsker.

Rapporter fra Biogas Taskforce 

Taskforcen har samarbejdet med aktører i branchen og gennemført en række projekter i samarbejde med universiteter og konsulenter. Projekterne er afrapporteret i nedenstående rapporter.

Rapporter fra Biogas Taskforce 2017

Biogas og andre VE-brændstoffer til tung transport - Analyse af muligheder og udfordringer ved udfasning af fossile brændsler

Rapporter fra Biogas Taskforce 2016

Biogasproduktions konsekvenser for drivhusgasudledning i landbruget, oktober 2016

Underrapporter og datagrundlag

Temperature response of methane production in liquid manures and co-digestates

Estimation of Methane Emissions from Slurry Pits below Pig and Cattle Confinements

Methane emissions from liquid manure storage – influence of temperature, storage time, substrate type and anaerobic digestion

Slurry volumes and estimated storage time of slurry in Danish livestock buildings

Pilotprojekt til et frivilligt måleprogram for metanudledning fra biogas- og opgraderingsanlæg.

Udvikling og effektivisering af biogasproduktionen i Danmark - faglig rapport, Aarhus Universitet og PlanEnergi, februar 2016.

Udvikling og effektivisering af biogasproduktionen i Danmark - økonomirapport, AgroTech, februar 2016

Rapporter fra Biogas Taskforce 2015

Anvendelse af organisk affald i biogasanlæg, Det Økologiske Råd, September 2015

Kvælstofudvaskning og gødningsvirkning ved brug af afgasset biomasse, Aarhus Universitet 2015

Bæredygtighedscertificering af biogas til transport, NIRAS 2015

Bilag til "Bæredygtighedscertificering af biogas til transport"

Drivhusgasemissioner fra biogasanlæg, Cowi 2015

Biogas i økologisk jordbrug

Rapporter fra Biogas Taskforce 2014

Rapporten Biogas i Danmark - status, barrierer og perspektiver

Anvendelse af biogas til el- og varmeproduktion, Ea Energianalyse, 2014

Afsætning af biogas til industri, Ea Energianalyse, 2014

Afsætning af biogas til fjernvarmeværker i Jylland frem til 2035, Ea Energianalyse 2014

Rapporter fra Biogas Taskforce 2013

Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas, Deloitte og Blue Planet Innovation, 2013

Business case for kraftvarme: decentralt og centralt anlæg, Deloitte og Blue Planet Innovation, 2013

Business case for opgradering, Cowi, 2013

Biomasser til biogas i Danmark - på kort og langt sigt,  AgroTech 2013.

Muligheder for sæson- og døgnregulering af biogasproduktion, PlanEnergi 2013

Notat om tørstof i husdyrgødning, AgroTech 2013

Omkostning ved tilslutning af biometan til naturgasnettet, Dansk Gasteknisk Center, 2013

Praktisk anvendelse af dybstrøelse som substrat på biogasanlæg, PlanEnergi, 2013

Biogas Taskforce’ aktørgruppe

Taskforcen har samarbejdet med en aktørgruppe med deltagere fra Brancheforeningen for Biogas, Landbrug & Fødevarer, KL, Dansk Fjernvarme, Energinet.dk, Foreningen af danske biogas-anlæg, HMN, Naturgas Fyn, Dong Energy, E-on, Dansk Energi, Biogassekretariatet, Foreningen Danske Kraftvarmeværker, Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Økologisk Landsforening og Det Økologiske Råd.

Mere om Bioenergi